Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ãîâü-Àëòàé àéíãèéì Åñºìáóëàã ñóíûì 12 æèëèéì 1-ð ñóðãóóëèéì 3ã àìãèéì 2-ð õàãàñ              æèëèéì ñóðëàãûì...
Àìãè óäèðäñàì áàãø Ð. ÍàðàìöýöýãÀìãè óäèðäñàì áàãø Ð. Íàðàìöýöýã
Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Åñºíáóëàã ñóìûí 12 æèëèéí 1-ð ñóðãóóëèéí 3ã àíãèéí æèëèéí                   ¿íýëãýý ...
Àíãè óäèðäñàí áàãø Ð. ÍàðàíöýöýãÀíãè óäèðäñàí áàãø Ð. Íàðàíöýöýã
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
SGS_Sistemas de Gestão Energia ISO 5001
Next
Upcoming SlideShare
SGS_Sistemas de Gestão Energia ISO 5001
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Analiz

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Analiz

 1. 1. Ãîâü-Àëòàé àéíãèéì Åñºìáóëàã ñóíûì 12 æèëèéì 1-ð ñóðãóóëèéì 3ã àìãèéì 2-ð õàãàñ æèëèéì ñóðëàãûì ¿ìýëãýý Õè÷ýýëèéì ìýðñ åðºìõèé ä¿ì íàòåíàòèê íîìãîë õýë õ¿ì îð÷èì ñóðàã÷äûì õºãæèí áèåèéì óðëàë çóðàã òàíèð A B C D F äóó ìýðñÄ.ä 1 Ð. Àëòàìøàãàé 95 A 95 A 98 A 98 A 98 A 91 A 6 0 0 0 0 A 2 Ä. Àçæàðãàë 92 A 93 A 96 A ## A 99 A 97 A 6 0 0 0 0 A 3 Á. Àíãààñýä 89 B 93 A 93 A 95 A 95 A 84 B 4 2 0 0 0 B 4 Á. Àëäàðíàà 92 A 88 B 94 A 92 A 93 A 94 A 5 1 0 0 0 B 5 Ë. Àìóäàðü 92 A 93 A 94 A 96 A 95 A 84 B 5 1 0 0 0 B 6 Ñ. Áàðõàñâàäü 94 A 95 A 97 A 96 A 97 A 93 A 6 0 0 0 0 A 7 Á. Áàòñ¿íáýð 92 A 93 A 94 A 98 A 96 A 93 A 6 0 0 0 0 A 8 Ë. Áààñàìäîðæ 73 C 74 C 78 C 83 B 95 A 71 C 1 1 4 0 0 C 9 Á.Áàäìààìÿíáóó 64 D 67 D 67 D 64 D 84 B 83 B 0 2 0 4 0 D10 Ë. Áàÿðòñàéõàì 85 B 89 B 90 A 95 A 93 A 91 A 4 2 0 0 0 B11 Á.Áàòçîðèã 62 D 63 D 71 C 74 C 85 B 70 C 0 1 3 2 0 D12 Á.Áàòòºíºð 85 B 88 B 90 A 91 A 93 A 90 A 4 2 0 0 0 B13 Ö.Ãàëäàìáàçàð 97 A 96 A 98 A 97 A ## A 95 A 6 0 0 0 0 A14 Á.Ãîîíàðàë 95 A 95 A 98 A 96 A 95 A 96 A 6 0 0 0 0 A15 Ö.Äàøìÿí 64 D 65 D 76 C 74 C 90 A 65 D 1 0 2 3 0 D16 Ð.Æàðãàëòóÿà 64 D 65 D 65 D 63 D 82 B 65 D 0 1 0 5 0 D17 Ý.Æàÿàæàðãàë 93 A 91 A 95 A 96 A 96 A 93 A 6 0 0 0 0 A18 Î.Èõýðöýöýã 65 D 63 D 72 C 75 C 83 B 73 C 0 1 3 2 0 D19 Ñ.Ëõàãâàñ¿ðýì 86 B 86 B 90 A 89 B 95 A 82 B 2 4 0 0 0 B20 Á.Ë¿ìäýýñàìæ 65 D 69 D 73 C 82 B 83 B 71 C 0 2 2 2 0 D21 Á.Ëóâñàìäîðæ 87 B 91 A 92 A 97 A 98 A 80 B 4 2 0 0 0 B22 Ã. кìõ÷èíýã 95 A 98 A 94 A 97 A 94 A 92 A 6 0 0 0 0 A23 Ö. кìõöýöýã 94 A 80 B 94 A 93 A 94 A 93 A 5 1 0 0 0 B24 Ò. кìõòîãòîõ 93 A 93 A 94 A 96 A 97 A 94 A 6 0 0 0 0 A25 Ð.Íÿíæàðãàë 83 B 84 B 91 A 91 A 93 A 90 A 4 2 0 0 0 B26 À.Î÷èð-Ýðäýìý 63 D 61 D 66 D 75 C 82 B 73 C 0 1 2 3 0 D27 Ð.Ñîä-Ñìäðàí 84 B 83 B 84 B 86 B 93 A 90 A 2 4 0 0 0 B28 Æ.Ï¿ðýâöýðýì 90 A 83 B 85 B 90 A 95 A 80 B 3 3 0 0 0 B29 Æ. Òóëóé 95 A 94 A 94 A 98 A 98 A 97 A 6 0 0 0 0 A30 Ð.Öýöýãäàðü 80 B 72 C 83 B 85 B 86 B 76 C 0 4 2 0 0 C31 À.Ýðõýí-Ýðäýìý 79 C 88 B 81 B 88 B 96 A 84 B 1 4 1 0 0 C32 A 14 13 19 19 24 16 1033 B 8 9 4 6 7 7 1134 C 2 2 5 4 0 6 335 D 7 7 3 2 0 2 736 F 0 0 0 0 0 0 037 A B 70.97 70.97 74.2 80.645 100 74.19 6838 A C 77.42 77.42 90.3 93.548 100 93.55 7739 A D 100 100 100 100 100 100 100
 2. 2. Àìãè óäèðäñàì áàãø Ð. ÍàðàìöýöýãÀìãè óäèðäñàì áàãø Ð. Íàðàìöýöýã
 3. 3. Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Åñºíáóëàã ñóìûí 12 æèëèéí 1-ð ñóðãóóëèéí 3ã àíãèéí æèëèéí ¿íýëãýý Õè÷ýýëèéí íýðñ åðºíõèé ä¿í ìàòåìàò õºãæèì áèåèéí óðëàë çóðàã òàìèð ìîíãîë îð÷èí ñóðàã÷äûí íýðñ A B C D F äóó õýë õ¿í èêÄ.ä 1 Ì. Àëòàíøàãàé 95 A 94 A 99 A 100 A 100 A 99 A 6 0 0 0 0 A 2 Ä. Àçæàðãàë 91 A 96 A 95 A 97 A 100 A 92 A 6 0 0 0 0 A 3 Á. Àìãààñýä 90 A 94 A 91 A 94 A 94 A 95 A 6 0 0 0 0 A 4 Á. Àëäàðìàà 91 A 93 A 94 A 91 A 91 A 91 A 6 0 0 0 0 A 5 Ë. Àíóäàðü 93 A 94 A 94 A 93 A 93 A 96 A 6 0 0 0 0 A 6 Ñ. Áàðõàñâàäü 93 A 97 A 96 A 96 A 96 A 93 A 6 0 0 0 0 A 7 Á. Áàòñ¿ìáýð 95 A 91 A 92 A 95 A 95 A 93 A 6 0 0 0 0 A 8 Ë. Áààñàíäîðæ 77 C 76 C 74 C 84 B 93 A 72 C 1 1 4 0 0 C 9 Á.Áàäíààíÿìáóó 73 C 75 C 75 C 78 C 82 B 74 C 0 1 5 0 0 C 10 Ë. Áàÿðòñàéõàí 94 A 95 A 92 A 93 A 93 A 91 A 6 0 0 0 0 A 11 Á.Áàòçîðèã 72 C 66 D 66 D 73 C 83 B 70 C 0 1 3 2 0 D 12 Á.Áàòòºìºð 86 B 93 A 94 A 92 A 92 A 87 B 4 2 0 0 0 B 13 Ö.Ãàëäàíáàçàð 94 A 97 A 98 A 97 A 100 A 95 A 6 0 0 0 0 A 14 Á.Ãîîìàðàë 97 A 96 A 95 A 95 A 93 A 96 A 6 0 0 0 0 A 15 Ö.Äàøíÿì 67 D 74 C 72 C 77 C 91 A 65 D 1 0 3 2 0 D 16 Ì.Æàðãàëòóÿà 73 C 61 D 62 D 65 D 81 B 66 D 0 1 1 4 0 D 17 Ý.Çàÿàæàðãàë 93 A 95 A 94 A 94 A 93 A 93 A 6 0 0 0 0 A 18 Î.Èõýðöýöýã 73 C 75 C 73 C 74 C 81 B 70 C 0 1 5 0 0 C 19 Ñ.Ëõàãâàñ¿ðýí 87 B 92 A 92 A 91 A 93 A 81 B 4 2 0 0 0 B 20 Á.Ë¿íäýýñàíæ 73 C 75 C 70 C 80 B 82 B 70 C 0 2 4 0 0 C 21 Á.Ëóâñàíäîðæ 91 A 94 A 90 A 94 A 96 A 95 A 6 0 0 0 0 A 22 Ã. ̺íõ÷èìýã 97 A 95 A 93 A 94 A 94 A 92 A 6 0 0 0 0 A 23 Ö. ̺íõöýöýã 96 A 86 B 92 A 93 A 93 A 93 A 5 1 0 0 0 B 24 Ò. ̺íõòîãòîõ 91 A 90 A 94 A 94 A 94 A 94 A 6 0 0 0 0 A 25 Ì.Íÿìæàðãàë 88 B 90 A 90 A 90 A 92 A 92 A 5 1 0 0 0 B 26 À.Î÷èð-Ýðäýíý 64 D 74 C 63 D 72 C 82 B 74 C 0 1 3 2 0 D 27 Ì.Ñîä-Óíäðàì 82 B 83 B 82 B 85 B 93 A 87 B 1 5 0 0 0 B 28 Æ.Ï¿ðýâöýðýí 92 A 87 B 85 B 91 A 93 A 81 B 3 3 0 0 0 B 29 Æ. Òóëóé 96 A 96 A 96 A 97 A 100 A 99 A 6 0 0 0 0 A 30 Ì.Öýöýãäàðü 83 B 70 C 84 B 85 B 88 B 76 C 0 4 2 0 0 C 31 À.Ýðõýì-Ýðäýíý 83 B 82 B 83 B 85 B 95 A 86 B 1 5 0 0 0 B 32 A 17 18 19 20 24 17 15 33 B 6 4 4 5 7 5 7 34 C 6 7 5 5 0 7 5 35 D 2 2 3 1 0 2 4 36 F 0 0 0 0 0 0 0 37 A B 74.19 70.97 74.19 80.645 100 70.97 70 38 A C 93.55 93.55 90.32 96.774 100 93.55 87 39 A D 100 100 100 100 100 100 100
 4. 4. Àíãè óäèðäñàí áàãø Ð. ÍàðàíöýöýãÀíãè óäèðäñàí áàãø Ð. Íàðàíöýöýã

Views

Total views

275

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×