Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
SGS_Sistemas de Gestão Energia ISO 5001
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Analiz

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Analiz

  1. 1. Ãîâü-Àëòàé àéíãèéì Åñºìáóëàã ñóíûì 12 æèëèéì 1-ð ñóðãóóëèéì 3ã àìãèéì 2-ð õàãàñ æèëèéì ñóðëàãûì ¿ìýëãýý Õè÷ýýëèéì ìýðñ åðºìõèé ä¿ì íàòåíàòèê íîìãîë õýë õ¿ì îð÷èì ñóðàã÷äûì õºãæèí áèåèéì óðëàë çóðàã òàíèð A B C D F äóó ìýðñÄ.ä 1 Ð. Àëòàìøàãàé 95 A 95 A 98 A 98 A 98 A 91 A 6 0 0 0 0 A 2 Ä. Àçæàðãàë 92 A 93 A 96 A ## A 99 A 97 A 6 0 0 0 0 A 3 Á. Àíãààñýä 89 B 93 A 93 A 95 A 95 A 84 B 4 2 0 0 0 B 4 Á. Àëäàðíàà 92 A 88 B 94 A 92 A 93 A 94 A 5 1 0 0 0 B 5 Ë. Àìóäàðü 92 A 93 A 94 A 96 A 95 A 84 B 5 1 0 0 0 B 6 Ñ. Áàðõàñâàäü 94 A 95 A 97 A 96 A 97 A 93 A 6 0 0 0 0 A 7 Á. Áàòñ¿íáýð 92 A 93 A 94 A 98 A 96 A 93 A 6 0 0 0 0 A 8 Ë. Áààñàìäîðæ 73 C 74 C 78 C 83 B 95 A 71 C 1 1 4 0 0 C 9 Á.Áàäìààìÿíáóó 64 D 67 D 67 D 64 D 84 B 83 B 0 2 0 4 0 D10 Ë. Áàÿðòñàéõàì 85 B 89 B 90 A 95 A 93 A 91 A 4 2 0 0 0 B11 Á.Áàòçîðèã 62 D 63 D 71 C 74 C 85 B 70 C 0 1 3 2 0 D12 Á.Áàòòºíºð 85 B 88 B 90 A 91 A 93 A 90 A 4 2 0 0 0 B13 Ö.Ãàëäàìáàçàð 97 A 96 A 98 A 97 A ## A 95 A 6 0 0 0 0 A14 Á.Ãîîíàðàë 95 A 95 A 98 A 96 A 95 A 96 A 6 0 0 0 0 A15 Ö.Äàøìÿí 64 D 65 D 76 C 74 C 90 A 65 D 1 0 2 3 0 D16 Ð.Æàðãàëòóÿà 64 D 65 D 65 D 63 D 82 B 65 D 0 1 0 5 0 D17 Ý.Æàÿàæàðãàë 93 A 91 A 95 A 96 A 96 A 93 A 6 0 0 0 0 A18 Î.Èõýðöýöýã 65 D 63 D 72 C 75 C 83 B 73 C 0 1 3 2 0 D19 Ñ.Ëõàãâàñ¿ðýì 86 B 86 B 90 A 89 B 95 A 82 B 2 4 0 0 0 B20 Á.Ë¿ìäýýñàìæ 65 D 69 D 73 C 82 B 83 B 71 C 0 2 2 2 0 D21 Á.Ëóâñàìäîðæ 87 B 91 A 92 A 97 A 98 A 80 B 4 2 0 0 0 B22 Ã. кìõ÷èíýã 95 A 98 A 94 A 97 A 94 A 92 A 6 0 0 0 0 A23 Ö. кìõöýöýã 94 A 80 B 94 A 93 A 94 A 93 A 5 1 0 0 0 B24 Ò. кìõòîãòîõ 93 A 93 A 94 A 96 A 97 A 94 A 6 0 0 0 0 A25 Ð.Íÿíæàðãàë 83 B 84 B 91 A 91 A 93 A 90 A 4 2 0 0 0 B26 À.Î÷èð-Ýðäýìý 63 D 61 D 66 D 75 C 82 B 73 C 0 1 2 3 0 D27 Ð.Ñîä-Ñìäðàí 84 B 83 B 84 B 86 B 93 A 90 A 2 4 0 0 0 B28 Æ.Ï¿ðýâöýðýì 90 A 83 B 85 B 90 A 95 A 80 B 3 3 0 0 0 B29 Æ. Òóëóé 95 A 94 A 94 A 98 A 98 A 97 A 6 0 0 0 0 A30 Ð.Öýöýãäàðü 80 B 72 C 83 B 85 B 86 B 76 C 0 4 2 0 0 C31 À.Ýðõýí-Ýðäýìý 79 C 88 B 81 B 88 B 96 A 84 B 1 4 1 0 0 C32 A 14 13 19 19 24 16 1033 B 8 9 4 6 7 7 1134 C 2 2 5 4 0 6 335 D 7 7 3 2 0 2 736 F 0 0 0 0 0 0 037 A B 70.97 70.97 74.2 80.645 100 74.19 6838 A C 77.42 77.42 90.3 93.548 100 93.55 7739 A D 100 100 100 100 100 100 100
  2. 2. Àìãè óäèðäñàì áàãø Ð. ÍàðàìöýöýãÀìãè óäèðäñàì áàãø Ð. Íàðàìöýöýã
  3. 3. Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Åñºíáóëàã ñóìûí 12 æèëèéí 1-ð ñóðãóóëèéí 3ã àíãèéí æèëèéí ¿íýëãýý Õè÷ýýëèéí íýðñ åðºíõèé ä¿í ìàòåìàò õºãæèì áèåèéí óðëàë çóðàã òàìèð ìîíãîë îð÷èí ñóðàã÷äûí íýðñ A B C D F äóó õýë õ¿í èêÄ.ä 1 Ì. Àëòàíøàãàé 95 A 94 A 99 A 100 A 100 A 99 A 6 0 0 0 0 A 2 Ä. Àçæàðãàë 91 A 96 A 95 A 97 A 100 A 92 A 6 0 0 0 0 A 3 Á. Àìãààñýä 90 A 94 A 91 A 94 A 94 A 95 A 6 0 0 0 0 A 4 Á. Àëäàðìàà 91 A 93 A 94 A 91 A 91 A 91 A 6 0 0 0 0 A 5 Ë. Àíóäàðü 93 A 94 A 94 A 93 A 93 A 96 A 6 0 0 0 0 A 6 Ñ. Áàðõàñâàäü 93 A 97 A 96 A 96 A 96 A 93 A 6 0 0 0 0 A 7 Á. Áàòñ¿ìáýð 95 A 91 A 92 A 95 A 95 A 93 A 6 0 0 0 0 A 8 Ë. Áààñàíäîðæ 77 C 76 C 74 C 84 B 93 A 72 C 1 1 4 0 0 C 9 Á.Áàäíààíÿìáóó 73 C 75 C 75 C 78 C 82 B 74 C 0 1 5 0 0 C 10 Ë. Áàÿðòñàéõàí 94 A 95 A 92 A 93 A 93 A 91 A 6 0 0 0 0 A 11 Á.Áàòçîðèã 72 C 66 D 66 D 73 C 83 B 70 C 0 1 3 2 0 D 12 Á.Áàòòºìºð 86 B 93 A 94 A 92 A 92 A 87 B 4 2 0 0 0 B 13 Ö.Ãàëäàíáàçàð 94 A 97 A 98 A 97 A 100 A 95 A 6 0 0 0 0 A 14 Á.Ãîîìàðàë 97 A 96 A 95 A 95 A 93 A 96 A 6 0 0 0 0 A 15 Ö.Äàøíÿì 67 D 74 C 72 C 77 C 91 A 65 D 1 0 3 2 0 D 16 Ì.Æàðãàëòóÿà 73 C 61 D 62 D 65 D 81 B 66 D 0 1 1 4 0 D 17 Ý.Çàÿàæàðãàë 93 A 95 A 94 A 94 A 93 A 93 A 6 0 0 0 0 A 18 Î.Èõýðöýöýã 73 C 75 C 73 C 74 C 81 B 70 C 0 1 5 0 0 C 19 Ñ.Ëõàãâàñ¿ðýí 87 B 92 A 92 A 91 A 93 A 81 B 4 2 0 0 0 B 20 Á.Ë¿íäýýñàíæ 73 C 75 C 70 C 80 B 82 B 70 C 0 2 4 0 0 C 21 Á.Ëóâñàíäîðæ 91 A 94 A 90 A 94 A 96 A 95 A 6 0 0 0 0 A 22 Ã. ̺íõ÷èìýã 97 A 95 A 93 A 94 A 94 A 92 A 6 0 0 0 0 A 23 Ö. ̺íõöýöýã 96 A 86 B 92 A 93 A 93 A 93 A 5 1 0 0 0 B 24 Ò. ̺íõòîãòîõ 91 A 90 A 94 A 94 A 94 A 94 A 6 0 0 0 0 A 25 Ì.Íÿìæàðãàë 88 B 90 A 90 A 90 A 92 A 92 A 5 1 0 0 0 B 26 À.Î÷èð-Ýðäýíý 64 D 74 C 63 D 72 C 82 B 74 C 0 1 3 2 0 D 27 Ì.Ñîä-Óíäðàì 82 B 83 B 82 B 85 B 93 A 87 B 1 5 0 0 0 B 28 Æ.Ï¿ðýâöýðýí 92 A 87 B 85 B 91 A 93 A 81 B 3 3 0 0 0 B 29 Æ. Òóëóé 96 A 96 A 96 A 97 A 100 A 99 A 6 0 0 0 0 A 30 Ì.Öýöýãäàðü 83 B 70 C 84 B 85 B 88 B 76 C 0 4 2 0 0 C 31 À.Ýðõýì-Ýðäýíý 83 B 82 B 83 B 85 B 95 A 86 B 1 5 0 0 0 B 32 A 17 18 19 20 24 17 15 33 B 6 4 4 5 7 5 7 34 C 6 7 5 5 0 7 5 35 D 2 2 3 1 0 2 4 36 F 0 0 0 0 0 0 0 37 A B 74.19 70.97 74.19 80.645 100 70.97 70 38 A C 93.55 93.55 90.32 96.774 100 93.55 87 39 A D 100 100 100 100 100 100 100
  4. 4. Àíãè óäèðäñàí áàãø Ð. ÍàðàíöýöýãÀíãè óäèðäñàí áàãø Ð. Íàðàíöýöýã

Views

Total views

273

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×