Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2017 2018н.р.

319 views

Published on

2017 2018н.р.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2017 2018н.р.

 1. 1. Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації «Затверджую» «Погоджено» Схвалено Начальник відділу Ректор ПОІППО радою РМК освіти, сім’ї, молоді ім. М.В.Остроградського протокол №1 та спорту Решетилівської РДА ________В.Г.Зінченко ___________В.В.Зелюк 20 серпня 2017 року 20 серпня 2017 року 19 серпня 2017 року План роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації на 2017-2018 навчальний рік Решетилівка 2017
 2. 2. 2 План роботи районного методичного кабінету Решетилівського відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту на 2017-2018 навчальний рік / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Решетилівський відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту. – Решетилівка: РМК, 2017. - 64 с. План затверджено на засіданні ради РМК, протокол № 1 від 19 серпня 2017 р. План оформлено – Костогриз А. М. У Плані висвітлено основні завдання та заходи РМК на 2017-2018 навчальний рік. План направлено: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Навчальні заклади району План знаходиться на сайті РМК : http://rmk-resh.at.ua/
 3. 3. 3 ЗМІСТ ВСТУП 5 І. ОРГАНІЗАЦІЙНО - КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 10 1. Структура науково-методичної роботи району 10 2. Наради при завідуючому районного методичного кабінету 11 3. Засідання науково-методичної ради 13 4. Засідання колегії, відділу, апаратні наради 14 5. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників 15 6. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України 15 ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 17 1. Державні програми 17 2. Регіональні програми 18 3. Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових документів 19 ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ РАЙОННОГО РІВНЯ 22 IV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 23 1. Форма організації науково-методичної роботи 23 2. Школи фахового зростання майстерності, педагогічні студії, школи молодого керівника, школа молодого вчителя, передовий педагогічний досвід 29 3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 31 4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів з фахової майстерності педагогічних працівників 34 5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 34 6. Науково-методичний супровід виховної роботи 41 7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 41 8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 42 9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 44 10. Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби району 44 V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 46 1. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників району 46 2. Методичне забезпечення навчального процесу 48 VI. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 49 1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 49 2. Формування інноваційного освітнього простору в районі: розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності 49 3. Експерно-аналітична діяльність. Апробація підручників та навчальних посібників 50 4. Координація дослідно-експериментальної роботи 50 5. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 51 VІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РАЙОНУ 51 VIІІ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ 54
 4. 4. 4 IХ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 57 Х. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РАЙОНУ 58 ХІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 60 1. Видавнича діяльність 60 2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду району 60 3. Виставкова діяльність 61 ХІІ. ДОДАТКИ Додаток 1. Напрямки діяльності методистів РМК 63 Додаток 2. Закріплення працівників РМК за навчальними закладами 64
 5. 5. 5 ВСТУП Шановні освітяни! Решетилівський районний методичний кабінет є науково-методичною установою, яка постійно працює над створенням умов для підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, самореалізації кожної особистості, забезпечення розвитку освітньої галузі у напрямку її відповідності сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям та реаліям часу. Система науково-методичної роботи в районі постійно спрямовується на формування професійно-педагогічної культури педагогів, неперервного оновлення та збагачення їхніх знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Векторами роботи методичного кабінету визначено науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, задоволення індивідуальних потреб освітян у професійному зростанні, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у процес навчання новітні технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства. У 2016-2017 н.р. завершено роботку над реалізацією районної проблеми «Формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників». Шляхами вирішення вказаної проблеми методичний кабінет обирав проведення семінарів – практикумів, круглих столів, творчих зустрічей, вебінарів, вивчення ППД, організацію наставництва, проведення професійних конкурсів, тощо. Важливою ланкою роботи РМК було здійснення методичного супроводу Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року №462 та базової повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392. Методисти систематично впроваджують сучасні форми роботи, зосереджують увагу на якісному рівні їх проведення. Роботу з керівними та педагогічними кадрами максимально диференціюють, надають їй актуальності та практичного спрямування. Методичною службою району успішно проводиться робота щодо моніторингу соціального запиту на освітні послуги, перспективного й поточного планування підвищення кваліфікації з урахуванням Типового положення про атестацію педагогічних працівників, нормативних документів галузі освіти, освітніх стандартів, державних програм, змін у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів. Курси підвищення кваліфікації за 2016-2017 навчальний рік пройшли 123 особи, з них: у ПОІППО - 119 педпрацівників навчальних закладів; у Гадяцькому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського - 1шкільний бібліотекар; у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м.Київ) - 2 методисти та 1 директор ЗНЗ. У міжкурсовий період до науково-методичної роботи залучаються всі педагогічні працівники, у 2016-2017 н.р. проведено близько 130 заходів, упроваджено нові форми навчання більш практичного спрямування (тренінги, семінари, творчі майстерні, вебінари, майстер-класи, педагогічні студії, творчі зустрічі та поїздки). Структура методичної роботи в районі передбачала діяльність 22 районних предметних методичних комісій (об’єднань), 6 постійно діючих семінарів, творчих майстерень вчителів, школи молодого бібліотекаря, психолого-педагогічних семінарів, школи молодого вчителя початкових класів, іноземної мови, школи молодого вихователя, школи медіаосвіти, консультпунктів для новопризначених керівників навчальних закладів, заступників директорів з виховної роботи, шкільних бібліотекарів.
 6. 6. 6 Значна увага у створенні ефективної системи методичної роботи приділяється управлінню процесами формування творчої особистості вчителя, його педагогічної компетентності. З цією метою упродовж навчального року проводилися індивідуальні консультації для педагогічних працівників, керівників закладів освіти щодо планування діяльності, організації науково-методичної роботи, здійснення контрольно-аналітичної діяльності, ведення ділової, шкільної документації, проведення міжкурсових заходів тощо. Активно реалізовувався курс на забезпечення мобільного інформування вчителів початкових класів про зміни освітніх орієнтирів початкової освіти та надання практичних рекомендацій щодо їх впровадження, організацію інформаційного науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах оновлення стандарту початкової освіти, впровадження нових навчальних програм для початкової школи з метою забезпечення рівного доступу та підвищення якості освітніх послуг. У повному обсязі забезпечено супровід переходу 8-х класів на навчання за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. Проведено заходи для педагогів, спрямовані на практичну реалізацію особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, викладання предмета «Інформатика». Визначена системна робота з педагогами району дозволяла підвищувати рівень фахової майстерності педагогів, сприяла готовності до запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Розуміючи переваги процесу децентралізації влади в Україні, з метою забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти у сільській місцевості створено «Опорний навчальний заклад Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області». Важливим чинником покращення роботи працівників методичного кабінету та педагогічних працівників району є міжнародна співпраця. Решетилівська ЗОШ І ступеня, Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Потічанський, Лобачівський НВК зареєстровані в мережі eTwinning і активно беруть участь в реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами. Реалізація міжнародних та європейських освітніх проектів дозволяє підвищити якість освіти, узгодити систему освіти з проблемами ринку праці, забезпечувати конкурентоспроможність навчальних закладів. Учитель німецької мови Потічанського НВК «ЗОШ І-ІІст. - дитячий садок» Платко І.В. пройшла інтенсивний курс навчання з методики та дидактики на заняттях німецької мови (квітень - липень 2016 р., м. Київ, Гете-інститут) та взяла участь у методико-дидактичному семінарі-тренінгу у рамках співпраці Міністерства освіти і науки України, Гете-Інституту в Україні та Німецького культурного центру ( листопад 2016 року, м. Київ); у Першому Всеукраїнському форумі з теми «Професійні сфери впливу німецької мови» (листопад 2016 р., м. Київ);у семінарі "Вчити німецьку мову із зайцем Хансом" (березень 2017 р., м. Київ, Гете-інститут); у семінарі Гете-інституту у Федеративній Республіці Німеччини (Швебіш Халль) (червень 2017 р., Німеччина). Учитель англійської мови Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хриплива Т.О. , амбасадор Полтавської області програми еTwinning Plus в Україні, стала учасником Міжнародної тематичної конференції з еTwinning, ( червень 2017 року, Відень, Австрія). Позитивом в роботі є поширення в районі руху «EdCamp». У грудні 2016 року відбулася перша районна (не) конференція EdCamp з теми : «Формування мотивації до розвитку та готовності брати відповідальність за майбутнє початкової освіти». А в березні освітяни району взяли участь у Першій регіональній ( не) конференції mini-EdCamp Полтава-2017 «Нові формати освіти: навчаємо ефективно і з радістю». Можливістю провести (не) конференцію на Полтавщині стала перемога вчительки Решетилівської ЗОШ І ступеня Григоренко Юлії спільно з Бондар Тетяною із Полтави в національному конкурсі ґрантів «ЕдКемп у коробці». Решетилівська ЗОШ І ступеня долучилася до реалізації Міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні», організованого OU MIKSIKE за підтримки Програми розвитку Міністерства закордонних справ Естонії та Міністерства освіти і науки України. Участь у проекті сприятиме розвитку зв’язків між ЗНЗ та країн ЄС, підвищенню якості та ефективності
 7. 7. 7 навчання у ЗНЗ за допомогою інформаційних технологій, розширенню можливостей розвитку он-лайн навчання, поглибленню співпраці педагогів та учнів ЗНЗ, сприяння розвитку в учнів навичок ХХІ століття, логічного мислення та усного рахунку. У травні 2017 року завершено роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників», під час якої здійснювали пошук концептуальних ідей та механізмів побудови стратегій розвитку особистості у педагогічній професії. Підсумком роботи педагогічної громадськості району над реалізацією даної проблеми було проведення науково-методичної конференції «Компетентнісний підхід в освіті Решетилівщини: сутність, проблеми, перспективи» за участю кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри методики змісту освіти Полтавського ОІППО імені М.В.Остроградського Буйдіної О.О. Напрямами роботи конференції стали компетентісний підхід як один зі шляхів модернізації загальної середньої освіти, інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників засобами науково-методичної роботи у міжкурсовий період, сучасні підходи до управлінської діяльності у сільській школі, теоретико- методичні засади моделювання професійного розвитку педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти,проблеми і перспективи розвитку сучасної української школи, післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції освіти. У рамках конференції проведено веб-марафон, участь у якому взяли 10 навчальних закладів, та виставка педагогічних досягнень. На виставку подано 56 робіт із 21 навчального закладу. Результатом плідної праці педагогів району є системна робота з обдарованою молоддю. Турбота про обдаровану і талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток - один із пріоритетних напрямків політики держави і нашого району в тому числі. У цьому навчальному році переможцями обласних олімпіад визнано 18 учнів із 13 предметів. Двоє учнів отримали по 3 дипломи: це Гончар Ярослав із Решетилівської гімназії (математика, інформатика, фізика) та Житник Оксана із Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. (біологія, німецька мова, право). У Х учнівській обласній олімпіаді «Пролісок», яка проводилася у Кременчуцькому педагогічному коледжі ім А.С. Макаренка, 5 учнів стали переможцями: учні Решетилівської гімназії ім. І.Л.Олійника та Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. Переможцями ІІ (обласного) етапу конкурс-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів МАН стали 2 учні (Решетилівська гімназія, Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст.). В обласному історичному конкурсі «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої» ІІІ місце в номінації «відеоролик» здобула учениця 9 класу Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника Лашко Тетяна (керівник Кошова В.М.). В обласному етапі VІ Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Г. Шевченка учениця 5 класу Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника Криндач Вікторія зайняла ІІІ місце ( учителі Трапезнікова В.О., Хоружа Л.Г.). У ІІ (обласному) етапі V Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок до бізнесу». команда «Зелений магніт» Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника здобула третє місце (керівник Веденьова Т.В.) І місце здобула екологічна агітбригада «Астрагал» Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст. в зональному етапі обласного конкурсу екологічних бригад (керівник Смірнова В.М.). В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край - моя земля» за напрямком «Практична природоохоронна робота» Перч Аліна, член екологічного гуртка БДЮТ, виборола диплом ІІІ ст. , за напрямком «Експериментальна робота з біології» Бабич Аліна - диплом ІІ ст. (керівник Смірнова В.М.) В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати» загін Варта», гуртка БДЮТ, нагороджений дипломом ІІ ступеня. (керівник Смірнова В.М.) Народний вокальний колектив «Валентина» (керівник Ілієва Л.М.), нагороджений дипломом І ступеня обласного конкурсу-огляду учнівської художньої самодіяльності «Веселка
 8. 8. 8 – 2017». Лауреатом І премії Всеукраїнського телевізійного фестивалю-конкурсу «Зоряний олімп» та лауреатом І ступеня Міжнародного телевізійного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького мистецтва «Зоряний бриз» (м. Кітен, Болгарія) стала Стешенко Юлія, вихованка БДЮТ. У Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Мелодії над Ворсклою» вихованці РБДЮТ вибороли Гран-прі і Диплом І ступеня (керівник Ілієва Л.М.). Сипало Світлана, вихованка шахового гуртка БДЮТ, (керівник Невмержицький М.І.) завоювала І місце на чемпіонаті області (серед дівчат до 18 років). Туристська група Решетилівського центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (керівник Кисельов В.Ю.) в І (обласному) етапі Всеукраїнських змагань з спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді серед пішохідних походів 3 ступеня складності отримала 2-е місце за похід по Українських Карпатах. Юні спортсмени ДЮСШ здобули на обласних та всеукраїнських змаганнях також чимало перемог. З метою стимулювання пошукової, творчої роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів методичним кабінетом продовжено роботу щодо вручення районної іменної премії «Гордість краю», премій обдарованим учням від Почесних громадян Решетилівщини, людей з активною життєвою позицією, громадських організацій. Цьогоріч лауреатами премії стали 6 учнів із 3 навчальних закладів ( Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів (1 учень), Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника ( 4 учні), М’якеньківського НВК ( 1 учень)). Методичний кабінет постійно працює над впровадженням у навчально-виховний процес навчальних закладів інформаційних технологій. Здійснюється підтримка функціонування районних освітніх веб-сайтів, блогів та віртуальних спільнот як складової веб-простору району з наданням технічної та організаційно- методичної підтримки. Ведеться робота щодо наповнення та адміністрування веб-ресурсів: 5 предметних веб-сайтів, блогів вчителів. Активізовано діяльність щодо розбудови сайту РМК, який функціонує четвертий рік : http://rmk-resh.at.ua/. Протягом навчального року працівниками РМК створено 78 статей у розділі «Новини». Провівши аналіз роботи методичного кабінету за 2016-2017 навчальний рік, враховуючи зміни в освіті та запити освітян, визначено, що основною метою діяльності РМК є вдосконалення моделі інформаційно-освітнього простору шляхом підвищення кваліфікації у міжкурсовий період на основі оновлених методологічних орієнтирів, впровадження компетентнісно орієнтованої освітньої парадигми, розв’язання комплексних завдань у сфері наукового розвитку, впровадження та використання наукових і науково-практичних результатів, розбудова інформаційно-освітнього простору регіону. Пріоритетними напрямками діяльності районного методичного кабінету у 2017-2018 навчальному році в контексті впровадження Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа» методисти РМК визначають: – забезпечення випереджувального характеру навчання у міжкурсовий період та розширення вибору освітніх послуг для задоволення професійних потреб педагогів; – забезпечення науково‐методичного супроводу впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами; – забезпечення впровадження загальноосвітніх орієнтирів Нової української школи на основі компетентнісного підходу, які зосереджені на вміннях, навичках, а також на ставленнях, якостях відповідно до «Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи від 18 грудня 2006 р. щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя»; – сприяння формуванню демократичної культури в школі через вироблення відповідних процедур для захисту прав людини і впровадження демократичних цінностей;
 9. 9. 9 – формування мовної культури педагогічних працівників на основі реалізації Закону України «Про засади державної мовної політики»; – сприяння розширенню можливостей вивчення іноземних мов у школі, що сприятиме підвищенню конкурентноздатності українців на глобальному ринку праці; – спрямування роботи на розвиток інноваційності в школі, зокрема за допомогою ІКТ, що передбачає створення простору і можливостей для творчості учнів та їх взаємодії між собою і глобальним світом з огляду на прагнення України стати державою новітніх технологій; – здійснення просвітницько‐виховної роботи щодо формування нової суспільної філософії щодо осіб з інвалідністю, розповсюдження напрацьованого педагогічного досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; інноваційних технологій з питань підготовки таких дітей до самостійного життя; – сприяння розбудові професійної спільноти зі стійкими горизонтальними зв’язками, що надають підтримку, зокрема на етапі впровадження нових ідей у навчальній діяльності; – підвищення якості шкільної освіти з огляду на трансформацію освітніх і навчальних програм; – проведення інтервізій, супервізій з важливих питань професійної діяльності, зокрема, для спеціалістів, які надають психологічну допомогу особам, що стали свідками військових дій, членам сімей‐учасників антитерористичної операції; – проведення практико‐орієнтованих експериментальних досліджень з актуальних проблем розвитку освіти; – формування громадянської компетентності у педагогічних працівників та учнів; – здійснення заходів щодо реалізації Концепції розвитку методичної служби Полтавської області на 2015‐2020 роки; – реалізація організаційно‐методичних заходів щодо впровадження Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015‐2020 роки; –здійснення науково‐методичного забезпечення організації заходів з патріотичного виховання всіх учасників навчально‐виховного процесу; – забезпечення своєчасного та повного виконання заходів щодо підготовки та організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2018 році; – забезпечення якісної підготовки учнівських команд до виступу на Всеукраїнських учнівських олімпіадах і турнірах. Шановні колеги! В освіті України розпочинаються реформи в умовах децентралізації, економічних негараздів, політичної нестабільності, бойових дій на Сході країни. Сьогодні, як ніколи, потрібна злагоджена система роботи. Запропонована у Концепції “Нова українська школа” педагогіка партнерства, потребує широкої навчально-інформаційної роботи, залучення до неї педагогів, учнів та батьків. Лише співпраця у питаннях науково-методичного супроводу підвищення якості освіти у сільській місцевості надасть можливість об'єднати зусилля у пошуку шляхів забезпечення освітніх потреб споживачів (держава, учні, батьки, педагоги) та покращення якості умов, якості процесу, якості результату. Тож, сподіваємося, що якісним результатом діяльності методичної служби у 2017-2018 н.р. буде творчий і відповідальний учитель, який працює над собою, компетентна відповідно віку дитина , толерантні партнери-батьки.
 10. 10. 10 І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1. СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ РАЙОНУ Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА Рада РМК Навчальні заклади району ПМПК Районний методичний кабінет  Районні предметні методичні комісії (об’єднання)  Постійно діючісемінари  Творчі групи  Семінари-практикуми  Творчі групи, майстерні вчителів  Психолого-педагогічнісемінари  «Школа молодого вчителя початкових класів»  «Школа медіаосвіти»  Консультпунктидля молодихкерівників, бібліотекарів, вчителів англійськоїмови Базові та опорні навчальні заклади Експеримента- льні майданчики ( Всеукраїнський та регіональний рівень)
 11. 11. 11 2. Наради при завідуючій РМК № п/п Термін проведе ння Теми засідань Відповідальний 1. серпень 1.Про основні напрямки роботи районного методичного кабінету та структуру науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2017- 2018 н.р. Костогриз А.М.2. Про організований початок нового навчального року. 3. Про підготовку до серпневої конференції « Освіта Решетилівщини на шляху впровадження Нової української школи» та засідань районнихметодичних комісій ( об’єднань) 2. вересень 1.Аналіз стану забезпечення підручниками учнів 1-11 класів району на 2017-2018 н.р Голуб Л.Г. 2.Про формування плану підвищення кваліфікації на курсах у 2018 році Глушко О.О. Моцар Л.М. 3.Про організацію відзначення Дня працівників освіти на виконання Указу Президента України «Про день працівників освіти» від 11.08.1994 р. Бережна С.М. 4. Про організацію психолого - педагогічного супроводу та надання додаткових корекційно – розвиткових занять дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах та на індивідуальній формі навчання в 2017 - 2018 н. р. Пащенко В. М. 5. Про організацію та проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 н.р. Глушко О.О. 3 3. жовтень 1. Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН у 2017-2018 н.р. Глушко О.О. 2. Про підготовку до Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2018». Костогриз А.М., методисти 3. Про участь навчальних закладів району в інноваційній освітній системі інтегрального супроводу особистісного розвитку учня. Сутула Т.К. 2 4. листопад 1.Про атестацію педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Моцар Л.М., Бережна С.М. 2.Про хід виконання дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника у післядипломній освіті» Пащенко В. М. 3.Про методичний супровід роботи учителя з підготовки Глушко О.О.
 12. 12. 12 учнів до ЗНО-2018 3 5. грудень 1.Про показники діяльності районної психолого-медико- педагогічної консультації у 2017-2018 навчальному році. Пащенко В.М. 2. Про підсумки проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018». Костогриз А.М. 2.Про підготовку пропозицій до плану роботи відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА. Костогриз А.М., Методисти 4 6. січень 5 1.Про підсумки курсового підвищення педпрацівників ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ у 2017 році та організацію у 2018 році. Глушко О.О. Моцар Л.М. 2.Про виконання плану роботи методичного кабінету у І півріччі та завдання на ІІ півріччя. Костогриз А.М., методисти 3. Про підготовку до експертної оцінки методичних розробок вчителів, що претендують на звання «вчитель- методист» Методисти РМК 6 7. лютий 1.Про результати участі у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальнихпредметів у 2017-2018 н.р. та І-ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Глушко О.О. 2.Про підготовку та проведення засідання районної атестаційної комісії Бережна С.М. 3.Аналіз результативності участі учнів ЗНЗ району у мовно- літературних конкурсах Голуб Л.Г. 7 8. березень 1.Про підготовку до проведення районного свята по вшануванню учнівських досягнень «Майбутнє твориться сьогодні-2018» Глушко О.О. 2. Про підготовку до проведення он-лайн діагностування педагогічних працівників із метою визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік Пащенко В.М. 3. Про підготовку до районного форуму педагогічної та батьківської громадськості Сутула Т.К., Пащенко В.М. 8 9. квітень Про проведення творчих звітів ЗНЗ району в 2017-2018 н.р. Галанська Ю.Б. 2. Про підготовку до районного свята «Вишиванка» Голуб Л.Г. i. 1 1 10. травень 1.Про підготовку до проведення районного свята “Живе на всій планеті народ веселий - діти” Сутула Т.К. 2.Про результати атестації ЗНЗ в 2017-2018 н.р. та надання методичної допомоги в міжатестаційний період Галанська Ю.Б. 11. червень 1.Про підсумки роботи районного методичного кабінету у 2017-2018 н.р. Костогриз А.М., методисти 2.Про шляхи поліпшення діяльності РМК та вироблення рекомендацій до проекту плану роботи на 2018-2019 н.р. Костогриз А.М., методисти
 13. 13. 13 3.Засідання ради РМК № засі дан ня Термін проведення Питання для розгляду Відповідальний 1. серпень 1.Про схвалення плану роботи районного методичного кабінету на 2017-2018 н.р. Костогриз А.М., методисти 2. Про затвердження плану роботи над новою науково- методичною проблемою. 3. Про затвердження структури методичної роботи з педагогічними кадрами району 2. листопад 1.Про вивчення стану викладання інформатики ( 2-11 класи) в навчальних закладах району. Сутула Т.К., Костогриз А.М. 2.Про вивчення стану викладання фізкультури ( 5-11 класи) в навчальних закладах району. Бережна С.М. 3. Про роботу творчої групи «Діалог літератури рідного краю, народного мистецтва, фольклору у здійсненні національно- патріотичного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Голуб Л.Г. 3. лютий 1. Про організацію методичної роботи з учителями української мови. Голуб Л.Г. 2.Про експертну оцінку методичних розробок вчителів, що претендують на звання «вчитель-методист» Костогриз А.М., методисти 4. квітень 1.Про схвалення електронного посібника “Дидактичні матеріали до уроків з основ здоров`я у 8 класі” Галанська Ю.Б. 2. Про стан викладання української мови ( мова і читання) в початкових класах ЗНЗ району Костогриз А.М. 3. Про стан викладання музичного мистецтва та художньої культури в ЗНЗ району Сутула Т.К. 5. червень 1.Про результати оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку та їх готовності до навчання в школі Моцар Л.М. 2.Про підсумки роботи районного методичного кабінету у 2017-2018 н.р. та вироблення рекомендацій до проекту плану роботи на 2018-2019 н.р. Костогриз А.М., методисти РМК 3. Про підсумки проведення Року німецької мови у закладах району Глушко О.О.
 14. 14. 14 4.Засідання колегії відділу, апаратні наради Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 1.1.Питання на засідання колегії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації: Про хід виконання районної Програми допризовної підготовки і військово- патріотичного виховання молоді, забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони та призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом на 2015-2020 роки листопад Глушко О.О. Про стан організації харчування в ЗНЗ району в 2017-2018 н.р. листопад Галанська Ю.Б. Про виконання рішення колегії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністраці від 12.04.2017 року, протокол № 3/1 щодо активізації співпраці із сільськими радами з питань обліку дітей і підлітків шкільного віку. листопад Галанська Ю.Б. 1.2.Питання на апаратні наради при начальнику відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації: Про підсумки участі в ЗНО-2017 року учнів- випускників загальноосвітніх навчальних закладів району вересень Глушко О.О. Про підсумки літнього оздоровлення дітей та підготовку дошкільних навчальних закладів району до нового 2017-2018 навчального року вересень Моцар Л.М. Про підсумки проведення всеукраїнського рейду “Урок” вересень Галанська Ю.Б. Про організацію ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017- 2018 н.р. жовтень Глушко О.О. Про продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х і 11-х класів жовтень Галанська Ю.Б. Про виконання Закону України «Про дошкільну освіту» щодо обліку дітей та охоплення їх дошкільною освітою. жовтень Моцар Л.М. Особливості проведення ЗНО-2018 листопад Глушко О.О. Про виконання наказу МОН та МОЗ України від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у листопад Моцар Л.М.
 15. 15. 15 дошкільному навчальному закладі». Про участь переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у ІІІ (обласному) етапі грудень Глушко О.О. 5. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників № п/п Прізвище, ім’я, по батькові, посада працівників Форма (курси, семінари, стажування) Місце проходження підвищення кваліфікації Термін 1. 1 1 Пащенко В.М. методист Курси методистів методичних кабінетів та керівників методичних об’єднань психологічної служби Центральний ІППО Університету менеджменту освіти НАПН, Київ 13.02.2017 -15.09.2017 2. 2 2 Сутула Т. К. Курси методистів методичних кабінетів з виховної роботи з проблеми «Психолого-педагогічне проектування виховної роботи з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій» Центральний ІППО Університету менеджменту освіти НАПН, Київ 20.05.2017- 08.12.2017 Моцар Л.М. Курси методистів РМК з дошкільної, інклюзивної та початкової освіти Центральний ІППО Університету менеджменту освіти НАПН, Київ 2018 6.Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України № п/п Захід Термін Місце проведення Категорія Відповіда льні 1. Співпраця з ПОІППО імені М.В. Остроградського (за планом ПОІППО) Протягом року ПОІППО Педагогічні працівники Костогриз А.М., методисти 2. Виконання спільних заходів з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Протягом року Навчальні заклади Діти з сімей учасників АТО, потерпілі від насилля в сім’ї, молодь Сутула Т.К. Пащенко В.М.
 16. 16. 16 3. Виконання спільних заходів з районною дитячою школою мистецтв (за окремим планом) Протягом року Учні ЗНЗ, вчителі музичного мистецтва Сутула Т.К. Голуб Л.Г. 4. Виконання спільних заходів з реалізації циклів медичних і гігієнічних знань «Разом до здоров`я» Протягом року Загальноосві тні навчальні заклади, ЦРЛ,ПМСД Учителі- предметники, класні керівники, медичні працівники ЗНЗ,ПМСД, лікарі- лектори Галанська Ю.Б. Пащенко В. М. 5. Виконання плану спільних заходів з Решетилівським районним Центром зайнятості у 2017-2018 навчальному році Протягом року Навчальні заклади Класні керівники, спеціалісти Центру зайнятості сідання Галанська Ю.Б. 6. Співпраця з ОЦЕВум Протягом року ОЦЕВум Керівник літературної студії «Лілея» та її вихованці Голуб Л.Г. 7. Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського Квітень Протягом року Малобакайсь ка ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцьке училище культури Учні, учителі Шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. Глушко О.О 9. Творча співпраця з районною бібліотекою для дітей (проведення спільних заходів) Протягом року Районна бібліотека для дітей,ЗНЗ району Учні, учителі, шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 10. Виконання заходів позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (за планом роботи) Протягом року Навчальні заклади Педагогічні працівники, обдаровані учні Глушко О.О. 11. Виконання заходів Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (за планом роботи) Протягом року Навчальні заклади Педагогічні працівники, учні 11 класів Глушко О.О. 12. Співпраця з Решетилівським районним військовим комісаріатом Протягом року ЗНЗ відділ Педагогічні працівники, учні ЗНЗ Глушко О.О. Пащенко В. М. 13. Співпраця з інститутом обдарованої дитини НАПН Протягом року ЗНЗ відділ Педагогічні працівники, Сутула Т.К.
 17. 17. 17 України учні ЗНЗ,батьки, медики 14. Співпраця з Всеукраїнським благодійним Фондом «Повір у себе» за програмою «Талановитим дітям – якісну освіту» Протягом року Учні 11 класів ЗНЗ району Глушко О.О. 15. ТОВ Видавництво «Ранок» Протягом року Педагогічні працівники Костогриз А.М. 16. ГО «Патріоти Решетилівщини» Протягом року ЗНЗ Костогриз А.М. ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 1. Державні програми Назва документу Термін виконання Коли і яким документом затверджена Відповідаль ний за виконання Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді Щорічно Указ Президента України №5802015 від 13.10.2015 Сутула Т,К. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді Щорічно Наказ МОН № 61 від 16.062015 Сутула Т.К Моцар Л.М.. Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України . Щорічно Наказ МОН № 1243 від 31.10 2011 р. Сутула Т.К. Концепція вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки Щорічно Указ Президента України №432017 Сутула Т.К Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” Щорічно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 219-р. Голуб Л.Г. Концепції розвитку інклюзивного навчання Щорічно Наказ МОН № 912 від 01.10.2010 Пащенко В.М.
 18. 18. 18 2. Регіональні програми Назва документу Термін виконання Коли і яким документом затверджена Відповідаль ний за виконання Обласна програма «Опікуємося освітою» на 2017-2020 роки Щорічно Рішення Полтавської обласної ради № 316 від 23 грудня 2016 року Костогриз А.М., методисти Концепція розвитку методичної служби Полтавської області на 2015- 2020 роки Щорічно Наказ Департаменту освіти і науки від 15.01.2016 р. №20 Костогриз А.М. Обласна цільова програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020роки Щорічно Рішення пленарного засідання тринадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 31.01.2017 року № 350 Сутула Т.К. Моцар Л.М. Обласна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки Щорічно Рішення колегії Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. Протокол № 23 від 27.05.2015р. Сутула Т.К. Програма правової освіти населення області на 2016-2020 роки Щорічно Рішення Полтавської обласної ради сьомої сесії сьомого скликання від 29.04.16р. Сутула Т.К. Обласна цільова Програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки 01.02 01.07 щорічно Рішення Полтавської обласної ради одинадцятої сесії шостого скликання від 23.05.12р. Сутула Т.К. Про Полтавську обласну премію імені А.С.Макаренка Щорічно Рішення обласної ради одинадцятої сесії 5-го скликання від 08.11.07 Бережна С.М. Про Решетилівську районну педагогічну премію імені академіка В.О.Пащенка Щорічно Рішення Решетилівської районної ради двадцять дев’ятої сесії 5-го скликання від 20.05.2010 Бережна С.М. Районна програма зайнятості населення на 2013-2017 роки Щокварталь но Рішення Решетилівської районної ради 21 сесії 6 скликання від 22.05.2013 року №265-21-VІ Галанська Ю.Б.
 19. 19. 19 Програма розвитку та удосконалення організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Решетилівського району на 2017 рік До 25.12.2017 Рішення Решетилівської районної ради сьомого скликання 22.12.2016 №171-10-VII Галанська Ю.Б. Полтавська обласна премія імені Леоніда Бразова Щорічно Полтавська обласна рада, 2006 Бережна С.М. Про Полтавську обласну премію імені С.А.Ковпака Щорічно до 01.05 Рішення пленарного засідання чотирнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 06.03.2017 р. №418 «Про внесенення змін до Положення про Полтавську обласну премію імені С.А.Ковпака» Глушко О.О. Про Полтавську обласної премії імені Юрія Горліса-Горського Щорічно до 01.09. Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно- патріотичного дітей та молоді на 2016-2020 роки», рішення Полтавської обласної ради від 31.01.2017 №359 Глушко О.О. Районна Програма допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони та призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом на 2015-2020 роки Щорічно Рішення №594-41-VI Решетилівської районної ради шостого скликання, сорок перша позачергова сесія від 21.10.2015року (із змінами від 17.08.2016 № 128-VIII-VII) Глушко О.О Сутула Т.К.. 3.Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових документів Назва документу Термін виконанн я Коли і яким документом затверджена Відповідаль ний за виконання Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального Щорічно До Постанова Кабінету Міністрів України Моцар Л.М.
 20. 20. 20 забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 15.04.01.10 від 05.05.2004 №226 Про порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку щорічно до 01.01. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 Моцар Л.М. Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів Щорічно до 01.10. наказ МОН України від 17.06.2013 № 770 Моцар Л.М Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» Щорічно, протягом навч. року Спільний наказ МОЗ І МОН України від15.08.06р. №620/563 Моцар Л.М. Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю щорічно до 01.09. Наказ МОН України від 23.03.2005 №178 Моцар Л.М. Про виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти України Щорічно до 01.11. 11.06.2001 Моцар Л.М Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів щорічно до 01.05 наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234 Моцар Л.М. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку Щорічно згідно визначених термінів Постанова КМУ від 12.04.2000р. №646 Галанська Ю.Б. Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Щорічно до 01.10. Постанова КМУ від 08.12.2009 №1318 Галанська Ю.Б. Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» Щорічно до 15.09., 15.11,15.03 Постанова КМУ від 19.06.2002р. №856 Галанська Ю.Б. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах Щорічно Постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591 Галанська Ю.Б. Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку Щорічно до15.09., 20.12.,01.0 5 Наказ МОН України від 22.12.2009р. №1175 Галанська Ю.Б. Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах Щорічно Спільний наказ МОЗ і МОН України від 01.06.2005 №242/329 Галанська Ю.Б.
 21. 21. 21 Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах Щорічно, протягом навчальног о року Спільний наказ МОЗ І МОН України від15.08.06р. №620/563 Галанська Ю.Б. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Щорічно до 01.10. Спільний наказ МОЗ і МОН України від 01.11.2010р. №1098/1849/167 Галанська Ю.Б. Інстуктивно-методичні матеріали «Створення безпечних умов організації навчально- виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» Щорічно, До 01.10. Лист МОН України від 18.07.2013 №1/9- 503 Галанська Ю.Б. Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у навчальних закладах Полтавської області Щорічно, до 20.10., 20.04. Спільний наказ ГУОЗ,ДОН, Полтавської обласної СЕС Галанська Ю.Б. Виконання розпорядження голови облдержадміністрації “ Про план заходів щодо зміцнення моральності та утверження здорового способу життя” Щокварталь но № 214 від 01.07.2008 Сутула Т.К. Виконання Постанови Верховної Ради України “Про вшанування геров АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді” Щорічно №4156 від 27.052015 Сутула Т.К. Про затвердження плану заходів щодо виконання Основнихорієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України Щорічно Наказ Головного управління освіти Полтавської облдержадміністраці ї від 16.03.2012 №134 Сутула Т.К. Виконання наказу Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки України №519 від 31 березня 2017 року Сутула Т.К. Про затвердження регіонального плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі Щорічно наказ ДОН № 72 від 02.03.2016 р. Пащенко В.М.. Виконання наказу МОН України “Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)” Щорічно Наказ МОН України від 28.01.2014 року Пащенко В.М.
 22. 22. 22 Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012р.№1427 Голуб Л.Г. Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013р. № 1686 Голуб Л.Г. Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014р. № 931 Голуб Л.Г. Про оголошення 2017-2018 н.р – роком німецької мови Протягом навч. року Глушко О.О. Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Щорічно Постанова Кабінету Міністрів України №1095 від 25.08.2004 (в редакції постанови КМУ від 08.07.2015 № 533); Глушко О.О. Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у Полтавській області Протягом року Розпорядження голови обласної державної адміністрації Глушко О.О. Про виконання плану заходів щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року Щорічно Наказ МОН №405 від 08.04.2016 р., наказ ПОІППО №195, від 01.06.2016 Пащенко В. М. ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ РАЙОННОГО РІВНЯ № п/п Захід Термін проведення Місце проведення Категорія учасників Відповідальний 1. VІ районний форум батьківської та педагогічної громадськості Березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Батьки та педагогічні працівники району Сутула Т.К. Пащенко В. М.
 23. 23. 23 2. Районна педагогічна конференція серпень РБК Педагогічні працівники району Методисти РМК 3. Районне свято до Дня працівників освіти вересень- жовтень РБК Працівники освіти району Методисти РМК ІV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1. Форми організації науково-методичної роботи № п/п Захід Термін виконан ня Місце проведення Категорія учасників Відповідальн ий Семінари 1. Семінар”Організація позаурочної роботи з учнями в умовах групи продовженого дня” жовтень М`якеньківський НВК вихователі ГПД Галанська Ю.Б. 2. Семінар- практикум ”Школа вдосконалення” (методичний ринг “Сучасні педагогічні технології”) березень Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів учителі основ здоров’я 5-9 класів Галанська Ю.Б. 3. Семінар-практикум “Статеве виховання школярів під час вивчення предмета”Основи здоров`я” листопад Кукобівський НВК учителі основ здоров’я 5-9 класів Галанська Ю.Б. 4. Психолого-педагогічний семінар для вихователів ДНЗ ”Інтеграція в ДНЗ дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами” листопад січень квітень Відділ освіти Пустоварівський ясла-садок “Джерельце” Навчально- реабілітаційний центр м. Полтава вихователі ДНЗ Пащенко В.М. 5. Практичний семінар- тренінг «Психофізіологічна готовність дітей 5-6 річного віку до систематичного навчання в школі» квітень Відділ освіти вихователі ДНЗ Моцар Л.М. 6. Методичне об’єднання вихователів ДНЗ серпень грудень Відділ освіти Жовтневий дитячий садок вихователі груп садового віку ДНЗ Моцар Л.М.
 24. 24. 24 березень “Барвінок” Шевченківський ясла-садок “Світлячок” 7. Семінар-тренінг «Потреби дитини та їх реалізація в умовах сімейного виховання» жовтень відділ освіти завідуючі ДНЗ та директори НВК Моцар Л.М. 8. Семінар-тренінг «Організація освітнього процесу в ДНЗ за особистісно-орієнтованою технологією» березень Жовтневий дитячий садок “Барвінок” вихователі ДНЗ Моцар Л.М. 9. Медико-педагогічний семінар лютий відділ освіти Медпрацівники ЗНЗ, заступники директорів з виховної роботи Галанська Ю.Б. 10. Семінар відповідальних осіб за облік дітей і підлітків шкільного віку травень відділ освіти ЗНЗ, сільські ради (за згодою) Галанська Ю.Б. 11. Семінар “ Підвищення ефективності виховного процесу шляхом модернізації методичної роботи” листопад, березень Піщанська ЗОШ І-ІІІст. Малобакайська ЗОШ І-ІІІ ст. Заступники директорів з виховної роботи та керівники ШМО класних керівників Сутула Т.К. 12. Спільне засідання методичних комісій учителів математики, фізики, інформатики (за планом методичних комісій) серпень Решетилівська гімназія ім. І.Л. Олійника учителі математики, фізики, інформатики Сутула Т.К. 13. Виїзне засідання вчителів музичного мистецтва, художньої культури та керівників шкільних мо класних керівників квітень м. Чернігів учителі музичного мистецтва, художньої культури, керівники шкільних мо класних керівників Сутула Т.К. 14. Семінар “Нормативні вимоги до організації харування в ЗНЗ” жовтень Відділ освіти Директори ЗНЗ Галанська Ю.Б. 15. Семінар «Управління процесом підвищення професійної компетенції листопад, лютий відділ освіти Директори ЗНЗ Костогриз А.М.
 25. 25. 25 вчителя як умова зростання педагогічної майстерності» 16. Постійно діючий семінар «Системний підхід до побудови оптимальної моделі внутрішньошкільної методичної роботи в школі» листопад лютий квітень червень Покровська ЗОШ І-ІІІ ступенів відділ освіти заступники директорів ЗНЗ з навчально- виховної роботи Костогриз А.М 17. Засідання методичної комісії учителів математики (за планом методичної комісії) січень, березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі математики Сутула Т.К. 18. Засідання методичної комісії учителів фізики (за планом методичної комісії) січень, березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі фізики Сутула Т.К. 19. Засідання методичної комісії учителів інформатики (за планом методичної комісії) січень, березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі інформатики Сутула Т.К. 20. Засідання методичної комісії учителів музичного мистецтва та художньої культури (за планом методичної комісії) серпень січень, березень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі музичного мистецтва та художньої культури Сутула Т.К. 21. Засідання методичної комісії учителів історії та правознавства (за планом методичної комісії) серпень жовтень, березень Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Учителі історії та правознавства Бережна С.М. 22. Засідання методичної комісії вчителів географії та економіки (за планом методичної комісії) серпень вересень, березень (за планом методичної комісії) Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Учителі географії та економіки Бережна С.М. 23. Засідання методичної комісії вчителів хімії серпень жовтень березень Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Відділ освіти, сім’ї, молоді та Учителі хімії Бережна С.М.
 26. 26. 26 (за планом методичної комісії) спорту 24. Засідання методичної комісії вчителів фізичної культури ( за планом методичної комісії) серпень листопад березень (за планом методичної комісії) Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Учителі фізичної культури Бережна С.М. 25. Засідання районного методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів Серпень січень березень ЗНЗ району практичні психологи, соціальні педагоги Пащенко В. М. 26. Навчальний тренінг «Організація безпечного середовища в ЗНЗ, де перебувають люди з інвалідністю» грудень, лютий, травень відділ освіти Адміністрація, вчителі ЗНЗ Пащенко В. М. 27. Семінар-практикум “Орієнтація учителя у широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей та напрямів” жовтень, березень відділ освіти учителі образотворчого мистецтва Голуб Л.Г. 28. Семінар-практикум “Шкільна бібліотека в контексті навчально- виховного процесу сьогодення” листопад, лютий відділ освіти, Першолиманськ ий НВК Шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 29. Засідання РПМК учителів української мови та літератури серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника, Шамраївкий НВК учителі української мови та літератури Голуб Л.Г. 30. Засідання РПМК учителів трудового навчання (технічні види праці), технологій та креслення серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка учителі трудового навчання (технічні види праці),технологій та креслення Голуб Л.Г. 31. Засідання РПМК учителів трудового навчання (обслуговуючі види праці), технологій серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі трудового навчання (обслуговуючі види праці), технологій Голуб Л.Г.
 27. 27. 27 32. Засідання районних методичних комісій вчителів іноземної мови ( за планом РПМК) серпень січень березень ЗНЗ району Вчителі іноземної мови ЗНЗ району Глушко О.О. 33. Засідання районних методичних комісій вчителів “Захисту Вітчизни” (за планом РПМК) серпень лютий ЗНЗ району Вчителі предмета “Захист Вітчизни” Глушко О.О. 33. Засідання районних методичних комісій вчителів зарубіжної літератруи та російської мови ( за планом РПМК) серпень січень березень ЗНЗ району Вчителі зарубіжної літератури та російської мови ЗНЗ району Глушко О.О. 34. Засідання методичних комісій вчителів початкових класів (за планами методичних комісій) Листопад- січень, березень Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі початкових класів Костогриз А.М. Інструктивно-методичні наради 1. Основні аспекти розвитку дошкільної освіти району в період освітніх реформ серпень листопад лютий травень відділ освіти завідуючі та методисти ДНЗ, директори НВК Моцар Л.М. 2. Підсумки роботи районної психологічної служби в І семестрі 2017 - 2018 н. р. грудень відділ освіти практичні психологи, соціальні педагоги Пащенко В. М 3. «Підсумки діяльності психологічної служби за 2017-2018 н.р.» червень відділ освіти практичні психологи, соціальні педагоги Пащенко В. М. 4. Організація навчально- виховного процесу у 2017-2018 навчальному році «.Особливості планування роботи класних керівників» вересень відділ освіти Заступники директорів з виховної роботи,керівник и ШМО класних керівників Сутула Т.К. 5. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2017-2018 навчальному році серпень Решетилівська ЗОШ І ступеня Учителі початкових класів шкіл району Костогриз А.М. 6. Особливості організації внутрішкільної методичної роботи у 2017- 2018 навчальному році вересень відділ освіти Заступники директорів шкіл з навчально- виховної роботи Костогриз А.М.

×