Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

план рмк 2015 2016 н.р.

1,676 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

план рмк 2015 2016 н.р.

 1. 1. Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації «Затверджую» «Погоджено» Схвалено Начальник відділу Ректор ПОІППО радою РМК освіти, сім’ї, молоді ім. М.В.Остроградського протокол №1 та спорту Решетилівської РДА ________В.Г.Зінченко ___________В.В.Зелюк 26 серпня 2015 року 26 серпня 2015 року 25 серпня 2015 року План роботи районного методичного кабінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА на 2015-2016 навчальний рік
 2. 2. Решетилівка 2015 План роботи районного методичного кабінету Решетилівського відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту на 2015-2016 навчальний рік / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Решетилівський відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту. – Решетилівка: РМК, 2015. – 66 с. План затверджено на засіданні ради РМК, протокол № 1 від 25 серпня 2015 р. План оформлено – Костогриз А.М. У Плані висвітлено основні завдання та заходи РМК на 2015-2016 навчальний рік. План направлено: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Навчальні заклади району 2
 3. 3. План знаходиться на сайті РМК : http://rmk-resh.at.ua/ ЗМІСТ ВСТУП 5 І. ОРГАНІЗАЦІЙНО - КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 9 1. Структура науково-методичної роботи району 9 2. Наради при завідуючому районного методичного кабінету 10 3. Засідання науково-методичної ради 11 4. Засідання колегії, відділу, апаратні наради 12 5. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників 13 6. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України 14 ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 16 1. Державні програми 16 2. Регіональні програми 16 3. Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових документів 18 ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ РАЙОННОГО РІВНЯ 21 IV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 22 1. Форма організації науково-методичної роботи 22 2. Школи фахового зростання майстерності, педагогічні студії, школи молодого керівника, школа молодого вчителя, передовий педагогічний досвід 28 3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами 31 4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів з фахової майстерності педагогічних працівників 33 5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми 34 6. Науково-методичний супровід виховної роботи 40 7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти 41 8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти 43 9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти 44 10. Науково-методичний супровід діяльності психологічної служби району 44 V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 46 1. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників району 46 2. Методичне забезпечення навчального процесу 49 VI. ІННОВАЦІЙНА ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 51 1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю 51 2. Формування інноваційного освітнього простору в районі: розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності 51 3. Експерно-аналітична діяльність. Апробація підручників та навчальних посібників 51 4. Координація дослідно-експериментальної роботи 52 5. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність 52 VІІ. ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РАЙОНУ 53 3
 4. 4. VIІІ. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ 55 IХ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 60 Х. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ РАЙОНУ 61 ХІ. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 64 1. Видавнича діяльність 64 2. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду району 64 3. Виставкова діяльність 65 ХІІ. ДОДАТКИ Додаток 1. Напрямки діяльності методистів РМК 66 Додаток 2. Закріплення працівників РМК за навчальними закладами 67 4
 5. 5. ВСТУП Шановні освітяни! Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на модернізацію освіти відповідно до вимог часу. Модернізація та реформування освітньої галузі здійснюється на основі зміни методологічних орієнтирів, переходу від технократичної до гуманістичної освітньої парадигми, оновлення змісту, форм та методів, технологій та методик, які забезпечують неперервний процес не тільки професійного, а й особистісного розвитку педагогів. Особливу роль у здійсненні реформ в освіті відіграє вдосконалення науково- методичної роботи в регіонах шляхом реалізації сучасних підходів, насамперед компетентнісного, особистісно зорієнтованого, індивідуального та диференційованого, підвищення їхньої фахової майстерності шляхом ефективного застосування сучасних форм і методів навчання дорослих, систем комп’ютерного навчання та інформаційної мережевої взаємодії. Районний методичний кабінет стоїть на шляху принципово якісного інноваційного оновлення. Тому стратегія модернізації регіональної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їх майстерності спрямована на мережеву взаємодію, скоординованість дій методичної служби та навчальних закладів на регіональному рівні щодо різних напрямів діяльності. У системі, яка забезпечує науково- методичний супровід дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району, сприяє розвитку педагогічної майстерності вчителів, функціонує 53 навчальних заклади, діяльність яких координується методичним кабінетом, і основним завданням яких є забезпечення професійного розвитку вчителів у міжатестаційний період, формування їх компетентностей. У своїй діяльності районний методичний кабінет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), (затвердженого наказом МОН України №1119 від 08.12.2008), іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА, Комплексною програмою розвитку освіти Решетилівського району на 2011-2015 рр, а також річними планами Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського, відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА, районного методичного кабінету. Науково – методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів району проводиться згідно наказу «Про організацію, зміст і завдання науково – методичної роботи з педагогічними кадрами району», а також відповідно до структурної моделі науково – методичної роботи та згідно розподілу функціональних обов’язків між методистами. Головною метою в роботі методичного кабінету є науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників закладів освіти. А також забезпечення динамічного професійного розвитку педагогічних працівників у межах взаємодіючої структури: самоосвіта – науково-методична робота загальноосвітнього навчального закладу – районний методичний кабінет–Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Вся методична робота 5
 6. 6. спрямовується на реалізацію районної проблеми «Формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників». Методична діяльність будується і проводиться за принципом аналітико- діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через анкетування, онлайн-опитування, надання пропозицій тощо, спрямовується на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення освітнього процесу. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснюється на основі особистісно орієнтованого підходу, диференціації й індивідуалізації, які забезпечуються різними формами організації навчання під час курсів та у міжкурсовий період. Однією з ефективних форм роботи з кадрами залишаються курси підвищення кваліфікації. У 2014р. курси підвищення кваліфікації працівників ЗНЗ, ПНЗ, РМК пройшли 119 осіб, що становить - 100% від замовлення. З них на базі ПОІППО імені М.В.Остроградського - 114 педагогічних працівників, на базі ЦІППО ( м.Київ) -5. Міжкурсовими формами роботи були охоплені всі педагогічні працівники у 164 заходах, проведених на базі відділу освіти та навчальних закладів. Науково-методичний супровід модернізації освіти здійснюється через створену на діагностичній основі структуру науково-методичної роботи, яка постійно вдосконалюється. Основними складниками її є:  Районні предметні методичні комісії (об’єднання)  Постійно діючі семінари  Творчі групи  Семінари-практикуми  Супервізійна група вчителів-логопедів  Творчі майстерні вчителів  «Школа молодого бібліотекаря»  Психолого-педагогічні семінари  «Школа молодого вихователя»  «Школа інклюзивного навчання»  Консультпункт для молодих керівників Упродовж навчального року проводяться індивідуальні консультації для педагогічних працівників, керівників закладів освіти щодо планування діяльності, організації науково-методичної роботи, здійснення контрольно-аналітичної діяльності, ведення ділової, шкільної документації, проведення міжкурсових заходів тощо. Методисти РМК працюють над упровадженням інноваційних методик, проектів, виступають ініціаторами створення експериментальних навчальних закладів, авторами, рецензентами посібників, беруть участь у всеукраїнських, регіональних, галузевих конференціях, нарадах, семінарах та проектах. Результати методичної роботи виявляються у підвищенні рівня фахової майстерності педагогів, готовності до запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально- 6
 7. 7. виховний процес, що сприяє підвищенню його якості, залученні освітян до пошукової, дослідницької, видавничої діяльності, участі в різноманітних професійних конкурсах. Найвагомішу перемогу у минулому навчальному році здобув Решетилівський центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, який став лауреатом ІІ Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у номінації «веб-сайт районного позашкільного закладу» ( наказ МОН України від 22.12.2014року № 1490 «Про результати Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у 2014 році».) Значно покращилася міжнародна діяльність навчальних закладів. Решетилівська ЗОШ І ступеня та Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів зареєстровані в мережі eTwinning і активно беруть участь в реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами. Учитель англійської мови Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хриплива Т.О. є активним учасником програм Британської Ради із навчання та професійного розвитку педагогів. Учні школи із 2013 року беруть участь у Всесвітньому конкурсі з написання есе за поезією Роберта Бернза. Конкурс проводиться Всесвітньою Федерацією Р.Бернза, місто Кілмарнок, Шотландія. У 2014 році робота Курінного М., учня 10 класу, здобула друге місце, у 2015 році - третє місце. Плосківська ЗОШ І-ІІІ ступенів заключила партнерство зі школою Ґміни Неханово (пол. Gmina Niechanowo), що належить до Ґнезненського повіту Великопольського воєводства ( Польща). Районним методичним кабінетом здійснюється системна робота щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей. Підтвердженням є успіхи учнів в районних, обласних олімпіадах, конкурсах. Згідно з рішенням районних журі та оргкомітету учасниками обласних олімпіад стали 57 учнів із 10 шкіл І-ІІІ ступенів. Переможцями ІІІ етапу учнівських олімпіад є 21 учень ( що становить 36,8% від кількості учасників) із 12 предметів. У цьогорічній VІІІ обласній олімпіаді «Пролісок» учасниками стали 8 учнів із двох шкіл. Переможцями визнано 3 учнів: 1 місце з історії у Філончук Галини , учениці 9 класу Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ст., ( учитель Юркевич Н.В.). Дипломами ІІ ступеня з математики нагороджені гімназисти - учениця 8 класу Задорожна Марина (учитель Ігнатенко К. М.) та учень 9 класу Гончар Ярослав (учитель Сливка Н. В.). Переможцями ХІХ районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів районного наукового товариства учнів стали 8 школярів. На підставі рішень журі та оргкомітету до участі в обласному етапі конкурсу було подано 3 роботи. 2 учні здобули перемогу: Журавель Вікторія (Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст.) у секції «екологія» зайняла І місце (керівник Смірнова В.М.) та Набока Каріна (Малобакайська ЗОШ І-ІІІст) - 3 місце у секції «українське народне мистецтво» (керівник Бодня Н.М.). Учениця 9 класу Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. імені академіка В.О.Пащенка Силенко Ілона (учитель Дзюба В.М.) виборола третє місце в обласному літературному конкурсі «Відлуння заповітів земляків», присвяченому 80-річчю від дня народження Василя Симоненка. Методичним кабінетом продовжено роботу по стимулюванню пошукової, творчої роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів шляхом вручення районної іменної премії «Гордість краю», премії обдарованим учням від Почесних громадян Решетилівщини, людей з активною життєвою позицією, громадських організацій. Цьогоріч лауреатами премії стали 7 учнів із 4 навчальних закладів ( Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів (3 учні), Решетилівської гімназії імені І.Л.Олійника ( 2 учні), Малобакайської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( по 1 учню)). Журавель Вікторія, учениця Жовтневої ЗОШ І-ІІІ ступенів, третій рік поспіль визнана кращим науковцем року та занесена на районну Дошку пошани. За ініціативи методичного кабінету вперше була вручена премія «Надія краю». Її отримала учениця 10 класу Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Будаква Валерія, яка прибула із сім’єю із зони АТО. Продовжено роботу по виконанню Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 7
 8. 8. інформаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. З листопада 2014 року започатковано проект «ІКТ у кожну школу», фінансування якого здійснюється ТОВ АФГ «Еліта». Даним проектом передбачно оплата інтернет-послуг для навчальних закладів району, ремонт оргтехніки, придбання офісного паперу. Однією із найважливіших задач інформатизації є забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів. Другий рік функціонує сайт методичного кабінету : http://rmk- resh.at.ua/, що дозволяє поширювати серед педагогічного загалу матеріали, використані під час проведення семінарів, тренінгів, а також видавничу продукцію методичного кабінету через відповідні розділи сайту. Протягом I-го півріччя 2015 р. Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського було здійснено огляд сайтів (веб-сторінок) районних та міських методичних служб області. Сайт Решетилівського РМК увійшов до п’ятірки найкращих. Розпочав роботу сайт «Географи Решетилівщини». Значно зросла кількість вчителів, які мають власні сайти, блоги. Найкраще дана робота організована в Решетилівській ЗОШ І ступеня. Роботу методичного кабінету з цього питання було презентовано на засіданні Третьої методичної студії Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-практичних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти за темою «Створення банку інноваційного педагогічного досвіду» ( вересень 2014 року). Працівники РМК розуміють, що методична служба району, від якої освітянське сьогодення вимагає глобальних змін якості науково-методичного простору, має оптимально забезпечувати на територіальному рівні: процес професійного становлення, вдосконалення та розвитку суб'єктів освітньої діяльності; досконало знати реальний стан фахового зростання педагогічних працівників в аспекті професійних потреб, проблемних зон та перспективних підходів. З метою вивчення найбільш пріоритетних напрямів діяльності методичної служби району на 2015-2016 н.р. було проведено дослідження вивчення оцінки ефективності роботи методичної служби району. Участь в онлайн-опитуванні взяли 219 педагогічних працівників. 201 респондент ( 91, 7%) вважають структуру методичної роботи району ефективною. В умовах сьогодення одне з основних завдань, яке стоїть перед методичною службою, – це побудова нової гнучкої моделі регіонального методичного сервісу, яка б оперативно і кваліфіковано реагувала на потреби суб’єктів педагогічної діяльності. Тому методична служба в 2015-2016 н.р. в першу чергу працюватиме над оновленням, відмовою від авторитарних форм і методів роботи, спрямуванням науково-методичної діяльності в напрямку постійного зв’язку з досягненнями педагогічної науки, культивуванням інтеграційних процесів з інститутами післядипломної освіти, навчальними закладами в умовах нової особистісно зорієнтованої гуманістичної парадигми освіти. Шановні колеги! Впевнена, що новий навчальний рік стане ще одним кроком на шляху розвитку освіти Решетилівщини, і ми зможемо досягти всього того, що запланували Тож, із вдячністю за щоденну важку працю, за шляхетну справу вклоняюся перед усіма педагогічними працівниками, які дарують знання й тепло своїх сердець, віддаючи кожному вихованцю частинку душі. Бажаю усім успішного навчального року, міцного здоров’я, щастя, миру, невичерпної енергії, творчих здобутків. Завідуюча РМК А.Костогриз 8
 9. 9. І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1. СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ РАЙОНУ 9 Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА Рада РМКРада РМК Навчальні заклади району Навчальні заклади району ПМПКПМПК Районний методичний кабінет Районний методичний кабінет Районні предметні методичні комісії (об’єднання) Постійно діючі семінари Творчі групи Семінари-практикуми Творчі майстерні вчителів «Школа молодого бібліотекаря» Психолого-педагогічні семінари «Школа молодого вихователя» «Школа молодого вчителя початкових класів» «Школа медіаосвіти» Районні предметні методичні комісії (об’єднання) Постійно діючі семінари Творчі групи Семінари-практикуми Творчі майстерні вчителів «Школа молодого бібліотекаря» Психолого-педагогічні семінари «Школа молодого вихователя» «Школа молодого вчителя початкових класів» «Школа медіаосвіти» Базові навчальні заклади Базові навчальні заклади Експеримента- льний майданчик ( регіональний рівень) Експеримента- льний майданчик ( регіональний рівень)
 10. 10. 2. Наради при завідуючій РМК № п/п Термін проведе ння Теми засідань Відповідальний 1 серпень 1.Про основні напрямки роботи районного методичного кабінету та структуру науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2015- 2016 н.р. Костогриз А.М. 2. Про організований початок нового навчального року. 3.Про стан забезпечення учнів навчальною літературою на 2015-2016 н.р. Голуб Л.Г. 2 вересень 1.Про планування роботи з питань виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду Костогриз А.М. 2.Про організацію та проведення ІV районного форуму педагогічної та батьківської громадськості. Сутула Т.К. 3.Про організацію відзначення Дня працівників освіти на виконання Указу Президента України «Про день працівників освіти» від 11.08.1994 р. Бережна С.М. 4.Про організацію та проведення І-ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015-2016 н.р. Глушко О.О. 4 жовтень 1. Аналіз стану забезпечення навчальною літературою учнів 1-11 класів району у 2015-2016 н.р. Голуб Л.Г. 2. Про підготовку до Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2016». Костогриз АМ., методисти 3. Про використання і поповнення банку педагогічних інновацій та передового педагогічного досвіду. Методисти 5 листопад 1. Методичний супровід роботи вчителя щодо підготовки учнів до ЗНО Глушко О.О. 2. Про експертизу робіт вчителів, які претендують на звання "Вчитель-методист". Костогриз А.М., методисти РМК 3. Про перспективи розвитку сайту РМК. Лисенко О.О. 6 грудень 1.Про стан організації роботи з новопризначеними класними керівниками Сутула Т.К. 2. Про організацію та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково- Глушко О.О. 10 керівниківкерівників
 11. 11. дослідницьких робіт МАН. 3.Про підготовку пропозицій до плану роботи відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської РДА. Костогриз А.М., методисти 7 січень 1.Про підсумки курсового підвищення педпрацівників у 2015 році та організацію у 2016 році. Моцар Л.М., Глушко О.О. 2.Про виконання плану роботи методичного кабінету у І півріччі та завдання на ІІ півріччя. Костогриз А.М., методисти 3.Про результати перегляду індивідуальної програми розвитку дітей, які навчаються за інклюзивною формою навчання. Пащенко В.М. 9 лютий 1.Про результати участі у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015-2016 н.р. та І-ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Глушко О.О. 2.Про хід апробації посібників і підручників для загальноосвітніх навчальних закладів Методисти РМК 10 березень 1.Про підготовку та проведення березневого засідання районної атестаційної комісії. Бережна С.М. 2.Про підготовку до проведення районного свята по вшануванню учнівських досягнень «Майбутнє твориться сьогодні» Глушко О.О. 11 квітень 1. Про методичну допомогу педагогам з питань ДПА. Методисти 2. Про проведення аналізу дієвості пропозицій та методичної допомоги, наданих в ході днів РМК в освітніх закладах Методисти травень 1.Про підготовку та проведення районного свята до Дня захисту дітей «Живе на всій планеті народ веселий - діти» Сутула Т.К. 2.Про підсумки роботи психологічної служби в 2015 – 2016 н.р. Пащенко В. М. 11. червень 1.Про підсумки роботи районного методичного кабінету у 2015-2016 н.р. Костогриз А.М., методисти 2.Про шляхи поліпшення діяльності РМК та вироблення рекомендацій до проекту плану роботи на 2016-2017 н.р. Костогриз А.М., методисти 3. Засідання ради РМК № засідан ня Термін проведення Питання для розгляду Відповідальний 1. серпень Про схвалення плану роботи районного методичного кабінету на 2015-2016 н.р. Костогриз А.М. Галанська Ю.Б. Моцар Л.М. Про затвердження структури роботи з педагогічними кадрами району Розгляд електронного посібника «Дидактичні матеріали до уроків з основ здоров`я у 5 класі»(упорядник Галанська Ю.Б., методист РМК) Розгляд методичних посібників Крамар І.Б. “Городні фантазії на підвіконні” та Крамар І.Б., Гужви В.В., Педченко Л.В. “Інноваційні здоров’язберігаючі технології в організації освітньо-виховного процесу в ДНЗ” 11
 12. 12. 2. листопад Про схвалення досвіду роботи учителя трудового навчання, технологій, старшого учителя Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника Золотарьової О.О. з теми «Впровадження проектної методики на уроках трудового навчання». Голуб Л.Г. Про вивчення стану викладання української мови та літератури в ЗНЗ району Голуб Л.Г. Про вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни» в ЗНЗ району Глушко О.О. 3. лютий Про результативність внутрішньосадової методичної роботи в Жовтневому дитячому садку «Барвінок» Черкун Н.А. Про вивчення стану викладання історії та правознавства в ЗНЗ району Бережна С.М. Про експертну оцінку методичних розробок вчителів, що претендують на звання «вчитель-методист». Методисти 4 квітень Про вивчення стану викладання фізики в ЗНЗ району Сутула Т.К. Про вивчення стану викладання образотворчого мистецтва в ЗНЗ району Голуб Л.Г. Про вивчення стану викладання образотворчого мистецтва та фізкультури в початкових класах ЗНЗ району Костогриз А.М. 5 червень Про підсумки реалізації III ( творчого) етапу (серпень 2013 р. - травень 2016 р.) районної проблеми «Формування конкурентноспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу через безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників». Костогриз А.М. Про підсумки роботи районного методичного кабінету у 2015-2016 н.р. та вироблення рекомендацій до проекту плану роботи на 2016-2017 н.р. Костогриз А.М., методисти РМК Про підсумки роботи районних предметних методичних комісій. Керівники РПМК 4.Засідання колегії відділу, апаратні наради Зміст заходу Термін виконанн я Відповідальні 1.1.Питання на засідання колегії відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації: 1. Про стан виконання обласної Комплексної Програми розвитку освітньої галузі на 2011-2015 н.р. ( в частині дошкільної освіти) листопад М Моцар Л.М. Про роботу відділу та навчальних закладів району щодо попередження та профілактики злочинності та правопорушень серед учнівської молоді в 2015 році. Сутула Т.К. 12
 13. 13. 1.2.Питання на апаратні наради при начальнику відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації: Про підготовку навчальних закладів району до нового 2015- 2016 навчального року. Про виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2019 роки. серпень Моцар Л.М. Галанська Ю.Б. Про результати проведення рейду «Урок» в 2015-2016 навчальному році. Про розвиток мережі дошкільних навчальних закладів району. Про виконання у 2015 році постанови КМУ від 22.08.1996 № 992 « Про порядок працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням» . вересень Галанська Ю.Б. Моцар Л.М. Бережна С.М. Про працевлаштування випускників 11-х та 9-х класів загальноосвітніх шкіл району в 2015 році. Про роботу психолого – медико - педагогічної комісії в 2015 році. Про проведення шкільного та районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році. жовтень Галанська Ю.Б. Пащенко В.М. Глушко О.О. Про стан забезпечення навчальною літературою учнів загальноосвітніх навчальних району у 2015 -2016 навчальному році. Формування в навчальних закладах району просоціальної поведінки підлітків. Листопад ГолубЛ.Г. СутулаТ.К. Про організацію проведення новорічних та різдвяних свят, зимових шкільних канікул у навчальних закладах району. Грудень СутулаТ.К. 5. План підвищення кваліфікації педагогічних працівників № п/п Прізвище, ім’я, по батькові, посада працівників Форма (курси, семінари, стажування) Місце проходження підвищення кваліфікації Термін 1. Голуб Людмила Григорівна, методист РМК курси м.Київ, Університет менеджменту освіти НАПН (ЦІППО) 2015 р. 2. Глушко Ольга Олексіївна, методист РМК курси м.Київ, Університет менеджменту освіти НАПН (ЦІППО) 30.11- 04.12.2015 (ІІІ етап) 3. Карамушка Олександр Вікторович курси м.Київ, Університет менеджменту освіти НАПН (ЦІППО) 26.10- 30.10.2015 (ІІІ етап) 4. Супрун Тамара Миколаївна Курси м.Київ, Університет менеджменту освіти НАПН (ЦІППО) 2016 13
 14. 14. 6.Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України № п/п Захід Термін Місце проведення Категорія Відповіда льні 1. Співпраця з ПОІППО імені М.В. Остроградського ( за планом ПОІППО) Протягом року ПОІППО Педагогічні працівники Костогриз А.М. 2. Виконання спільних заходів з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. протягом року навчальні заклади Діти з сімей учасників АТО,потерпі лі від насилля в сім’ї, молодь Сутула Т.К. 3 Виконання спільних заходів з районною дитячою школою мистецтв (за окремим планом) протягом року ЦКД “Оберіг” Учні ЗНЗ, вчителі музичного мистецтва Сутула Т.К. 4. Виконання спільних заходів з реалізації циклів медичних і гігієнічних знань «Разом до здоров`я» Протягом року Загальноосві тні навчальні заклади, ЦРЛ,ПМСД Учителі- предметники, класні керівники, медичні працівники ЗНЗ,ПМСД, лікарі- лектори Галанська Ю.Б. 5. Виконання плану спільних заходів з Центром зайнятості, Решетилівським художнім професійним ліцеєм ДНЗ «Решетилівський ПАЛ імені І.Г. Боровенського» районної Програми професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2015-2016 навчальному році Протягом року Навчальні заклади Класні керівники, спеціалісти Центру зайнятості Галанська Ю.Б. 6. Співпраця з ОЦЕВум Протягом року ОЦЕВум Керівник літературної студії «Лілея» та її Голуб Л.Г. 14
 15. 15. вихованці 7. Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського Квітень Протягом року Малобакайсь ка ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцьке училище культури Учні, учителі Шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 8. Співпраця з районною дитячою школою мистецтв (за окремим планом) Протягом року ЦКД «Оберіг» Учні,учителі Голуб Л.Г. 9. Творча співпраця з районною бібліотекою для дітей (проведення спільних заходів) Протягом року Районна бібліотека для дітей,ЗНЗ району Учні, учителі, шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 10. Виконання заходів позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (за планом роботи) Протягом року Навчальні заклади Педагогічні працівники. Обдаровані учні Глушко О.О. 11. Виконання заходів Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (за планом роботи) Протягом року Навчальні заклади Педагогічні працівники, учні 11 класів Глушко О.О. 15
 16. 16. ІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ 1. Державні програми Назва документу Термін виконання Коли і яким документом затверджена Відповідаль ний за виконання Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року Щорічно . Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.11 р. № 494 Лисенко О. О. Сутула Т.К. Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо- математичної освіти на період до 2015 року Щорічно Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.11 р. № 561 Сутула Т.К. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України . Щорічно Наказом МОН № 1243 від 31.10 2011 р. Сутула Т.К. 2. Регіональні програми Назва документу Термін виконання Коли і яким документом затверджена Відповідаль ний за виконання Комплексна програма розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки Щорічно до 01.08 20.12. Рішення Полтавської обласної ради третьої сесії шостого скликання від 01.02.11р. Методисти РМК Районна комплексна програма розвитку освіти Решетилівського району на 2011-2015роки Щорічно до 15.01. Рішення Решетилівської районної ради п’ятої сесії шостого скликання від28.04 2011р. Методисти РМК Обласна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки Щорічно Рішення колегії Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної Сутула Т.К. 16
 17. 17. адміністрації. Протокол № 23 від 27.05.2015р. Програма правової освіти населення області на 2011-2015 роки Щорічно до 25.02 Рішення Полтавської обласної ради третьої сесії шостого скликання від 01.02.11р. Сутула Т.К. Обласна цільова Програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки 01.02 01.07 щорічно Рішення Полтавської обласної ради одинадцятої сесії шостого скликання від 23.05.12р. Сутула Т.К. Про Полтавську обласну премію імені А.С.Макаренка Щорічно Рішення обласної ради одинадцятої сесії 5-го скликання від 08.11.07 Бережна С.М. Про Решетилівську районну педагогічну премію імені академіка В.О.Пащенка Щорічно Рішення Решетилівської районної ради двадцять дев’ятої сесії 5-го скликання від 20.05.2010 Бережна С.М. Районна програма зайнятості населення на 2013-2017 роки Щоквартально Рішення Решетилівської районної ради ради 21 сесії 6 скликання від 22.05.2013 року №265- 21-VІ Галанська Ю.Б. Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2015-2019 роки Щорічно Рішення Решетилівської районної ради ради 33 сесії 6 скликання від 19.11.2014 року №462- 33-5 Галанська Ю.Б. 17
 18. 18. Полтавська обласна премія імені Леоніда Бразова Щорічно Полтавська обласна рада, 2006 Бережна С.М. Полтавська обласна премія імені Лялі Убийвовк Щорічно Премія заснована рішенням сімнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 17 липня 2013 р. з нагоди 95- річчя від дня народження Героя Радянського Союзу, керівника комсомольської молодіжної групи «Нескорена полтавчанка» Лялі Убийвовк Бережна С.М. 3.Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових документів Назва документу Термін виконання Коли і яким документом затверджена Відповідальн ий за виконання Обласні заходи щодо реалізації в 2011-2015 роках державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності до 15 числа щоквартально Розпорядження Голови державної адміністрації від 30.11.2011 р.№ 469 Моцар Л.М. Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Щорічно До 15.04.01.010 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2004 №226 Моцар Л.М. Про порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18- річного віку щорічно до 01.01.2016 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 Моцар Л.М. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку Щорічно згідно визначених термінів Постанова КМУ від 12.04.2000р. №646 Галанська Ю.Б. Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Щорічно до 01.10. Постанова КМУ від 08.12.2009 №1318 Галанська Ю.Б. Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» Щорічно до 15.09., 15.11,15.03 Постанова КМУ від 19.06.2002р. №856 Галанська Ю.Б. «Про затвердження норм харчування у Щорічно Постанова КМУ від Галанська 18
 19. 19. навчальних та оздоровчих закладах» 22.11.2004р. №1591 Ю.Б. Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку Щорічно до15.09., 20.12.,01.05 Наказ МОН України від 22.12.2009р. №1175 Галанська Ю.Б. Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах Щорічно Спільний наказ МОЗ і МОН України від 01.06.2005 №242/329 Галанська Ю.Б. Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» Щорічно, протягом навчального року Спільний наказ МОЗ І МОН України від15.08.06р. №620/563 Галанська Ю.Б. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Щорічно до 01.10. Спільний наказ МОЗ і МОН України від 01.11.2010р. №1098/1849/167 Галанська Ю.Б. Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю щорічно до 01.09. Наказ МОН України від 23.03.2005 №178 Моцар Л.М. Про виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти України Щорічно до 01.11. 11.06.2001 Моцар Л.М Інстуктивно- методичні матеріали «Створення безпечних умов організації навчально- виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» Щорічно, До 01.10. Лист МОН України від 18.07.2013 №1/9- 503 Галанська Ю.Б. Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у навчальних закладах Полтавської області Щорічно, до 20.10., 20.04. Спільний наказ ГУОЗ,ДОН, Полтавської обласної СЕС Галанська Ю.Б. План заходів щодо покращення стану організації харчування дітей у закладах освіти області на 2015-2016 роки Щорічно ,згідно визначених термінів Лист ДОН від 14.05.2015 №933/02- 03-38 Галанська Ю.Б. Про затвердження плану заходів Головного управління освіти і науки щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року Щорічно До 15.05 15.11 Наказ ГУОН від 21.08.2012 р. № 372 Сутула Т.К. План заходів щодо реалізації національної компанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року Щорічно до 10.01 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2154 Сутула Т.К. Про затвердження плану заходів Головного управління освіти і науки щодо запобіганню торгівлі людьми на період до 2015 року До 15.05 та 15.11 ГУОН Наказ від 12.07.12 №354 Сутула Т.К. Про затвердження плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки До 10.03 щороку ГУОН Наказ від 15.07.11 №6/5660 Сутула Т.К. 19
 20. 20. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні До 10.03 щороку до 2015 ГУОН до листа 26.10.11 №6/8545 Сутула Т.К. Про затвердження плану заходів щодо виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України Щорічно Наказ Головного управління освіти Полтавської облдержадміністрації від 16.03.2012 №134 Сутула Т.К. Виконання плану заходів щодо реалізації проекту «Підготовка обдарованої молоді Полтавської області до участі в учнівських олімпіадах та інших інтелектуальних змаганнях у 2013-2015 роках» Щорічно До 25.07, 15.12 Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 01.11.2013 № 395 Сутула Т.К. . Виконання розпорядження голови облдержадміністрації «Про план заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя громадян» Щоквартально № 214 « від 01.07.2008 року» Сутула Т.К. Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливимим освітніми потребами загальноосвітніх закладів на 2015- 2016 навчальному році. Протягом року Лист МОН №1/9 280 від 5 червня 2015 року Пащенко В.М. Про виконання закону України “Про внесення деяких змін до закону про освіту щодо організації інклюзивного навчання”. Щорічно Відомості Верховної Ради,2014 №30 ст.1011 Пащенко В.М.. Виконання наказу МОН України “Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)” Щорічно Наказ МОН України від 28.01.2014 року Пащенко В.М. Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Щорічно Лист МОНМСУ від 12.05.2012р. №1/9 384 Пащенко В.М. Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання. Щорічно Лист МОНМСУ від 02.01.2013р. №1/9-1 Пащенко В.М. Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах Протягом року Лист МОНМСУ від 02.04.2012р. №1/9 245 Пащенко В.М. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами Щорічно Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013р.№607 Пащенко В.М. Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання Щорічно Лист МОНМСУ від 26.07.2012 р. №1/9 529 Пащенко В.М. 20
 21. 21. Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012р.№1427 Голуб Л.Г. Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013р. № 1686 Голуб Л.Г. Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек Щорічно Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014р. № 931 Голуб Л.Г. Про Полтавську обласну премію імені С.А.Ковпака Щорічно до 30.12. Рішення обласної ради двадцять четвертої сесії п’ятого скликання від 26.02.10 р. Глушко О.О. ІІІ. МАСОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ РАЙОННОГО РІВНЯ № п/п Захід Термін проведен- ня Місце проведення Категорія учасників Відповідальний 1. IV районний форум батьківської та педагогічної громадськості жовтень Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Батьки,педагогічні працівники Сутула Т.К. Пащенко В. М. 2. Районна педагогічна конференція серпень РБК Педагогічні працівники району Методисти РМК 3. Районне свято до Дня працівників освіти вересень- жовтень РБК Працівники освіти району Методисти РМК 21
 22. 22. ІV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1. Форми організації науково-методичної роботи № п/п Захід Термін виконан ня Місце проведення Категорія учасників Відповідал ьний Семінари 1 Семінар-тренінг “Розвиток комунікативної культури педагога” грудень Решетилівський НВК І ст.- дитячий садок вихователі ДНЗ Моцар Л.М. 2 Семінар-практикум вихователів ДНЗ з ІКТ листопад січень квітень Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст. вихователі ДНЗ Моцар Л.М. 3 Методичне об’єднання вихователів ДНЗ серпень грудень березень відділ освіти Решетилівський я/с “Ромашка” вихователі ДНЗ Моцар Л.М. 4 Психолого- педагогічний семінар для вихователів ДНЗ «Формування професійної компетентності сучасного вихователя» жовтень березень Плосківський я/с «Дзвіночок» відділ освіти вихователі ДНЗ Пащенко В.М. 5 Творча поїзка з обміну досвіду “Музейна педагогіка в ДНЗ” вересень ДНЗ Диканського району вихователі ДНЗ Моцар Л.М. 6 Семінар «Підвищення ефективності виховної роботи через впровадження інноваційних виховних технологій» жовтень січень квітень відділ освіти Заступники директорів з ВР, керівники ШМО класних керівників Сутула Т.К. 7 Семінар «Управління листопад, відділ освіти Директори Костогриз 22
 23. 23. процесом підвищення професійної компетенції вчителя як умова зростання педагогічної майстерності» лютий ЗНЗ А.М. 8 Постійно діючий семінар «Системний підхід до побудови оптимальної моделі внутрішньошкільної методичної роботи в школі» листопад лютий квітень червень відділ освіти заступники директорів ЗНЗ з навчально- виховної роботи Костогриз А.М 9 Спільне засідання методичних комісій учителів математики, фізики, інформатики (за планом методичних комісій) серпень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі математики, фізики, інформатики Сутула Т.К. 10 Засідання методичної комісії учителів математики (за планом методичної комісії) січень березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі математики Сутула Т.К. 11 Засідання методичної комісії учителів фізики (за планом методичної комісії) січень березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі фізики Сутула Т.К. 12 Засідання методичної комісії учителів інформатики (за планом методичної комісії) січень березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі інформатики Сутула Т.К. 13 Засідання методичної комісії учителів музики та художньої культури (за планом методичної комісії) серпень січень березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника, ЦКД “Оберіг” учителі музики, художньої культури Сутула Т.К. 14 Засідання методичної комісії вчителів історії та правознавства (за планом методичної комісії) серпень жовтень березень Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Вчителі- предметники Бережна С.М. 15 Засідання методичної комісії вчителів серпень Решетилівська гімназія імені Вчителі- предметники Бережна С.М. 23
 24. 24. географії та економіки (за планом методичної комісії) листопад березень І.Л.Олійника Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 16 Засідання методичної комісії вчителів хімії (за планом методичної комісії) серпень листопад березень Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Відділ освіти Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Вчителі- предметники Бережна С.М. 17 Засідання методичної комісії вчителів фізичної культури ( за планом методичної комісії) серпень листопад березень Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Відділ освіти Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Вчителі- предметники Бережна С.М. 18 Семінар-практикум учителів образотворчого мистецтва «Орієнтація учителя у широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей та напрямів» жовтень березень ЗНЗ району Учителі образотворчого мистецтва Голуб Л.Г. 19 Семінар-практикум «Шкільна бібліотека в контексті навчально- виховного процесу сьогодення» жовтень лютий ЗНЗ району Шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 20 Засідання РПМК учителів української мови та літератури серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Учителі української мови та літератури Голуб Л.Г. 21 Засідання РПМК учителів трудового навчання ( технічні види праці), технологій та креслення серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Учителі трудового навчання,технологі й та креслення Голуб Л.Г. 22 Засідання РПМК учителів трудового навчання, обслуговуючі види праці), технологій серпень, січень, березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Учителі трудового навчання, технологій Голуб Л.Г. 23 Засідання районної предметної методичної комісії вчителів зарубіжної літератури Січень березень Решетилівська гімназія Вчителі зарубіжної літератури та російської мови Глушко О.О. 24
 25. 25. та російської мови ( за планом РПМК) 24 Засідання районної предметної методичної комісії вчителів іноземної мови ( за планом РПМК) Січень березень Решетилівська гімназія Вчителі іноземної мови Глушко О.О. 25 Засідання методичних комісій вчителів початкових класів ( за планами методичних комісій) Листопад Січень Березень Решетилівська ЗОШ І ступеня Вчителі початкових класів Костогриз А.М. 26 Семінар – практикум «Використання методу проектів на уроках основ здоров`я» Жовтень Відділ освіти,сім’ї, молоді та спорту Учителі з основ здоров`я 5-9 класів Галанська Ю.Б. Інструктивно-методичні наради 1. Організація навчально- виховного процесу та основні аспекти управлінської діяльності в ДНЗ у 2015-2016 н. р. серпень грудень квітень відділ освіти завідуючі, методисти ДНЗ Моцар Л.М. 2. Організація навчально-виховного процесу у 2015-2016 навчальному році. Особливості планування роботи класних керівників та заступників директорів з виховної роботи вересень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Керівники шкільних методичних об’єднань класних керівників та заступники директорів з виховної роботи Сутула Т.К. 3. Про здійснення взаємообміну підручниками в межах району та стан забезпечення навчальною літературою учнів ЗНЗ серпень Відділ освіти,сім’ї, молоді та спорту Шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 4. Особливості організації навчально- виховного процесу у 2015-2016 навчальному році із зарубіжної літератури та російської мови Серпень Решетилівська гімназія Вчителі зарубіжної літератури та російської мови Глушко О.О. 5. Особливості організації навчально- виховного процесу у 2015-2016 навчальному році із іноземної мови Серпень Решетилівська гімназія Вчителі іноземної мови Глушко О.О. 25
 26. 26. 6. Особливості організації навчально- виховного процесу у 2015-2016 навчальному році із предмета «Захист Вітчизни» Серпень Решетилівська гімназія Вчителі «Захисту Вітчизни» Глушко О.О. 7. Особливості орга- нізації навчально- виховного процесу в початкових класах у 2015-2016 навчальному році серпень Решетилівська ЗОШ І ступеня Учителі початкових класів шкіл району Костогриз А.М. 8. Особливості орга- нізації внутрішкільної методичної роботи у 2015-2016 навчальному році вересень Відділ освіти Заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи Костогриз А.М. Інші заходи 1 Засідання творчої групи «Проектна технологія на уроках хімії» листопад Відділ освіти Учителі хімії шкіл району Бережна С.М. Піхуля В.Г. 2 Творчий звіт педагогічних працівників ДНЗ, які атестуються лютий Решетилівський я/с “Ромашка” педпрацівники ДНЗ Моцар Л.М. 3 Калейдоскоп педагогічних ідей музичних керівників ДНЗ лютий Шевченківсь- кий я/с “Світлячок” музичні керівники ДНЗ Моцар Л.М. 4 Тренінг «Без ляпасу» (як з любов’ю та повагою визначити дитині кордони) листопад лютий відділ освіти Заступники директорів з виховної роботи та керівники ШМК класних керівників Сутула Т.К. Пащенко В. М. 5 Тренінг з ІКТ «Хмарні сервіси в освіті» жовтень вебінар Керівники ШМК учителів математики,фізики,і нформатики, музичного мистецтва та художньої культури Сутула Т.К. 6 Калейдоскоп методичних ідей «Вчимо навчаючись» березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі фізико- математичних дисциплін Сутула Т.К. 7 Творча зустріч учителів української мови та літератури з поетесою Наталією березень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі української мови та літератури Голуб Л.Г. 26
 27. 27. Жовнір (Близнюченко) 8 Творча поїздка учителів трудового навчання, технологій та креслення у музей А.С.Макаренка с.Ковалівка Полтавського району жовтень Музей А.С.Макаренка с.Ковалівка учителі трудового навчання, технологій та креслення Голуб Л.Г. 9 Творча поїздка шкільних бібліотекарів в обласну бібліотеку для дітей ім.Панаса Мирного березень Обласна бібліотека для дітей ім.Панаса Мирного шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. 10 Майстер-клас учителя української мови та літератури Солошинської ЗОШ І- ІІІ ст. Кобеляцького району Ісаєвої Олени Олександрівни жовтень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника учителі української мови та літератури Голуб Л.Г. 11 Майстер-клас з техніки «кінзаша» січень відділ освіти учителі трудового навчання Голуб Л.Г. 12 Круглий стіл учителів предмета «Захист Вітчизни» та працівників РВК з теми: «Шкільний предмет «Захист Вітчизни» як базовий з підготовки громадян України до служби у Збройних Силах України та накопичення мобіліза- ційних резервів держави» січень Решетилівська гімназія Вчителі предмета «Захист Вітчизни» Глушко О.О. 13 Тренінги за навчальною програмою «Дорослішай на здоров’я» грудень Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ст. Практичні психологи, соціальні педагоги Пащенко В. М. 14 Творча поїздка учителів музики та художньої культури в театр М.В.Гоголя жовтень м. Полтава Вчителі музики та художньої культури Сутула Т.К. 15 Круглий стіл «Діагностика і прогнозування уроку» березень Відділ освіти,сім’ї, молоді та спорту Учителі з основ здоров`я 5-9 класів Галанська Ю.Б. 16 Тренінг «Превентивне виховання в сім’ї» грудень Відділ освіти Класні керівники, заступники директорів з Сутула Т.К. 27
 28. 28. виховної роботи 17 Засідання Зональної школи новаторства жовтень Сагайдацька ЗОШ І-ІІІ ст. Учасники школи Костогриз А.М. 2. Школи фахового зростання майстерності, педагогічні студії, школи молодого керівника, школа молодого вчителя, творчі майстерні учителів, передовий педагогічний досвід Школа фахового зростання для учителів-учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» № з/п Захід Терміни виконан ня Місце проведення Категорія учасників Виконавці 1. Школа фахового зростання учителів-учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» вересень РМК Педагогічні працівники Методисти РМК Педагогічні студії для працівників РМК № з/п Дата проведення Тема Відповідаль ний 1. жовтень Культура ділового мовлення Голуб Л.Г. 2. листопад Діловий стиль педагога Сутула Т.К. 3. грудень Тренінг «Формування навичок саморегуляції та збереження власного емоційного здоров’я» Пащенко В. М. 4. лютий Законодавчі новації в сфері захисту персональних даних Бережна С.М. 5. березень Професійна компетентність сучасного учителя Глушко О.О. 6. квітень Розвиток комунікативної культури педагога Моцар Л.М. 7. травень Комунікативна компетентність як запорука ефективного управління Костогриз А.М. Консультпункт молодого керівника 28
 29. 29. № п/п Захід Термін проведення Місце проведення Відповідаль ний 1 Консультпункт молодого керівника ДНЗ протягом року відділ освіти Моцар Л.М. 2 Консультпункт молодого заступника директора з виховної роботи ЗНЗ протягом року відділ освіти Сутула Т.К. 3 Консультпункт по атестації педпрацівників протягом року відділ освіти Бережна С.М. 4 Консультпункт молодого керівника ЗНЗ протягом року відділ освіти Бережна С.М. 5 Консультпункт молодого бібліотекаря протягом року відділ освіти Голуб Л.Г. Школа молодого вчителя Захід Термін виконання Місце проведення Категорія учасників Відповідальний Школа молодого вихователя ДНЗ жовтень лютий травень Мякеньківський ДНЗ Жовтневий д/с “Барвінок” Піщанський я/с “Сонечко” вихователі ДНЗ Моцар Л.М. Школа молодого класного керівника Жовтень Січень Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Класні керівники Сутула Т.К Школа молодого бібліотекаря Жовтень лютий Решетилівська гімназія ім.І.Л.Олійника Шкільні бібліотекарі Голуб Л.Г. Школа професійної адаптації молодого учителя (в рамках роботи РПМК зарубіжної літератури та іноземної мови ) Протягом навчального року ЗНЗ Молоді учителі зарубіжної літератури, іноземної мови Глушко О.О. Школа молодого вчителя початкових класів «Перші кроки до педагогічного олімпу». Жовтень березень Решетилівська ЗОШ І ступеня вчителі початкових класів Костогриз А.М. Школа медіаосвіти № з/п Захід Терміни виконання Місце проведення Категорія учасників Відповідаль ні 1 Тренінг «Створення сучасних шкільних газет» жовтень Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ступенів Педагоги, учні 10-11 кл. Пащенко В.М. 29
 30. 30. 2 Поїздка з обміну досвідом до ЗОШ №28 лютий м. Полтава Педагоги, учні 10-11 кл. Пащенко В.М. 3 Круглий стіл «Погляд у майбутнє або сучасна освіта з точки зору медіа педагога» квітень Відділ освіти Педагоги, учні 10-11 кл. Пащенко В.М. Засідання авторських творчих майстерень учителів № з/п Захід Терміни виконання Місце проведення Категорія учасників Відповідаль ні 1 Презентація досвіду роботи, майстер- клас Куцевол О.Е., вихователя Решетилівського ДНЗ “Розвивальне навчання старших дошкільників” Грудень Решетилівсь кий я/с “Ромашка” вихователі ДНЗ Моцар Л.М. 2 Презентація досвіду, майстер-клас класного керівника Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника Савченко О.Б. «Робота класного керівника з батьками, як запорука успіху виховного процесу в учнівському колективі » Січень Решетилівська гімназії ім. І.Л.Олійника Класні керівники Сутула Т.К. 3. Презентація досвіду, майстер-клас учителя історії Федіївської ЗОШ І- ІІІ ступенів Найка В.В. «Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання інформаційних технологій в навчальному процесі» січень відділ Учителі історії шкіл району Бережна С.М. 4. Презентація досвіду, майстер-клас учителя трудового навчання (технологій), старшого учителя Решетилівської гімназії ім.І.Л.Олійника Золотарьової О.О. «Впровадження проектної методики на уроках трудового навчання» січень Решетилівська гімназія ім. І.Л.Олійника Учителі трудового навчання (технологій). Голуб Л.Г. План вивчення передового педагогічного досвіду Прізвище ім’я по батькові Посада, навчальний заклад Тема передового педагогічного досвіту Термін виконання Відповідальний Олійник О.М., Таранець Т.В. вихователі Решетилівського я/с “Ромашка” Організація життєдіяльності дітей раннього віку 2015-2017 Моцар Л.М. Савченко Олеся Борисівна класний керівник, Решетилівська гімназія «Робота класного керівника з батьками, як запорука успіху 2015-2017 Сутула Т.К. 30

×