Successfully reported this slideshow.

Red Button Advertising

1,158 views

Published on

Despre agentia de publicitate Red Button.

Published in: Business, Design

Red Button Advertising

 1. 2. Un puzzle faimos te invit ă s ă une ş ti cele 9 puncte prin 4 linii (sau mai pu ţ in) f ă r ă s ă ridici creionul de pe foaie.
 2. 3. Se spune c ă atunci c â nd NASA a î nceput s ă trimit ă oameni î n spa ţ iu, au descoperit c ă stilourile nu func ţ ioneaz ă la gravita ţ ie zero. C erneala pur ş i simplu nu curgea prin peni ţă . Căutând soluţii la aceast ă problem ă, americanii au cheltuit 12 milioane $ î n 10 ani. P â n ă la urma au reu ş it s ă inventeze un stilou care func ţ iona la gravita ţ ie zero . Puteau să scri e cu el pe tavan, î n ap ă , chiar ş i la temperaturi sub 300 ° Celsius. Î n tot acest timp, ru ş ii au folosit creioane.
 3. 4. Una din marile companii de cosmetice din Japonia a primit o pl â ngere de la un client care a cump ă rat ... o cutie goală de s ă pun . Imediat, s-a izolat problema la nivelul liniei de asamblare , iar o echip ă de specialişti a fost desemnată s ă g ă seasc ă o solu ţ ie. Ace ş tia au inventat o ma ş in ă rie care scana cu raze X fiecare cutie care trecea prin linia de asamblare. Aceasta a costat mult şi implica supervizarea a 2 oameni, dar se ob ţ ineau imagini de î nalt ă calitate din interiorul cutiei. La pu ţ in timp, o companie concurent ă mai mic ă s-a confruntat cu aceea ş i problem ă . Î n loc s ă inventeze o ma ş in ă rie complicat ă au cump ă rat ... un ventilator puternic pe care l-au montat pe linia de ansamblare. ..
 4. 5. Credem î n solu ţ ii simple, creative ş i eficiente.
 5. 6. Credem î n solu ţ ii de comunicare simple, creative ş i eficiente.
 6. 7. De ce ar fi nevoie s ă ap ă sa ţ i pe un altfel de buton?
 7. 10. criza
 8. 11. Astfel, misiunea noastr ă este s ă g ă sim acele solu ţ ii de comunicare reale care rezolv ă problema de business a clien ţ ilor no ş tri ş i care leag ă irevocabil marca de consumator .
 9. 12. Credem c ă m ă rcile trebuie s ă fac ă mai mult dec â t s ă agreseze consumatorul ş i c ă trebuie s ă devin ă discret parte din via ţ a ş i din conversa ţ iile lor.
 10. 13. Ne propunem s ă î n ţ elegem c â t mai bine nevoile consumatorului ş i s ă g ă sim c el mai potrivit mod de a î i aborda .
 11. 14. (una din solu ţ ii, dac ă v ă g â ndi ţ i î n continuare la puzzle)
 12. 15. Din acest motiv nu o s ă v ă povestim despre faptul c ă suntem o agen ţ ie rom â neasc ă independent ă î nfiin ţ at ă la sf â r ş itul anului 2009, despre î ndem â narea noastr ă pe strategie & crea ţ ie, despre dragostea noastr ă pentru m ă rci sau abordarea noastr ă integrat ă î n comunicare...
 13. 16. ... si nici nu o s ă î i l ă udam pe cei 3 fondatori cu experien ţ a lor cumulat ă (  ) de peste 16 ani î n publicitate. E drept, au lucrat pe m ă rci superbe...
 14. 18. Dar o s ă v ă povestim despre serviciile noastre…
 15. 19. strategie & consultan ţă pozi ţ ionare crea ţ ie planificare concept design TTL holistic TV pres ă OOH r adio interactive CRM direct mailing PR DM branding identitate vizual ă naming logo design slogan packaging fotografie produc ţ ie audio-video spot tv spot radio film prezentare POS mailing media planning media buying strategie media analiz ă post-campanie media relations monitorizare media conferin ţ e de presa standuri expozi ţ ionale direct marketing organizare evenimente produc ţ ie print pliante bro ş uri cataloage panouri strategie online execu ţ ii online web design e-mailing site strategie media materiale promo ţ ionale sampling cercetare studii de pia ţă monitorizare media analiz ă competi ţ ie display 3D
 16. 20. Ş i v ă invit ă m s ă ne pune ţi la î ncerca re. Primele idei sunt… gratis !
 17. 21. * promitem un r ă spuns î n 24 de ore de la primirea email - ului. Grup ţintă : Sugestie medii : Mesajul de comunicat: Problema de rezolvat : Context piaţă : Denumire proiect :

×