Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informaționale a bibliotecii publice

160 views

Published on

Recomandări privind elaborarea
Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informaționale
a bibliotecii publice

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informaționale a bibliotecii publice

  1. 1. BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA DIRECŢIA CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII Recomandări privind elaborarea Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informaționale a bibliotecii publice Prezentul document are caracter de recomandare, specialiștii Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova conștientizând faptul că elaborarea acestuia este un act creativ și în strictă corelație cu specificul fiecărei biblioteci. Politica de Dezvoltare a Resurselor Informaționale (PDRI) este indispensabilă activității bibliotecii publice, contribuind la construirea unei colecții coerente de bibliotecă și utilizarea rațională a resurselor informaționale disponibile. PDRI reprezintă documentul principal care fundamentează procesul de gestionare a colecției de documente și a resurselor informaționale ale bibliotecii în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Biblioteci (nr. 160 din 20.07.2017). Regulamentul instituțional de gestiune a resurselor informaționale se va axa pe prevederile prezentului document. Vă propunem în materialul ce urmează recomandări de prezentare generală și componentele constitutive ale PDRI. Denumirea compartimentul ui Conținut Note Prezentarea generală a Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informaționale a Bibliotecii Publice Copertă. Foaia de titlu  Responsabilitatea instituțională (se indică în partea de sus a paginii, la mijloc, ca antet)  Însemnul aprobării de către fondator: ștampila, semnătura (sus, partea dreaptă)  Titlul documentului (la mijlocul paginii)  Loc, an (în josul foii, mijloc). Responsabilitatea instituțională, titlul sunt prezentate cu majuscule Verso-ul foii de titlu  Nume, prenume ale membrilor echipei de lucru, coordonatorului/responsabil  PDRI a fost discutată și aprobată la ședința din …(data, luna, anul) a Consiliului de Administrație (sau după caz – Consiliu Științific), proces verbal nr. … Asupra textului PDRI se va lucra în echipă.
  2. 2.  Pentru bibliotecile sătești, comunale, alte biblioteci din rețele se recomandă prezența frazei: PDRI a fost coordonată de Centrul Biblioteconomic Teritorial/Departamental (se indică denumirea concretă a acestuia) Cuprins  Pagină separată care reflectă toate componentele structurii documentului  Pentru fiecare element se indică numărul de rând și pagina de început prin cifre arabe  Cuprinsul reflectă vizual subordinea componentelor: 1. Denumirea compartimentului 1.1 Denumirea sub-compartimentului 1.2 … Pagină separată cu titlul „Cuprins” Lista abrevierilor și acronimelor Lista abrevierilor și acronimelor se întocmește aparte. Dacă în PDRI acești termeni se utilizează 1-3 ori, lista lor nu se întocmește aparte și sensul se descifrează în text în locul unde sunt utilizate pentru prima dată (între paranteze rotunde) Acest compartiment nu se reflectă în cuprins Recomandări privind conținutul Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informaționale a Bibliotecii Publice Componente ale identității instituționale Se specifică misiunea, viziunea și valorile bibliotecii din Strategia de Dezvoltare a Bibliotecii, Programul de activitate al bibliotecii Este prezentat fiecare component în parte Introducere Se menționează conexiunea între PDRI și prevederile Legi cu privire la biblioteci (nr. 160 din 20.07.2017, capitolul V), Regulamentul-cadru de gestiune a colecțiilor. PDRI este prezentată drept fundament teoretic, dar și instrument practic pentru specialiști în construirea colecției de calitate și atragerea resurselor informaționale. Introducerea cuprinde:  scopul principal al PDRI  obiectivele PDRI ( se identifică 4-5 obiective, care presupun ceea ce urmează să fie realizat pentru dezvoltarea resurselor informaționale)  principiile directoarede dezvoltarea resurselorinformaționale a bibliotecii (deregulă, se propun 5-6 principii):  accesibilitate - asigurarea liberului acces, nelimitat la informație a utilizatorilor, echitabil și fără restricții, ținând cont și de cerințele informaționale speciale (în funcție de condiția fizică a utilizatorilor)  actualitate - dezvoltarea colecțiilor se realizează prin menținerea acestora în actualitate conformexigențelor epocii contemporaneîn sfera economică, științifică, educațională și culturală; Asigurarea caracterului actual, activ și calitativ al resurselor informaționale Exemple de formulare a scopului:  „Scopul Politicii de dezvoltare a colecțiilor BRŞA este de a asigura odezvoltarecoordonată și strategică, coerentă, calitativă și exhaustivă a colecțiilor în corelație cu misiunea şi specificul bibliotecii: universitară și specializată de rang republican”  „De a facilita constituirea coerentă și organizarea obiectivă a resurselor informaționale” (Biblioteca metropolitană, București)  Reglementarea completării și dezvoltăriicolecțiilorinstituției, respectiv depistarea, selecția și achiziția (curentă și
  3. 3.  selectivitate - obiectul procesului de selecție este de a realiza o colecție reprezentativă în baza mai multor criterii. Nu tot ce se editează se colecționează  continuitate și coerență – resursele informaționale ale bibliotecii se dezvoltă ca un sistem coerent, reînnoit în mod constant, restructurat permanent; Completarea documentelor pe anumite teme, a colecțiilor de publicații seriale, a lucrărilor ce apar în mai multe volume (opere, opere alese, opere complete), în serii; se ține cont de o succesiune neîntreruptă în spațiu și timp  neangajare politică și ideologică – presupune selecția documentelor pentru bibliotecă după criterii strict profesionale, fără a fi influențate de opinii politice, morale, religioase sau orice alte influențe  concordanță – presupune corelația dintre documentele selectate pentru achiziționare și cele deja existente în fond; selectarea publicațiilor în dependență de nevoile de lectură ale utilizatorilor  cooperare și colaborare între biblioteci – utilizarea resurselor în acces deschis, schimb și împrumut de publicații etc. Notă: Pot fi specificate/aplicate și alte principii (operativitatea, plenitudinea, specializarea etc.) retrospectivă) a oricărei categorii de documente, ce poate faceparte din patrimoniul bibliotecii, precum și eliminarea documentelor necorespunzătoare (Biblioteca județeană „O. Goga”, Cluj Napoca) Exemple de formulare de obiective: Dezvoltarea colecției conform viziuniiși specificuluibibliotecii Satisfacerea necesităților informaționale ale utilizatorilor de diferite categorii Sporirea calității resurselor informaționale ale bibliotecii Păstrarea, continuitatea și îmbogățirea resurselor informaționale Promovarea producției autohtone de carte și alte tipuri de documente Intensificarea relațiilor de colaborare cu factorii externi (cadre didactice, elevi, autorități) în procesele de selectare, achiziție și eliminare a documentelor Comunitatea servită Compartimentul presupune o analiză a utilizatorilor bibliotecii. Se enumeră categoriile de utilizatori activi în funcție de statutul funcțional (profesii, pensionari, elevi, casnice, funcționari etc.), vârstă (de la… până la...) etc. Structura resurselor informaționale În compartimentul respectiv se face o diagnoză/evaluare a resurselor existente în bibliotecă în corespundere cu misiunea și necesitățile informaționale ale utilizatorilor după conținut (ex.: carte veche și rară, colecție de arte), categoria documentelor ex.: cărți, periodice), suportdefixarea informației (ex.: documenteelectronice, CD, fonotecă),modul  Analiza SWOT poate fi reprezentată în tabel compus din 4 rubrici: puncte forte, slabe, oportunități și tendințe
  4. 4. de consultare(ex.: accesliber la raft, ,,cerere-ofertă”).Recomandămde a fi evidențiate sub- compartimente:  analiza SWOT (puncte forte, slabe, oportunități, tendințe); De ex.: puncte forte (existența colecțiilor în acces liber; colecție reprezentativă în domeniu), puncte slabe (mijloace financiare insuficiente pentru achiziții în condițiile creșterii prețurilor; nr. insuficient de documente în limbi străine; nr. mic de resurse electronice)  tendințe în dezvoltarea resurselor informaționale - pentru următorii X ani, de regulă în % (majorarea achizițiilor resurselor în limba română; casarea lucrărilor nereprezentative, uzate moral sau fizic; încurajarea accesului liber la raft; încurajarea donațiilor / sponsorizărilor către bibliotecă etc.)  structurarea colecțiilor bibliotecii potrivit destinației (pot fi menționate: pentru împrumut la domiciliu; pentru consultare pe loc; colecții speciale (manuscrise, fotocopii, colecția „Istoria locală” etc.); de referințe (enciclopedii, dicționare, bibliografii, publicații oficiale, ghiduri, atlase etc.); pentru servicii externe de bibliotecă (de ex., Biblioteca mobilă); documente audio-vizuale, multimedia şi resurse electronice; de periodice (locale, centrale, instituționale, pentru copii, de biblioteconomie și științe ale informării, editate peste hotare etc.).  Se menționează tendințele de dezvoltare a resurselor informaționale conform perioadei în vigoare a PDRI elaborate (3-5 ani) Etapele de dezvoltare a resurselor informaționale  Etapa I. Informarea - investigarea profilului de interes al utilizatorilor; surse de informare/consultareînprocesuldeselecție aresurselorinformaționale (publicații ale bibliografiei naționale, cataloage, paginile Web ale editurilor, librării, saloane de carte etc.)  Etapa a II-a :  selectarea resurselor informaționale - se specifică ce reprezintă și în ce constă procesul de selecție a resurselor informaționale în bibliotecă (ex.: selecția reprezintă procesul de alegere a documentelor (avem în vedere toate tipurile de documente, pe toate suporturile)celormai potrivite specificului de activitate a bibliotecii, cerințelor tuturor utilizatorilor săi, bugetului alocat)  identificarea criteriilor de selecție a resurselor informaționale: Se indică criteriile de selecție în raport calitativ și cantitativ: valoare, lingvistice, prezentare fizică, norma de completare, cererea utilizatorilor, limitele bugetului etc. Atenție! Recomandăm bibliotecilor publice teritoriale să includă în PDRI următoarele prevederi:  documentele de interes local se achiziționează în mod prioritar, într-un număr suficient de exemplare Exemple de criterii calitative:  domeniile cunoașterii (prioritate vor fi domeniile umanistice, în special beletristica și cartea pentru copii)  tipurile documentelor în funcție de suport/media (carte, publicații seriale, jocuri, resurse electronice, documente audiovizuale)  valoarea intrinsecă a documentelor: (autoritatea și credibilitatea autorului și/sau a editorului; calitatea informațională și nivelul de prezentare a conținutului documentului; interesul și cererea utilizatorilor;
  5. 5.  cărțile autorilor locali se achiziționează în număr de până la 5 exemplare dintr-un titlu, în funcție de autoritatea și valoarea autorului  reeditările se achiziționează numai dacă: ediția este revăzută; conține completări; există o solicitare mare pentru lucrarea reeditată  nu vor fi achiziționate manuale școlare, teze de doctorat, standarde (cu excepția celor de interes biblioteconomic), patente și alte documente tehnico-normative.  Etapa a III-a. Achiziția propriu-zisă  decizia de achiziție (aparține managerului bibliotecii în baza propunerilor consiliului specializat)  cumpărarea (curentă, retrospectivă, abonamentele la publicații seriale)  donații (se menționează potențialii donatori, condițiile față de publicațiile primite cu titlu de donație care vor fi acceptate și integrate în colecțiile bibliotecii: titlurile donate nu există în colecțiile bibliotecii; publicațiile au caracter de noutate; publicațiile au conținut valoros și corespund profilului bibliotecii; publicațiile nu sunt uzate fizic sau moral, cu excepția documentelor de colecții speciale în baza unui Act dedonație); Donațiile deperiodice sunt acceptate în cazul: titlurile donate nu există în colecțiile bibliotecii și sunt constituite în colecții complete (fără nr./ex. lipsă); reprezintă numere dispersate care lipsesc din colecții; corespund profilului bibliotecii  schimb de documente  transfer  sponsorizări conținutul de interes și valoare locală)  limba documentului: (achiziția de documente în limba română va fi prioritară; achiziția documentelor în limbile minorităților naționale va avea în vedere procentul acestora din populația totală; achiziția documentelor în limbile străine de circulație internațională va ține cont de solicitări) Exemple de criterii cantitative: Prioritățile în procesul de achiziție a documentelor (indicele de circulație a documentelor, necesitățile utilizatorilor, posibilitățile de cumpărare, suport, tip) (nr. de ex. pentru 1 tit.; publicate în ultimii 5 ani; să nu existeîncolecțiilebibliotecii;gradul de informatizare a bibliotecii; nu are preț exagerat) Criterii de selectare specifice unor anumite categorii de documente: Se referă la baze de date, publicații electronice și documente digitale Durata de păstrare a documentelor și rata de înnoire a colecțiilor În funcție de recomandările internaționale și naționale privind rata medie de înnoire a colecției (1-3) Prevederi recomandate:  Cărți:  perioadă/durată nelimitată de păstrare: edițiile bibliofile și de patrimoniu, indiferent de graduldeuzură; lucrările de referințe și de valoare cultural-științifică; câte 1ex. din toate documenteledeinteres local și din fiecaretitlu de valoarepentru
  6. 6. cartea destinată copiilor; 1-2 exemplare din fiecare titlu din domeniile umaniste de durată,cultură și civilizație, teorieși critică literară, operecomplete, ediții princeps, literatură română și universală de valoare, din domeniile științelor naturale și exacte, cu conținut valabil, care nu au mai fost reeditate (10, p. 8)  pentru 7-10 ani: de promovare și popularizare, de studiere a limbilor străine, de conținut tehnic și domeniile reale (10 p. 8)  Publicații periodice:  perioadă/durată nelimitată de păstrare: de patrimoniu, rare, care fac obiectul colecțiilor speciale, indiferent de gradul de uzură; periodice oficiale; periodice locale  3-5 ani: periodicele centrale și regionale (cu excepția revistelor de cultură) și cele străine  ”Documentele audiovizuale, multimedia şi resursele electronice Durata de viață a CD- urilor, DVD-urilor, benzilor magnetice depinde direct de temperatura și umiditatea la care sunt păstrate. Datorită acestui aspect aceste tipuri de documente pot fi păstrate în colecțiile bibliotecii până în momentul în care gradul lor de uzură (integritatea fizică) nu mai permite utilizarea lor în bune condiții. Durată nelimitată: documentele de mare valoare; cel puțin 5 ani: celelalte documente; durată limitată: documentele electronice la care s-a achiziționat dreptul de acces pentru o anumită perioadă de timp…” (10 p.9) Casarea și înlocuirea documentelor  de ce procesul de casare a unor documente și înlocuirea lor?  motivele de eliminare a documentelor (distrugeri, pierderi, lipsa de spațiu, conțin informație eronată sau incompletă)  motivele de casare a documentelor (grad avansat de uzură fizică; grad de uzură morală; nesolicitarea în ultimii 5 ani; dublete)  prevedere obligatorie: după o perioadă de minimum un an de la achiziție, prin hotărârea conducerii bibliotecii (art. 34 din Legea cu privire la biblioteci) A respecta prevederile Regulamentul de gestionare a colecțiilor bibliotecii Responsabilități și cooperări în dezvoltarea resurselor informaționale  se menționează subiecții implicați în procesul de dezvoltare a resurselor informaționale (biblioteca, utilizatori, fondator)  accentuarea rolului de actor activ al utilizatorilor în dezvoltarea resurselor informaționale (propuneri achiziții, feed-back etc.)  orientare pentru asigurarea accesului la baze de date accesibile, altor resurse din Internet de interes pentru utilizatori  centrare pe utilizarea resurselor în Acces Deschis (arhive, repozitorii, Instrumentul Bibliometric Național)
  7. 7. Evaluarea Politicii  Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii de dezvoltare a resurselor informaționale și documentare trebuie realizată sistematic prin analize şi sinteze, urmate de revizuiri şi corectări de rigoare  Prezentul document este redactat şi actualizat anual în funcție de schimbările intervenite în activitatea bibliotecii, necesitățile informaționale ale utilizatorilor, cerințele impuse de dezvoltarea comunității (7, p. 15)  Evidența modificărilor poate fi prezentată conform tabelului: Compartim ent al PDRI Data introducerii modificării Conținutul modificării Note Cerințe tehnice de prezentare a Politicii de Dezvoltare a Resurselor Informaționale (PDRI):  hârtie albă, format A4 (210 x 297), imprimare clară și vizibilă  mărimea caracterelor 12 pt, Times New Roman, interval 1,5; excepție constituie Foaia de titlu (la latitudinea autorilor)  paginile se numerotează cu cifre arabe în colțul de jos din partea dreaptă (foaia de titlu se numără, dar nu se scrie cifra 1)  capitolele, paragrafele, subparagrafele se numerotează cu cifre arabe: 1., 1.1., 1.2., prin puncte  PDRI nu va depăși 8 – 10 pagini Referințe bibliografice: 1. Lege cuprivire la biblioteci: nr. 160 din 20.07.2017. In:Monitorul oficial al Republicii Moldova.2017, nr. 301/315, pp. 141-147 ; [Accesat 5 iunie 2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/371219/ 2. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii publice. Aprob. prin ordinul nr. 186 din 26.02.2019 a ministrului Educației,Culturii și cercetării. In: Monitorul oficial al Rep. Moldova. 2019, nr. 167-170, pp. 47-53.; [Acesat la 6 iunie 2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=380293&lang=2 3. Biblioteca publică. Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare. Chișinău: Epigraf, 2007. 92 p. ISBN 978-9975-924-57-3. 4. Tratat de biblioteconomie. Vol. 2. Partea I. Managementul colecțiilorși serviciilor de bibliotecă. București : Asociația Bibliotecarilor din România, 2014. 621 p.
  8. 8. 5. Biblioteca Metropolitană București. Politica de dezvoltare a colecțiilor 2015-2020 [online]. [Accesat 04.06.2019]. Disponibil: https://www.bibmet.ro/wp-content/uploads/2016/10/BMB_POLITICA_DE_DEZVOLTARE_A_COLECTIILOR_2015_20201.pdf 6. CALENGE, Bertrand. Politicile de achiziție: constituirea unei colecții într-o bibliotecă. Editura Biblioteca Bucureștilor, 1999. 399 p. ISBN 973- 98918-1-0. 7. GHINCULOV, Silvia. Managementul informațional în instituțiile infodocumentare. Chișinău: Epigraf, 2007. 8. Politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj [online]. [Accesat 04.06.2019]. Disponibil: https://www.bjc.ro/new/files/informatii-publice/politica_de_dezvoltare_a_colectiilor_final_public.pdf 9. Politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova [online]. [Accesat 04.06.2019]. Disponibil: http://www.bnrm.md/files/biblioteca/Politica.pdf 10. Politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM [online]. [Accesat 04.06.2019]. Disponibil: http://biblio.uasm.md/files/politica_002.pdf 11. Politica de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii Științifice a Academiei de Administrare Publică [online]. [Accesat 04.06.2019]. Disponibil: http://aap.gov.md/biblioteca/ro/article/politica-de-dezvoltare-colec%C8%9Biilor-bibliotecii-%C8%99tiin%C8%9Bifice-academiei-de- administrare-public%C4%83 12. SUSARENCO, Ala. Rolul politicilor de bibliotecă privind dezvoltarea colecțiilor [online]. [Accesat 04.06.2019]. Disponibil: http://library.utm.md/Editat/BIBLIOTECA/Conferinte/2010/Rolul_politicilor_de_biblioteca_privind_dezv_colectiilor_DS.pdf Elaborat: Lilia Povestca,Ludmila Corghenci

×