Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Publicații de specialitate. Intrări noi

198 views

Published on

Publicații de specialitate. Intrări noi în Biblioteca de Bibliologie, BNRM, 2016, tr. II

Published in: Education
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Publicații de specialitate. Intrări noi

 1. 1. Biblioteca Na ională a Republicii Moldovaț Biblioteca de Bibliologie Publica ii de specialitateț Întrări noi Tr.II Chi inău: BNRM, 2016ș
 2. 2. Biblioteca Tehnico- tiin ifică a UTM: Parcursș ț evolutiv - 50 de ani.-Chi inău: Tehnica-UTM.ș -2014. -206 p. Prezentul studiu vizează descrierea dezvoltării Bibliotecii Tehnico-Știin ificeț a Universită ii Tehnice dinț Moldova pe parcursul existen ei sale - 50 de ani.ț Lucrarea este structurată conform perioadelor cronologice de dezvoltare a bibliotecii. La baza studiului au stat materialele de arhivă. Publica iaț nu abordează întreg diapazonul dezvoltării BT ,Ș dar este totuș un început, care aten ioneazăț asupra celor mai importante fenomene i fapte.ș
 3. 3. Publica ia este un studiuț asupra opiniilor cititorilor iș este realizat de către Biblioteca Na ională aț Republicii Moldova, cu sprijinul Camerei Na ionaleț a Căr ii i al bibliotecilorț ș publice din Republica Moldova. Scopul acestui studiu este eviden ierea calită iiț ț activită ii editoriale , dinț anul de referin ă iț ș stimularea crea iei literare iț ș a studiului istoriei . Topul celor mai citite 10 căr i 201ț 4.- Ch inău.ș -BNRM. - 32p.
 4. 4. Publica ia cuprindeț descrieri bibliografice ale documentelor ce in deț domeniul bibliologiei apărupe în ară i pesteț ș hotare , intrate în colec iaț Bibliotecii Na ionale aț Republicii Moldova, în anil 2014. Materialele sunt structurate în baza CZU, în interiorul compartamentelor fiind plasate în ordine alfabetică a titlurilor sau numelor autorilor. Lucrarea apare anual iș este utilă speciali tilor înș domeniu dar i altorș categorii de beneficiari. Buletin bibliologic nr. 21. - Chi inău: BNRM,ș 2015. -88p.
 5. 5. Magazin bibliologic.- 2015.- nr.1-4. -Chi inău:ș BNRM, 2015. -88p.-126 p. Publica ie periodică aț BNRM ce apare anual iș include articole din domeniul bibliologiei, istoria căr ii i alteț ș materiale ce in deț domeniu.
 6. 6. Culegerea cuprinde documente legislative, hotărâri aprobate de către Parlamentul i Guvernul Republiciiș Moldova. Mai sunt incluse documente de reglementare iș tehnologice ale CBN, centrelor biblioteconomice i ale altorș biblioteci. Lucrarea este destinată tuturor speciali tilor din domeniulș biblioteconomiei i areș menirea ă reglementezeș activitatea bibliotecilor din Republica Moldova. Biblioteconomia Moldovei. Cadru de reglementare. Vol. VI. -2012-2015. - Chi inău:ș BNRM, 2016. -240 p.
 7. 7. Simpozionul tiin ific Anul bibliologic - 25 de ani:Ș ț colaborare, dezvoltare, impact. - Chi inău: BNRM, 2016. -ș 70 p. Publica iaț este un omagiu i un gest deș gratitudine pentru to iț bibliotecarii care au adus un plus de imagine pozitive profesiei prin participarea la Simpozionul tiin ificȘ ț Anul Bibliologic.
 8. 8. Boureanu Valentina. Comunicarea internă în bibliotecile universitare din România. -Bucure ti:ș Editura Universită ii, 2013.-176ț p. Publica ia este un studiu deț concluzii teoretice i influen aș ț acestora asupra cercetărilor existente în domeniu. Nu este un manual sau un ghid, autorul nu oferă solu ii eventualelorț deficien e în comunicare, doarț anumite posibilită i de rezolvare aț acestora. Abordarea fiind una de tip mixt i con inândș ț în propor ii egaleț aspecte teoretice i cauzistică,ș permite măsuri corespunzătoare rezolvării oricărei situa ii deț comunicare. Studiul referitor la la modul în care se desfă oară comunicareaș internă în biblioteci. Cuprinde trei păr i:ț Partea I- Abordare teoretică Partea II- Studiu de caz Partea III- Anexe
 9. 9. Dic ionar de biblioteconomie i tiin e ale informării.ț ș ș ț -Chi inău: Institutul de Studii EnciclopediceBiblioteca:ș Biblioteca tiin ifică Centrală „Andrei Lupan”, 2014-536Ș ț p. Dicționarul are scopul de orientare i căutare ra ională aș ț termenilor propu i de cătreș IFLA, organiza iile deț standardizare interna ionale iț ș na ionale, precum i a termenilirț ș utiliza i de speciali ti înț ș domeniul biblioteconomiei iș unformării documentare. Lucrarea cuprinde 1978 de termeni, prezen i în ordineț alfabetică. Dic ionarul poate fi utilț bibliotecarilor i altorș profesioni ti din domeniulș infodocumentar, doctoranzi, masteranzi, studen i, precum iț ș speciali tilor din alte domeniiș adiacente.
 10. 10. Promovarea egalită ii de anse în educa ie iț ș ț ș cultură: rolul bibliotecilor. Conferin ăț interna ională. -12 dec.2013.-Chi inău: ASEM,ț ș 2014.-175p. Lucrarea include publica iiț ale Conferin ei tiin ificeț Ș ț , care a avut loc la 12 decembrie 2013, Biblioteca ASEM. Această publica ie a fostț editată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informa ionale pentruț Învă ământul economic superiorț din Moldova”, finan at deț Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învă ământuluiț superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice a Moldovei iș Universitatea din Bengen. Lucrarea este destinată bibliotecarilor din învă ământulț universitar, bibliotecarilor de colegiu, coli, dar poate fi deș folos i bibliotecarilor dinș bibliotecile publice.
 11. 11. Publicația, devenită deja tradi ională, prezintă dateleț remarcabile ale anului 2016. O bună parte a datelor vizează scriitorii pentru copii, iar celelalte sunt în legătură cu personalită ileț marcante ale literaturii, tiin ei, artei universale, aș ț căror activitate prezintă interes pentru copii. Bibliografiile sunt alcătuite în baza colec iilorț Bibliotecii Na ionale pentruț Copii ”Ion Creangă” iș con in căr i, articole dinț ț căr i, publica ii periodiceț ț , materiale audiovizuale. Aniversări culturale 2015. - Chi inău: Bibl.ș Na . pentru Copii „Ion Creangă”, 2016.ț -120 p.
 12. 12. Frâncu Victoria. Limbaje de indexare: structura, compatibilitate, multilingvism. Indexing languages: structure, compatility, multilingualism. - Gala i: Axis Libri.-ț 2011.-182 p. Prezenta carte constituie o selec ie de articole publicate cuț ocazia participării autoarei la diverse conferin e interna ionaleț ț în perioada 1997-2009. Lucrarea este un studiu lingvistic comparetiv între edi iaț medie engleză a CZU iș traducerile sale în limba franceză i română.ș Publica iaț comparativ ilustrează modul cum, în ciuda problemelor de traducere, sunt depă ite barierele de limbă iș ș datorită calită ilor sale de limbajț de comunicare, CZU poate fi folosit cu succes în căutări în baze de date multiple.
 13. 13. Varju, Elemer. Biblioteca Batthyaneum la sfâr itulș secolului al XIX-lea: cartea-catalog a lui Varju, Elemer, adnotată i comentată.- Bucure ti : Editura Biblioteciiș ș Na ionale a României, 2014.-262ț p.Publica ia este un volum modern,ț adnotat i comentat, după multe iș ș necesare investiga ii asupraț situa iei actuale a manuscriselor,ț căr ilor vechi.ț Avem în fa ă rezultateț le unei cercetări de biblologie i istorie aș culturii, tipice pentru nivelul central-european de la sfâr itulș secolului al XIX-lea. Patrea intâi din cele aseș , prezintă situa ia bibliotecilor particulare deț pe continent, din Evul Mediu până în epoca modernă. Următoarea parte analizează posesorii anteriori i locurile deș provenen ă a colec iilor. Partea aț ț patra, a cincea i a asea oferă unș ș catalog al manuscrisurilor occidentale, păstrate în bibliotecă.
 14. 14. Publica ia prezintăț retrospectiva Salonului Interna ionalț de Carte pentru Copii i Tineret înș cei 20 de ani (1997-2016). Sunt incluse felicitări, impresii, premiile edi iilor, publica ii despreț ț salon. Regatul căr ilor Salonul Interna ional de Carteț ț pentru Copii i Tineret (1997-2016).- Chi inău: Prutș ș Interna ional.- 2016.-144p.ț
 15. 15. Osoianu-Filip Vera. Biblioteca publică între percep ia tradi ionalăț ț i utilizatorul modern. -ș Chi inău: BNRM, 2015. -231p.ș Publica ia descrie evolu iaț ț activită ii bibliotecare,ț tendin ele i priorită ile deț ș ț activitate la nivel local, na ionalț i interna ional din ultimii ani.ș ț Materialele oglindesc rezultatele i constatărileș cercetărilor axsate pe promovarea bibliotecii, căr ii iț ș lecturii. Un loc aparte îl ocupă ideile inova ionale.ț Informa iile i materialeleț ș prezentate pot fi folosite ca platformă de discu ii proț bibliotecă publică, pro carte, pro lectură, precum i înș procesul de planificare curentă i strategică a activită iiș ț bibliotecare.
 16. 16. Cartea biblioteca cititorul Buletin metodic Fascicula 25. - Chi inău: Bibl. Na . pentru Copii „Ion Creangă”, 2016.-ș ț 88 p. Publica ia includeț articole cu referire la ac iuniț i experien e interesante dinș ț domeniul activită iiț bibliotecare cu copii iș adsolescen i, realizate înț bibliotecile din republică iș de peste honare. Textele sunt în limbile română, engleză i rusă.ș Lucrarea cuprinde informa ii despre activită ileț ț de promovare a căr ii iț ș lecturii, desfă urate peș parcursul anului 2015.
 17. 17. Biblioterapie: Îndrumar metodic destinat bibliotecilor publice .- Chi inău: Primex. com, 2016. -30p.ș Îndrumarul cuprinde cinci capitole: „Cabinet de biblioterapie”, „Procesul biblioterapeutic în condi ii de bibliotecă” „Metodele deț organizare a edin elor deș ț biblioterapie”, „Recomandări de lectură în biblioterapie”, „Teste psihologice”. Lucrarea are un plan bine determinat, care va ajuta Biblioteca Publică să- i îndeplineascăș obiectivele în acest domeniu. Publica iaț este destinat Bibliotecilor Publice, dar poate fi folosit i de alte categorii deș biblioteci.
 18. 18. Volumul este un studiu al carţii analizată din unghiuri diverse; mijloc de comunicare, instrument de difuzare a ideilor i a valorilor, suport purtătorș de text i imagine, operă de artăș etc. Pentru o istorie a căr ii i a practicilor de lectură. -ț ș Bucure ti: Editura Universită ii, 2015. -542ș ț p.
 19. 19. Нормы времени на работы, выполняемые в библиотеке в автоматизированном режиме. -Руссиская гос.б-ка. Центр по исслед. проблем развития б-к в информ. о-ве.- М,: Пашков дом, 2015.- 77с. Publica ia este alcătuităț de Biblioteca de Stat a Rusiei i include normele deș optimizare a proceselor de lucru în biblioteci. Sunt incluse normele de bază în îndeplinirea anumitor procese de lucru în bibliotecă, de asemenea este inclus timpul petrecut la indeplinirea acestor procese. Această lucrare poate servi ca îndrumar pentru personalul bibliotecii care se ocupă de elaborarea normativelor de lucru i deș către persoanele de conducere.
 20. 20. Vă mulțumim pentru aten ie!ț Elaborare: Valentina Peșterean, specialist principal, serviciul Dezvoltare în biblioteconomie, BNRM

×