Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politici de Formare Profesională Continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică

193 views

Published on

Politici de Formare Profesională Continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Politici de Formare Profesională Continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică

 1. 1. BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA DIRECŢIA CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢE ALE INFORMĂRII Politici de Formare Profesională Continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică Recomandări în sprijinul elaborării documentului instituțional „Politicile de Formare Profesională Continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică” (PFPC) ca document formulat explicit, aprobat de către fondator și „învățat”, accesibil pentru personalul de specialitate din cadrul bibliotecii, este indispensabil activității bibliotecii publice. Doar calitatea serviciilor și produselor oferite utilizatorilor, „sporirea capacităților de implicare a bibliotecii în transferul de cunoștințe și în formarea liberă a opiniilor” [3], ține nemijlocit de competențele deținute de către personalul de specialitate. O astfel de politică este elaborată pentru 1-3 ani. „Politicile de Formare Profesională Continuă a personalului de specialitate din biblioteca publică” (PFPC) este documentul care reflectă prioritățile și orientările strategice privind formareacontinuă,primatul instituțional și personalal dezvoltării competențelor profesionale.PFPC se concretizează/detaliază în programul anual al bibliotecii. PFPC este parte integrantă a componentei documentare a bibliotecii, acest lucru fiind prevăzut prin „Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice”. Recomandările metodologice de mai jos vin în sprijinul elaborării documentului, ținându-se cont de statutul funcțional, obiectivele strategice, componența și competențele personalului de specialitate din cadrul fiecărei biblioteci. Denumirea compartimentul ui Conținut Note Prezentarea generală a documentului Copertă. Foaia de titlu  Responsabilitatea instituțională (se indică în partea de sus a paginii, la mijloc, ca antet)  Însemnul aprobării de către fondator: ștampila, semnătura (sus, partea dreaptă)  Titlul documentului (la mijlocul paginii)  Loc, an (în josul foii, mijloc). Responsabilitatea instituțională, titlul sunt prezentate cu majuscule
 2. 2. Verso-ul foii de titlu  Nume, prenume ale membrilor echipei de lucru, coordonatorului/responsabil  PFPC a fost discutată și aprobată la ședința din …(data, luna, anul) a Consiliului de Administrație (sau după caz – Consiliu Științific), proces verbal nr. …  Pentru bibliotecile sătești, comunale, alte biblioteci din rețele se recomandă prezența frazei: PFPC a fost coordonată de Centrul Biblioteconomic Teritorial/Departamental (se indică denumirea concretă a acestuia) La elaborarea PFPC se va lucra în echipă Cuprins  Pagină separată care reflectă toate componentele structurii documentului  Pentru fiecare element se indică numărul de rând și pagina de început prin cifre arabe  Cuprinsul reflectă vizual subordinea componentelor: 1. Denumirea compartimentului 1.1 Denumirea sub-compartimentului 1.2 … Pagină separată cu titlul „Cuprins” Lista abrevierilor și acronimelor Lista abrevierilor și acronimelor se întocmește aparte. Dacă în PFPC acești termeni se utilizează 1-3 ori, lista lor nu se întocmește aparte și sensul se descifrează în text în locul unde sunt utilizate pentru prima dată (între paranteze rotunde) Acest compartiment nu se reflectă în cuprins Elementele constitutive ale PFPC a personalului de specialitate din biblioteca publică Componente ale identității instituționale Sunt prezentate explicit:  misiunea  viziunea  valorile Argument sau Introducere Compartimentul documentului va include:  argumentarea necesității deținerii și implementării PFPC: Creșterea capacității instituționale se bazează pe augmentarea capacității personalului instituției. În conformitate cu art. 26-27 ale Legii cu privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017, biblioteca este obligată să asigure Formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci prin educație nonformală și informală cu alocarea pentru aceasta mijloace financiare la cotele prevăzute de Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 [2]. Ce se dorește?  dezvoltarea personalului (creșterea nivelului de competențe, eficiență, calitatea activității, creșterea în carieră)  furnizarea serviciilor de calitate utilizatorilor bibliotecii Exemple de formulare a scopului:  implementarea direcțiilor în activitatea de formare astfel încât să avem personal competent, performant, capabil să asigure realizarea obiectivelor instituției (1- 6)  De a asigura dezvoltarea programelor de formare continuă a personalului de specialitate din biblioteci, cu prioritate pentru dezvoltarea competențelor-cheie: digitale, antreprenoriale, lingvistice,
 3. 3.  Scopul PFPC: a se vedea exemplele din rubrica Note  Obiectivele PFPC: a se vedea exemplele din rubrica Note. Se identifică 4-5 obiective, care presupun ceea ce urmează să fie realizat pentru dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale  Principiile PFPC: de regulă, sunt formulate 5-6 principii, de ex.:  principiul învățării permanente – presupune promovarea învățării pe tot parcursul vieții  principiul conștientizării și implicării responsabile a personalului în formarea profesională continuă – fiecare angajat are atribuția de a-și menține experiența și calificările la nivelul necesar pentru realizarea atribuțiilor de serviciu.  garantarea dreptului fiecărui angajat la dezvoltarea profesională – oferirea posibilităților de instruire profesională fiecărui angajat  principiul participării –implicarea și participareatuturorangajaților în programe de formare continuă: formale, nonformale și informale  orientarea spre necesitățile de instruire – adaptarea programelor și metodelor de instruire la necesitățile de instruire ale personalului de specialitate din biblioteci  principiul egalității – crearea posibilităților egale de formare profesională continuă pentru tot personalul de specialitate de biblioteci din cadrul instituției  susținerea formării profesionale continue – stimularea bazată pe performanță a personalului de specialitate (morală, financiară) [5]. Notă: Pot fi specificate/aplicate și alte principii (profesionalism, motivare, selecția competitivă, utilizarea judicioasă a resurselor, orientarea spre necesitățile instituției etc.) interculturale și alte competențe noi, solicitate de piața muncii (1-5)  Creșterea calității serviciilor prestate prin menținerea și dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor personalului de specialitate din biblioteci prin participarea la activități educaționale” (1-6). Exemple de formulare a obiectivelor:  Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale în corespundere cu cerințele mediului, comunității prin oferte educaționale relevante  Dobândirea cunoștințelor avansate prin metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale  Participarea personalului de specialitate în programe de formare continuă, la diferite nivele (național, regional, instituțional) Personalul de specialitate din bibliotecă: analiza situației Diagnoza situației privind personalul de specialitate din bibliotecă:  numărul personalului angajat  statutul funcțional al personalului  studii  vârsta medie  vechimea în muncă  fluctuația personalului  deținători ai categoriei de calificare  altele (în funcție de specificul bibliotecii).
 4. 4. Urmare a diagnozei sunt identificate punctele forte și slabe, oportunitățile și amenințările în dezvoltarea personalului de specialitate Contexte ale formării profesionale continue în bibliotecă Conform prevederilor documentelor legislative biblioteca va ține cont de contextele formării profesionale continue (1;3):  Educație formală: dezvoltarea unor politici coerente a bibliotecii de încurajare, motivare și participare a bibliotecarilor la studii universitare de licență, masterat și doctorat de profil orientare pentru participare la activități de educație formală (cursuri de inițiere, tematice, de recalificare/specializare a personalului de specialitate cu studii superioare în alte domenii etc.), oferite de către instituțiile educaționale (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Științe ale Educației și altele) orientarea profesională a potențialilor bibliotecari (orientarea profesională a tinerilor din instituțiile de învățământ liceal, școli profesionale, colegii și centre de excelență)  Educație nonformală: Orientarea personalului pentru participarea la formarea nonformală autentificată prin certificate la nivel instituțional și extra-instituțional. Forme ale dezvoltării profesionale nonformale (cu descrierea lor):  Activități educaționale profesionale (cursuri, seminare, training-uri, ateliere profesionale, conferințe etc.) realizate de către centre de formare, asociații non- guvernamentale, organizații, Centre Biblioteconomice – autentificate prin certificate  Schimb de experiență  Vizite de documentare  Consultanța de specialitate  Mentorat  Participarea personalului la elaborarea programelor, rapoartelor, studiilor  Rotarea posturilor  Altele Furnizori de programe educaționale pentru personalul de specialitate din cadrul bibliotecii:  Centrul de Formare Profesională Continuă din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova  Centrul de Excelență și Formare al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” Se menționează tendințele de participare la diferite forme de formare continuă conform perioadei în vigoare a PFPCelaborate (3-5ani).  Educație formală – ansamblul acțiunilor didactice și pedagogice proiectate instituțional prin structuri organizate sistemic, pe niveluri și cicluri de studii, în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, în timp și spațiu (sistemul de educație oficial, recunoscut prin documente oficiale gen diplome: instituții de învățământ profesional și superior în domeniul biblioteconomic)  Educație nonformală – ansamblul acțiunilor instructive proiectate și realizate într-un cadru instituționalizat extra-școlar, constituit ca o parte între cunoștințele asimilate la lecții și cunoștințele acumulate în contextul educației nonformale (participarea în activitățide instruire în lipsa unui curriculum autorizat sau acreditat, se realizează de către centre de formare, asociații non- guvernamentale, organizații, Centre Biblioteconomice – autentificate prin certificate  Educațieinformală – ansamblul influențelor instructive și pedagogice exercitate spontan și continuu asupra individului în
 5. 5.  Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”  Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova  Centrele de Formare Profesională Continuă departamentale, teritoriale  Alte instituții cu activitate adiacentă  Educație informală:  motivarea și asigurarea condițiilor de autoformare în contextul educației informale (activități de instruire la locul de muncă, în comunitate, vizite în alte biblioteci, activități de voluntariat, din mass-media, participarea la manifestări cultural-științifice, discuții ocazionale, documentare pe Internet, din cărți / reviste de specialitate etc.)  stabilirea unui climat de învățare bazat pe încredere, colaborare, acceptare, prietenie familie, în localitate, în cartier, în stradă, în (micro)grupuri sociale, în mediul social (cultural, profesional, economic, religios etc.), în comunitate (națională, zonală, teritorială, locală) și prin mass- media (presa scrisă, radio, televiziune etc.). Se realizează individual, prin interacțiuni cu colegii de serviciu, prieteni, ca proces de învățare din experiențe și neplanificată Organizarea formării profesionale continue Etapele organizării procesului:  Identificarea necesităților de instruirea personalului de specialitate (cum sunt studiate; impact; metode de cercetare utilizate)  Planificarea formării profesionale continue. În planul anual trebuie să fie preconizat compartimentul Formare profesională stabilind prioritățile privind:  formele de activitate (tradiționale și online)  tematica/subiectele  perioada de timp  numărul aproximativ de activități și participanți  categoriile de personal (ex.: noi angajați, tinerii bibliotecari)  locul desfășurării  prestatorii serviciilor de instruire  responsabilii  limita de instruire etc.  Metode aplicate în dezvoltarea competențelor:  activității educaționale (traininguri, cursuri etc.) – cu aplicarea tehnicilor și tehnologiilor informaționale (aplicații  programe de învățare libera – responsabilii pentru formarea profesională continuă pun la dispoziția personalului de specialitate materiale de studiu, cum  Metodedecercetare: anchetarea, intervievarea, observarea, discuții, evaluarea activităților, atestarea cadrelor etc. (ex.: Chestionarul anual privind necesitățile de instruire ale bibliotecarilor; diagnosticul competențelor inițiale / finale ale formabililor; evaluări prin test etc.)  A respecta prevederile IFLA privind Dezvoltarea profesională continuă: principii și acumularea celei mai bune experiențe (www.ifla.org/files/assets/cpdwl/g uidelines/cpdwl-qual-guide-ro.pdf)
 6. 6. ar fi: manuale, ghiduri, programe și altele, asigurând sprijin prin consultanta sau explicații directe  studii de caz (case studies) - prin simularea problemelor din activitatea profesională curentă sau de perspectivă; prevede investigări, analize, dezvoltarea gândirii critice  instruirea manageriala (management trening) – are drept scop dezvoltarea competențelor de cultură managerială pentru personalul bibliotecii (managementul conflictului, al timpului, managementul emoțiilor etc.)  învățarea din practică (action learning) - dezvoltarea capacității persoanelor pentru acțiuni independente; se realizeaza prin a solicita personalului sa adune si sa evalueze date, analize legate de o problemă reală, identificarea soluțiilor pentru a rezolva problema  interpretarea (sale playng) - cere fiecărei persoane al grupului sa joace rolul unei persoane într-o anumita situație; de regulă, personajul ocupa un rol opus celui din slujba reala a participantului;  învățarea de la colegi  vizite de studiu (individuale sau de grup)  formarea în cadrul proiectelor  achiziția publicațiilor de specialitate  autoinstruire etc.  Oferteeducaționale relevante necesităților de formareprofesională,curriculum-urilor, ghidurilor, recomandărilor livrate de bibliotecile din rețea și Centrul Biblioteconomic Teritorial  Managementul formării profesionale continue:  elaborarea Politicilor de formare profesională continuă (ca document instituțional)  reflectarea aspectelor de formare continuă în alte documente instituționale (strategii, programe, rapoarte, fișe ale postului etc.)  asigurarea resurselor necesare (umane, materiale, financiare etc.)  studierea necesităților personalului pentru formare profesională continuă  încheierea contractelor cu instituțiile formatoare  formare/stimularea formatorilor  Timpul dedicat formării personale și profesionale ( a se vedea compartimentul Note)  Formare a formatorilor (nr. formatori, subiecte, cursuri) ,,Aprox.10%dinorele demuncăsăfie asigurate atât pentru participarea la workshop-uri/ateliere de lucru, conferințe, învățarela locul de muncă și alte activități educaționale, cât și pentruproiecte deînvățare informal”
 7. 7. Impactul formării profesionale continue Impactul va fi reflectat conform prevederilor SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor” (2):  impactul asupra persoanelor (schimbări în abilități și competențe; schimbări în atitudini și comportament; realizări mai mari în cercetare, studii sau carieră; bunăstare individuală)  impactul asupra bibliotecii ca instituție și asupra comunității (prestigiu și clasament instituțional mai mare, vizibilitatea mai mare și mai pozitivă a bibliotecii în fața instituției sau comunității; sporirea finanțării instituționale, a granturilor de cercetare, a donatorilor etc.)  impactul social (incluziunea și coeziunea socială, participarea la informare și educație, diversitatea culturală etc.) În compartiment vor fi reflectate instrumentele specifice bibliotecii privind evaluarea impactului formării profesionale continue: indicatori statistici și de performanță, dovezi deduse, solicitate, observate. Pentru prezentarea instrumentelor de impact recomandăm să consultați:  SM ISO 2789:2015. Informare și Documentare. Statistici internaționale de bibliotecă Chișinău: Institutul de Standardizare din Moldova, 2017. 58 p.  SM ISO 11620:2016. Informare și documentare. Indicatori de performanță pentru biblioteci. Chișinău: Institutul de Standardizare din Moldova, 2017. 79 p. Resurse pentru formarea profesională continuă Resursele formării profesionale continue:  Resurse infodocumentare (colecții de specialitate, baze de date, programe, documente profesionale, rubrica de pe pagina web dedicate formării profesionale, publicații de specialitate, ghiduri, manuale, materiale didactice)  Resurse tehnico-materiale (spații adecvate pentru pregătirea personalului, echipamente, soft-uri de prezentare și desfășurare la distanță: Power Point, Prezi, Open Source, materiale demonstrative)  Resurse financiare (alocate de bibliotecă, sponsorizări, granturi, donații, programe de finanțare, proiecte, surse financiare proprii achitate de solicitanți în cazul instruirii formale, prestarea serviciilor contra plată și alte surse legate de venituri, în vedere cu prevederile legislației etc.)  A respecta Recomandările IFLA- UNESCO un minim de 0,5-1% din bugetul instituției trebuie alocat procesului de dezvoltare profesională continuă  Alocarea mijloacelor financiare anuale destinate formării profesionale continue a personalului de specialitate al bibliotecii publice se face cu respectarea prevederilor art. 213 alin. (3) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, art. 27, alin. (3) al Legii cu privire la biblioteci, nr. 160 din 20 iulie 2017 Parteneriate în formarea profesională continuă Potențiali parteneri în dezvoltarea competențelor personalului de specialitate:  centre biblioteconomice teritoriale, departamentale și naționale  alte biblioteci  instituții culturale  instituții de învățământ  organizații non-guvernamentale  structuri și programe internaționale, funcționale în Republica Moldova
 8. 8.  altele Evaluarea PFPC  Politică de formare este un document instituțional, care trebuie să fie cunoscut și accesibil pentru personalul bibliotecii  Modificările și completările, efectuate pentru acest document în funcție de necesitate, dar cel puțin o dată în an, sunt contabilizate după cum urmează: Compartiment al PFPC Data introducerii modificării Conținutul modificării Note Cerințe tehnice de prezentare a PFRC:  hârtie albă, format A4 (210 x 297), imprimare clară și vizibilă  mărimea caracterelor 12 pt, Times New Roman, interval 1,5; excepție constituie Coperta și Foaia de titlu (la latitudinea autorilor)  paginile se numerotează cu cifre arabe în colțul de jos din partea dreaptă (foaia de titlu se numără, dar nu se scrie cifra 1)  capitolele, paragrafele, subparagrafele se numerotează cu cifre arabe: 1., 1.1., 1.2., prin puncte  PFPC nu va depăși 5-7 pagini. Referințe bibliografice: 1. Codul educației al Republicii Moldova: nr. 152 din 17.07.2014. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2017, nr. 319-324, 24 oct., pp. 17-52. 2. Ghid în sprijinul implementării SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și proceduri pentru evaluarea impactului bibliotecilor” [online].[citat 10.06.2019].Disponibil: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Ghid-Informare-si-Documentare.Metode-si- proceduri-pentru-evaluarea-impactului-bibliotecilor.pdf 3. Lege cu privire la biblioteci: nr. 160 din 20.07.2017. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova [online] 2017, nr. 301/315, 18 august, pp. 141- 147. [citat 5 iunie 2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/371219/ 4. Regulament – cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2019, nr. 167-170, 17 mai 2019, pp. 47-53. 5. Regulament cu privire la formarea continuă a adulților nr. 193 din 24 martie 2017 [online]. [citat 10.06.2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/369645/
 9. 9. 6. Regulament cu privire la sistemul de formare profesională continuă a personalului de specialitate din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova [online]. [citat 10.06.2019]. Disponibil: http://www.bnrm.md/files/biblioteca/REGULAMENT-PRIVIRE-SISTEMUL- FORMARE-PROFESIONALA.pdf 7. Regulament privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Național de Biblioteci din Republica Moldova [online]. [accesat 26.06.2019]. Disponibil: http://cbn.mc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Regulament_activitatea_metodologica_SNB_aprobat_MC.pdf Elaborat: L. Povestca L. Corghenci 26-28 iunie 2019

×