Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conferințe Zonale - 2019. Ludmila Corghenci. Implementarea cadrului de reglementare national.

491 views

Published on

Conferințe Zonale - 2019.
Ludmila Corghenci. Implementarea cadrului de reglementare național: Ce documente de caracter strategic și directiv, de reglementare, trebuie să fie elaborate de biblioteci.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conferințe Zonale - 2019. Ludmila Corghenci. Implementarea cadrului de reglementare national.

 1. 1. Implementarea cadrului de reglementare na ional:ț Ce documente de caracter strategic și directiv, de reglementare, trebuie să fie elaborate și aprobate de bibliotecă Ludmila CORGHENCI, BNRM 11-12, 13, 18 iunie 2019
 2. 2. Priorită ile profesionale aleț anului 2019 (aprob. de Forumul Managerilor din cadrul SNB, 5 dec. 2018) • Anul Promovării Imagini Bibliotecii • Implementarea cadrului de reglementare na ionalț • Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă ca baza pentru dezvoltarea comunită ilor prinț sus inerea Obiectivelor deț Dezvoltare Durabilă 2030 • Promovarea lecturii ca bază pentru cunoaștere și dezvoltare • Evaluarea impactului bibliotecii, dezvoltarea instrumentelor de impact și utilizarea datelor în promovarea bibliotecii.
 3. 3. De ce este importantă componenta documentară a bibliotecii? • Informa iile documentareț sunt prevăzute de SM SR EN ISO 9001:2015 (compartiment 7.5 Informa iiț documentare) • Documentele trebuie să fie formulate adecvat (format, aranjare, text, aprobate) • Trebuie să vă asigura i căț : sunt disponibile, cunoscute și „învă ate”; sunt protejateț adecvat; acces, regăsire și utilizare; date privind modificări și completări…
 4. 4. Portofoliul calită iiț – componenta documentară • documente de organizare, directive (politici și strategii, ROF a bibliotecii, ale subdiviziunilor acesteia, ale consiliilor specializate, fișele posturilor) • documente ştiinţifico- metodologice (doc. analitice, care abordează în func ie deț specificul institu ional, alț comunită ii servite standardeleț de profil, alte documente în vigoare; de ex., bibliografierea documentelor, elaborarea și citarea referin elorț bibliografice etc.)
 5. 5. Portofoliul calită iiț – componenta documentară • documente normative (abordare la nivel na ional cuț aplica ii specifice)ț • documente tehnologice (instruc iuni metodologiceț institu ionale și pentru re ea;ț ț acest sistem de documente poate fi structurat în corespundere cu procesele de bază ale bibliotecii: dezvoltarea resurselor documentare, prelucrarea analitico-sintetică a documentelor, comunicarea documentelor, activită iț informa ionale șiț educa ionale)ț
 6. 6. Cum ne pregătim pentru evaluarea bibliotecii? Din proiectul „Regulamentului privind evaluarea bibl. publice” Indicatori: Domeniul A. Cadrul strategic și directiv, de reglementare, normativ și tehnologic:  Strategia bibliotecii publice  Regulamentul de organizare și func ionare a biblioteciiț  Regulamentul intern al bibliotecii  Organigrama  Fișe ale posturilor  Politica de dezvoltare a resurselor informa ionaleț  Regulamentul de gestiune a colec iilor biblioteciiț  Politici de cercetare în bibliotecă  Politici privind formarea profesională continuă a bibliotecarilor
 7. 7. Analiza situa iei concreteț • Strategia bibliotecii publice: bibl. dețin pentru perioada până în a. 2018; asigurarea continuității documentului; art. 41 din ROF-cadru • Regulamentul de organizare și func ionare a bibliotecii:ț aprobat ROF cadru – publ. în „Monitorul oficial al Republicii Moldova” din 17 mai 2019 , nr 167/170 http://lex.justice.md/viewdoc.ph p? action=view&view=doc&id=3802 93&lang=2 ; Fiecare biblitoecă își va elabora propriul ROF în baza celui cadru
 8. 8. Analiza situa iei concreteț • Regulamentul intern al bibliotecii – majoritatea bibl. l- au elaborat, actualizat în acest an • Organigrama (reflectată ca text în ROF-ul bibliotecii, dar și în formă schemă, tabel cu indicarea relaționărilor – a se vedea art. 38 din ROF-cadru) • Fișe ale posturilor (modele ale BNRM De reținut: fișa se elaborează în funcție de post, și nici de cum adaptată la competențele titularului
 9. 9. Fișe ale posturilor a se vedea ROF cadru, art. 18 și 18 Regulamentul cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci şi modul de organizare și desfășurare a concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice (în proiect; pentru înregistrare la Min. Justi iei)ț modele ale BNRM (șef , director, bibliotecar, bibliotecar principal)  documente cadru privind structura tip a fișei postului: http://www.justice.gov.md/pageview.php? l=ro&idc=55 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox? projector=1
 10. 10. • Politica de dezvoltare a resurselor informa ionaleț ( a se vedea notele cu caracter de recomandare ale BNRM din Portofoliu) • Regulamentul de gestiune a colec iilor biblioteciiț (elaborat regulamentul cadru, în proiect la CBN) • Politica de cercetare în bibliotecă ( a se vedea notele cu caracter de recomandare ale BNRM) • Politici privind formarea profesională continuă a bibliotecarilor (ca suport de recomandare 2 documente elaborate: Strategia BNRM și proiectul Regulamentului
 11. 11. Vă mul umesc pentruț aten ia acordată!ț lcorghenci@bnrm.md

×