Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ludmila Corghenci.

514 views

Published on

Strategia de dezvoltare a rețelei bibliotecilor publice 2017-2020

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ludmila Corghenci.

 1. 1. STRATEGIA  DE CONSOLIDARE ȘI  MODERNIZARE A RE ELEI BIBLIOTECILOR Ț PUBLICE TERITORIALE 2017-2020  Ludmila CORGHENCI, șef CFC BNRM, 29 martie 2017, Chișinău
 2. 2. De ce Strategia Re elei ț BPT? • Strategia  este  un  set  coerent  de  politici și ac iuni proiectate pentru ț a  depăși  cele  mai  importante  provocări  cu  care  se  confruntă  organiza ia, re eaua ț ț (după Richard Rumelt „Good Strategy / Bad Strategy”) • Imperativele elaborării  strategiei :  necesitatea  consolidării  rolului  bibliotecii în societate  recunoașterea  BPT  ca  actori  importan i  în  dezvoltarea ț comunită ilorț  necesitatea  afirmării  BPT  ca  institu ii moderne accesibile pentru ț to i cetă enii ț ț  asigurarea protejării,  punerii în  valoare și promovării  bibliotecii  asigurarea continuită ii reformelor ț de succes ini iate și implementate de ț
 3. 3. Algoritmul elaborării SBPT • identificarea  grupului  de  lucru  (prin ordinul Min. Culturii) • contribu iile  Programului ț Novateca:  identificarea  exper ilor  (Claudia  Serbanu a, ț ț România,  Robert  Davies,  Marea  Britanie;  organizarea  atelierelor  de  planificare  strategică  (2  ateliere, facilitator – Centrul Pro  Comunitate) • discu ii, completări ț pe marginea  proiectului; transparen ăț • consultan ă,  colaborări ț cu  Institutul  de  Dezvoltare  a  Societă ii Informa ionaleț ț • promovare  pentru  aprobare  la  CBN
 4. 4. Unicitatea Strategiei • Oferă  răspuns  la  întrebarea  -  unde vrem să ajungem?  • O  re ea  consolidată  de ț biblioteci  moderne    cu  con inuturi  digitale ț partajate  cu servicii axate pe necesită ile ț comunită iiț   ce  furnizează  servicii  de  formare pentru bibliotecari;   platformă  de  advocacy  pentru  fortificarea  pozi iei  BP  în ț comunitate.
 5. 5. Unicitatea Strategiei • Cum vom ajunge unde dorim? (scopul) • Prin modernizarea și consolidarea re elei deț biblioteci publice în corespundere cu necesită ileț utilizatorilor și comunită ilor, exigen ele ereiț ț digitale, fortificând rolului bibliotecii publice în comunitate, încurajând parteneriate eficiente, stimulând practici inovative şi promovând învăţarea continuă
 6. 6. Unicitatea Strategiei • o strategie reală, gândită în limita bugetelor existente, cu orientări pentru implicare în parteneriate, pentru atragere de fonduri • Identificarea a 10 actori importan i în implementareaț Strategiei (biblioteci publice na ionale și teritoriale,ț administra ia publică, al iț ț actori) • Identificarea a 5 direc iiț strategice și 20 de obiective specifice
 7. 7. DS I: Eficientizarea coordonării și consolidării re elei de biblioteci publiceț Obiective specifice: •Evaluarea situa iei actuale aț re elei B.P.ț •Actualizarea cadrului de reglementare cu privire la bibliotecile publice. •Sporirea capacită ii actorilor-ț cheie din re eaua bibliotecilorț publice. •Instituirea unui mecanism de monitorizare a re eleiț bibliotecilor publice. •Eficientizarea comunicării profesionale.
 8. 8. DS 2: Modernizarea bibliotecilor publice Obiective specifice: •Institu ionalizarea conceptuluiț de bibliotecă modernă. •Dezvoltarea cadrului metodologic de implementare a conceptului de bibliotecă modernă. •Diseminarea la nivel naţional a modelelor de bune practici.
 9. 9. DS 3: Dezvoltarea platformei informaţionale integrate a BPT Obiective specifice: •Conceptualizarea și dezvoltarea platformei •Asigurarea conţinutului platformei •Ajustarea capacităţilor TIC a bibliotecarilor din BPT la cerinţele platformei
 10. 10. DS 4: Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă Obiective specifice: •Analiza situaţiei privind formarea profesională continuă •Sprijinirea învăţământului biblioteconomic (formarea de bază a bibliotecarilor) •Elaborarea și implementarea standardelor ocupaţionale •Pilotarea cursurilor on-line de formare continuă •Dezvoltarea ofertei educaţionale conform necesităţilor bibliotecarilor şi conceptului de bibliotecă modernă •Autorizarea provizorie şi acreditarea programelor de studii ale centrelor de formare continuă
 11. 11. DS 5: Susţinerea procesului de advocacy pentru bibliotecile publice moderne Obiective specifice: •Organizarea planificată/periodică a acţiunilor de advocacy la toate nivelele •Identificarea şi fidelizarea partenerilor relevanţi •Dezvoltarea competen elor înț domeniul advocacy
 12. 12. Perspective reale • Este o strategie viabilă, reală, gândită (opinia exper ilor)ț • Acces – site CBN http://cbn.mc.gov.md/ro/docume • Succesul acesteia – în dependen ă de deschiderea șiț insisten a bibliotecarilor;ț • Tom Peters (specialist în management) – în drumul spre succes să inem cont de:ț Distan a este de domeniulț trecutului! Fiecare dintre noi este un Michelangelo!; Valoarea provine din serviciile profesionale; Suntem aici să ne trăim via a cu zgomotț …
 13. 13. Vă mulţumesc pentru atenţie! lcorghenci@bnrm.md

×