Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intrări noi de specilaitate - 2015

307 views

Published on

Intrări noi de specilaitate - 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intrări noi de specilaitate - 2015

 1. 1. Biblioteca Naţională a RM Publica ii de specialitateț Întrări noi Tr. IV, 2015
 2. 2. Alexe Rău. Omul oglindirii polivalente / alcăt.: Raisa Mahu, Ecaterina Dimitric. – Chi inăuș : bnrm, 2015. -196p. Publica ia include articole despreț activitatea lui Alexe Rău la cei 60 de ani. Contribu iile sale la dezvoltareaț biblioteconomiei, a stiin elor filisofice,ț legate nu doar de dimensiunea teoretică, ci i de dimensiunea lorș practică, aplicativă. Aceste valori sunt apreciate de către colegi, savan i, ceiț care l-au cunoscut. Împlinirea a 60 de ani de via ă a maestrului Alexe Rău îiț obligă pe cei care l-au cunoscut, i-au cunoscut opera să spună un cuvânt. El fiind un profesionist prin experien ă,ț un bun cunoscător al sistemului informa ional biblioteconomic.ț A fost bibliotecarul, omul credin eiț adevărate, a credin ei în mareleț rosturi ale căr ii.ț
 3. 3. Publica ia este un studiuț asupra opiniilor cititorilor iș este realizat de către Biblioteca Na ională aț Republicii Moldova, cu spriginul Camerei Na ionaleț a Căr ii i al biblioitecilorț ș publice din Republica Moldova. Scopul acestui studiu este eviden ierea calită iiț ț activită ii editorialeț , din anul de referin ă i stimulareaț ș crea iei literare i a studiuluiț ș istoriei Topul celor mai citite 10 căr i 2013.-ț Ch inău.-ș BNRM. -32 p.
 4. 4. Lucrarea de fa ă s-a născut dinț nevoia de a structura informa ia legată de acesteț servicii,astfel încât bibliotecarilor să le fie de folos când propun să implimenteze noi servicii de bibliotecă. Prima parte a lucrării prezintă câteva aspecte teoretice de care trebue de inut cont atunci când creămț un serviciu de bibliotecă. Partea a doua con ine metode practiceț i se bazează pe baza datelorș prelucrate pe parcursul anului 2012 a tuturor bibliotecilor jude ene române ti. Aceastăț ș lucrare î i propune ă realizezeș ș o imagine cât mai complectă asupra serviciilor din bibliotecile publice Ciorapu Corina. Servicii pentru comunitate în bibliotecile publice din România. - : Proilavia, 2013.- 86 p.
 5. 5. Numai cercetarea salvează / Ion Stoica Constan a;ț Ex.Ponto, 2013. Publica ia este o lucrareț echilibrată, profundă, convingătoare, care operează cu criterii. Cititorului i se propune un nivel de voin ă, de energie bineț orientată, de curajoasă asumare de riscuri, efort necesar de a rezolva probleme de mare actualitate pentru sporirea accesibilită iiț informa iei, de a opera cuț elemente constructive pentru cunoa terea socio-umană.ș Printre ideile introduse de autoare în lucrare este promovarea competen ei, ideieț rar adoptată în literatura de specialitate.
 6. 6. Tratat de biblioteconomie. Vol.I Biblioteconomia generală. / coord.: prof. univ. Mircea Regneală ; întrod.; prof. univ. Mircea Regneală. – Ed. provizoTrie. - Bucure ti, 2013.-ș 471 p. Volumul I cu care începe Tratatului de biblioteconomie cuprinde Biblioteconomia generală i are unș caracter întroductiv, general. Lucrarea cuprinde trei capitole mari. Primul caputol este un compendiu al scrisului, căr ii i bibliotecilor i cuprindeț ș ș mai multe aspecte privite sub raport universal, dar i na ional.ș ț Capitolul II i III se ocupă cu problemeleș biblioteconomice. În Capitolul II sunt dezvoltate teme legate de biblioteconomia universală. Ultimul Capitol cu bibliografia românească. materialul este periodizat: De la începuturi până la fâr itul celui de-ș ș al Doilea Război Mondial. Perioada comunistă. Perioada postcomunistă. Prin această lucrare autorii vor să arăte tuturor că profesia de bibliotecar există cu adevărat, că avem un loc distinct în rândul profesiilor intelectuale i că avemș lucrările noastre reprezentative.
 7. 7. Oameni în memoria Cala ului. Aniversări 2011.ț Coordonator: prof. dr. Zamfir Ilie, director al Bibliotecii Jude ene „V. A. Urechia” .-ț Gala i, 2013. –ț 488 p. „ A vă iubi ara înseamnă a văț iubi trecutul i ca să iubi iș ț trecutul trebue ă-l cunoa te i.ș ș ț Răscoli i dar arhivele iț ș bibliotecile i în ele ve i învă aș ț ț iubirea de ară...” Autorii...ț Volumul de fa ă include înț paginile sale destinele unor actori remarcabili, a unor compozitori de renume i altorș personalită i ai Gala ului.ț ț Toate fi elș e bibliografice incluse în lucrare sunt înso iteț de o bogată iconografie, cuvinte memorabile, semnăturile personalită ilor,ț descoperite în colec iileț bibliotecii i completate peș alocuri cu alte documente, în format tipărit sau electronic.
 8. 8. Bravoveanu, Mioara. Conceptul de informa ii clasificate:ț istorie i actualitate. Târgovi te: Bibliotheca, 2013.-ș ș 246 p. Publica ia con ine informa ii utileț ț ț despre securitatea informa ională .Esteț alcătuită din trei capitole, Concluzii iș Bibliografie Capitolul 1: Scurt istoric privind conceptul de informa iiț clasificate (trecutul i prezentulș ) în noua eră informa ională, securitatea înț con textul globalizării.Conceptul de de informa ii clasificate în România.ț Accesul la informare în baza legilor. Capitolul 2: Abordarea conceptului de informa ii clasificate în ările NATO,ț ț ale UE i în Russiaș 3: Un nou concept privind informa iileț clasificate în România după 1989 No iunile prezente în lucrare seț adresează tuturor celor care au lucrat sau lucrează cu informa ii. Lucrareaț este sus inută de legisla ia în vigoareț ț i răspunde nivelului actual deș experien ă.ț
 9. 9. Biblioteca jude eană „Ion Heliade Rădulescu”ț Dâmbovi a: Monografie / Victor Petrescu, Agre Erich. -ț ș Târgovi te: Biblioteca, 2013.-185ș p. În cele 11 capitole ale monografiei s-a făcut o radiografie a evolu iei actuluiț lecturii publice, în strânsă legătură ce bogatele tradi iiț ale spiritualită ii târgovi tene,ț ș eviden iindu-se rolulț determinat între institu iileț culturale, în spriginul comunită ii locale.ț Lucrarea este dedicată celor care au slujit de-a lungul timpului această institu ie,ț dar i colaboratorilor dinș arealul spiritual al Târgovi tei.ș
 10. 10. Ungureanu Elena. Hypertextul. -Chi inău: Arc, 2014. -280ș p. Publica ia este recomandatăț speciali tilor în teoriaș comunicării tradi ionale iț ș comunicării online, lingvi tilor, bibliotecarilor,ș speciali tilor in domeniulș tehnologiei informa ionale,ț profesorilor, studen ilor iț ș tuturor celor ce manifestă interes în special fa ă deț comunicarea online.
 11. 11. Volovici Maria-Rodica.,Volovici Daniel. Tehnici moderne de găsire a informa iilor căutate. -ț Sibiu: Editura Universitii „Lucian Blaga”, 2013. Obiectivul principal al publica iei esteț acela de a cre te disponibilitateaș informa iei, în special a celei tiin ificeț ș ț într-o universitate. Cartea este structurată în ase capitole.ș Capitolul 1. Informa ia i universulț ș informa ional (se realizează o analizăț aprofundată a conceptului de informa ie,ț accentuînd problemele legate de comunicarea informa iei.ț Capitolul 2. Se realizează aspectele informa ionale care afecteazăț managementul universitar. Capitolul3. Se prezintă conceptul de document. Capitolul 4. Se face o sinteză critică a stadiului actual al cunoa terii în domeniulș împăr irii documentelor.ț Capitolul 5. Reprezintă o scurtă trecere în revistă a problemelor caracteristice managementului documentelor. Capitolul 6. Se dezvoltă mai multe metode originale de clusterizare a articolelor tiin ifice.ș ț
 12. 12. Calendar na ional 2015.-ț Chi inăuș : BNRM, 2015.- 410 p. Este o publica ie depolitizatăț cu caracter enciclopedic, care cuprinde nume de referin ă dinț toate domeniile. Pivotul Calendarului îl formează numele de personalită i din (sau legate de)ț teritoriul Moldovei. Publica iaț include nume de referin ă dinț cultura i civiliza ia universală cu oș ț selec ie mai largă a numelor dinț culturile i civiliza iile vecine,ș ț istoria i prezentul cărora seș interferează cu istoria i prezentulș Moldovei. Criteriul principal de selectare a numelor este cel valoric. Sunt incluse personalită i cu oț contribu ie deosebită la dezvoltareaț unui sau altui domeniu, la mi careaș de idei, la progresul culturii iș civiliza iei. Articolele (datele)ț poartă un caracter strict enciclopedic, excluzându-se comentariile subiective de orice ordin.
 13. 13. Porumbeanu Madge Octavia-Luciana. Bibliotecile medicale iș utilizatorii de informa ii din Români în epoca dicitală. Ed. a 2-a, rev. iț ș adăug. - Bucure ti: Editura Universită ii, 2013.-ș ț 224p. Publica ie dedicată categoriilorț de biblioteci universitare specializate i utilizatorilorș specifici iș urmăre teș prezentarea situa iei actuale iț ș a elementelor de modernizare înregistrate îm ultimii ani în activitatea acestor structuri. Studiul are un cadru general, în care se înscriu realită ile i urmăre teț ș ș aspecte, fenomene i proceseș legate de structura iș infrastructura bibliotecilor, de tradi iile i înnoirileț ș înregistrate, de suportul material, dotările tehnologice, resursele umane, dar i deș compartamentul i a teptărileș ș utilizatorilor, de rela iile cuț bibliotecarul, de tehnicile muncii intelectuale i noileș tehnologii ale informării iș
 14. 14. Gala lauria ilor premiilor na ionale GALEX. / Edi ia a IV-a, 2014.-ț ț ț Chi inău, 2014.-ș 22 p. Lucrarea este o prezentare a Premiilor GALEX acordate de Liga Bibliotecarilor i de Bibliotecaș Na ională.ț Publica ia include câteva capitole iț ș anume: .Cel mai bun om politic sus inător alț bibliotecilir .Cel mai bunfondaror de bibliotecă .Cel mai bun scriitor promotor al căr ii i lecturiiț ș .Cel mai bun editor sus inător alț bibliotecilor .Cel mai bun mecena al bibliotecarilor .Cel mai bun promotor i sus inător alș ț bibliotecilir , căr ii i lecturii în mass –ț ș media .Cel mai bun filantrop al Bibliotecii Na ionaleț .Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice .Cel mai bun proiect biblioteconomic .Cel mai bună lucrare (publica ie) înț biblioteconomie
 15. 15. Casa căr ii din oseaua Hânce ti: 20 de ani deț ș ș activitate (1994-2014).- Chi inău, 2014.- 60p.ș Casa căr ii din oseauaț ș Hânce ti: 20 de ani deș activitate (1994-2014).- Chi inău, 2014.- 60p.ș Este o publica ie ce cuprindeț articole despre activitatea bibliotecii „Ovidius”, filială a bibliotecii municipale „B. H Ha deu”ș . În lucrare sunt incluse diferite evenimente i ac iuni ce auș ț avut loc timp de 20 de ani la această bibliotecă.
 16. 16. Istoria căr ii i bibliotecilor. Contribu ii la unț ș ț concept de actualitate.Târgovi te: Edituraș Bibliotheca, 2013.-202p. Autorii acestei lucrări , reputa iț speciali ti, i-au propus săș ș sus ină cercetarea tiin ifică înț ș ț domeniul căr ii,ț biblioteconomii i tiin eiș ș ț informării. Ei sus in că meseriaț nu este doar o slujbă de func ionar, indiferent de grad,ț ci a citi, a studia, a schimba idei i opinii cu al i oameniș ț interesa i de carte i bibliotecă,ț ș fără alt profit decât cel intelectual i moral.ș
 17. 17. Уайт Эндрю. Статистические методы работы с электронными документами в библиотечной сфереб или Э-метрики ( пер. с англю А. И. Земскова). Науч. ред. пер. Я. Л. Шрвйберг. -Москва: Омега-Л. 2006.-393 с.,ил.табл. După structura i caracterulș său, publica ia poate fi folosită cuț succes în calitate de lucrare metodică. Publica ia descrieț metodele statistice analizate de mai mul i ani în mai multeț servicii, schimbările ce au loc în domeniul statisticii de bibliotecă.
 18. 18. Aspects of Digital Library. –Laksevag: Akademisk Forling, 2006. - 283 p. Cartea de fa ă sa născut dinț colaborarea a două biblioteci universitare: Biblioteca Universită ii din Bergen iț ș Biblioteca universită ii dinț Bra ov. Este o publica ie, în careș ț autorii dezvăluie provocările bibliotecii digitale. Lucrarea este impăr ită în douăț păr i. Prima parte con ine 12ț ț capitole a Bibliotecii din Bergen iș ultima parte con ine un capitolț mare, divizat în ase sub-capitole aș bibliotecii din Brasov. Această colaborare a fost i vaș continua să fie avantajoasă pentru ambele institu ii i de mare folosț ș bibliotecilor din toate ările lumii.ț
 19. 19. Vă mulțumim pentru aten ie!ț .Elaborare: Valentina Pesterean, specialist principal, serviciul Dezviltare în biblioteconomie, BNRM.

×