Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formarea profesională continuă a bibliotecarilor – prioritate națională și instituțională - Corghenci Ludmila

61 views

Published on

Formarea profesională continuă a bibliotecarilor – prioritate națională și instituțională - Corghenci Ludmila, șef Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informarii, Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Comunicare susținută în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 2 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formarea profesională continuă a bibliotecarilor – prioritate națională și instituțională - Corghenci Ludmila

 1. 1. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR – PRIORITATE NAȚIONALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ Ludmila CORGHENCI, șef Centru BNRM 2 noiembrie 2017, Chișinău Forumul Managerilor din SNB
 2. 2. Proiectare și organizare prin cadru legal, strategic și organizațional favorabil formării profesionale continue (FPC) • Legea cu privire la Biblioteci (2017, art. 25, 26 – prevede organizarea, alocarea mijloacelor financiare pentru FPC) • Codul Educației, 2014, tit. 7 “Învăţarea pe tot parcursul vieţii”) • Codul muncii, tit. 8, art. 212-221 Formarea profesională • Strategia de consolidare și modernizare a BPT, 2017-2020, aprobată prin ordinul nr. 187 din 26.06.2017 • Formarea profesională de bază prin învăţământ biblioteconomic superior și mediu, accesibil (3 cicluri; locuri la buget; la zi şi f/f etc.) • Formarea continuă - Centre de formare autorizate pentru perfecționarea și reciclarea bibliotecarilor (autorizate de către Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional) • Eficientizarea activității centrelor biblioteconomice în domeniul formării continue (instituționalizate 3 centre naţionale şi 7 regionale, centre raionale)
 3. 3. FPC în contextul prevederilor Legii cu privire la Biblioteci, Nr. 160 din 20.07.2017 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371219 Capitolul 4. Managementul şi personalul bibliotecilor publice Articolul 26. Formarea profesională a personalului de specialitate din biblioteci (formare de bază a personalului de bibliotecă) La cerere, conform necesităţii personalului de specialitate din biblioteci, statul asigură formarea profesională prin învăţămîntul profesional tehnic şi prin învăţămîntul superior de licenţă, de master şi de doctorat în domeniul biblioteconomic. Calificarea personalului de specialitate din biblioteci se confirmă printr-un certificat sau o diplomă, eliberate în condiţiile legii. Articolul 27. Formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci (1) Formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci se asigură în cadrul centrelor de formare profesională din contul alocaţiilor bugetare, precum şi din veniturile colectate. (2) Formarea profesională continuă a personalului de specialitate din biblioteci se asigură şi prin educaţia nonformală şi informală. (3) Autoritatea, instituţia publică şi conducerea bibliotecii publice asigură formarea profesională continuă a personalului de specialitate, alocînd anual în acest scop mijloace financiare la cotele prevăzute de Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
 4. 4. Pentru implementarea prevederilor art. 26 din Legea cu privire la Biblioteci… • Statul asigură formarea profesională de bază, dar…din cauze obiective și subiective – nu avem studenți (referire la situația din anul de studii 2017-2018); Interesul față de profesie este insuficient sau chiar lipsește • Formarea profesională de bază necesită implicarea bibliotecilor; Cum? • Răspunsul îl găsim în Strategia de consolidare și modernizare a BPT, 2017-2020: prin dezvoltarea unor politici coerente ale bibliotecilor de încurajare, motivare şi participare a bibliotecarilor pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat în campanii de orientare profesională, elaborare/implementare de politici de formare profesională (resp. BP); prin organizarea campaniilor de orientare profesională a tinerilor din instituţiile de învăţământ liceal, şcoli profesionale,colegii şi centre de excelenţă; (resp. BP); • Ar fi interesant sa aflăm: câți absolvenți ai Colegiului de Arte, Soroca, vin la facultate la USM?
 5. 5. Pentru implementarea prevederilor art. 27 din Legea cu privire la Biblioteci… • Elaborarea Regulamentului cu privire la formarea profesională continuă a personalului de bibliotecă din Republica Moldova (comisia FPC a CBN) • De ce acest Regulament? Are menirea de a contribui la dezvoltarea unui sistem eficient de formare profesională continuă în context național; de a stabili modul de organizare și funcționare a participanților la proces; de a fundamenta dezvoltarea programelor de formare continuă prin colaborare și parteneriate • În baza Regulamentului: furnizorii, mai ales CBT, vor elabora documentele instituționale privind FPC: Regulamentul de FPC în cadrul CBT concret; instituționalizate centrele de FPC; elaborate programe educaționale conform prevederilor stabilite de autorități în domeniu (autorizate sau neautorizate)
 6. 6. Prevederi ale Regulamentului Formarea profesională continuă a personalului de bibliotecă este dezvoltată în contextul de educaţie formală, nonformală şi informală • Educaţia formală prevede implicarea personalului de bibliotecă într-un proces instituționalizat, structurat și bazat pe o proiectare curriculară explicită. Educația formală a personalului de bibliotecă se poate realiza în următoarele instituţii sau organizaţii: instituţii de învăţămînt general, profesional tehnic şi superior; instituţii, organizaţii publice şi private, organizații non-guvernamentale, asociații profesionale, care oferă servicii de educaţie şi programe de formare profesională, autorizate provizoriu sau acreditate (art. 124 din Codul Educației)
 7. 7. Cine sunt furnizorii de educație non-formală și in-formală? • Educaţia nonformală vizează învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum. Personalul de bibliotecă poate fi implicat în activități de educație nonformală în cadrul instituţiilor/organizaţiilor: centre de formare profesională continuă din biblioteci, alte organizații, asociații profesionale, culturale, sindicale, organizaţii nonguvernamentale (art. 124 al Codului Educației) • Educaţia informală reprezintă rezultatul integrării personalului de bibliotecă în activităţi zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber, în comunitate, în reţele sociale, prin activităţi de voluntariat, sportive, culturale etc., care nu sunt organizate sau structurate din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învăţare, și sunt orientate pentru formarea de competențe și calificări
 8. 8. Responsabilități ale centrelor biblioteconomice ca furnizori de formare profesională continuă • Regulamentul stipulează concret responsabilitățile acestora în funcție de statutul deținut: responsabilități de organizare, de conținut și altele • Produsul CB – programe de dezvoltare profesională, fundamentate pe nevoile profesionale ale bibliotecarilor (autorizate oficial sau aprobate la nivel de furnizor; aplicarea învățământului interactiv; structurate pe module sau discipline concrete)
 9. 9. Prevederi ale Regulamentului despre formatori • Formarea profesională continuă a personalului este asigurată de către specialiștii în biblioteconomie și științe ale informări ori în domenii adiacente, inclusiv absolvenți/deținători de certificate pentru acest tip de activitate, eliberate de centre de formare (din cadrul Universității de Stat din Moldova, centrelor biblioteconomice naționale, precum și în cadrul programelor şi proiectelor naţionale/internaţionale coordonate, formatori ai centrelor acreditate. • În calitate de formatori sunt implicați personalul centrelor biblioteconomice (metodiști, responsabili pentru alte domenii de activitate bibliotecară), cadre didactico-științifice, cercetători, precum şi alți specialiști cu autoritate în domeniu. • Centrele biblioteconomice, în calitate de furnizori de formare profesională continuă, pot invita în acest scop experți, specialiști din străinătate.
 10. 10. Finanțarea formării profesionale continue a personalului de bibliotecă • art. 26 al Legii cu privire la biblioteci (2017): autoritatea, instituţia publică, care a constituit biblioteca publică și conducerea acesteia, asigură formarea continuă a personalului de specialitate, alocând anual în acest scop mijloace financiare la cotele prevăzute de Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 154-XV din 28 martie 2003) – în mărime de cel puţin 2 la sută din fondul de salarizare al unității – art. 213, punct 3 • mijloacele achitate de persoanele fizice și juridice prin taxe pentru studii, fonduri externe (proiecte) • mijloacele asociațiilor profesionale și ale patronatelor • mijloacele oferite din sponsorizări și donații • veniturile din alte activități legale
 11. 11. FPC – alte valori, alte atitudini, alte mentalități • FPC – cerință a timpului; o responsabilitate publică, managerială, dar mai ales a fiecărui bibliotecar cu respect de sine și față de profesie • Orientarea pentru o bibliotecă modernă necesită investiții în dezvoltarea resurselor umane în scopul acceptării mobilității ocupaționale • Capacitează bibliotecarul pentru implementarea conceptului de bibliotecă modernă
 12. 12. Vă mulțumesc pentru atenția acordată! lcorghenci@bnrm.md

×