Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ludmila Corghenci - Formare profesională continuă a personalului -prioritate personală și instituțională

1,068 views

Published on

Ludmila Corghenci - Formare profesională continuă a personalului - prioritate personală și instituțională - FMSNB-29.11.2016

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ludmila Corghenci - Formare profesională continuă a personalului -prioritate personală și instituțională

 1. 1. Formarea profesională continuă a personalului – prioritate personală şi instituţională Ludmila CORGHENCI, BNRM FORUMUL MANAGERILOR SNB, Chişinău, 29 noeimbrie 2016
 2. 2. De ce o prioritate? • cadru legal favorabil (Codul educaţiei, 2014, titlul 7 “Învăţarea pe tot parcursul vieţii” ca o componentă a educaţiei) • situaţia privind personalul din biblioteci: reţeaua Min. Culturii – total 2 448 angajaţi, inclusiv – cu studii de profil 758 (31%); reţeaua Min. Educaţiei – total 1 891, inclusiv cu studii de profil 478 (25%) • învăţământ biblioteconomic accesibil (3 cicluri; locuri la buget; la zi şi f/f etc.) • proiectarea unui sistem de instituţii de formare continuă (învăţământ superior, centre de formare autorizate, 2 centre naţionale şi 6 regionale) • abordări profesionale la nivelul CBN, dar şi la nivel instituţional – avem nevoie de politici, strategii (experienţa BNRM)
 3. 3. din art. 123 al Codului Educaţiei Contexte ale învăţării continue: (6) educaţia formală: proces instituţionalizat, structurat şi bazat pe o proiectare curriculară explicită (USM, centre cu licenţă de activitate provizorie) (7)educaţia nonformală: învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare care nu urmează în mod explicit un curriculum (8) educaţia informală: la muncă, mediul familiei, timpul liber; nu este organizată sau structurată
 4. 4. Raportul “The Future of Jobs”; chestionaţi 350 de manageri proveniţi din cele mai importante 15 economii ale lumii: 10. Flexibilitatea cognitivă (interdisciplinaritate etc.) 9. Abilităţi de negociere (biblioteca – centru comunitar) 8. Abilităţi pentru munca în servicii (interacţiune, transparenţă etc.( 7. Abilitatea de a analiza și de a lua decizii (analiza rapidă, corectă, relevantă etc.) 6. Inteligenţa emoţională (capacitatea de a beneficia de stări, atitudini ale factorilor de influenţă; gestionarea/înţelegerea propriilor emoţii)
 5. 5. 5. Capacitatea de colaborare (mediu profesional benefic?) 4. Cultura managerială (pentru fiecare bibliotecar, indiferent de poziţia ocupată) 3. Creativitatea (aplicarea noilor modalităţi de materializare a profesiunii) 2. Gândirea critică (competenţa de a investi în puncte forte; îmbinarea raţională a vieţii profesionale cotidiene cu strategii, orientări pe termen lung) 1. Capacitatea de a rezolva probleme complexe (formarea/dezvoltarea unei viziuni de ansamblu; De ce? Volumul informaţiei, activităţilor profesioniștilor a crescut mult)
 6. 6. Top-ul competen elor bibliotecarului de mâine,ț experţi - managerii bibliotecilor din SUA (Library journal, 2016, martie) 1. Advocacy 2. Competențe de colaborare profesională, comunitară 3. Comunicare (arii profesionale și comunitare) 4. Creativitate/deschidere spre inovații 5. Gândire critică 6. Capacități analitico-sintetice
 7. 7. 7. Flexibilitate 8. Competențe de leader (în profesie) 9. Competențe de marketing (relații publice, formarea imaginii bibliotecii și a profesiunii de bibliotecar) 10. Managementul proiectului (parteneriate, colaborări) 11. Competențe de aplicare a tehnicilor și tehnologiilor informaționale
 8. 8. Imaginea pozitivă a bibliotecarului modern inserează competențe: 1. Advocacy (declinul bibliotecii și al profesiunii de bibliotecar; Vrem să supraviețuim? Dorim o durabilitate profesională? Fiecare dintre noi trebuie să devină avocat al Bibliotecii și al profesiunii îmbrățișate) 2. Devotament învățării continue și ascensiunii în carieră – impact: dezvoltarea/ascensiunea bibliotecarului/bibliotecii în pas cu schimbările mediilor externe 3. Gândirea critică; De ce avem nevoie de educarea bibliotecarilor în spiritul gândiri divergente, critice? Gândind unilateral - după aprecieri bine și rău - nu ajungem la unitate, la rezultate, la schimbare…
 9. 9. 4. Deschiderea spre inovație, creativitate, acceptarea noului în domeniu (condiție supraviețuirii instituției și profesiunii) 5. Competențe de marketind, lobbysm (De ce? - promovarea, diseminarea bunelor experiențe; scoaterea în evidență a rolului bibliotecii; utilizatorul – rațiunea bibliotecii, cum studiem/analizăm/cunoaștem necesitățile acestuia?) 6. Competențe de comunicare (a face ceva împreună; ține de schimburile de informații, acceptarea bunelor experiențe, unitatea în profesiune; colaborări, etica comunicării)
 10. 10. 7. Cultura managerială (managementul timpului, al proiectului, al conflictului, inovațional, dar mai ales - managementul operațional) 8. Competențe de aplicare a tehnicilor și tehnologiilor informaționale 9. Înşiruirea poate fi continuată…
 11. 11. Buna practică la BNRM • Strategia FPC la BNRM pentru perioada 2017-2020 (analiza situaţiei, obiective strategice şi priorităţi, monitorizarea/evaluarea procesului); inclusiv Planul de implementare a Strategiei) • Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului FPC la BNRM (tipuri şi forme, responsabilităţi şi atribuţii ale actorilor sistemului, evidenţa etc.)
 12. 12. 4 obiective strategice ale BNRM: • Sporirea relevanţei sistemului FPC pentru dezvoltarea BNRM (consolidarea structurilor şi elementelor sistemului, îmbunătăţirea formării la locul de muncă, optimizarea sistemului de finanţare…) • Sporirea accesului şi a gradului de participare la programele de FPC (şanse egale, activităţi de marketing, stimularea tinerilor bibliotecari…)
 13. 13. • Îmbunătăţirea calităţii sistemului FPC (formatori, identificarea necesităţilor, accentuarea impactului FPC etc.) • Dezvoltarea inovării şi cooperării în domeniul FPC (schimbul de bune practici, metode/forme inovative de predare, implementare de parteneriate etc.)
 14. 14. Ierarhia responsabilităţilor • bibliotecarul (acceptarea fenomenului FPC, deschidere, insistenţă, necesitate, promovarea nevoilor …) • managerul funcţional (studierea necesităţilor, integrarea/acoperirea acestora în/prin programele instituţionale…) • managerul superior (constituirea sistemului FPC – activităţile de formare nu trebuie să fie ocazionale!; prezenţa tuturor componentelor; acoperire financiară, cadru de reglementare etc.)
 15. 15. Principiile , practicile IFLA privind FPC • IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices , May 2016 http://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/guidelines/ifla • Bibliotecari, formabili (elevi): bibliotecarul are responsabilitatea primară pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor – autoevaluare, evaluarea performanţelor, depistarea lacunelor de competenţă, elaborarea planului personal de învăţare, pregătirea pentru o nouă poziţie profesională
 16. 16. • Angajatori, fondatori, manageri superiori, formatori: sunt responsabili pentru furnizarea de programe de dezvoltare a personalului și sprijin pentru continuarea studiilor: supravegherea procesului, evaluarea necesităţilor, oportunităţi de dezvoltare, documentarea privind progresul personalului (diseminarea, transferul de cunoştinţe), buget pentru dezvoltare, timp pentru învăţare, evaluarea programelor de dezvoltare
 17. 17. • Asocia ii profesionale, consor ii, agen iiț ț ț guvernamentale și alte organisme cu responsabilită i de dezvoltare pentruț bibliotecă: interesaţi în avansarea profesiei, sunt furnizori activi, avoca i șiț arbitrii calită ii dezvoltării profesionale:ț linii directoare, analiza/sprijinirea nevoilor de învăţare, coordonarea eforturilor, diseminarea informaţiilor, sponsorizarea învăţării, politici şi advocacy
 18. 18. • Instituţii/structuri de formare continuă: activităţi de formare, cercetare în domeniul educa iei, ac ionează înț ț calitate de instructori/ formatori în domeniile lor de expertiză, consilierea organismelor profesionale şi guvernamentale. Programele LIS pot oferi oportunită i specializate deț formare continuă la profesie
 19. 19. Privind înainte… • Cea mai bună practică - colaborarea furnizorilor de educa ie continuă cu lideriiț profesioniști pentru a efectua revizuiri periodice ale stării de dezvoltare profesională continuă • Care sunt nevoile viitoare? • Ce tehnologii emergente vor fi aplicate pentru noi modalită i de a învă a?ț ț • Monitorizarea calităţii şi îmbunătăţirea calităţii formării continue (cadru de reglementare, fundamentarea sistemului etc.)

×