Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotecile pentru copii: proiecte, activități prioritare în 2018 - Lilia Tcaci

196 views

Published on

Bibliotecile pentru copii: proiecte, activități prioritare în 2018 - Lilia Tcaci, director adjunct BNC „Ion Creangă”
Comunicare susținută în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 2 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotecile pentru copii: proiecte, activități prioritare în 2018 - Lilia Tcaci

 1. 1. Biblioteca Na ională pentru Copii „Ion Creangă”ț
 2. 2. BNC „Ion Creangă - centru biblioteconomic na ional pentru toate bibliotecile ce servesc copii,ț indiferent de apartenenţa departamentală  Participarea la elaborarea cadrului normativ i de reglementare înș domeniu;  Elaborarea serviciilor şi produselor de conţinut biblioteconomic, lucrări de caracter metodologic, informaţional privind activitatea bibliotecilor ce servesc copii;  Coordonarea metodică, monitorizarea activită ii bibliotecilor pentruț copii, identificarea, valorificarea şi promovarea experienţei inovaţionale a bibliotecilor ce servesc copii;  Realizarea studiilor şi cercetărilor specifice activităţii bibliotecare destinate copiilor;  Realizarea sintezelor şi evaluarea indicatorilor statistici i de impactș privind activitatea bibliotecilor care servesc utilizatori copii;  Analiza necesităţilor de formare profesională continuă a bibliotecarilor implica i în servirea copiilor, livrarea programelor deț formare continuă în cadrul CEF al BNC;  Organizarea întrunirilor profesionale de nivel na ional iț ș interna ional în problemele activitîă ii bibliotecare cu copiii.ț ț 2
 3. 3. 3 Proiecte de modernizare: EXTINDEREA ACCESULUI BIBLIOTECILOR PENTRU COPII DIN RM LA TEHNOLOGII MODERNE I INSTRUIREȘ , 2015 - (în colaborare cu Programul Novateca) Proiecte de modernizare: EXTINDEREA ACCESULUI BIBLIOTECILOR PENTRU COPII DIN RM LA TEHNOLOGII MODERNE I INSTRUIREȘ , 2015 - (în colaborare cu Programul Novateca)
 4. 4. Grup intă:ț - copii de vârstă pre colară (0-18 luni, 2-3ș ani, 4-6 ani); - părin i, bunici;ț - cadre didactice. Servicii i programe axate peș sus inerea educa iei timpuriiț ț
 5. 5. SMB Ora poveştilor în format modern / Story time – Pre colari iș ș părin i sunt implicaţi în acţiuni interactive, care presupun aplicarea diferitorț tehnici realizate cu utilizarea cărţilor, tabletelor, jocurilor, dansului, muzicii etc.
 6. 6. SMB coala luiȘ Table el-Iste elț ț – 32 pre colari i 28 părin i auș ș ț cunoscut i au înva at săș ț utilizeze aplica iileț educa ionale pe tabletă pentruț dezvoltarea cuno tin elor,ș ț abilită ilor creative i practice,ț ș precum i a proceselorș cognitive (logica, memoria, imagina ia, spiritul deț observa ie, reac ia).ț ț
 7. 7. SMB Cu tableta în lumea pove tilorș – Fiecare activitate este consacrată unei pove ti. Copiiiș citesc, audiază sau vizionează pove ti, participă la activită iș ț interactive cu ajutorul aplica iilor de pe tabletă.ț
 8. 8. 8
 9. 9. Servicii i programe axate pe dezvoltareaș personală i îmbunătă irea performan elorș ț ț colare, inclusiv programeș after school, activită i STEM ( tiin ă, tehnologie, inginerie,ț ș ț matematică)
 10. 10. SMB Sunt ECO, am portofoliu digital – 40 adolescen i iț ș profesori cum să aplice tehnologiile informa ionale pentru aț diversifica formele, metodele i tehnicile de învă are, făcându-leș ț mai interactive.
 11. 11. SMB Vreau să tiu – cu EduTab descopărș – Fiecare activitate este consacrată unui subiect din diverse domenii ale cunoa terii. Copiiiș află lucruri interesante din căr i i participă la activită i interactiveț ș ț cu ajutorul aplica iilor de pe tabletă.ț
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. Servicii i programe axate pe dezvoltareaș abilită ilor creative i de comunicare,ț ș abilită ilor practiceț
 15. 15. SMB Atelier de animaţie – 30 participan i 1) au ob inutț ț cunoştinţe despre istoria animaţiei, tehnicile de realizare a unui film animat, 2) au cunoscut aplicaţii cu ajutorul cărora pot fi realizate filme animate, 3) au realizat filmule e înț desene animate cu ajutorul aplicaţiei Flipa Clip.
 16. 16. SMB Tablet-Picii creează pove tiș – 43 copii de 8-10 ani au creat propriile pove tiș digitale, realizând, cu ajutorul aplica iilor peț tabletă, textul, ilustra iile iț ș sonorizarea.
 17. 17. 17
 18. 18. Conceptul Learning by doing Activită i de tipulț Drop-in Cite te, creează, întreabă, rezolvă, explorează,ș joacă-te
 19. 19. Concursul „Noi aventuri ale personajelor preferate în benzi desenate”  Perioada: decembrie 2017 – aprilie 2018  Participă: elevi din clasele VII-X  Totalizarea: în cadrul Forumului copiilor, la Salonul Interna ional de Carte pentru Copii i Tineretț ș 19
 20. 20. Proiecte axate pe promovarea căr ii i lecturii:ț ș  Salonul Interna ional de Carte pentru Copii i Tineret,ț ș edi ia XXII, conferin a „Bibliotecile i lectura copiilor:ț ț ș provocări actuale” – 19-22 aprilie 2018  Concursul literar „La izvoarele în elepciunii” – Via a iț ț ș crea ia lui Ioan Slaviciț  Campania Na ională „Să citim împreună”ț  Campania „BiblioMobilizarea Pro-Lectură”  Programul „Ascultă povestea mea preferată” 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. Servicii i programe axate pe dezvoltareaș competen elor digitale ale utilizatorilor,ț utilizarea eficientă a TI i valorificareaș oportunită ilor pe care acestea le pot oferiț
 24. 24. SMB Cum utilizez eficient tableta – Copiii î i formează competen eș ț în managementul tabletei: între inerea corectă aț tabletei, conectarea la Internet, selectarea iș încărcarea aplica iilor,ț securitatea.
 25. 25. SMB LIBRARY LAB – mini-traininguri, în cadrul cărora circa 120 copii de diferite vârste i-au dezvoltat abilită ile de utilizareș ț a tehnologiilor informa ionale.ț
 26. 26. Programul inovator de bibliotecă „CodLab – Înva ăț coding la bibliotecă”  BNCIC + 11 biblioteci pentru copii din republică (Băl i,ț Cahul, Dubăsari, Flore ti, Hînce ti, Orhei, Rezina,ș ș oldăne ti, Telene ti, Ungheni)Ș ș ș  Activită i de instruire pentru bibliotecari i voluntari;ț ș  SMB „CodLab – Laborator de programare pentru copii iș adul i”ț  Campania Ora de Coding (4-10 decembrie 2017, în cadrul Săptămânii educa iei în tiin a computerelor)ț ș ț 26

×