Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atestarea bibliotecarilor 2014: evaluarea performanţelor profesionale. Vera Osoianu

3,093 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atestarea bibliotecarilor 2014: evaluarea performanţelor profesionale. Vera Osoianu

 1. 1. Vera Osoianu, BNRM
 2. 2. Bază Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare Coordonat Ministrul economiei şi comerţului,Ministrul finanţelor Aprobat Ministrul Culturii.Ordinul nr. 28 din 07.02.2006 Există în lucru o variantă nouă
 3. 3. Repere Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, Legea cu privire la biblioteci nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994, cu actele normative în vigoare.
 4. 4. Atestarea cadrelor bibliotecare se realizează o dată la 4 ani prin conferire /confirmare Atestarea cadrelor bibliotecare este benevolă pentru obţinerea gradului de calificare următor şi obligatorie pentru confirmarea gradului deţinut.
 5. 5. Excepţii După doi ani de la conferirea /confirmarea gradului precedent În cazuri de excepţie (activitate deosebită sau nesatisfăcătoare) atestarea poate fi efectuată înainte de termen. Rezultate deosebite: publicaţii în ediţiile de specialitate din ţară şi străinătate, experienţă de formator, imagine în mediul profesional, autor al unor idei inovatoare implementate în practica biblioteconomică, realizări de proiecte, locuri premiante la concursuri naţionale şi internaţionale .
 6. 6. Comisii de atestare • În scopul realizării atestării, anual, până la 1 martie, se constituie prin ordin comisii de atestare în număr de 5-9 persoane, precum urmează: • comisii de atestare ale unităţilor bibliotecare – prin ordinul unităţii bibliotecare /instituţiei tutelare; • comisii de atestare raionale /municipale – prin ordinul direcţiei /secţiei cultură; • Comisia Republicană de Atestare – prin ordinul Ministrului Culturii • Activitatea comisiilor de atestare este monitorizată de Ministerul Culturii
 7. 7. Organizarea procesului de atestare Atestarea în scopul conferirii /confirmării gradului de calificare este iniţiată prin cererea bibliotecarului, adresată comisiei de atestare. Cererile de atestare se depun de către solicitanţi la comisiile de atestare de la 15 martie până la 15 aprilie. Este necesar ca cererile să fie vizate de către conducătorul instituţiei Comisiile unităţilor bibliotecare / instituţiilor tutelare şi comisiile raionale /municipale prezintă Comisiei Republicane de Atestare, până la 25 aprilie, lista solicitanţilor de grad superior, la care se anexează cererile solicitanţilor şi dosarele aferente.
 8. 8. 2 • Şedinţele comisiilor de atestare au loc de la 1 mai până la 1 iunie. • Unităţile bibliotecare prezentă Comisiei Republicane de Atestare procesele-verbale ale şedinţelor comisiilor de atestare până la 15 iunie • Ministerul Culturii emite, până la 1 iulie, un ordin privind rezultatele atestării • Sporul la salariu se va acorda începând cu data de 1 a lunii următoare lunii emiterii ordinului de conferire a gradului de calificare • Dacă candidatul nu susţine proba pentru conferirea gradului solicitat, acesta confirmă gradul deţinut dacă întruneşte condiţiile necesare • În cazul în care cadrul bibliotecar nu confirmă gradul deţinut, este retrogradat cu o treaptă
 9. 9. Dosarul solicitantului copiile diplomelor de acreditare a studiilor; copiile certificatelor de la programele de formare /perfecţionare; raportul de autoevaluare 1-2 lucrări metodico-ştiinţifice ( pentru solicitanţii de grad superior).
 10. 10. Punctajul total-minim gradul doi (punctaj total-minim 70 puncte); gradul întâi (punctaj total-minim 80 puncte); gradul superior (punctaj total-minim 90 puncte).
 11. 11. Cerinţe obligatorii către solicitanţii gradului de calificare Gradul II • 1)studii superioare şi activitate în domeniu de cel puţin 3 ani • 2) studii medii de specialitate şi activitate în domeniu de cel puţin 5 ani • Gradul I • studii superioare şi activitate în domeniu de cel puţin 5 ani • Gradul superior • studii superioare de specialitate şi activitate în domeniu de cel puţin 10 ani
 12. 12. Clauze speciale Dacă candidatul nu susţine proba pentru conferirea gradului solicitat, acesta confirmă gradul deţinut dacă întruneşte condiţiile necesare. În cazul în care bibliotecarul nu confirmă gradul deţinut, este retrogradat cu o treaptă.
 13. 13. Fişa de evaluare Dosar Interviu
 14. 14. Cunoaşterea cadrului reglementar http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=club Documente directoare Naţionale Internaţionale
 15. 15. Documente naţionale
 16. 16. Documente internaţionale
 17. 17. Sistemul Naţional de Biblioteci Organigramă Statistici Activitatea bibliotecilor din Republica Moldova este reglementata de Legea bibliotecilor aprobata in prima varianta in 1994, modificată în 1998 şi 2001. Potrivit Legii cu privire la biblioteci, BNRM „corelează activitatea bibliotecilor publice, asigurându-le asistenţă de specialitate”. O nouă variantă a legii este în proces de elaborare
 18. 18. Organigrama SNB
 19. 19. Normative IFLA/UNESCO (biblioteci publice) 0,25 cărţi per locuitor (achiziţii) 7-10 ani rata medie de înnoire a fondului Moldova – 42 ani 2% din bugetul alocat pentru personal - destinat dezvoltării personalului 70% din fondul total – beletristică 30% - literatură din alte domenii 2500 cărţi volum minim pentru un punct de servire
 20. 20. Regulamentul Sistemului de asistenţă metodologică şi de specialitate în Republica Moldova Potrivit legislaţiei, biblioteca principală din cadrul unei reţele este, ca regulă, centru biblioteconomic naţional sau, după caz, departamental sau teritorial. Regulamentul Sistemului de asistenţă metodologică şi de specialitate în Republica Moldova, aprobat de Consiliul Biblioteconomic Naţional (poate fi accesat la: http://www.bnrm.md/docs/dd/nat/30.pdf ) stabileşte că bibliotecile naţionale sunt responsabile, de rând cu multe altele, de asigurarea organizatorică şi documentară a sistemului de perfecţionare a lucrătorilor de bibliotecă din Republica Moldova
 21. 21. Biblioteci publice
 22. 22. Integrarea informaţională • integrarea informaţională proces de început • 25% din totalul de biblioteci publice deţin TIC • 16% - acces Internet • 2013 -anul implementării proiectului pilot NOVATECA(68 biblioteci dotate cu TIC, 400 bibliotecari instruiţi) • Situaţii statistice noi – 01.01.2014 • 29,3% - deţin TIC • 21,2% - internet • Spaţiul urban – 68,5%; rural – 24,1%
 23. 23. Eficienta utilizătii TIC 54 (3,9%)biblioteci prezente în spaţiul virtual 79 site-uri, bloguri 10 în spaţiul rural Strategia de informatizare a culturii prevede că în anul 2015 bibliotecile publice vot dispune de pagini WEB
 24. 24. Anul editorial 2014 • 2685 titluri de cărţi şi broşuri • tiraj de 3.052,4 exemplare • 0,99 exemplare per locuitor • ruşii au editat 3,77 exemplare per locuitor • Publicaţiile în limba română constituie doar 48 % din fondul total de publicaţii. • Volumul publicaţiilor cu grafie latină în anul 2012 au constituit 27,8% din fondul total de publicaţii, şi 60,8% din fondul total de publicaţii în limba română.
 25. 25. Standardizare ISO International Organization for Standardization Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) Comitetul Tehnic nr.1 Statistici internaţionale de bibliotecă (ISO 2789:2006, IDT). Variantă nouă 2013 Indicatori de performanţă. 2008
 26. 26. CBN – Consiliul Biblioteconomic Naţional CBN – Regulamentul Aprobat la şedinţa Colegiului Ministerului Culturii din _30 _martie 2004 este un organ colegial consultativ, care funcţionează pe lîngă Ministerul Culturii . Scop - asigurarea unităţii naţionale în biblioteconomie. C.B.N. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu politica culturală a Republicii Moldova, în baza Legii cu privire la biblioteci, programelor operative şi strategice ale Ministerului Culturii şi a propriilor programe aprobate de Minister.
 27. 27. CNC Camera Nationala a Cartii (CNC) - centru statistic al productiei editoriale nationale; Agentie Natională ISBN, ISSN, ISMN;
 28. 28. ISBN • ISBN – INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER • ISBN este un cod international de identificare al cartilor, definit prin ISO 2108. • Agentia Internationala ISBN, cu sediul la Londra coordoneaza toate centrele nationale ISBN. • Agentia Internationala ISBN este asistata la nivel ce consultanta de reprezentanti ai ISO – Organizatia Internationala de Standardizare, IPA – Asociatia Internationala a Editorilor, IFLA – Federatia Internationala a Asociatiilor de Biblioteci, precum şi un grup privat de agenţii ISBN. Standardele internaţionale ISBN şi ISSN • Fără de aceste coduri publicaţia nu poate nimeri în circuitul informaţional.
 29. 29. ISSN, ISMN International Standard Serial Number International Standard Music Number
 30. 30. AGEPI AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII MOLDOVA Drept de autor si drepturi conexe. Intrebari frecvente Prin drept de autor se protejeaza toate operele exprimate intr-o anumita forma obiectiva din domeniul literar, artistic si stiintific, indiferent de faptul daca acestea au fost sau nu aduse la cunostinta publicului.
 31. 31. Organizaţii internaţionale. Proiecte http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=as-org-prof • IFLA - Federatia Internationala a Asociatiilor de Biblioteci • ALA - Asociaţia Bibliotecilor Americane • EBLIDA - European Bureau of Library Information and Documentation Association • Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Naţionale (CDNL) • Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Naţionale din Europa (CENL) • www.cenl.org • Biblioteca Europeană • Europeana – Biblioteca Digitală Europeană • Biblioteca Digitală Mondială • Biblioteca Naţională Digitală(BND) MOLDAVICA
 32. 32. WebJunction • http://www.webjunction.org/documents/webjunction/Co mpetency_Index_for_the_Library_Field.html • WebJunction a elaborat o ediţie nouă a Indexulul competenţelor în domeniul biblioteconomie. • Ediţia din anul 2009 (tradusă şi de noi şi plasată pe Slideshare) a fost foarte preţioasă, dar se cerea o actualizare care să corespundă necesităţilor membrilor comunităţii dictate de schimbările economice, sociale, educaţionale etc. • Trei elememte sunt evidenţiate în mod special: abilităţile necesare în secolul 21, impactul bibliotecii asupra comunităţii şi angajamentul comunitar.
 33. 33. Indexul competenţelor Suport pentru programele de formare profesională continuă
 34. 34. Motoare de căutare de top Google Yahoo Bing Ask Webopedia
 35. 35. Wikipedia a apărut ideea editării în format tipărit a celei mai mari enciclopedii online Wikipedia http://kudago.com/all/news/vikipediya-1000-tomov-2002. Se presupune că versiunea în limba engleză a enciclopediei va număra 1000 de volume a câte 1200 pagini fiecare. Versiunea engleză numără peste patru milioane de articole, elaborate de peste 20 000 de voluntari pe parcursul a peste 10 ani. Va fi nevoie de zece metri de raft pentru a pune toate volumele enciclopediei într-un rând. PediaPress presupune că va fi nevoie de 50 mii de dolari pentru a edita enciclopedia în format tipărit.
 36. 36. BNRM – motor de căutare pentru bibliotecari
 37. 37. Tendinţe în activitatea bibliotecilor: Dezvoltarea resurselor va avea la bază necesităţile utilizatorilor și includerea unor noi tipuri de resurse Provocările bugetare vor continua Modernizarea tehnologiilor va solicita bibliotecarilor noi competenţe Va crește necesitatea evaluării activităţii. Biblioteca va trebui sa- și demonstreze valoarea Va avea loc extinderea digitizării și folosirea în comun a resurselor Instrumentele Web și echipamentele noi for favoriza dezvoltarea unor servicii noi Va crește rolul bibliotecii ca spaţiu fizic și în special în asigurarea comunicării și socializării
 38. 38. 2. Inegalitatea digitală va fi mai accentuată Biblioteca va fi acolo unde sunt utilizatorii Va crește rolul bibliotecii în asigurarea comunicării Va crește importanţa informaţiei tipărite.
 39. 39. Cerere Preşedintelui Comisiei (Republicane) de Atestare ............................................. Cerere Subsemnata …………, angajată a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, solicit să fiu evaluată pentru conferirea/confirmarea categoriei de calificare superioară. 09.04.14 xxxxxxxxx

×