Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunio pares 2n 14 15

231 views

Published on

Reunió inici de curs

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunio pares 2n 14 15

 1. 1. ESCOLA 25 DE SETEMBRE
 2. 2. BBEENNVVIINNGGUUTTSS II BBEENNVVIINNGGUUDDEESS CCuurrss 22001144--1155
 3. 3. EELL CCEENNTTRREE - Assistència i puntualitat (protocol). Normes d’Escola i Aula - Horaris d'atenció al públic de Secretaria. Dilluns i dijous : de 8:30 a 10:30 h Dimarts: de 11:00 a 13:00 h Dimecres i divendres: de 15:00 a 16:00 h - Carta de compromís. - Participació de les famílies: comissions, AMPA, Consell Escolar, Delegats, Formació, reunions…) - Contracte de Quota única. - SEP a E.P. - Projectes de centre: Lectura, l’Anglès, els AI i l’atenció a la diversitat, l'Acció tutorial (Escolta’m i GRODE), Projecte Transversal: l’alimentació.
 4. 4. EDUCACIÓ II CCOONNVVIIVVÈÈNNCCIIAA ► NNeecceessssiittaatt dd’’uunneess nnoorrmmeess ddee ccoonnvviivvèènncciiaa.. ► RReessppeeccttaarr aallss aallttrreess:: ccoommppaannyyss,, ppeerrssoonnaall ddoocceenntt ii nnoo ddoocceenntt.. ► IImmppoorrttàànncciiaa ddee ll’’eessffoorrçç ppeerrssoonnaall.. ► HHààbbiittss ddee ttrreebbaallll ppeerrssoonnaall ii rreessppeeccttee vveerrss eell ttrreebbaallll ddeellss aallttrreess..
 5. 5. ESCOLES VERDES • Aula verda estratègia del projecte 50x50, • Oliclack • Recollida selectiva de paper • Taps per l'atàxia • Concurs Ecolider (cartutxos d'impressora) • Decàleg d'escoles verdes • Consell del Medi Ambient.
 6. 6. Relació ffaammíílliiaa eessccoollaa ► EEnnttrreevviisstteess iinnddiivviidduuaallss aammbb eell ttuuttoorr.. ► LL’’aaggeennddaa eessccoollaarr,, qquuee aarraa ééss ddee dduueess llíínniieess.. ÉÉss iimmppoorrttaanntt qquuee aavviisseeuu aallss nneennss qquuaann ppoosseeuu uunnaa nnoottaa,, ppeerrqquuèè eennss hhoo ddiigguuiinn.. ► IInnffoorrmmeess ttrriimmeessttrraallss.. ► VViissiitteess aa ll’’aauullaa.. ► AAnniivveerrssaarriiss:: cceelleebbrraacciióó ll’’úúllttiimm ddiimmeeccrreess ddee mmeess 22nn AA ii BB ii úúllttiimm ddiivveennddrreess ddee mmeess 22nnCC..
 7. 7. RREECCOORRDDEEUU QQUUEE:: ► TTOOTT EELL QQUUEE PPOORRTTEEUU DDEE CCAASSAA HHAA DD’’AANNAARR BBEENN MMAARRCCAATT AAMMBB EELL NNOOMM II CCOOGGNNOOMM.. ► HHeeuu ddee ppoorrttaarr uunnaa bbaattaa ppeerr lleess ccllaasssseess ddee ppllààssttiiccaa.. ► UUnn ggoott ii uunnaa ccaappssaa ddee ttoovvaalllloolleetteess.. ► LL’’eessccoollaa nnoo eess ffaa rreessppoonnssaabbllee ddee lleess jjoogguuiinneess ii//oo ddiinneerrss qquuee eellss aalluummnneess ppuugguuiinn ppoorrttaarr.. ► CCaall ppoorrttaarr ttaammbbéé uunnss mmiittjjoonnss aannttiilllliissccaannttss mmaarrccaattss aammbb eell nnoomm..
 8. 8. • No es poden ppoorrttaarr bbeegguuddeess aa ll’’eessccoollaa.. • CCaall eessmmoorrzzaarr bbéé aa ccaassaa.. • NNoo eessttaann ppeerrmmeesseess lleess llllaammiinnaadduurreess.. • EEllss ddiimmeeccrreess ccoonnttiinnuuaarràà sseenntt eell ddiiaa ddee llaa ffrruuiittaa..
 9. 9. MMeessttrreess qquuee iinntteerrvveenneenn:: TTuuttoorreess:: ►22nnAA:: MMoonnttssee GGaarrccííaa ►22nnBB:: MMoonnttssee CCaabbeessttaannyy ►22nnCC:: SSaarraa PPaanniiaagguuaa Especialistes: ►AAnnggllèèss:: PPiillaarr BBaattuueeccaass ii MMoonnttssee SSaannuuyy ((AArrttss && CCrraaffttss)) ►MMúússiiccaa:: AAllbbaa BBaaññooss ►EEdduuccaacciióó eessppeecciiaall:: CCoonnxxii GGaarrccííaa ►EEdduuccaacciióó ffííssiiccaa:: EEllooii SSaaffoonntt ►BBiibblliiootteeccaa:: EEuullààlliiaa SSoollàà ►RReelliiggiióó:: MMoonnttssee SSaannuuyy ►CCoooorrddiinnaaddoorraa:: RRoossaa MMaarriinn
 10. 10. PPrroojjeeccttee ttrraannssvveerrssaall:: LL’’aalliimmeennttaacciióó
 11. 11. MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA ►IInntteell·lliiggèènncciieess MMúúllttiipplleess:: ttrreebbaalllleemm aammbb eell ppoorrffoollii.. ►TTrreebbaallll ccooooppeerraattiiuu ►CCiièènncciieess EExxppeerriimmeennttaallss ►AAggrruuppaammeennttss iinnttrraanniivveellll ►ÀÀrreeaa ddee ppllààssttiiccaa eenn aannggllèèss ((AArrttss && ccrraaffttss)) ►WWeebbqquueesstt ►BBaasseess dd’’oorriieennttaacciióó
 12. 12. ►RRaaccoonnss mmaatteemmààttiiccss Treball amb les activitats del bloc
 13. 13. TREBALL PER ÀREES CONTINGUTS DE L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES 1. Numeració i càlcul:  Fins al 999.  Sumes i restes portant-ne.  Taules de multiplicar de l’1, el 2, el 5 i el 10.  La centena 2. Mesures2. Mesures::  LLoonnggiittuudd,, ppeess ii ccaappaacciittaatt  EEll ddiieess ddeell mmeess ii lleess hhoorreess.. 33.. SSiittuuaacciióó eenn ll’’eessppaaii:: ssaanneeffeess,, ttrraaçç,, ssiimmeettrriieess.. 4.. EEssttaaddííssttiiccaa:: ggrrààffiiqquueess ddeell tteemmppss ii tteemmppeerraattuurraa..
 14. 14. CONTINGUTS DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA - Comprensió i expressió oral: llibres de lectura, vivències, assemblees.. - Comprensió i expressió escrita: lector, els dictats muts, l’autodictat, dictats preparats, llibres de lectura, la llibreta del periodista, el butlletí... - Llibres de lectura: El dragó d’en Jano. Quina regadora! Pep l’escombriaire La tortuga d’en Hans Quan plou de nit!
 15. 15. CONTINGUTS DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI El cos Els sentits Els aliments Estats de l’aigua El dia i la nit. Fases de la lluna Els dies de la setmana i els mesos de l’any Els animals Les plantes Festes de cada estació de l’any Treball del nom de la classe
 16. 16. INFORMÀTICA Ús a l’aula de tots els recursos informàtics: pissarres digitals, portàtils... EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA. La farem en anglès, juntament amb l’especialista de la llengua.  Ús de diferents tècniques plàstiques.  Projecte Picasso. MÚSICA Veu – cançó. Educació de l’oïda. Llenguatge musical. Rítmica – expressió corporal.
 17. 17. EDUCACIÓ FÍSICA El cos, imatge i percepció. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques. Activitat física i salut. Expressió corporal. El joc. ENGLISH We speak english all the time!!! Es treballa la comprensió i expressió oral a través de contes, cançons, jocs, maleta viatgera ... Treballarem teatre en anglès a partir de la metodologia de l’Artigal.
 18. 18. SSOORRTTIIDDEESS II AACCTTIIVVIITTAATTSS
 19. 19. 1r trimestre Bufalletres (24 de setembre i 20 de novembre). Sortida al Torrent dels Alous (26 de setembre). Colònies Can Ribas (29, 30, 31 octubre). Audició Pere i llop a la Sala (pendent de confirmar la data). 2n trimestre Taller de Picasso a l’escola ( 13 i 14 de gener). Fundació Alícia (3 i 5 de març). 3r trimestre Cosmocaixa “Fenòmens elèctrics” ( 9 i 10 d’abril). Espectacle a la Sala (28 d’abril) Audició musical: Nora i el jazz al SAT (12 de maig). Sortida CRARC a Masquefa (Barcelona) (25 de maig). Teatre en anglès a l’ escola: Little red riding hood (26 de maig). Dansa i mostra de dansa. Ballada a la rambla del ferrocarril. L’espectacle de Nadal. Taller: Ara sí que sé AL LLARG DEL CURS US ANIREM DIENT QUAN LES FEM.
 20. 20. CCOOLLÒÒNNIIEESS AA CCAANN RRIIBBAASS
 21. 21. ►hhttttpp::////bblloocc2255sseeggoonn..bbllooggssppoott..ccoomm..eess// ►hhttttpp::////wwwwww..xxtteecc..ccaatt//cceennttrreess//aa88003223488//
 22. 22. MMoolltteess ggrrààcciieess ppeerr llaa vvoossttrraa aassssiissttèènncciiaa..

×