Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10. osman

658 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10. osman

 1. 1. FƏNN: ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ MÜƏLLİM: FATİMƏ xanım M ÖVZU: XƏZƏR DƏNİZİ HAZIRLADI:
 2. 2. XƏZƏR DƏNİZİ İLƏ İLK TANIŞLIQ... XƏZƏR DƏNİZİNİN BİOLOJİ ALƏMİ..... XƏZƏRİN ÜMUM-BƏŞƏR PROBLEMLƏRİ.... N əticə
 3. 3. Sizlərə Xəzər Dənizi haqqında məlumatlar təqdim edir ə m ... B öyüklüyün ə v ə b ə zi fiziki–coğrafi ə lam ə tl ə rin ə gör ə X ə z ə r– d ə nizdir. X ə z ə rin sah ə si 380 min km²-dir. <ul><li>X ə z ə r d ə nizi beş dövlətlə sərhəddir: </li></ul><ul><li>Azərbaycan </li></ul><ul><li>Rusiya </li></ul><ul><li>Türkmənistan </li></ul><ul><li>Qazaxıstan </li></ul><ul><li>5. İran </li></ul>XƏZƏR DƏNİZİ İLƏ İLK TANIŞLIQ....
 4. 4. X ə z ə r ə h ə miyy ə tli n ə qliyyat yolu v ə ə traf mühitin v ə havanın t ə mizliyind ə ə h ə miyy ə tli faktor olmaqla yanaşı qiym ə tli t ə bii yataqlara malikdir. X ə z ə rin ə sas s ə rv ə ti neft v ə qazdır. X ə z ə r dünyada böyük neft anbarıdır. Hal–hazırda Az ə rbaycanda hasil olunan neftin 67 %-i,qazın is ə 95 %-i X ə z ə rd ə n ç ıxarılır.
 5. 5. XƏZƏR DƏNİZİNİN BİOLOJİ ALƏMİ... X ə z ə r nadir v ə qiym ə tli balıq növl ə ri il ə d ə z ə ngindir. X ə z ə rin faunası tipik d ə niz faunasından ciddi f ə rql ə nir. X ə z ə rd ə 101 balıq növü d ə mövcuddur. X ə z ə r d ə nizinid ə , n ə r ə , uzunburun, qaya balığı, ağ qızılbalıq, qızıl balıq, X ə z ə r siy ə n ə yinin beş növü, d ə niz sıfı, ziyad, gülm ə , ç ə ki, x ə ş ə m v ə başqa balıq növl ə ri var.
 6. 6. X ə z ə r d ə nizinin fauna v ə florasının özün ə m ə xsus z ə nginliyi var. O başqa d ə niz v ə göll ə rd ə n seçilir. X ə z ə rin faunası tipik d ə niz faunasından ciddi f ə rql ə nir. X ə z ə rd ə 920- ə yaxın heyvan növü yaşayır. X ə z ə r də onurğalıların 79 növü mövcuddur…
 7. 7. XƏZƏRİN ÜMUM-BƏŞƏR PROBLEMLƏRİ.... X ə z ə r d ə nizind ə 1371 monitorinq aparılıb ... Yoxlamalar zamanı X ə z ə r d ə nizi il ə ə laq ə si olan 341 tullantı axarı qeyd ə alınıb .... Monitorinql ə rd ə X ə z ə r d ə nizi il ə ə laq ə si olan 341 axar qeyd ə alınıb ki, onlardan 310-u sahild ə n, 31-i is ə d ə niz akvatoriyasında olan mü ə ssis ə v ə oby e ktl ə rin f ə aliyy ə ti n ə tic ə sind ə d ə niz ə antropogen t ə sir göst ə rir.
 8. 8. Bu axarlardan götürülmüş nümun ə l ə r üz ə rind ə müvafiq t ə hlill ə r aparılıb v ə ekoloji probleml ə r haqqında m ə lumatlar toplanaraq idar ə t ə r ə find ə n buraxılan bülletenl ə r vasit ə si il ə aidiyy ə ti orqanlara çatdırılmışdır. .. Abşeron və Sumqayıt çimərliklərində ekoloji vəziyyəti araşdırmaq məqsədi ilə monitorinq keçirilmiş, 29 nöqtədən götürülmüş 67 su nümunəsi üzərində 484 fiziki, kimyəvi, və mikrobioloji təhlillər aparılmışdır.
 9. 9. İstifadə olunan mənbəələr İnternet saytları: Qəzetlər: Google.com Wikipedia.org Azadl ıq Yeni Müsavat

×