Škola kresťanskej viery 3

578 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Škola kresťanskej viery 3

 1. 1. 3. Tajomstvo Boha izraelského národa <ul><li>V SZ vidíme, že Boh progresívne vstupoval do dialógu s človekom a dával sa mu poznať. Toto postupné zjavovanie sa Boha na jednej strane (zjavenie) a osobná odpoveď konkrétneho človeka na druhej strane (viera) sú hlavnými charakteristikami vzťahu zmluvy medzi Bohom a človekom. </li></ul><ul><ul><li>Boh sa v prítomnosti zaväzuje chrániť a viesť človeka a otvára pred ním budúcnosť, ktorú mu Boh garantuje. </li></ul></ul><ul><ul><li>Človek prijímajúc odporúčania Boha prijíma seba samého, čím sa stáva slobodným aktérom tvorby budúcnosti pre spoločenstvo podľa plánu Stvoriteľa. </li></ul></ul><ul><li>Naviac, človek pri tom progresívne spoznáva kto je Boh. </li></ul>
 2. 2. tajomstvo Boha izraelského národa <ul><li>Zopakujme si: </li></ul><ul><li>Abrahám : spoznáva Boha ako Jedného jediného spomedzi množstva Bohov. </li></ul><ul><li>Mojžiš : spoznáva pravé meno Boha, s ktorým a pre ktorého žil Abrahám, Izák a Jakub: „Ja som, ktorý som s tebou“ (definícia bytia Boha). Toto znamenalo osobnejšie spoznať Boha: je milosrdný a verný, ale aj svätý a tajomný . Národ si Boha volí za svojho Pána . </li></ul><ul><li>Proroci v babylonskom zajatí : v situácii sklamania, až zúfalstva z opustenia Bohom, oni sprostredkovali nové poznanie Boha a novú túžbu po Bohu. </li></ul><ul><li>Ozeáš a Veľpieseň: vzťah Boha k jeho ľuďom ako vzťah manžela ku svojej manželke </li></ul><ul><li>Izaiáš : je prorokom Mesiáša, ktorý má prísť a on ho volá Emanuel = obnovená a plná prítomnosť Boha v ľude </li></ul><ul><li>Jeremiáš : prorok Novej zmluvy, ktorá nebude človeku vonkajšia ako Dekalóg, ale bude vpísaná do srdca </li></ul><ul><li>Ezechiel : ohlasuje príchod nového Dávida a založenie Novej zmluvy, ktorú JHWH zvnútorní </li></ul><ul><li>Deutero-Izaiáš : zovšeobecňuje Zmluvu pre všetky národy a hovorí o Mesiášovi, ktorý zachráni Izrael nie silou, ale obetou a utrpením. </li></ul><ul><li>Táto tajomnosť Boha Izraelského národa je najzarážajúcejšia. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Tu sú slová Deutero-Izaiáša o „trpiacom služobníkovi Pána“ ( Iz 52,13-53,12) </li></ul><ul><li>„ Hľa, úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi. </li></ul><ul><li>Ako sa nad ním zhrozili mnohí, - veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku - tak ho budú obdivovať mnohé národy , králi si pred ním zatvoria ústa. Veď uvidia, o čom sa im nevravelo, a poznajú, čo neslýchali ! Kto by uveril, čo sme počuli, a komu sa zjavilo Pánovo rameno? Veď vzišiel pred ním sťa ratoliestka a ako koreň z vyschnutej zeme. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení . </li></ul><ul><li>Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých . Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa). Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti, lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach. Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením... </li></ul><ul><li>Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova . Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta. Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy. Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť, lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom. On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov“ . </li></ul>tajomstvo Boha izraelského národa
 4. 4. <ul><li>Izaiáš píše o zovšeobecnení zmluvy pre všetky národy: </li></ul><ul><li>„ Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Amosov, o Júdsku a Jeruzaleme. Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy. Prídu mnohé kmene a povedia: Hor’ sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi.“ Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema“ ( Iz 2,1-3). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Tajomnosť a utrpenie: dva kódy Izraelského Boha </li></ul><ul><li>JHWH je Boh, ktorý vždy prekonáva možnosť pochopenia človekom. V dejinách Izraela sa predstavoval stále progresívne: v jednej chvíli sa predstavil už aj ako Boh, ktorý vtedy keď si myslíš, že si ho našiel... naraz zistíš, že si ho stratil. </li></ul><ul><li>Takýmto Bohom je napr. Jóbov Boh. Kniha Jób (jedna z múdroslovných kníh SZ) je v životnej skúsenosti Izraela veľmi dôležitá. Jóbov problém je večný problém človeka: problém utrpenia . Je to spravodlivý človek, ktorý v jednej chvíli zažíva sériu dramatických skúseností zriekania sa: počnúc majetkom, ktorý v semitskej mentalite je požehnaním Božím; cez osoby a najsilnejšie i najvnútornejšie rodinné city; až po stratu Boha. </li></ul>tajomstvo Boha izraelského národa
 6. 6. tajomstvo Boha izraelského národa V knihe sú i niektoré osoby, ktoré sa snažia potešiť protagonistu, a to týmto premýšľaním: „ Náš Boh je Boh spravodlivý a všemohúci; Boh, ktorý odmeňuje dobrých a trestá zlých. V tejto chvíli ty, Jób, si trestaný, a teda si chybil“ . Boh je videný iba podľa ľudskej skúsenosti. Jób ale vie, že bol dobrým – ako sa to len človeku dá –, trápi sa, zúfa si a bojuje s Bohom. Na konci sám Boh zasiahne: - Jóbovým priateľom hovorí, že sú hlúpi, lebo vzťahovali na Boha kategórie ľudského chápania - Jóbovi hovorí: „ Ty si určite lepší ako oni, ale musíš pochopiť, že Boh, v ktorého ty veríš, je vždy nad všetkým, nedlží ti nič, je tajomný, skúša ťa vo viere, aby si rástol ako človek a aby ťa voviedol do nového vzťahu s Ním “ . A Jób zakončuje tými známymi slovami: „ Len z počutia som ťa dosiaľ poznával, ale teraz ťa moje oko uzrelo. Tak korím sa už a budem robiť pokánie v prachu a popole“ ( Job 42,5-6).  Mimoriadne vysoký spôsob opísania skúsenosti prítomnosti Boha, ktorý sa manifestuje v tichu, v skúške, v pokušení, v jeho... neprítomnosti. Izrael tento rozmer Božieho tajomstva zažíva ako ľud napr. vo chvíli babylonského zajatia: je to určitý druh kolektívnej púšte, kde sa zdá akoby zanikla prítomnosť a sľub Boha. Preto púšť, noc, tajomnosť Boha a výkrik človeka v utrpení sú zapísané do intimity najhlbšej životnej skúsenosti Zmluvy Izraela s JHWH.
 7. 7. <ul><li>Môžeme teda povedať, že dva vrcholy osobnej skúsenosti a zjavenia Boha v SZ sú: </li></ul><ul><li>- kniha Jób , ktorá rozpráva o nekonečnej transcendencii Boha, </li></ul><ul><li>- kniha Pieseň piesní , ktorá rozpráva o nekonečnej intimite Boha s človekom. </li></ul><ul><li>A všetko toto vo svetle tej osobnej i kolektívnej skúsenosti (Mojžiša a izraelského ľudu), ktorej sme svedkami pri uzatváraní Zmluvy na Sinaji: tam, kde sa Boh zjavoval vo svojej závratnej transcendencii a vo svojej oslobodzujúcej a blízkej prítomnosti uprostred ľudu. </li></ul><ul><li>Toto je tá veľká originálnosť biblickej skúsenosti Boha, ktorá sa stále viac a viac „rozmotávala“ a prehlbovala vo svojich rôznych aspektoch počas storočí. </li></ul>tajomstvo Boha izraelského národa
 8. 8. tajomstvo Boha izraelského národa Záverom Posledným bodom ohľadne pochopenia SZ je reflexia o univerzálnych dejinách, a to vďaka novému literárnemu druhu: apokalyptika. Slovo „apokalypsa“ znamená „zjavenie“, a apokalyptický literárny druh znamená reflexia o zjavení, ktoré Boh koná ohľadne jeho globálneho zámeru s dejinami. Záujem o „zmysel“ a „cieľ“ dejín prepukol vtedy, keď bol Izrael zovretý mocnou rukou nasledovníkov Alexandra Macedónskeho, ktorí nielenže vnucovali svoju nadvládu, ale sa dokonca snažili vykynožiť rýdzu vieru otcov: až tak, že sa zdalo vskutku nemožné pochopiť – z ľudského hľadiska – ako sa mohol fakticky realizovať JHWH-ho prísľub o Mesiášovi. Kniha Daniel (II. stor. pred Kr.) predstavuje jednu z posledných etáp dejín antického Izraela pred príchodom Ježiša. Táto kniha opisuje víziu Boha, ktorý má v rukách nitky dejín a napriek mnohým protichodnostiam a ťažkostiam, ktoré Izrael zažíva, v skutočnosti je to On, ktorý riadi dejiny ku pozitívnemu koncu. Týmto koncom dejín je zriadenie jeho Kráľovstva, ktoré už nie je iba Kráľovstvo politické a národné, ale Kráľovstvo typu viac duchovného a univerzálneho; a ktoré sa nachodí na rozhraní dejín, medzi históriou a tým, čo je za ňou (metahistória).
 9. 9. <ul><li>V realizovaní tohto Kráľovstva dôležitú úlohu zohrá osobnosť sprostredkovateľa , ktorý je opísaný výrazom: syn človeka . Boh, keď súdi históriu, odovzdal moc nad týmto Kráľovstvom a ktoré sa ide budovať „niekomu podobnému synovi človeka“ . </li></ul><ul><li>Toto videnie SZ je tajomné preto, lebo JHWH bol pre Izrael vždy Bohom transcendentným. Je teda ťažko správne identifikovať túto osobnosť. </li></ul><ul><li>- na jednej strane, pojem „syn človeka“ v hebrejskom nárečí jednoducho znamená „človek“: jedná sa teda o osobnosť ľudskú, ale ktorá – zdá sa – tajomne participuje na božskej sfére. </li></ul><ul><li>- na druhej strane, v hebrejskom chápaní je vždy prítomné aj kolektívne videnie reality ako „korporatívna osobnosť“ = nejaký kmeň alebo ľud bol reprezentovaný ich vodcom alebo prvorodičom. </li></ul><ul><li>Preto „syn človeka“ je termín, ktorý kmitá medzi osobným a kolektívnym, medzi historickým a metahistorickým, medzi ľudskou sférou a sférou Boha: môže teda znamenať jednotlivú osobu , ktorá má úlohu kolektívne reprezentovať Izrael i ľudstvo, ale môže znamenať aj Izrael, celé ľudstvo . </li></ul><ul><li>„ Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní... započal súd a otvorili sa knihy... Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho. A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstva, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie“ ( Dan 7,9-10.13-14). </li></ul>tajomstvo Boha izraelského národa
 10. 10. tajomstvo Boha izraelského národa
 11. 11. <ul><li>Záverečná interpretácia Ježišovho života na horizonte dejín Izraela a ľudstva </li></ul><ul><li>Evanjelista Matúš : vyjadruje spojenie Ježiša a prísľubu, ktorý dostal Izrael: Ježiš je plodom požehnania, ktoré dal Boh Abrahámovi, a je zavŕšením zmluvy Boha s Mojžišom a Dávidom (spojenie Ježiša s Abrahámovsko-Mojžišovskou vierou) </li></ul><ul><li>Evanjelista Lukáša: podáva genealógiu až po Adama: Ježiš je videný ako nový Adam, ako realizácia prísľubu Zmluvy medzi Bohom a celým ľudstvom (spojenie Ježiša s pôvodným stvorením človeka) </li></ul><ul><li>Pavol a evanjelista Ján (vo svetle vzkriesenia JK): ukazujú, že Ježišova osobnosť nie je už interpretovaná iba „zospodu“ ako prisľúbený Mesiáš, ale i „zvrchu“ ako poslaný Syn, ako definitívne Slovo vyslovené Bohom, ako Ten, v ktorom tkvie plnosť Božieho Ducha a ktorý ho dáva „bez miery“ . Ježiš sa teda javí ako miesto stretnutia vychádzania človeka k Bohu a príchodu Boha medzi ľudí. </li></ul>tajomstvo Boha izraelského národa
 12. 12. <ul><li>Otázky na uvažovanie: </li></ul><ul><li>Ako sa Boh zjavuje tebe osobne? Dokážeš si to všimnúť a rozpoznať to? </li></ul><ul><li>Myslíš si, že väčšina ľudí verí alebo neverí v Boha? </li></ul><ul><li>Ktorá vlastnosť Boha je pre teba najpríťažlivejšia alebo najpríjemnejšia? </li></ul><ul><li>Čo konkrétne bráni ľuďom v našom prostredí vytvoriť si vzťah s Bohom? </li></ul>

×