SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
i 
DARD SEKOL 
AH RENDAH 
DRAF 30 JUL 2013 
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN 
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 
PENDIDIKAN MORAL 
TAHUN LIMA 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 
DRAF
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
ii 
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN 
MODUL TERAS ASAS 
PENDIDIKAN MORAL 
TAHUN 5 
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
iii 
Cetakan Pertama 2013 (2 Okt 2013) 
© Kementerian Pendidikan Malaysia 
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajaya.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
iv 
KANDUNGAN 
Muka Surat 
RUKUN NEGARA 
iv 
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 
v 
PENDAHULUAN 
1 
MATLAMAT 
2 
OBJEKTIF 
2 
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 
3 
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 
4 
FOKUS MATA PELAJARAN 
5 
ORGANISASI KANDUNGAN 
6 
PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL 
9 
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 
11 
PENILAIAN 
12 
JADUAL PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 
13 
PERUNTUKAN MASA MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 
13 
PENERANGAN STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI 
14 
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI UMUM 
15 
PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL 
16 
STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN & PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
17
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
v 
RUKUN NEGARA 
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; 
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: 
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN 
• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA 
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN 
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG 
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
vi 
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
1 
P E N D A H U L U A N 
Mata pelajaran Pendidikan Moral merupakan satu usaha untuk mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Mata pelajaran ini diharap dapat menghasilkan murid yang berpengetahuan, mempunyai perwatakan yang mulia, bersopan santun dan menyumbang secara produktif terhadap masyarakat dan negara. 
Mata pelajaran Pendidikan Moral juga membolehkan murid menguasai pelbagai kemahiran; kemahiran penyelesaian konflik, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang tekanan rakan sebaya, kemahiran kajian masa depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran tersebut akan membantu murid membina daya tahan, menghadapi cabaran dan tekanan hidup dengan penuh keyakinan dan bertanggungjawab dalam kehidupan harian. 
Untuk merealisasikan hasrat mata pelajaran Pendidikan Moral, Kurikulum Standard Pendidikan Moral sekolah rendah digubal. Kurikulum Standard Pendidikan Moral memberi tumpuan kepada usaha memupuk kerohanian dan moraliti murid. Kurikulum tersebut memberi fokus terhadap pemahaman, penghayatan dan amalan nilai murni universal yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum, dan perundangan di negara ini. Kurikulum ini menyediakan satu panduan hidup kepada murid untuk membuat keputusan dan tindakan yang membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial terhadap masyarakat . 
Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Moral berasaskan prinsip berpegang teguh kepada ajaran agama, bertanggungjawab kepada diri, keluarga, orang lain, dan alam sekitar, mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup, bersemangat patriotik, menghormati hak asasi manusia dan mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan bagi mendukung hasrat dan aspirasi negara yang terkandung dalam Rukun Negara, dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga selaras dengan tiga prinsip moral iaitu altruistik, autonomi dan keadilan. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju, kita perlu membina masyarakat yang bermoral dan beretika, iaitu sebuah masyarakat bersatu padu yang mempunyai nilai keagamaan dan keharmonian yang kukuh. 
Buku ini mengandungi Dokumen Standard Kurikulum dan Dokumen Standard Prestasi yang digabungkan menjadi satu dokumen yang diberi nama Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Dokumen ini dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. 
Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
2 
Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. 
MATLAMAT 
Kurikulum Standard Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia dan berintegriti yang berpegang kepada nilai universal berasaskan prinsip moral dan menyumbang ke arah kesejahteraan negara serta masyarakat global. 
O B J E K T I F 
Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: 
i. memahami dan menghayati nilai-nilai universal; 
ii. menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia; 
iii. melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara; dan 
iv. mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat 
pertimbangan dan keputusan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
3 
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 
Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: 
i. Komunikasi 
ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai 
iii. Kemanusiaan 
iv. Sains dan Teknologi 
v. Perkembangan Fizikal dan Estetika 
vi. Keterampilan Diri 
Bentuk Kurikulum Transformasi
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
4 
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 
Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Moral digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Pendidikan Moral diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi domain penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. 
5.1 Standard Kandungan 
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 
5.2 Standard Pembelajaran 
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
5 
F O K U S M A T A P E L A J A R A N 
Kurikulum Standard Pendidikan Moral berfokus kepada 3 domain iaitu penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. 
Fokus kurikulum ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi penekanan kepada usaha untuk 
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. 
PERLAKUAN 
MORAL 
 
INSAN 
BERAKHLAK 
MULIA 
PENAAKULAN 
MORAL 
PERASAAN 
MORAL 
Sumber: Thomas Lickona 
i. Penaakulan Moral 
Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur demi mengenal pasti perlakuan baik dan jahat, salah dan 
benar. Keupayaan mental dapat merungkai dan menyelesaikan dilema moral sebaik mungkin secara autonomi, rasional dan 
objektif. 
ii. Perasaan Moral 
Kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika 
melakukan sesuatu yang tidak betul. 
iii. Perlakuan Moral 
Tindakan berdasarkan penaakulan moral dan perasaan moral yang dilakukan secara rela hati dengan rasa tanggungjawab 
dan akauntabiliti.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
6 
O R G A N I S A S I K A N D U N G A N 
Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah digubal mengikut tema dan mengandungi enam (6) tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai murni universal. Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya, seperti kerohanian, budaya, sosio emosi, alam sekeliling dan sebagainya. Tema-tema tersebut adalah seperti berikut: Tahun Tema 
1 
Diri Saya 
2 
Saya dan Keluarga 
3 
Saya dan Sekolah 
4 
Saya dan Jiran 
5 
Saya dan Masyarakat 
6 
Saya dan Negara 
Bagi membolehkan nilai-nilai universal dipupuk secara berterusan dalam diri murid, nilai yang sama diajar setiap tahun iaitu dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Walaupun nilai itu diulang, tema dan standard kandungan adalah berbeza selaras dengan tahap perkembangan dan kematangan murid. Nilai murni universal Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah adalah seperti berikut: 
1. Kepercayaan kepada Tuhan 
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing- masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 
2. Baik hati 
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
7 
3. Bertanggungjawab 
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 
4. Berterima kasih 
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. 
5. Hemah tinggi 
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 
6. Hormat 
Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial. 
7. Kasih Sayang 
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 
8. Keadilan 
Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 
9. Keberanian 
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 
10. Kejujuran 
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
8 
11. Kerajinan 
Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 
12. Kerjasama 
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 
13. Kesederhanaan 
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 
14. Toleransi 
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
9 
PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL 
Kurikulum Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid menguasai kemahiran tertentu seperti kemahiran penyelesaian konflik, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang rakan sebaya, kemahiran kajian masa depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran- kemahiran ini akan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat dalam alaf baru dengan penuh keyakinan dan sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan kemahiran ini juga membantu membina daya tahan dan kebolehan menghadapi tekanan dan cabaran hidup dalam kalangan murid. Pengajaran kemahiran ini memupuk dan merangsang penaakulan, perasaan dan perlakuan moral murid. 
Kemahiran Penyelesaian Konflik 
Kemahiran penyelesaian konflik membantu murid membuat keputusan berasaskan nilai murni universal dengan mengambil kira perbezaan nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan kemahiran ini membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan. 
Kemahiran Pemikiran Kritikal 
Kemahiran pemikiran kritikal berpandukan penaakulan moral yang membolehkan murid menilai sama ada sesuatu keputusan atau tindakan itu bermoral atau tidak. Pengajaran kemahiran ini membantu menyemai nilai murni universal dalam diri murid. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan konflik dan membuat keputusan yang bermoral. 
Kemahiran Pemikiran Kreatif 
Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid mencari alternatif yang lebih baik ketika menghadapi konflik dalam kehidupan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
10 
Kemahiran Menentang Tekanan Rakan Sebaya 
Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan sebaya digunakan untuk mengelakkan pengaruh negatif rakan sebaya, pencegahan salah guna dadah atau sebarang bentuk salah laku yang lain. Kemahiran ini mendidik murid supaya berfikir secara rasional dan mengambil kira pandangan dan nasihat rakan sebaya. 
Kemahiran Kajian Masa Depan 
Kemahiran mengkaji masa depan membolehkan murid menyedari tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Kemahiran ni membantu murid membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. 
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi membolehkan murid melayari dan memperoleh sumber-sumber maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, CD-Rom dan sidang telekomunikasi. Kemahiran ini merangsang perkembangan minda murid. 
Kemahiran Kreativiti 
Kemahiran Kreativiti membolehkan murid menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Daya kreativiti dan inovasi ini membolehkan mereka menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan dilema moral yang dihadapi secara kreatif. 
Kemahiran Sosial 
Kemahiran sosial membolehkan murid berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi yang boleh diterima oleh masyarakat. Pada masa yang sama kemahiran ini bermanfaat kepada diri dan orang lain.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
11 
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. 
Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). 
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1. 
Jadual 1: Penerangan KBAT KBAT 
Penerangan Mengaplikasi 
 Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis 
 Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai 
 Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta 
 menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
12 
Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. 
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. 
Penilaian 
Penilaian yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Penilaian yang dijalankan di peringkat sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran sumatif pula dilaksana di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran dilakukan secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melalui pelbagai cara. Antaranya ialah pemerhatian, kerja kursus, kajian kes, membina buku skrap dan folio, membuat demonstrasi, simulasi, kuiz dan ujian bertulis. 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah 
Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Pentaksiran berasaskan sekolah juga boleh dilaksanakan sepertimana yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
13 
JADUAL PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) 
KSSR dimulakan pada tahun 2011 akan berterusan pada tahun berikutnya. Jadual pelaksanaannya adalah seperti di bawah: 
TAHUN PERSEKOLAHAN 
TAHUN PELAKSANAAN 
1 
2011 
2 
2012 
3 
2013 
4 
2014 
5 
2015 
6 
2016 
PERUNTUKAN MASA MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 
Sistem persekolahan peringkat sekolah rendah terbahagi kepada dua tahap dan dua aliran. Dua tahap yang dimaksudkan ialahTahap 1 yang terdiri dari murid Tahun 1, 2 dan 3 dan Tahap II pula terdiri dari murid Tahun 4, 5 dan 6. Manakala dua aliran ialah sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK). Bahasa pengantar bagi Sekolah Kebangsaan (SK) adalah Bahasa Malaysia dan bahasa pengantar bagi sekolah jenis Kebangsaan (SJK) pula adalah Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Pembahagian masa untuk mata pelajaran Pendidikan Moral bagi setiap tahap adalah seperti berikut: 
TAHAP 
TAHUN 
PERUNTUKAN MASA 
SEK KEB 
(SK) 
SEK JENIS KEB 
(SJK) 
I 
1 
2 
3 
6 waktu 
4 waktu 
II 
4 
5 
6 
6 waktu 
5 waktu 
Nota: 1 waktu persekolahan bersamaan 30 minit
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
14 
STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN 
DAN STANDARD PRESTASI 
Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi 
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 
Suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. 
Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success) 
.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
15 
Tafsiran Umum 
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 
1 
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 
2 
Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 
3 
Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 
4 
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 
5 
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. 
6 
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
16 
TAFSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 
1 
Mengetahui nilai yang dipelajari. 
2 
Memahami dan menjelaskan nilai yang dipelajari. 
3 
Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam pelbagai situasi. 
5 
Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian. 
6 
Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
17 
STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
Tahap Penguasaan 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
1. Kepercayaan kepada Tuhan 
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara 
1.1 Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
1.1.1 Menjelaskan 
kepentingan menghormati agama 
dan kepercayaan masyarakat setempat 
1.1.2 Menghuraikan cara menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 
1.1.3 Menghayati kepentingan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 
1.1.4 Mengamalkan sikap menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 
2 
Murid menerangkan kebaikan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 
3 
Murid menunjukkan cara menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan 
4 
Murid menunjukkan cara menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 
5 
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian 
(senarai semak, kerja lapangan, penilaian rakan sebaya) 
6 
Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
18 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
2. Baik hati 
Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 
2.1 Memberi bantuan 
kepada masyarakat 
setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
2.1.1 Memerihalkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat 
2.1.2 Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada masyarakat setempat 
2.1.3 Melahirkan perasaan apabila memberi bantuan kepada masyarakat setempat 
2.1.4 Mempraktikkan sikap saling membantu dalam masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat 
2 
Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada masyarakat setempat 
3 
Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan 
4 
Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 
5 
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan seharian 
6 
Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
19 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
3. Bertanggungjawab 
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 
3.1 Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
3.1.1 Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 
3.1.2 Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 
3.1.3 Menjelaskan perasaan apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 
3.1.4 Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 
2 
Murid menerangkan kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 
3 
Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 
5 
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
20 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
4. Berterima kasih 
Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian 
4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
4.1.1 Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa 
4.1.2 Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 
4.1.3 Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 
4.1.4 Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa 
4.1.5 Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 
1 
Murid menyenaraikan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 
2 
Murid memerihalkan kepentingan menghargai sumbangan anggota masyarakat setempat yang berjasa 
3 
Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
21 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TAHAP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
5. Hemah tinggi 
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 
5.1 Mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
5.1.1 Menghuraikan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 
5.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 
5.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 
5.1.4 Berkelakuan sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 
2 
Murid menerangkan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. 
3 
Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
22 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
6. Hormat 
Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial 
6.1 Menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
6.1.1 Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 
6.1.2 Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 
6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 
6.1.4 Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 
2 
Murid menerangkan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. 
3 
Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
23 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
7. Kasih Sayang 
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 
7.1 Menyayangi masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
7.1.1 Menghuraikan cara menyayangi masyarakat setempat 
7.1.2 Menerangkan kepentingan menyayangi masyarakat setempat 
7.1.3 Menceritakan perasaan apabila menyayangi masyarakat setempat 
7.1.4 Mempraktikkan budaya menyayangi masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara menyayangi masyarakat setempat 
2 
Murid menerangkan kepentingan menyayangi masyarakat setempat 
3 
Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
24 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
8. Keadilan 
Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 
8.1 Bersikap adil dalam masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
8.1.1 Memerihalkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat 
8.1.2 Mengemukakan kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat 
8.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila bersikap adil dalam masyarakat setempat 
8.1.4 Mempraktikkan sikap adil dalam masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat. 
2 
Murid menceritakan kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat 
3 
Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
25 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
9. Keberanian 
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah 
9.1 Berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
9.1.1 Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat 
9.1.2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat 
9.1.3 Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat 
9.1.4 Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat. 
2 
Murid menyenaraikan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat. 
3 
Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam pelbagai situasi secara beradab. 
5 
Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam kehidupan seharian secara beradab. 
6 
Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
26 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
10. Kejujuran 
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 
10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
10.1.1 Membincangkan sikap jujur dalam masyarakat setempat 
10.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam masyarakat setempat 
10.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap jujur dalam masyarakat setempat 
10.1.4 Mengaplikasikan sikap jujur dalam masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan sikap jujur dalam masyarakat setempat. 
2 
Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam masyarakat setempat. 
3 
Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
27 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
11. Kerajinan 
Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara 
11.1 Menunjukkan sikap 
rajin dalam masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
11.1.1 Mengilustrasikan perlakuan rajin dalam masyarakat setempat 
11.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap rajin dalam masyarakat setempat 
11.1.3 Mengutarakan perasaan apabila bersikap rajin dalam masyarakat setempat 
11.1.4 Mempraktikkan sikap rajin dalam masyarakat setempat 
1 
Murid menggambarkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat. 
2 
Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam masyarakat setempat. 
3 
Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
28 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
12. Kerjasama 
Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama 
12.1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
12.1.1 Mengemukakan aktiviti berfaedah yang dilakukan bersama-sama masyarakat setempat 
12.1.2 Merancang cara melaksanakan aktiviti secara bekerjasama dalam masyarakat setempat 
12.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila melaksanakan aktiviti secara bekerjasama dalam masyarakat setempat 
12.1.4 Mempraktikkan sikap bekerjasama dalam aktiviti kemasyarakatan 
1 
Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama- sama masyarakat setempat. 
2 
Murid menerangkan kesan melaksanakan aktiviti bekerjasama dengan masyarakat setempat. 
3 
Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti secara bekerjarsama dengan masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti bersama- sama dengan masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
29 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
13. Kesederhanaan 
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 
13.1 Menunjukkan sikap 
sederhana dalam hidup 
bermasyarakat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
13.1.1 Menghuraikan cara bersederhana dalam hidup bermasyarakat 
13.1.2 Membentangkan kepentingan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 
13.1.3 Menjelaskan perasaan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 
13.1.4 Melaksanakan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 
1 
Murid menyatakan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 
2 
Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 
3 
Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 
30 
STANDARD KANDUNGAN 
STANDARD PEMBELAJARAN 
STANDARD PRESTASI 
TP 
PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 
14. Toleransi 
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 
14.1 Mengamalkan toleransi dalam masyarakat setempat 
Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 
14.1.1 Menghuraikan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat 
14.1.2 Memerihalkan kebaikan bertoleransi dalam masyarakat setempat 
14.1.3 Menjelaskan perasaan apabila bertoleransi dalam masyarakat setempat 
14.1.4 Mengaplikasikan sikap bertoleransi dalam masyarakat setempat 
1 
Murid menyatakan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat. 
2 
Murid menceritakan kebaikan bertoleransi dalam masyarakat setempat. 
3 
Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 
4 
Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 
5 
Murid mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 
6 
Murid mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

More Related Content

What's hot (13)

Dspm thn3
Dspm thn3Dspm thn3
Dspm thn3
 
PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
PPPM PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
 
Moral wajib notes
Moral wajib notesMoral wajib notes
Moral wajib notes
 
Hsp Moral Tahun Enam
Hsp Moral Tahun EnamHsp Moral Tahun Enam
Hsp Moral Tahun Enam
 
Hsp Moral Tahun Tiga
Hsp Moral Tahun TigaHsp Moral Tahun Tiga
Hsp Moral Tahun Tiga
 
Hsp moral f2
Hsp moral f2Hsp moral f2
Hsp moral f2
 
Hsp Moral Tahun Empat
Hsp Moral Tahun EmpatHsp Moral Tahun Empat
Hsp Moral Tahun Empat
 
Sukatan Moral Kbsr
Sukatan Moral KbsrSukatan Moral Kbsr
Sukatan Moral Kbsr
 
Hsp Moral Tahun Satu
Hsp Moral Tahun SatuHsp Moral Tahun Satu
Hsp Moral Tahun Satu
 
Hsp Moral Tahun Dua
Hsp Moral Tahun DuaHsp Moral Tahun Dua
Hsp Moral Tahun Dua
 
Dsk moral thn 1
Dsk moral thn 1Dsk moral thn 1
Dsk moral thn 1
 
Hsp Moral Tahun Lima
Hsp Moral Tahun LimaHsp Moral Tahun Lima
Hsp Moral Tahun Lima
 
Hsp moral y5
Hsp moral y5Hsp moral y5
Hsp moral y5
 

Viewers also liked

Rpt kssr tahun 5 pend moral 2015
Rpt kssr tahun 5 pend moral 2015Rpt kssr tahun 5 pend moral 2015
Rpt kssr tahun 5 pend moral 2015Dilaila Rasid
 
Dskp thn 5 pen moral
Dskp thn 5 pen moralDskp thn 5 pen moral
Dskp thn 5 pen moralosnamek62
 
Nilai nilai murni
Nilai nilai murniNilai nilai murni
Nilai nilai murniIYQA
 
Empat Perdana Menteri Di Malaysia
Empat Perdana Menteri Di MalaysiaEmpat Perdana Menteri Di Malaysia
Empat Perdana Menteri Di MalaysiaMiz Arien
 
Adab bercakap dalam majlis
Adab bercakap dalam majlisAdab bercakap dalam majlis
Adab bercakap dalam majlisKhairul Anwar
 
17 nilai murni yang utama
17 nilai murni yang utama17 nilai murni yang utama
17 nilai murni yang utamaMARTIN JANTAI
 

Viewers also liked (7)

Rpt kssr tahun 5 pend moral 2015
Rpt kssr tahun 5 pend moral 2015Rpt kssr tahun 5 pend moral 2015
Rpt kssr tahun 5 pend moral 2015
 
Dskp thn 5 pen moral
Dskp thn 5 pen moralDskp thn 5 pen moral
Dskp thn 5 pen moral
 
Nota moral spm
Nota moral spmNota moral spm
Nota moral spm
 
Nilai nilai murni
Nilai nilai murniNilai nilai murni
Nilai nilai murni
 
Empat Perdana Menteri Di Malaysia
Empat Perdana Menteri Di MalaysiaEmpat Perdana Menteri Di Malaysia
Empat Perdana Menteri Di Malaysia
 
Adab bercakap dalam majlis
Adab bercakap dalam majlisAdab bercakap dalam majlis
Adab bercakap dalam majlis
 
17 nilai murni yang utama
17 nilai murni yang utama17 nilai murni yang utama
17 nilai murni yang utama
 

Similar to Moral Pendidikan KSSR

SK DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 5.pdf
SK DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 5.pdfSK DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 5.pdf
SK DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 5.pdfMohdYusri58
 
Dskp pmoral tahun 4
Dskp pmoral tahun 4Dskp pmoral tahun 4
Dskp pmoral tahun 4yusmie
 
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)Samarina Samon
 
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4Yee Ivy
 
Dskp pend moral sk tahun 6
Dskp pend moral sk tahun 6Dskp pend moral sk tahun 6
Dskp pend moral sk tahun 6vleadminaba2059
 
DSKP Pendidikan Moral tahun 6
DSKP Pendidikan Moral tahun 6DSKP Pendidikan Moral tahun 6
DSKP Pendidikan Moral tahun 6Nana Kazumi
 
standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3skpermasjaya5
 
standard pendidikan moral tahun 3
 standard pendidikan moral tahun 3 standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3skpermasjaya5
 
Dskp pendidikan moral tahun 4
Dskp pendidikan moral tahun 4Dskp pendidikan moral tahun 4
Dskp pendidikan moral tahun 4Friderrica Juil
 
Dokumen standard pendidikan moral tahun 1
Dokumen standard pendidikan moral tahun 1Dokumen standard pendidikan moral tahun 1
Dokumen standard pendidikan moral tahun 1sititalib
 
Hsp moral y5
Hsp moral y5Hsp moral y5
Hsp moral y5Onie Gi
 
Hsp moral y3
Hsp moral y3Hsp moral y3
Hsp moral y3Onie Gi
 
Hsp moral y2
Hsp moral y2Hsp moral y2
Hsp moral y2Onie Gi
 
Dsk pendidikan moral thn 2
Dsk pendidikan moral thn 2Dsk pendidikan moral thn 2
Dsk pendidikan moral thn 2azhar hamid
 
Dokumen standard pend. moral tahun 3
Dokumen standard pend. moral tahun 3Dokumen standard pend. moral tahun 3
Dokumen standard pend. moral tahun 3isminazifah
 

Similar to Moral Pendidikan KSSR (20)

SK DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 5.pdf
SK DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 5.pdfSK DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 5.pdf
SK DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 5.pdf
 
Dskp pmoral tahun 4
Dskp pmoral tahun 4Dskp pmoral tahun 4
Dskp pmoral tahun 4
 
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)
Rancangan tahunan moral tahun 4 (1)
 
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4
Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan moral tahun 4
 
1. dskp pm sk tahun 6
1. dskp pm sk tahun 61. dskp pm sk tahun 6
1. dskp pm sk tahun 6
 
Dskp pend moral sk tahun 6
Dskp pend moral sk tahun 6Dskp pend moral sk tahun 6
Dskp pend moral sk tahun 6
 
DSKP Pendidikan Moral tahun 6
DSKP Pendidikan Moral tahun 6DSKP Pendidikan Moral tahun 6
DSKP Pendidikan Moral tahun 6
 
standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3
 
standard pendidikan moral tahun 3
 standard pendidikan moral tahun 3 standard pendidikan moral tahun 3
standard pendidikan moral tahun 3
 
Dskp pendidikan moral tahun 4
Dskp pendidikan moral tahun 4Dskp pendidikan moral tahun 4
Dskp pendidikan moral tahun 4
 
Dokumen standard pendidikan moral tahun 1
Dokumen standard pendidikan moral tahun 1Dokumen standard pendidikan moral tahun 1
Dokumen standard pendidikan moral tahun 1
 
Sp moral kbsr
Sp moral kbsrSp moral kbsr
Sp moral kbsr
 
Hsp moral y5
Hsp moral y5Hsp moral y5
Hsp moral y5
 
Hsp moral y5
Hsp moral y5Hsp moral y5
Hsp moral y5
 
Hsp moral y3
Hsp moral y3Hsp moral y3
Hsp moral y3
 
Hsp moral y2
Hsp moral y2Hsp moral y2
Hsp moral y2
 
Sp moral kbsm
Sp moral kbsmSp moral kbsm
Sp moral kbsm
 
Dsk pendidikan moral thn 2
Dsk pendidikan moral thn 2Dsk pendidikan moral thn 2
Dsk pendidikan moral thn 2
 
Dokumen standard pend. moral tahun 3
Dokumen standard pend. moral tahun 3Dokumen standard pend. moral tahun 3
Dokumen standard pend. moral tahun 3
 
Hsp moral y4
Hsp moral y4Hsp moral y4
Hsp moral y4
 

Recently uploaded

Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Kanaidi ken
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Apothecary Indonesia Persada
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfHendroGunawan8
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++BayuYudhaSaputra
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AgusBuntara1
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...OH TEIK BIN
 

Recently uploaded (20)

Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
 
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
02.17. Menentukan Temperatre Wind-Chill Menggunakan Bahasa Pemrograman C++
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
The Wolf, The Buffalo and The Shepherd ~ A Kids' Story with Life Lessons (En...
 

Moral Pendidikan KSSR

 • 1. i DARD SEKOL AH RENDAH DRAF 30 JUL 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN LIMA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF
 • 2. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 ii DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 • 3. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 iii Cetakan Pertama 2013 (2 Okt 2013) © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajaya.
 • 4. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 iv KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA iv FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN v PENDAHULUAN 1 MATLAMAT 2 OBJEKTIF 2 STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG 3 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD 4 FOKUS MATA PELAJARAN 5 ORGANISASI KANDUNGAN 6 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL 9 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 11 PENILAIAN 12 JADUAL PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 13 PERUNTUKAN MASA MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 13 PENERANGAN STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI 14 PERNYATAAN STANDARD PRESTASI UMUM 15 PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL 16 STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN & PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 17
 • 5. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 v RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA • KELUHURAN PERLEMBAGAAN • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG • KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 • 6. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 vi FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 • 7. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 1 P E N D A H U L U A N Mata pelajaran Pendidikan Moral merupakan satu usaha untuk mendidik murid supaya menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Mata pelajaran ini diharap dapat menghasilkan murid yang berpengetahuan, mempunyai perwatakan yang mulia, bersopan santun dan menyumbang secara produktif terhadap masyarakat dan negara. Mata pelajaran Pendidikan Moral juga membolehkan murid menguasai pelbagai kemahiran; kemahiran penyelesaian konflik, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang tekanan rakan sebaya, kemahiran kajian masa depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran tersebut akan membantu murid membina daya tahan, menghadapi cabaran dan tekanan hidup dengan penuh keyakinan dan bertanggungjawab dalam kehidupan harian. Untuk merealisasikan hasrat mata pelajaran Pendidikan Moral, Kurikulum Standard Pendidikan Moral sekolah rendah digubal. Kurikulum Standard Pendidikan Moral memberi tumpuan kepada usaha memupuk kerohanian dan moraliti murid. Kurikulum tersebut memberi fokus terhadap pemahaman, penghayatan dan amalan nilai murni universal yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum, dan perundangan di negara ini. Kurikulum ini menyediakan satu panduan hidup kepada murid untuk membuat keputusan dan tindakan yang membolehkan mereka melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial terhadap masyarakat . Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Moral berasaskan prinsip berpegang teguh kepada ajaran agama, bertanggungjawab kepada diri, keluarga, orang lain, dan alam sekitar, mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup, bersemangat patriotik, menghormati hak asasi manusia dan mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan bagi mendukung hasrat dan aspirasi negara yang terkandung dalam Rukun Negara, dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga selaras dengan tiga prinsip moral iaitu altruistik, autonomi dan keadilan. Sebagai sebuah negara yang sedang melangkah ke arah status negara maju, kita perlu membina masyarakat yang bermoral dan beretika, iaitu sebuah masyarakat bersatu padu yang mempunyai nilai keagamaan dan keharmonian yang kukuh. Buku ini mengandungi Dokumen Standard Kurikulum dan Dokumen Standard Prestasi yang digabungkan menjadi satu dokumen yang diberi nama Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Dokumen ini dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.
 • 8. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 2 Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. MATLAMAT Kurikulum Standard Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia dan berintegriti yang berpegang kepada nilai universal berasaskan prinsip moral dan menyumbang ke arah kesejahteraan negara serta masyarakat global. O B J E K T I F Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah membolehkan murid untuk mencapai objektif berikut: i. memahami dan menghayati nilai-nilai universal; ii. menghayati dan mengamalkan budi pekerti mulia; iii. melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan kesejahteraan diri dengan keluarga, sekolah, jiran, masyarakat dan negara; dan iv. mengembangkan dan mengaplikasikan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral dalam membuat pertimbangan dan keputusan.
 • 9. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 3 STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang dibina bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: i. Komunikasi ii. Kerohanian, Sikap dan Nilai iii. Kemanusiaan iv. Sains dan Teknologi v. Perkembangan Fizikal dan Estetika vi. Keterampilan Diri Bentuk Kurikulum Transformasi
 • 10. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 4 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Moral digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Pendidikan Moral diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi domain penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. 5.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 5.2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi Standard Kandungan.
 • 11. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 5 F O K U S M A T A P E L A J A R A N Kurikulum Standard Pendidikan Moral berfokus kepada 3 domain iaitu penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Fokus kurikulum ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi penekanan kepada usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. PERLAKUAN MORAL  INSAN BERAKHLAK MULIA PENAAKULAN MORAL PERASAAN MORAL Sumber: Thomas Lickona i. Penaakulan Moral Keupayaan mental untuk menaakul dalam situasi yang kabur demi mengenal pasti perlakuan baik dan jahat, salah dan benar. Keupayaan mental dapat merungkai dan menyelesaikan dilema moral sebaik mungkin secara autonomi, rasional dan objektif. ii. Perasaan Moral Kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berasa gembira apabila membuat sesuatu yang betul dan rasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul. iii. Perlakuan Moral Tindakan berdasarkan penaakulan moral dan perasaan moral yang dilakukan secara rela hati dengan rasa tanggungjawab dan akauntabiliti.
 • 12. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 6 O R G A N I S A S I K A N D U N G A N Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah digubal mengikut tema dan mengandungi enam (6) tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai murni universal. Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya, seperti kerohanian, budaya, sosio emosi, alam sekeliling dan sebagainya. Tema-tema tersebut adalah seperti berikut: Tahun Tema 1 Diri Saya 2 Saya dan Keluarga 3 Saya dan Sekolah 4 Saya dan Jiran 5 Saya dan Masyarakat 6 Saya dan Negara Bagi membolehkan nilai-nilai universal dipupuk secara berterusan dalam diri murid, nilai yang sama diajar setiap tahun iaitu dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Walaupun nilai itu diulang, tema dan standard kandungan adalah berbeza selaras dengan tahap perkembangan dan kematangan murid. Nilai murni universal Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah adalah seperti berikut: 1. Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing- masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 2. Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas.
 • 13. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 7 3. Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 4. Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. 5. Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 6. Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial. 7. Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 8. Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 9. Keberanian Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. 10. Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.
 • 14. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 8 11. Kerajinan Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 12. Kerjasama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 13. Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 14. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup.
 • 15. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 9 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL Kurikulum Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid menguasai kemahiran tertentu seperti kemahiran penyelesaian konflik, kemahiran pemikiran kritikal, kemahiranpemikiran kreatif, kemahiran menentang rakan sebaya, kemahiran kajian masa depan, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran kreativiti dan kemahiran sosial. Penguasaan kemahiran- kemahiran ini akan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat dalam alaf baru dengan penuh keyakinan dan sikap bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan kemahiran ini juga membantu membina daya tahan dan kebolehan menghadapi tekanan dan cabaran hidup dalam kalangan murid. Pengajaran kemahiran ini memupuk dan merangsang penaakulan, perasaan dan perlakuan moral murid. Kemahiran Penyelesaian Konflik Kemahiran penyelesaian konflik membantu murid membuat keputusan berasaskan nilai murni universal dengan mengambil kira perbezaan nilai yang ada pada diri sendiri dan orang lain. Penguasaan kemahiran ini membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan orang lain secara lebih berkesan. Kemahiran Pemikiran Kritikal Kemahiran pemikiran kritikal berpandukan penaakulan moral yang membolehkan murid menilai sama ada sesuatu keputusan atau tindakan itu bermoral atau tidak. Pengajaran kemahiran ini membantu menyemai nilai murni universal dalam diri murid. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan konflik dan membuat keputusan yang bermoral. Kemahiran Pemikiran Kreatif Kebolehan berfikir secara kreatif membantu murid mencari alternatif yang lebih baik ketika menghadapi konflik dalam kehidupan.
 • 16. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 10 Kemahiran Menentang Tekanan Rakan Sebaya Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan sebaya digunakan untuk mengelakkan pengaruh negatif rakan sebaya, pencegahan salah guna dadah atau sebarang bentuk salah laku yang lain. Kemahiran ini mendidik murid supaya berfikir secara rasional dan mengambil kira pandangan dan nasihat rakan sebaya. Kemahiran Kajian Masa Depan Kemahiran mengkaji masa depan membolehkan murid menyedari tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Kemahiran ni membantu murid membuat ramalan, menjangka akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi membolehkan murid melayari dan memperoleh sumber-sumber maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, CD-Rom dan sidang telekomunikasi. Kemahiran ini merangsang perkembangan minda murid. Kemahiran Kreativiti Kemahiran Kreativiti membolehkan murid menjadi individu yang kreatif dan inovatif. Daya kreativiti dan inovasi ini membolehkan mereka menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti. Kemahiran ini membantu murid menyelesaikan dilema moral yang dihadapi secara kreatif. Kemahiran Sosial Kemahiran sosial membolehkan murid berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi yang boleh diterima oleh masyarakat. Pada masa yang sama kemahiran ini bermanfaat kepada diri dan orang lain.
 • 17. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 11 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.KBAT adalah merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti Jadual 1. Jadual 1: Penerangan KBAT KBAT Penerangan Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis  Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menilai  Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Mencipta  menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif
 • 18. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 12 Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. Penilaian Penilaian yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Penilaian yang dijalankan di peringkat sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran sumatif pula dilaksana di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. Pentaksiran dilakukan secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melalui pelbagai cara. Antaranya ialah pemerhatian, kerja kursus, kajian kes, membina buku skrap dan folio, membuat demonstrasi, simulasi, kuiz dan ujian bertulis. Pentaksiran Berasaskan Sekolah Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Pentaksiran berasaskan sekolah juga boleh dilaksanakan sepertimana yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.
 • 19. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 13 JADUAL PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) KSSR dimulakan pada tahun 2011 akan berterusan pada tahun berikutnya. Jadual pelaksanaannya adalah seperti di bawah: TAHUN PERSEKOLAHAN TAHUN PELAKSANAAN 1 2011 2 2012 3 2013 4 2014 5 2015 6 2016 PERUNTUKAN MASA MENGAJAR MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL Sistem persekolahan peringkat sekolah rendah terbahagi kepada dua tahap dan dua aliran. Dua tahap yang dimaksudkan ialahTahap 1 yang terdiri dari murid Tahun 1, 2 dan 3 dan Tahap II pula terdiri dari murid Tahun 4, 5 dan 6. Manakala dua aliran ialah sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK). Bahasa pengantar bagi Sekolah Kebangsaan (SK) adalah Bahasa Malaysia dan bahasa pengantar bagi sekolah jenis Kebangsaan (SJK) pula adalah Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Pembahagian masa untuk mata pelajaran Pendidikan Moral bagi setiap tahap adalah seperti berikut: TAHAP TAHUN PERUNTUKAN MASA SEK KEB (SK) SEK JENIS KEB (SJK) I 1 2 3 6 waktu 4 waktu II 4 5 6 6 waktu 5 waktu Nota: 1 waktu persekolahan bersamaan 30 minit
 • 20. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 14 STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success) .
 • 21. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 15 Tafsiran Umum TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. 6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.
 • 22. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 16 TAFSIRAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Mengetahui nilai yang dipelajari. 2 Memahami dan menjelaskan nilai yang dipelajari. 3 Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam pelbagai situasi. 5 Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian. 6 Mengamalkan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 23. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 17 STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI Tahap Penguasaan PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 1. Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara 1.1 Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.1 Menjelaskan kepentingan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 1.1.2 Menghuraikan cara menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 1.1.3 Menghayati kepentingan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 1.1.4 Mengamalkan sikap menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kebaikan menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan 4 Murid menunjukkan cara menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 5 Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian (senarai semak, kerja lapangan, penilaian rakan sebaya) 6 Murid mengamalkan sikap menghormati amalan agama dan kepercayaan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
 • 24. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 18 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 2. Baik hati Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas 2.1 Memberi bantuan kepada masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 2.1.1 Memerihalkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat 2.1.2 Menghuraikan kebaikan memberi bantuan kepada masyarakat setempat 2.1.3 Melahirkan perasaan apabila memberi bantuan kepada masyarakat setempat 2.1.4 Mempraktikkan sikap saling membantu dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat 2 Murid menceritakan kepentingan memberi bantuan kepada masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan 4 Murid menunjukkan cara memberi bantuan kepada masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 5 Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan seharian 6 Murid mengamalkan sikap membantu masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi
 • 25. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 19 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 3. Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 3.1 Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 3.1.1 Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 3.1.2 Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 3.1.3 Menjelaskan perasaan apabila melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 3.1.4 Menyertai aktiviti yang berfaedah dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat dalam pelbagai situasi 5 Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid menyertai aktiviti yang berfaedah secara sukarela dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 26. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 20 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 4. Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian 4.1 Menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 4.1.1 Mengenali anggota masyarakat setempat yang berjasa 4.1.2 Menerangkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 4.1.3 Menjelaskan kepentingan menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 4.1.4 Menceritakan perasaan apabila memberi penghargaan kepada anggota masyarakat setempat yang berjasa 4.1.5 Mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 1 Murid menyenaraikan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa 2 Murid memerihalkan kepentingan menghargai sumbangan anggota masyarakat setempat yang berjasa 3 Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap menghargai anggota masyarakat setempat yang berjasa dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 27. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 21 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TAHAP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 5. Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 5.1 Mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 5.1.1 Menghuraikan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 5.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 5.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 5.1.4 Berkelakuan sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kepentingan bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap sopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap bersopan dalam majlis dan upacara masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 28. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 22 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 6. Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial 6.1 Menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 6.1.1 Membincangkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 6.1.2 Menjelaskan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 6.1.4 Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kepentingan menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 29. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 23 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 7. Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 7.1 Menyayangi masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 7.1.1 Menghuraikan cara menyayangi masyarakat setempat 7.1.2 Menerangkan kepentingan menyayangi masyarakat setempat 7.1.3 Menceritakan perasaan apabila menyayangi masyarakat setempat 7.1.4 Mempraktikkan budaya menyayangi masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara menyayangi masyarakat setempat 2 Murid menerangkan kepentingan menyayangi masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara menyayangi masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap menyayangi masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 30. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 24 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 8. Keadilan Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah 8.1 Bersikap adil dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 8.1.1 Memerihalkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat 8.1.2 Mengemukakan kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat 8.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila bersikap adil dalam masyarakat setempat 8.1.4 Mempraktikkan sikap adil dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat. 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap adil dalam masyarakat setempat 3 Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap adil dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap adil dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 31. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 25 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 9. Keberanian Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah 9.1 Berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 9.1.1 Membentangkan cara mempertahankan nama baik masyarakat setempat 9.1.2 Menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat 9.1.3 Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat setempat 9.1.4 Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat. 2 Murid menyenaraikan kepentingan mempertahankan nama baik masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam pelbagai situasi secara beradab. 5 Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam kehidupan seharian secara beradab. 6 Murid mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat dalam kehidupan seharian secara beradab dan boleh dicontohi.
 • 32. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 26 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 10. Kejujuran Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 10.1.1 Membincangkan sikap jujur dalam masyarakat setempat 10.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam masyarakat setempat 10.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap jujur dalam masyarakat setempat 10.1.4 Mengaplikasikan sikap jujur dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan sikap jujur dalam masyarakat setempat. 2 Murid menjelaskan kepentingan bersikap jujur dalam masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap jujur dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap jujur dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 33. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 27 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 11. Kerajinan Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara 11.1 Menunjukkan sikap rajin dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 11.1.1 Mengilustrasikan perlakuan rajin dalam masyarakat setempat 11.1.2 Menjelaskan kepentingan bersikap rajin dalam masyarakat setempat 11.1.3 Mengutarakan perasaan apabila bersikap rajin dalam masyarakat setempat 11.1.4 Mempraktikkan sikap rajin dalam masyarakat setempat 1 Murid menggambarkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat. 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap rajin dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap rajin dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 34. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 28 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 12. Kerjasama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama 12.1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 12.1.1 Mengemukakan aktiviti berfaedah yang dilakukan bersama-sama masyarakat setempat 12.1.2 Merancang cara melaksanakan aktiviti secara bekerjasama dalam masyarakat setempat 12.1.3 Mengekspresikan perasaan apabila melaksanakan aktiviti secara bekerjasama dalam masyarakat setempat 12.1.4 Mempraktikkan sikap bekerjasama dalam aktiviti kemasyarakatan 1 Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan bersama- sama masyarakat setempat. 2 Murid menerangkan kesan melaksanakan aktiviti bekerjasama dengan masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti secara bekerjarsama dengan masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti bersama- sama dengan masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh dicontohi.
 • 35. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 29 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 13. Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain 13.1 Menunjukkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 13.1.1 Menghuraikan cara bersederhana dalam hidup bermasyarakat 13.1.2 Membentangkan kepentingan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 13.1.3 Menjelaskan perasaan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 13.1.4 Melaksanakan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 1 Murid menyatakan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 2 Murid menceritakan kepentingan bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat 3 Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap sederhana dalam hidup bermasyarakat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.
 • 36. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Moral KSSR Tahun 5 30 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI TP PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN 14. Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 14.1 Mengamalkan toleransi dalam masyarakat setempat Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 14.1.1 Menghuraikan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat 14.1.2 Memerihalkan kebaikan bertoleransi dalam masyarakat setempat 14.1.3 Menjelaskan perasaan apabila bertoleransi dalam masyarakat setempat 14.1.4 Mengaplikasikan sikap bertoleransi dalam masyarakat setempat 1 Murid menyatakan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat. 2 Murid menceritakan kebaikan bertoleransi dalam masyarakat setempat. 3 Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat dalam sesuatu situasi dengan bimbingan. 4 Murid menunjukkan cara bertoleransi dalam masyarakat setempat dalam pelbagai situasi. 5 Murid mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian. 6 Murid mengamalkan sikap toleransi dalam masyarakat setempat dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.