Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)

Doakan si pemilik mendapat pahala selagi bahan ini di baca.
Gunakan sebaiknya. Good Luck!

 • Login to see the comments

Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)

 1. 1. AFZAN NOOR HISYAM BIN ISA JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI AFZAN NOOR HISYAM BIN ISA ( 16DTP11F1018 ) KILANG SAWIT CHINI 3, FELDA PALM INDUSTRIES SDN. BHD 26690 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR. DISEMBER 2012 DISEMBER 2012 PTSB
 2. 2. JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI AFZAN NOOR HISYAM BIN ISA ( 16DTP11F1018 ) KILANG SAWIT CHINI 3, FELDA PALM INDUSTRIES SDN. BHD 26690 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR. DISEMBER 2012
 3. 3. ISI KANDUNGAN KANDUNGAN MUKA SURAT Judul i Pengesahan Pelajar ii Isi Kandungan iii Penghargaan v BAB 1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI 1.1 Pendahaluan 1- 2 1.2 Objektif Latihan Industri 3 1.3 Objektif Laporan Latihan Industri 4 1.4 Kepentingan Latihan Industri 5-6 BAB 2 Latar Belakang Syarikat 2.1 Sejarah FPISB 7 2.2 Latar Belakang Penubuhan Syarikat 8 - 2.2.1 Aktiviti Syarikat 9 - 2.2.2 Matlamat Syarikat 9 2.3 Polisi Syarikat -2.3.1 Polisi Kualiti 10 -2.3.2 Polisi Keselamatan Dan Kesihatan 10 -2.3.3 Polisi Alam Sekitar 11 2.4 Prosedur-prosedur Pekerja Syarikat -2.4.1 Pentadbiran Dan Pengurusan 2.5 Bahagian kewangan 2.6 Bahagian Pengurusan Sumber Dan Manusia 12 12 - 15 15 16 - 18
 4. 4. 2.7 Latihan Di Peringkat Kilang 2.8 Carta Organisasi 18 – 19 20 BAB 3 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI 3.1 Pengenalan 3.2 Ringkasan Aktiviti Latihan Industri 21 22 - 29 BAB 4 PROSES PENGELUARAN MINYAK 4.1 Stesen Penerimaan ( BTS ) 30 - 4.1.1 Proses Timbang 31 - 4.1.2 Stesen tuangan BTS ( Greding ) 32 - 4.1.3 Loading Ramp 32 - 4.1.4 Kapstan ( capstan ) 33 4.2 Stesen Penyucihama ( seterilizer ) 34 - 4.2.1 Penyucihama (seterilizer ) 35 4.3 Stesen Peleraian Dan Pemerah 36 - 4.3.1 Mesin Angkat ( crane ) 37 - 4.3.2 Autofeeder 37 - 4.3.3 Pelerai ( Thresher ) 39 - 4.3.4 Mesin Penghadzam ( Digester ) Dan Pemerah ( Screw Press ) 4.4 Pembersihan Minyak Kelapa Sawit 39 40 - 4.4.1 Bilik Minyak 40 - 4.4.2 Penapis Minyak Mentah ( vibrating screen) 41 - 4.4.3 Perangkap Pasir 41
 5. 5. 4.5 Loji Isi Sawit - 4.5.1 Cake Breaker Conveyor 42 43 - 4.5.2 Depricarper - 4.5.3 Pemecah Biji Sawit ( Nut Cracker ) 43 - 4.5.4 LPTS ( Light Particles Transport System 44 - 4.5.5 Jeriji Bergetar ( Vibrating Through ) 45 - 4.5.6 Hidrosiklon 45 - 4.5.7 Silo Pemanas 45 - 4.5.8 Kernal Bunker BAB 5 43 46 5.1 LOJI KUASA STIM 47 - 5.1.1 Kegunaan Stim Dalam Industri - 5.1.2 Kendalian Loji kuasa Stim 5.2 Rawatan Air 47 47 - 51 52 - 5.2.1 Proses Penjernihan Air - 5.2.1.2 Rawatan Air ( Boiler ) BAB 6 52 54 – 55 LAPORAN KERJA YANG DIBERIKAN 56 - 6.1 Kerja ( Overhaul Conveyor Horizontal ) 56 – 60 - 6.2 Kerja Pembaikan untuk Pam Mengantikan 61 – 65 ( mechanical seal ) BAB 7 KESIMPULAN - 7.1 Komen - 7.2 cadangan - 7.3 kesimpulan 66 - 67 67 68 - 70
 6. 6. Rujukan Lampiran 71
 7. 7. LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI OLEH AFZAN NOOR HISYAM BIN ISA (16DTP11F1018) DI FELDA PALM INDUSTRIES SDN BHD KILANG SAWIT CHINI 03, 26690 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR. Laporan Akhir Latihan Industri Ini Dikemukakan Kepada Pensyarah Penilai Di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Bagi Memenuhi Sebahagian Dari Syarat Penilaian Latihan Industri Dan Penganugerahan Diploma Kejuruteraan Mekanikal POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH DISEMBER 2012 i
 8. 8. PENGESAHAN PELAJAR “Saya akui laporan industri ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan,gambar dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.’’ Tandatangan : Nama Pelajar : AFZAN NOOR HISYAM BIN ISA No. Pendaftran : 16DTP11F1018 Tarikh : 1 MEI 2013 PENGURUS, ………………………… ( ENCIK ABDUL KADIR MUHAMMAD ) PENGURUS KILANG SAWIT CHINI 03 ii
 9. 9. POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH SESI DISEMBER 2012 BIODATA PELAJAR NAMA : AFZAN NOOR HISYAM BIN ISA NO PENDAFTARAN : 16DTP11F1018 NO KAD PENGENALAN : 930311065639 KURSUS : DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN JABATAN : KEJURUTERAAN MEKANIKAL INSTITUSI : POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH FIRMA LATIHAN : KILANG SAWIT CHINI 3, FELDA PALM INDUSTRIES SDN BHD, 26690 CHINI PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR. NAMA PENGURUS : ABDUL KADIR BIN MUHAMMAD TEMPOH LATIHAN : 17 DISEMBER 2012 – 03 MEI 2013 iii
 10. 10. PENGHARGAAN Setinggi-setinggi penghargaan saya ucapkan kepada pihak pengurusan Kilang Sawit Chini 03 kerana telah memberi peluang saya menjalankan latihan industri dikilangnya selama 6 bulan.Khasnya buat En. Abdul Kadir Bin Muhamad selaku pengurus di kilang ini dan menguruskan hal kami semasa menjalani latihan industri di organisasi ini. Selain itu, En. Ismail Bin jaffar selaku penyelia saya kerana Beliau juga telah banyak membantu saya dalam menjalankan kerja-kerja dikilang ini terutama yang saya tidak mahir. En Ismail juga banyak memberi tunjuk ajar saya tentang penggunaan alatan terutama yang berkaitan denga mesin dan cara melakukan kerja dengan cara yang betul. Segala tunjuk ajar daripada semua pekerja kilang terutama dalam bahagian mekanikal telah memberikan saya pengalaman yang baru dalam selok-belok kilang. Pengalaman ini akan saya gunakan semasa saya melangkah ke alam pekerjaan pada masa yang akan datang. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Unit Latihan Industri dan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah yang banyak membantu dari penyediaan sebelum dan selepas menjalani latihan industri dan penyediaan laporan latihan industri. Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan dorongan dan sokongan yang padu kepada saya untuk menyiapkan buku laporan dan menamatkan latihan industri selama 6 bulan. iv
 11. 11. BAB 1 PENDAHALUAN Bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya dapatlah saya menamatkan latihan industry dengan sempurna pada tempoh yang ditetapkan serta menyediakan laporan industry saya pada masa dan waktu yang dikehendaki oleh jabatan saya. Dalam tempoh masa 6bulan bermula pada 17 DISEMBER 2012 sehingga 3 MEI 2013 , saya telah menjalankan latihan industry di syarikat KILANG SAWIT CHINI 03 FELDA PALM INDUSTRIES SDN BHD Dalam tempoh saya berada di organisasi ini, saya dapat melalui pengalaman baru dalam hidup saya terutama di dalam alam pekerjaan. Sewaktu saya berada di organisasi ini saya dapat mempraktikan apa yang saya belajar secara teori sewaktu di politeknik dan mengenali bahan, kelemgkapan dan peralatan yang digunakan dalam latihan industri. Aspek paling penting dalam mengikuti latihan industri ini ialah , bagi saya dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk mengenali alam pekerjaan yang sebenar. Selain itu, ianya dapat meningkatkan pengetahuan para pelajar dan dapat membuka minda untuk memikirkan bagaimana sesuatu produk itu dihasilkan dan mengenalpasti cara untuk mengatasi masalah yang timbul semasa berada di tempat kerja. Ianya juga dapat membantu kami menambah keyakinan diri terhadap kemampuan kami. 1
 12. 12. Selain itu, latihan industri adalah merupakan cara terbaik untuk melatih pelajar seperti kami tentang bagaimana cara untuk bergaul bersama rakan sekerja dan juga pihak atasan. Di dalam latihan industri ianya akan memberi peluang kepada saya untuk mempraktikan cara berkomunikasi dengan baik bersama rakan sekerja dan juga pihak atasan. Ini kerana tingkahlaku juga adalah salah satu aspek penting yang di titik beratkan dalam alam pekerjaan. Secara tidak langsung, ianya juga dapat mewujudkan sikap lebih berdisiplin, bertanggungjawab, membuat keputusan untuk dan berupaya menguji keyakinan diri dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Justeru itu, latihan industri dapat memenuhi objektif untuk melahirkan graduan yng berkuliti dari segi mental dan fizikal bagi mengisi kekosongan didalam alam pekerjaan pada masa akan datang. 2
 13. 13. 1.1 Objektif Latihan Industri Para pelajar yang mengambil apa-apa jua kursus dimana-mana Politeknik perlulahmenjalani latihan industri dalam satu tempoh yang ditetapkan iaitu selama 6 bulan . Latihan industri ini juga merupakan salah satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar sebelum di anugerahkan sijil atau diploma daripada Politeknik Kementeriaan Pengajian Tinggi . Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum diiktiraf memasuki semester seterusnya . Di antara objektif utama latihan industri ini wujud adalah : i. Mendedahkan kepada para pelajar dengan alam pekerjaan sebenar. ii. Membolehkan pelajar mengaitkan teori yang telah dipelajari di politeknik denganaspek-aspek praktikal di firma atau sebaliknya. iii. Menanam semangat kerja berpasukan dan hubungan baik sesama pekerja di firmatersebut. iv. Dapat menanamkan sifat amanah, bertanggungjawab dan berkeyakinan tinggisemasa latihan industri dijalankan dan dimasa akan datang. v. .Untuk mengamalkan peraturan-peraturan di sektor industri selepas tamat pengajiandi Polisas kelak. vi. Supaya dapat menyediakan laporan rasmi dan tugasan lain yang diarahkan oleh politeknik seperti menyediakan buku laporan industri. 3
 14. 14. 1.2 Objektif Laporan Latihan Industri Apabila tamat latihan industri yang dijalankan disebuah firma tersebut itu, maka setiap pelajar diharuskan membuat atau menyediakan laporan lengkap dan mengikut piawaian yangtelah ditetapkan oleh pihak politeknik. Ia adalah bertujuan untuk menilai sejauh manakahkeberkesanan latihan industri yang dijalankan oleh pelajar sepanjang tempoh tersebut. Laporanini dibuat kerana ia merupakan satu dokumen penting dimana untuk dijadikan sebagai bahan bukti terhadap latihan yang diikuti. Ia juga sebagai garis panduan dan rujukan ketika temudugakelak Laporan yang telah lengkap akan diserahkan dan disemak oleh pensyarahpensyarah yang berkenaan apabila pelajar kembali semula mendaftar semesta yang berikutnya. Suatu kerja yangdilakukan secara baik tidak memberi makna jika ia tidak dicatit atau dimuatkan dalam bentuk buku laporan untuk dijadikan bahan rujukan kelak. Oleh itu, penulisan laporan memerlukan kepada pemerhatian khusus dari pelajar. Piawaian ini juga melatih pelajar supaya mematuhi kepada arahanarahan dan segala peraturan yang ditetapkan. Laporan ini juga mestilah mudahdifahami oleh pensyarah yang memeriksa dan juga firma serta pihakpihak lain untuk penilaianserta rujukan terhadap laporan tersebut.Dengan itu, dapatlah saya menyiapkan sebuah buku laporan dimana ia memuatkan segalateknik-teknik latihan dan maklumat bidang kejuruteran mekanikal khususnya. Saya berharap buku laporan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak secara langsung atau tidak langsung 4
 15. 15. 1.3 Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar Latihan Industri merupakan satu cabang bidang ilmu yang mem beri peluang kepadaseseorang pelajar untuk mengaplikasikan setiap proses pembelajaran yang dilalui semasa sesididalam bilik kuliah. Ia dapat dilihat dari pelbagai perspektif, contohnya secara tidak langsung iadapat melipat gandakan kemahiran yang sedia ada yang terdapat didalam diri seseorang pelajar itu sendiri di samping mendapat kemahiran dan pengetahuan yang baru dalam sesuatu bidangkerja yang dilalui. Pengalaman dan pengetahuan tersebut sangat penting untuk menjadikanseseorang pelajar itu yang terbaik dalam bidang yang akan diceburi kelak. Selain itu, latihan industri ini juga mengurangkan rasa gementar dan rasa janggal apabila pelajar mengharungi alam pekerjaan sebenar yang bakal merealisasikan segala cita-cita danimpian ketika belajar. Segala penyelesaian masalah yang dihadapi sewaktu menjalani latihan industri akan dijadikan suatu pengalaman untuk mematangkan diri sendiri. Secara tidak lansung ia dapat memberi kesan kepada pelajar bahawa situasi di dalam alam pekerjaan sebenarnya dalah tidak semudah yang dipelajari dalam bentuk teori dan amali ketika dalam sesi pembelajaran. 5
 16. 16. Dari sudut lain pula, latihan industri ini penting kerana ia memudahkan pelajar untuk memohon jawatan yang sesuai setelah tamat pengajian kelak. Ini tidak dinafikan kerana secaraumum sesebuah firma amat mengutamakan individu yang memiliki ilmu pengetahuan yangtinggi disamping pengalaman bekerja yang ada. Justeru itu, tidak mustahil syarikat tersebutmenawarkan tempat untuk bekas pelatih setelah tamat pengajian kelak. Walau bagaimanapun, input yang diperolehi daripada latihan ini adalah sangat besar.Pelajar dapat menggunakan pengalaman dan kemahiran yang diperolehi semasa tempoh latihansebagai panduan dan bekalan untuk dimasa akan datang. Selain daripada itu, segala susah payah yang ditempuhi semasa dalam tempoh tersebut akan menjadi pendorong dan pemangkin kepada pelajar untuk meningkatkan prestasi ketahap yang tinggi serta menjadikan diri sebagai seorang pelajar dan pekerja yang berdedikasi dan cemerlang kelak. 6
 17. 17. BAB 2 LATAR BELAKANG SYARIKAT 2.1 Sejarah Felda Palm Industries Sdn. Bhd. Felda Palm Industries Sdn. Bhd. Adalah sebuah syarikat berhad dalam kumpulan FELDA. Ia merpkan penyumbang terbesar kepada ekonomi negara iaitu minyak sawit mentah dan isi sawit. Pensyarikatan perbadanan : Pada 31 Disember 1995, Perbadanan kilang felda di bubarkan di bwah seksyen 43 (4) Akta Kemajuan Tanah 1996. Sehubungan itu dengan proses pensyarikatan , semua fungsi dan aset bersih perbadanan yang telah di bubarkan telah di ambil alih oleh syarikat perbadanan iaitu Felda Palm Industries Sdn. Bhd. Yang di perbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 1 hb Januari 1996. Kilang sawit pertama di tubuhkan di Malaysia adalah Kilang Sawit Jerangau di Terengganu. Kini jumlah kilang sawit (FPISB) di Malaysia telah meningkat , 64 buah di semenanjung dan masingmasing 6 buah di Sabah dan 1 buah di Sarawak dengan keupayaan memproses 48/28 tan buh sawit (BTS) sehari. Kadar penggunaan kilang berbanding dengan kapasiti sebenar ialah 73% berbanding dengan 72% yang dicapai pada tahun sebelumnya. Kadar penggunaan kilang adalah diukur berdasarkan penggunaan sebenar berbanding dengan kapasiti keupayaan kilang memproses iaitu mengikut jumlah bilangan mesin pemerah (Press) iaitu antara 40 tan sehingga 64 tan sejam. 7
 18. 18. 2.2 Latar Belakang Syarikat Kilang Sawit Chini 3 Kilang Sawit Chini 03 dalah ,erupakan anak syarikat salah satu anak syarikat Felda Palm Oil Industries Sdn. Bhd. ( FPISB ) Kilang Sawit Chini 03 telah dikomersialkan pada tahun 1997. Ia mula di operasikan pada tahun julai 1977. Kilang ini di bina berdekatan dengan ladang kelapa sawit supaya dapat mengurangkan kos pengakutan. Matlamat utama Kilang Sawit Chini 03 adalah untuk memperolehi mutu hasil yang baik dan berkualiti dan dapat memenimakan kos pengeluaran. Luas kawasan kilang ini ialah 15.735 hekta dan luas loji effluen adalah 23.1 hekta. Kapasiti atau keupayaaan kilang ini untuk memproses adalah 54 Mt/jam. Jumlah keseluruhan pekerja yang digunakan untuk menjalankan operasi iaitu 2 shift. Shift pertama bermula 8.00 pagi hingga 4.00 petang manakala shift kedua bermula 4.00 petang hingga 12.00 malam. Waktu operasi juga bergantung kepada penerimaan buah sawit atau Buah Tandan Segar ( BTS ) yang dihantar oleh pihak pembekala kepada kilang. Kilang Sawit Chini 3 ini mempunyai 2 bahagian keupayaan untuk memproses. Disini bahan mentah adalah diterima daripada peneroka felda. Sejajar dengan tujuan asal FPISB maka tujuan utama Kilang Sawit Chini 3 ini ditubuhkan untuk memproses Buah Tandan Segar ( BTS ). 8
 19. 19. 2.2.1 Aktiviti Perniagaan Kegiatan utama FPISB ialah memebeli buah kelapa sawit dan dirujuk sebagai buah tandan segar (BTS) dari tanah rancangan felda. Operasi pengilangan iaitu memproses BTS oleh kilang-kilang pemprosesan dang menjual hasil keluaran. Hasil yang dikeluarkan dari aktiviti pemprosesan ini ialah minyak sawit mentah (CPO), isi sawit (Kernel), dan baja abu tandan (Bunch Ash) . 2.2.2 Matlamat Syarikat I. Berusaha memperolehi dan melabur dalam pembangunan sumber manusia, proses dan teknologi di peringkat tempatan dan antarbangsa II. Mempelbagaikan hasil keluaran III. Mempertingkatkan daya saing di pasaran antarabangsa IV. Memproses buah kelapa sawit secara berkesan dan cekap dengan memaksimumkn sumber yang da supaya dapat menghasilkn kualiti produk sawit yang terbaik. V. Mewujudkan warga yang prihatin terhadap tanggungjawab sosial dan alam sekitar VI. Memberi peluang maksimum kepada pemilik dan yang berkepentingan. 9
 20. 20. 2.3 Polisi Syarikat Syarikat mempunyai 3 polisi 2.3.1 Polisi Kualiti a. Membekalkan produk sawit dan perhidmatan berkualiti dan menepti kehendk pelangan melalui perhubungan yng baik dengan pembekal buah sawit serta meningkatkan aktiviti pengeluaran dan perhidmatan sokongan. b. Mematuhi perundangan, peraturan dan lain-lain keperluan kualiti berkaitan produk perhidmatan sokongan. c. Meningkatkan secra berteruan kualiti produk sawit, perhidmatan dan Sistem Pengurusan Kualiti melalui pemberian kuasa dan tangungjawab kepada petugas, komitmen pengurusan dan peningkatan aktiviti-aktiviti pengilangan. 2.3.2 Polisi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan a. Melengkapkan semua petugas dan pelawat dengan alat perlindungan keselamatan semsa berada dalam kawasan kilang. b. Menyediakan dan menyelengarakan pekara yang berkaitan dengan kebajikan , kesihatan dan keselamatan petugas dan sesiapa yang berada di premisnya c. Mematuhi semua undang-undang, peraturan piawaian dan lain-lain keperluan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja. d. Menyelenggara dan mematuhi sistem pengurusan bahan kimia dengan baik dan selamat. 10
 21. 21. e. Mencegah kecederaan, kemalangan dan keadaan tidak sihat , meningkatkan secara berterusan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan pekerjaan untuk membangunkan dn memajukan budaya kerjaya selamat dan sihat. f. Menyiasat semua insiden dan mengambil tindakan untuk memastikan kejdian tersebut tidak berulang. 2.3.3 Polisi Alam Sekitar a. Memenimumkan kesan pencemaran ke atas alam sekitar seperti udara, air, dan tanah daripada aktiviti pengilangn melalui perlaksanaan pencegahan pencemaran alam disemua peringkat. b. Mematuhi semua undang-undang, peraturan, piawaian dan lain-lain keperluan alam sekitar. c. Menguatkuasakan dan melaksanakan setiap masa amalan baik pengurusan alam sekitar yang telah dibangunkan dalam industry minyak sawit. d. Meningkatkan secara berterusan keberkesanan Sistem Pengurusan Alam Sekitar untuk mencapai kesejahteraan alam sekitar di semua projek. 11
 22. 22. 2.4 Prosedur-prosedur Pekerja Syarikat Jadual di bawah menunjukkan masa bekerja bagi Kilang Sawit Chini 3. Ia adalah sama dengan waktu bagi pelajar yang menjalani latihan industri HARI 8.00 pg 12.45 ptg 2.00 ptg WAKTU ISNIN 2.00 ptg REHAT 4.15 ptg WAKTU KERJA SELASA WAKTU KERJA REHAT WAKTU KERJA RABU WAKTU KERJA REHAT WAKTU KERJA KHAMIS WAKTU KERJA REHAT WAKTU KERJA JUMAAT . 12.45 ptg WAKTU KERJA WAKTU KERJA REHAT WAKTU KERJA SABTU WAKTU KERJA AHAD CUTI UMUM Jadual 2.4.1 : jadual waktu bekerja 2.4.1 Pentadbiran Dan Pengurusan Kilang Sawit Chini 3 Panduan-panduan dalam melaksanakan sistem pengurusan di kilang-kilang sawit telah ditetapkan oleh pihak ibu Pejabat.Di antara perkara yang perlu di beri tumpuan di dalam pengurusan kilang sawit adalah: a) Pentadbiran dan penjawatan Berikut adalah tugas-tugas yang dilakukan di bahagian ini I. Ia merancang,mengurus dan mengarah semu aktiviti-aktiviti penjawatan dan pentadbiran. 12
 23. 23. II. Menjalankan penyelidikan mengenai keperluan kakitangan bagi jangka pendek dan keperluan bagi jangka panjang sesuai dengan perkembangan syarikat. III. Menjalankan pengawasan dan pengawalan ke atas fungsi-fungsi perancangan,belanjawan,kewangan dan pengurusan jabatan. b) Bahagian latihan Berikut adalah tugas yang dijalankan di bahgian ini : I. Mengenal pasti kepeluan untuk semu kategori pegawai, kakitangan dan pekerja II. Menyediakan program kursus keseluruhan dalam jangka masa panjang, tahunan serta semasa mengadakan kursus-kursus diperingkat kilang, zon dan ibu pejabat. III. Membuat penilaian kursus, laporan kursus serta ulangkaji terhadap kursus yang dijalankan. c)Bahagian perolehan Berikut adalah tugas yang dijalankan di bahgian ini : i. Menyusun, mencadang dan mengurus peraturan- peraturan dan tatacara mengenai: a) Khidmat dan tender kontrak. b) Belian dan bekalan. ii. Mengawal dan mengenal pasti kaedah-kaedah Sistem Perolehan dari segi permohonan, belian dan penerimaan barang. 13
 24. 24. d) Bahagian perancangan dan kawalan Berikut adalah tugas yang dijalankan di bahgian ini: I. Buah tandan segar (BTS) II. Kawalan inventori III. Perancangan kilang IV. Pengurusan jualan minyak e) Bahagian keawangan Berikut adalah tugas yang dijalankan di bahgian ini: I. Merancang, menyusun dan mengarah aktiviti-aktiviti Bahagian keawangan serta mencadang semua peraturan keawangan. II. Mengarah perancangan, penyediaan dan penjagaan rekodrekod perakaunan. Mamaju dan mentadbir program pelaburan yang mudah dan mengekalkan hubungan dengn insitusiinstitusi bank dan angensi luar. III. Mengarah, mengumpul dan menganalisa laporn-laporan keawang, belanjawan dan kawalan pembelanjaan. f) Bahagian operasi Berikut adalah tugas yang dijalankan di bahgian ini: I. Menyusun dan mencadang dasar-dasar dan peraturanperaturan operasi-operasi,menyelaraskan operasi-operasi ibu pejabat dan peringkat kilang,memberi khidmat nasihat dan pertolongan kepada pengurusan dan kakitangan kilang. 14
 25. 25. II. Memberi arahan-arahan pentadbiran umum,mengadakan mutu kerja,menilai operasi-operasi,menyesuaikan programprogram seperti yang dikehendaki. III. Merancang,menyusun,mengawasi dan menyelaraskan semua aktiviti-aktiviti perkilangan. IV. Mengkaji penggunaan sumber-sumber secara maksimum dan menentukan keutamaan-keutamaan bagi aktiviti projek. g) Bahagian senggaraan Fungsi bahagiam ini adalah seperti berikut: I. Menyelaraskan kerja-kerja selenggaraan besar berancangan iaitu meliputi aspek penyediaan spesifikasi, penilaian tender, kawalan kerja, pengesahan siap kerja dan permohonan pembayaran ke atas kerja-kerja yang siap. II. Mengatur kerja pembaikan segera yang tidak dirancang apabila diperlukan oleh kilang. 2.5 Bahagian kewangan Pentadbiran Kewangan di selenggarakan bagi memenuhi 2 keperluan utama iaitu perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Objektif Utama 1. Memproses dan menyimpan satu rekod yang lengkap bagi semua urusniaga kewangan dan menyediakan penyata-penyata yang berkaitan. 2. Merancang, mengarahkan dan mengawal sumber-sumber wang tunai yang ada. 15
 26. 26. 3. Merangka dan membentuk sistem pentadbiran kewangan selaras dengan peningkatan kecekapan pengurusan. 4. Menyediakan maklumat pengurusan yang mencukupi dan mengemas kini selaras keperluan luar dan dalaman. 2.6 Bahagian Pengurusan Sumber Dan Manusia Peringkat kilang sawit pengurusan sumber manusia adalah bergantung kepada peringkat pengurusan di ibu pejabat. Segala pekara tertaluk di ibu pejabat. Setiap pekerja akan di nilai mengenai pretasi kerja oleh pihak pengurusan penilaian ini melibatkan pretasi kerja dan disiplin semasa bertugas. Penilaian Prestasi Tahunan Petugas Sistem penilaian prestasi petugas yang dibuat adalah meliputi petugas bergaji bulanan dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan oleh pihak ibu pejabat. Borang penilaian prestasi petugas bergaji bulanan (PBB) di pejabat dan target dalam kerja. Penilaian prestasi pekerja dibuat oleh pihak pengurusan pada bulan sebelum tarikh kenaikan gaji. Insurans 16
 27. 27. Semua pekara yang berkaitan dengan polisi insurans seperti bayaran premium dan penyelenggaraan tuntutan adalah di uruskan oleh ibu pejabat. Sekiranya ada kes-kes kemalangan petugas, kehilangan kerosakan kepada harta dan sebarang tuntutan atau dokumen daripada pihak ibu pejabat. Syarikat mengambil polisi insurans yang meliputi perlindungan seperti berikut: 1. Polisi kebakaran 2. Polisi kecurian 3. Polisi tanggungan awam 4. Wang dalam perjalanan 5. Jaminan ketaatan 6. Insurans All Rinks Larangan Menerima Hadiah / Keraian Dari Pemborong Atau Pembekal Petugas dituntut supaya menyempurnakan tugas dan tanggungjawab dengan cekap dan adil. Petugas adalah ditegah menceburi diri dalam kegiatan dan amalan yang boleh menjejaskan pertimbangan diri seperti menerima hadiah dan keraian daripada pembekal atau pemborong 17
 28. 28. Tatatertib Tindakan tatatertib adalah merupakan langkah-langkah yang diambil ke atas petugas yang melanggar peraturan syarikat. Tindakan boleh dikenakan ke aats petugas yang mengingkari larangan dan peraturan yang ditetapkan ianya mengikut jenis kesalah yng dilakukan oleh petugas. Bagi kes-kes yang melibatkan salah laku, tindakan boleh diambil setelah proses siasatan dilakukan. Bagi kes ketidak hadiran tanpa sebab, iaitu surat tunjuk sebab hendaklah dikeluakan kepada petugas. Apabila petugas didapati bersabit terhadap tuduhan salah laku dengan keputusan disingkirkan daripada perhidmatan, petugas akan dimaklumkan secara bersurat tentang keputusan temu siasat tersebut. Antara pekara penting yang perlu dikemukan adalah akta peruntukan yang dikenakan, tarikh mula disingkirkan dan kesalahan tersebut layak atau tidak untuk membuat rayuan. 2.7 Latihan Di Peringkat Kilang Pengurus kilang adalah bertanggungjawab menyediakan latihan yang cukup untuk memastikan petugas mereka berupaya melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan.Aktiviti latihan di peringkat kilang boleh dibahagikan kepada beberapa kategori seperti berikut:1. Aspek teknikal (Operasi,senggaraan automasi dan lain-lain) 2. Aspek pengurusan dan kualiti. 3. Aspek alam sekitar. 4. Aspek keselamatan dan kesihatan pekerja. 18
 29. 29. Pengurusan adalah bertanggungjawab melaksanakan TNA di peringkat kilang bagi membentuk ‘Program Latihan Tahunan’.Pengurusan kilang bertanggungjawab untuk Pelan Latihan Tahunan berdasarkan cadangan daripada JKLK.Satu kalender latihan hendaklah dikeluarkan pada akhir tahun untuk program tahunan berikutnya.JKLK bertanggungjawab untuk menyemak dan mengubahsuai dari masa ke semasa Terhadap kesesuaian kandungan modal latihan yang sedia ada.Dalam persiapan untuk sesuatu program latihan perkara-perkara berikut hendaklah dipastikan: 1. Pengajar 2. Bahan kursus 3. Pelatih (senarai nama) 4. Kemudahan-kemudahan latihan 5. Pentadbiran Program latihan hendaklah dikendalikan mengikut jadual seperti kalendar latihan. Petugas dan penyelaras program hendaklah bertanggungjawab mengedarkan borang penilaian kursus setiap akhir sesi kursus. Rumusab penilaian hendaklah disediakan untuk di bincangkan dalam JKLK. Kerani bertanggungjawab menyediakan dan mengemaskinikan rekod Latihan untuk setiap petugas. 19
 30. 30. 2.8 CARTA ORGANISASI ABDUL KADIR MUHAMMAD ( MILL MANAGER ) ABDUL MALIK SAFIAN AHMAD TARMIZI ALIAS ( ASSISTANT MILL MANAGER ) ( ASSISTANT MILL MANAGER ) AHMAD TARMIZI ALIAS TAJUDDIN MORAD ROSDI MANAP ISMAIL JAAFAR ( FFB GRADING SUPERVISOR ) ( OPERATION SUPERVISOR ) ( LABORATORY ASSISTANT ) ( FORMEN ) ZAMRI MUHAMED FINANCE CLERK ) ZAINAL ABIDIN MANAP YAHYA ALI ( OPERATION SUPERVISOR ) ( STORE CLERK ) LAMRI SAAT ROSLAN ZALI MOHD ( ABD RAZAK ZAINAL ABIDIN ( BOILER HOUSE CHARGEMEN ) ( UNION NEP ) ( ELECTRIC CHARGEMEN ) 20
 31. 31. BAB 3 RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI 3.1 PENGENALAN Bab ini adalah ringkasan keseluruhan aktviti mingguan yang dilakukan sepanjang menjalani latihan industri. Berdasarkan aktiviti yang dilakukan yang ditulis di dalam buku jurnal refleksi secara ringkas akan di terangkan dalam bab yang meliputi tugas yang diberikan oleh penyeliai. Setiap aktiviti atau tugas yang dijalankan akan dicatat dalam buku laporan harian. Oleh itu, bahagian ini akan menjelaskan secara ringkas aktiviti-aktivitidan tugas saya yang telah dijalankan semasa menjalani latihan industri pada satu semester iaitu dua puluh minggu. Segala aktivitiyang dilakukan akan diterangkan dari minggu ke minggu supaya dapat menyimpulkan kerja-kerja yang telah dilakukan dalam seminggu di sampingakan memudahkan proses penyemakan. Hari kerja dalam seminggu tidak semestinya sama setiap minggu kerana terdapat cuti umum dan cuti yang diumum oleh pihak syarikat. Dalam menjalani latihan industri, saya telah di dedahkan dengan banyak perkara yang baru. Selain mempraktikkan apa yang telah dipelajari di politeknik, saya juga telah didedahkan dengan peraturan-peraturan dan etika syarikat dan ianya perlu dipraktikkan setiap kali saya berada di syarikat di mana saya menjalani latihan industri. Ketika menjalani latihan industri di syarikat ini, saya 21
 32. 32. telah ditempatkan di bahagian penyelenggaraan mekanikal yang lebih kepada kerja-kerja membaik pulih dan menyelenggara peralatan mesin dalam kilang. Setiap pekerjaan yang ditugaskan telah dijadualkan oleh jurutera senggaran untuk memudahkan tugas penyelenggaraan seterusnya pada setiap hari jumaat kilang melakukan kerja ( prevention maintenance ) ianya bermaksud membuat pemeriksaan dan menyelenggara peralatan mesin secara berjadual yang telah ditetapkan. Dalam menjalani latihan industri, saya telah diberi masa selama 7 jam sehari, bermula dari jam 08.00 a.m – 04.00 p.m setiap hari bermula dari hari Isnin – Sabtu. Berikut merupakan ringkasan mingguan ketika saya menjalani latihan industri selama 20 minggu. 22
 33. 33. MINGGU PERTAMA (17 DISEMBER 2012 – 22 DISEMBER 2012) AKTIVITI YANG DILAKUKAN SEPANJANG MINNGU INI 1. Tukar paip hydrocyclone 2. Mengantikan paip air yang mengalami kebocoran 3. Melapor diri di firma 4. Kemalangan kebakaran berlaku dalam kilang 5. Mempelajari membuat saluran paip 6. Ubahsuai kedudukan bearing MINGGU KEDUA ( 24 DISEMBER 2012 – 29 DISEMBER 2012 ) 1. Pasang paip 2. Pasang ( sprocket elevator ) 3. Mempelajari cara menukar hanger bearing 4. Membaiki shaft 5. Membuat pemeriksaan pada ( kernel bunker ) dan pemeriksan pada ( despecth pump ) MINGGU KETIGA ( 31 DISEMBER 2012 – 5 JANUARI 2013 ) 1. Mempelajari bagaimana proses buah tandan segar ( BTS ) 2. Tukar ( endless sprocket ) 3. Membaiki rail 4. Membuat pemerikasaan 23
 34. 34. MINGGU KEEMPAT ( 7 JANUARI 2012 – 12 JANUARI 2012 ) 1. Membuat pemeriksaan pada mesin ( kernel heater silo ) 2. Membuat lubang skru pada ( flanges ) 3. Membuat pemeriksaan pada dinding tangki ( silo ) 4. Mengantikan ( ribbon ) yang patah 5. Pasang bearing MINGGU KELIMA ( 14 JANUARI 2013 - 19 JANUARI 2013 ) 1. Membuat tapak motor ( kernel heater fan ) menggunakan plat 2. Mengemas bengkel 3. Pasang ( chute ) 4. Membuat pemeriksaan pada sprocket elevator 5. Baiki kebocoran pada ( valve ) 6. Kimpal ( bush thresher ) . MINGGU KE ENAM ( 21 JANUARI 2013 – 26 JANUARI 2013 ) 1. Baiki kebocoran pada con ( hydrocyclone ) 2. Kemas bengkel 3. Fabricate chute 4. Pasang bearing F210 5. Membuat pemeriksaan pada ( fruit elevator ) 24
 35. 35. MINGGU KE TUJUH ( 28 JANUARI 2013 – 2 FEBUARI 2013 ) 1. Membuat sokongan bahagian bawah paip stim 2. Membuat projek yang diberikan oleh penyelia 3. Buang rantai 4. Membuang ( liner ) MINGGU KE LAPAN ( 4 FEBUARI 2013 – 9 FEBUARI 2013 ) 1. Buang ( liner ) dan pasang ( liner ) 2. Membuat kimplan pada ( liner ) 3. Kemas bengkel 4. Buat ( plate form ) 5. Pasang scrapers dan rantai untuk ( conveyer horizontal ) 6. Pasang ( bucket elevator ) . MINGGU KE SEMBILAN ( 12 FEBUARI 2013 - 16 FEBUARI 2013 ) 1. Kimpal rail 2. Baiki bumbung 3. Membuat pemeriksaan dan penyelenggaraan pada mesin seperti ( elevator ),( conveyer ) dan ( gear box ) 4. Pasang chute 5. Baiki ( shaking grate ) kernel silo 25
 36. 36. MINNGGU KE SEPULUH ( 18 FEBUARI 2013 – 23 FEBUARI 2013 ) 1. Potong paip 2. Cuti sakit 3. Kemas bengkel 4. baiki kebocoran pada paip MINGGU KE SEBELAS ( 25 FEBUARI 2013 – 2 MAC 2013 ) 1. Tukar liner mesin rolek 2. Fabricate paip untuk ( despecth pump ) 3. Membuat pemeriksaan 4. Baiki kebocoran paip 5. Baiki rail 6. Mempelajari bahagian rolek MINGGU KE DUA BELAS ( 3 MAC 2013 – 9 MAC 2013 ) 1. Baiki tapak bearing 2. Fabricate chute 3. Baiki kebocoran 4. Pasang belting 5. Psang pump bomba 6. Potong plat 26
 37. 37. MINGGI KE TIGA BELAS ( 11 MAC 2013 – 16 MAC 2013 ) 1. Kemas bengkel 2. Baiki plate form 3. Tukar bearing 4. Kimpal recond gear bunch 5. Membuat pemeriksaan 6. Kimpal ( LPTS ) cyclone MINGGU KE EMPAT BELAS (18 MAC 2013 – 23 MAC 2013 ) 1. Tukar belting ( digester ) 2. Baiki plate form 3. Membuat pemeriksaan 4. Tukar valve ball ( autodesender ) 5. Menyelia tempat kerja 6. Baiki kebocoran paip ,MINGGU KE EMPAT BELAS ( 25 MAC 2013 – 30 MAC 2013 ) 1. Membuat pemeriksaan pada mesin rolek 2. Kemas bengkel 3. Membantu menukar liner 4. Servis pump 5. Buka rotor sleve rolek 6. Pasang rotor rolek 27
 38. 38. MINGGU KE ENAM BELAS ( 1 APRIL 2013 – 6 APRIL 2013 ) 1. Membuat pemeriksaan pada ( autofeeder ) 2. Pemeriksaan pada enjin jenset 3. Baiki ( shakin grate ) 4. Baiki tapak motor 5. ( Prevention maintenance ) 6. Ganti minyak ( gear box ) MINGGU KE TUJUH BELAS ( 8 APRIL 2013 – 13 APRIL 2013 ) 1. Prevention maintenance 2. Mengantikan linear 3. Kemas bengkel 4. Baiki kerosakan rail track 5. Ganti minyak gearbox 6. Baiki kebocoran LPTS MINGGU KE LAPAN BELAS ( 15 APRIL 2013 – 20 APRIL 2013 ) 1. ( Buka net screen second stage ) 2. Tukar ( mechanical seal ) 3. ( greasing bearing ) 4. ( Fabricate plate form C.B.C ) 5. ( prevention maintenance ) 28
 39. 39. MINGGU KE SEMBILAN BELAS ( 22 APRIL 2013 – 28 APRIL 2013 ) 1. Ganti tali sawat pump C.O.P 2. ( Prevention maintenance ) 3. Buat plate form 4. ( Greasing bearing ) 5. Pasang pump air 6. Buka ( bucket elevator ) MINGGU KE DUA PULUH ( 29 APRIL 2013 – 3 MEI 2013 ) 1. Penerangan mengenai stesen Boiler 2. Penerangan mengenai stesen Boiler 3. Mengikuti program hari keluarga yang di anjurkan oleh pihak kilang pada 30 – 1 Mei 2013 4. Pengesahan tamat latihan industri 5. 29
 40. 40. BAB 4 PROSES MINYAK KELAPA SAWIT 4.1 Stesen Penerimaan ( BTS ) Carta Proses Kelapa Sawit Air Sungai Buah tandan sawit (BTS ) Loji Stesen Penerimaan BTS Penjernihan Air Stesen Penyucihama Wap ( seterilizer ) Stesen dandang setim Stesen Pelerai/Pemerah ( Digester/theresher ) Sabut Tempurung Stesen Loji Isi Sawit Isi Rong Sawit 30 Stesen Pembersihan Minyak Kelapa Sawit ( Oil Room ) Minyak Sawit Mentah
 41. 41. 4.1.1 Proses Timbang Tujuan utama proses ini dijalankan untuk mendapatkan berat bersih penerimaan dan penghantaran bahan mentah.Orang yang dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas ini ialah pengurus, penolong pengurus,kerani timbang dan pembantu kerani timbang. Tugas juru timbang dalah membuat timbangan terhadap penerimaan bahan mentah iaitu bahan mentah ( BTS ) dan pengeluaran hasil seperti minyak sawit mentah, isi sawit ( kernel ) dan sebagainya. Segala urusniaga masuk dan keluar perlu ditimbang terlebih dahulu. Proses ini menerangkan cara buah tandan segar di terima dari pembekal dan peladang ,penjualan hasil kilang ditimbang dan di gredk supaya dapat menepati kualiti bahan mentah yang standard sebelum di buat bayaran mengikut harga selepas digred dan penjualan hasil kilang yang berkualiti. Proses ini dapat membantu kilang supaya dapat menerima bts dan menjual hasil keluaran kilang. Di Kilang Sawit Chini 03 terdapat dua jenis penimbang iaitu ( Toledo ) dan ( Avery L 200 ). Timbang ( Toledo ) digunakan untuk menimnag hasil yang keluar dari kilang sepertoi menyak sawit mentah ( cpo ), isi sawit (kernel ) , baju abu tandan, tandan kosong dan sebagainya. Manaka penimbang jenis ( Avery L 200 ) pula digunkan untuk menimbang bahan mentah yang diterima dari pembekal iaitu buah tandan segar. 31
 42. 42. 4.1.2 Stesen tuangan BTS ( Greding ) BTS dari stesen penerimaan atau timbangan lori akan dibawa masuk ke kawasan tuangan ( greding ), BTS dituangkan ke tapak tuangan untuk proses ( greding ) oleh para petugas ( grader ). Untuk memastikan kualiti BTS akan di periksa oleh grader dari segi tandan muda,tandan mengkal,tandan busuk dan benda asing Gambar rajah 4.1.2 : Tuangan 4.1.3 Loading Ramp 1. Petugas perlu memastikan gerabak ( cages ) kosong dan tesusun sebelum BTS dituangkan kedalam ( cages ) 2. Pengisian dibuat mengikut sistem FIFO dimana pam hidraulik supaya BTS dan buah relai masuk kedalam gerabak kemudian pam hidraulik akan ditutup selepas gerab penuh. 3. Setiap gerabak boleh memuatkan 2.5 MT petugas perlu memastikan gerabak ini di isi dengan penuh. 32
 43. 43. gambar rajah 4.13 : Pengisian ( BTS ) ke dalam gerabak 4.1.4 Kapstan ( capstan ) Penggunaan kapstan untuk membantu penolakan gerabak masuk dan keluar dari penyucihama (seterilizer ). Kapstan mempunyai tarikan dalam lingkungan 60 tan. kawasan ini adalah berisiko kemalangan setiap petugas perlu sentiasa melakukan kerja mengikut Standard Operation Procedure ( SOP ). Setiap petugas memakai pakaian keselamatan lengkap yang dibekalkan pihak pengurusan kilang seperti kasut,sarung tangan topi keselamatan dan pelindung telinga. gambar rajah 4.1.4 : Capstan 33
 44. 44. 4.2 Stesen Penyucihama ( seterilizer ) Ladang Lori i) Pengakutan Tapak tuangan i) Greding ii) Tolakan masuk ( Loading Ramp ) i) Gerabak pengukusan Proses seterusnya Stesen Penyucihama ( seterilizer ) 34
 45. 45. 4.2.1 Penyucihama (seterilizer ) Tekanan hendaklah dipastikan mencapai 40psi hingga 45 psi. Pastikan BTB dimasak mengikut jangkamasa yang ditetapkan iaitu 90 minit..Penyuci hama merupakan proses pengukusan BTS menggunakan stim yang diperolehi daripada boiler. Proses ini penting dalam pemprosesan minyak mentah kerana; 1. Menghentikan kenaikan FFA dapat menghentikan tindakan enzim yang pada suhu sekurang-kurangnya membolehkan mutu minyak yang dihasilkan tidak berapa baik. 2. Memudahkan pemisahan buah sawit daripada tandan. Apabila haba yang tinggi dikenakan, ia akan membantu proses peleraian buah ( threshing ). 3. Membantu memecahkan sel-sel minyak dalam mesolarp. Ini akan memudahkan pengeluaran minyak daripada sabut. 4. Tekanan haba boleh menyebabkan isi sawit mengecut tidak melekat pada tempurung dan sabut mudah renggang. 5. Memudahkan proses pemecahan biji sawit yang akan dijalankan di stesen cracking.kelembapan biji sawit dan masa pengeringan dalam silo biji sawit dapat dikurangkan. Gambar rajah 4.2.1 Penyucihama (seterilizer ) 35
 46. 46. 4.3 Stesen Peleraian Dan Pemerah BTS dari stesen penyucihama Mengangkat i) crane Peleraian i) Autofeeder ii) Pelerai ( thresher ) iii) Pengakut Buah relai Pemerah i) Penghaadam ( digester ) ii) Pemerah ( press ) iii) Pengasingan pasir (sand trap ) iv) Penapis minyak ( vibrating screen ) v) Tangki minyak mentah ( cruide oil tank) vi) Pam minyak mentah (cruide oil pump ) 36
 47. 47. 4.3.1 Mesin Angkat ( crane ) Mesin angkat berfungsi mengangkat sekurang- kurangnya 12 buah gerabak dengan muatan 2.5 tan ( BTS ) yang dikukus didalam masa 90 minit. Ia juga digunkn untuk mengangkat dan mencurahkan ( BTS ) didalam ( Autofeeder ) dan dipulangkan ke atas ( rail track ) dalam masa 5 minit. Gambar rajah 4.3.1 Proses mengangkat dan tuangan 4.3.2 Autofeeder ( Autofeeder ) berfungsi memastikan tandan –tandan yang telah dikukus dimasukkan pada kadar tetap ke dalam pelerai ( theresher ). Kadar masukkan ( BTS ) ke dalam pelerai hendakalah didalam lingkungan 0.5 tan ( BTS ) pada setiapa minit. 37
 48. 48. Tandan yang masuk kedalam pelerai dengan ditolak oleh plat yang bergerak dengan pusingan 1-5 rpm ( Autofeeder ) adalah bergantung kepada sistem automatik di penghadam dimana ia memberi arahan kepada ( Autofeeder ) untuk berhenti apabila penghadzam telah penuh. Gambar rajah 4.3.2 Autofeeder 4.3.3 Pelerai ( Thresher ) Pelerai adalah berfungsi untuk meleraikan buah- buah yng dikukus daripada tandan.dalam pelerai biji akan lerai dan keluar melalui lubang-lubang dalam pelerai. Pelerai terdiri daripada deram yang bergaris pusat 6 inchi yang dipegang menggunkan ( Bolt ) kepada ( annular bar ) . Tiga topang yang dipanggil ( spider arm ) dikancing ( bolted ) serta dikimpalkan kepada bahagian deram. Didalam deram terdapat besi bersudut untuk menolak tandan kosong keluar. 38
 49. 49. Gambar rajah 4.3.3.1 Thresher 4.3.4 Mesin Penghadzam ( Digester ) Dan Pemerah ( Screw Press ) Mesin penghadzam adalah alat untuk memisahkan bahagian mesokarp dan biji sawit. Stim dibekalkan untuk mendapatkan suhu 95’C supaya keadaan mesokarp adalah lembut. Pisau didalam mesin digunakan untuk memisahkan mesokarp dan biji sawit serta memecahkan sel minyak. Gambar rajah 4.3.4 Digester 39
 50. 50. Mesin pemerah berfungsi mengeluarkan minyak daripada buah sawit, iaitu minyak diasingkan dari fibre dan nut dengan cara ( press ) atau mampatan. Terdapat 2 unit ( worm screw ) yang berpusing secara berlawanan dalam sarang pemerah ( press cage ). Kon penutup ( screw press ) dijalankan dengan menggunkan hidrolik. Apabila kon digerakkan tekanan akan meningkat dan pemampat akan berlaku. Dengan ini minyak akan di perah dan keluar melalui lubang-lubang kecil di sarang pemerah. 4.4 Pembersihan Minyak Kelapa Sawit 4.4.1 Bilik Minyak Stesen bilik minyak merupakan bahagian yang amat penting bagi sesebuah kilang sawit. Di sini minyak mentah akan menjalani beberapa peringkat. Selain menjalani pemprosesan minyak mentah, aspek kebersihan juga amat dititikberatkan bagi memastikan penghasilan minyak mentah bermutu tinggi dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.Tujuan utama bahagian ini adalah untuk memastikan dan menghasilkan minyak yang bermutu tinggi dan kehilangan minyak adalah yang paling minimum. Terdapat beberapa objektif operasi bilik minyak antaranya ialah; 1. Pengasingan minyak tulen (pure oil) daripada minyak mentah(crude oil) pada peringkat permulaan. 2. Penghasilan minyak yang baik daripada keladak (clarifier). 40
 51. 51. 3. Pengasingan minyak tulen dengan air dan kekotoran yang baik dapat dilakukan. Gambar rajah 4.5.1 : Oil room 4.4.2 Penapis Minyak Mentah ( vibrating screen) Penapis minyak mentah dan kekotoran seperti pasir,sabut dan lain-lain supaya pengasingan minyak di bilik minyak dapat dilakukan dengan baik.Terdapat dua rekabentuk penapi iaitu penapis bulat (circular VS) dan penapis empat segi (conventional).ada dua jenis jaring yang berbeza saiznya iaitu 20 mesh diatas dan 40 mesh dibahagian bawah.Pergerakannya dikawal oleh sebuah motor dan pemberat yang tidak seimbang. 4.4.3 Perangkap Pasir Perangkap pasir berfungsi mengasingkan yang masuk ke kilang bersama buah sawit yang dihantar ke kilang.Kedudukannya adalah di bawah pemerah sebelum minyak mentah mengalir ke penapis.Sekiranya pasir tidak ditapis terlebih dahulu sebelum masuk ke mesin penapis minyak mentah,ia akan menyebabkan kesumbatan mesin ‘Sludge’ dan seterusnya menggangu operasi mentah akan mengalir keluar dari atas. 41
 52. 52. 4.5 Loji Isi Sawit Biji sawit, sabut dai mesin pelerai dan pemerah Penggasingan sabut i. Cake breaker conveyor Sabut ke stesen ii. Polishing drum dangdang iii. Penyedut sabut ( depericper ) ‘ Pemprosesan biji sawit I. Silo biji sawit II. Kipas pemans Tempurung ke III. Shaker grate stesen dangdang IV. Pemecah biji ( nut craker ) V. Jeriji bergetar ( vibrating through ) VI. Pengasingan tempurung ( LPTS ) VII. Pembersih isirong ( hydrocyclone Pemprosesan isirong I. Silo isi rong II. Kipas pemanas III. Kernel bunker Isi rong kering dibersih 42
 53. 53. 4.5.1 Cake Breaker Conveyor ( Cake Breaker Conveyor ) digunakan untuk mengering dan memecahkan Kek Pemerah (Press Cake) bertujuan untuk pengasingan sabut dan biji sawit di Depricarper. 4.5.2 Depricarper Digunakn untum mengasingkan sabut dari biji swit dengan menggunakan angina.( Depericaper fan ) akan mengawal kelajuan angin di pneumatic ( Separating Column ) bahan ringan iaitu sabut akan di sedut ke ( Fibre Cyclone ) manaka biji sawit yang lebih berat akan jatuh ke ( Nut Polishing Drum ) digunaakn untuk mengeluarkan sabut yang msih melekat pada biji sawit. ( Fibre Cyclone ) digunakan untuk mengumpulkan sabut yang seterunya digunakan sebagai bahan bakar untuk dangdang. Secara ringkas( Depericarper ) mempunyai mensin-mesin berikut : a) Nut Polishing Drum . b) Pneumatic Separating Columm. c) Fibre Cyclone. d) Depricarper Fan. 4.5.3 Pemecah Biji Sawit ( Nut Cracker ) Biji sawit dari silo biji sawit dipecahkan oleh pemecah biji ( nut cracker ) yang terletak dibawah silo biji sawit. Pemecah biji mengandungi pemutar ( Rotor ) yang berpusing dengan kelajuan tinggi.biji sawit akan masuk ketengah pemutar 43
 54. 54. dan keluar melalui celah-celah pemutar.biji sawit dipecahkn apabila terhentak ( Wearing Ring ) pada pemegun ( Stator ). Pemecah biji dilengkapi dengan pemancu halaju boleh ubah ( Variable Speed Drive ) untuk memudahkan melaraskan kelajuan supaya dapat mencapai kecekapan pemecahan yang baik. Kelajuan pemutar boleh di ubah dari 1000rpm sehingga 2000rpm Gambar rajah 4.6.3 : Mesin rolek 4.5.4 LPTS ( Light Particles Transport System ) Fungsi pneumatic adalah untuk mengasingkan dan mengeluarkan habuk,tempurung ringan serta isi sawit pecah dari campuran pemecahan ( Cracked Micture ). Sistem tersebut terdiri daripada turus tegak ( Verticle Column ) yang mengandungi pengaliran udara melalui penggunaan kipas. Biasanya 80% tempurung bebsa diasingkan mankala isi sawit tak retak dan sepruh retak jatuh ke jeriji bergetar, kehilngan isi sawit pada LPTS hendaklah dibawah paras 2.0%. 44
 55. 55. 4.5.5 Jeriji Bergetar ( Vibrating Through ) Jeriji sawit bergetar adlah untuk mengasingkan isi sawit dan tempurung daripada biji sawit yang tidak pecah. 4.5.6 Hidrosiklon Sistem hidrosiklon menggunakan pebgaliran air untuk mengasingkan isi sawit dan tempurung yang mempunyai ketumpatan yang berlainan. Secara ringkasnya, campuran pemecah masuk keruanag utama A yang mengandungi air. Air serta campuran pemecah dipam dengan menggunakan pam C1 ke siklon D. sebhagian isi sawit akan meninggalkan siklon D. Dengan menggunakan pam C2 campuran pemecah ( kebanakannya serpihan tempurung ) dipam ke siklon E dimana pengasingan terakhir berlaku. Serpihan keluar ke ( driping Drum ) melalui lubang puncak siklon E. manakala isi sawit serta baki tempurung masuk ke ruang A melalui lubang volute dan di edar semula. 4.5.7 Silo Pemanas Isi sawit diangkat daripada hidrosiklon melalui ( Kernal Elavator ) ke silo isi sawit untuk Proses pengeringn. Isi sawit mestilah dikeringkn agar kandungan air tidak melebihi 6.0 – 7.0 %.proses ini adalah penting kerana : I. Isi sawit yang basah mudah menjadi ulat II. Apabila isi sawit disimpan dalam keadaan basah kandungan sid ( FFA ) akan meningkat dengan cepat. 45
 56. 56. Proses pengeringan ini dijalnkan dalam sebuh silo dimana isi sawit disimpan dan udara panas ditiup ( melalui pemanas ) dengn menggunakan kipas. Masa pengeringan adalah antara 14 -16 jam sekitar pemansan 50 - 55ºC. 4.5.8 Kernal Bunker ( Kernel Bunker ) ialah sistem penyimpanan isi sawit sebelum ianya dihantar secara pukal atau bulk menggantikan sistem bag. Ia terdiri daripada sebuah tangki berbentuk segi empat dan pyramid dibahagin bwah berbentuk silinder dn kon bahagian bawah dilengkapi dengan : I. Pintu kawalan hidraulik – digunakan untuk mengeluarkan isi sawit bagi tujun penghantaran II. ( Kernal Winnowing System ) – terdiri daripada 2 unit kipas, dua siklon, dan empat unit ( Airlock ) dan digunakan untuk membersihkan isi sawit daripada habuk atau kekotoran yang ringan sebelum di buat penghantaran. Saiz ( Kernal Bunker ) ini ialah ( 24 ft X 24 ft X 10 ft ) yang mempunyai kapasiti 120 tan metrik. 46
 57. 57. BAB 5 LOJI KUASA STIM 5.1 Loji Kuasa Stim 5.1.1 Kegunaan Stim Dalam Industri Loji kuasa stim menggunakan stim sebagai medium untuk menjanakan kuasa dan menukarkan tenaga kinetic kepada tenaga mekanikal.Tenaga dari stim akan ditukarkan kepada tenaga mekanikal oleh turbin dan turbin akan memacukan penjana. Tujuan utama stim turbin ini digunakan dlm industry adalah untuk mengeluarkan tenaga elektrik untuk operasi kilang diatas sebab berikut : a) Kos operasi rendah b) Menggunkan bahan bakar yang sedia ada c) Bhan buangan stim turbin dapat digunakan semula distesyen lain d) Kawaln operasi rendah e) Dapat dipasangkan dimana- mana Komponen asas yang terdapat dalam loji kuasa stim: 1. Dandang (Boiler) Merupakan alat yang paling utama dalam menghasilkan stim. Ianya adalah satu bekas tertutup yang diisikan dengan air dan kemudiannya air ini dipanaskan sehingga berubah ke fasa stim. Terdapat dua jenis dandang yang dikelaskan mengikut strktur pembinaannya iaitu: 47
 58. 58. i. Dandang Tiub Api (Fire Tube Boiler) ii. Dandang Tiub Air (Water Tube Boiler) I 2. Turbin Stim (Steam Turbine) Menghasilkan punca putaran bagi melakukan sesuatu kerja. Turbin ini berputar dengan bantuan stim yang diterima dari dandang dalam bentuk tekanan dan halaju yang tinggi mengikut jenis turbin. Taburan tekanan dan halaju ini adalah dikawal dengan menggunakan muncung (nozzle) yang berasingan atau bilah tetap mengikut pembinaan. 3. pam Air Bekal (Feed Pump) Pam yang digunakan untuk membekalkan bahan dari tangki bekalan kepada punca yang memerlukannya. Terdapat dua jenis pam yang digunakan dalam loji kuasa stim iaitu: i. ii. Pam bekalan bahanapi Pam bekalan air 4. Pemeluwap (Condenser) Stim yang memasuki turbin sedikit sebanyak akan berubah menjadi air akibat kejatuhan tenaga kinetiknya. Yakni akan terdapat stim yang masih wujud. Jika fasa stim adalah yang keluar dari turbin, maka ianya tidak boleh dipam ke tangki bekalan. Dengan itu, stim yang keluar dari turbin itu akan disalurkan masuk ke dalam pemeluwap dan di sini stim yang panas akan bersentuhan 48
 59. 59. dengan tiub-tiub tembaga yang berisi air sejuk dari menara penyejuk. Proses ini akan menyebabkan pemindahan haba dan seterusnya menukarkannya dari fasa campuran stim dan air itu kepada fasa air sepenuhnya 5. Tangki Bekalan Sesuatu bekas yang menampung sesuatu jenis bekalan yang bakal digunakan. Terdapat dua jenis tangki bekalan pada loji kuasa stim iaitu: i. ii. 6. Tangki Bekalan Air (Water Feed Tank) Tangki Bekalan Bahan Api (Fuel Feed Tank) Menara penyejuk (Cooling Tower) Satu menara yang biasanya diletakkan pada satu paras yang agak tinggi supaya berlaku peredaran udara yang elok. Menara penyejuk ini adalah pembekal air kepada tiub-tiub yang terdapat di dalam pemeluwap.Dengan ini air yang memasuki pemeluwap ini akan menjadi panas akibat dari proses pemindahan haba. Dengan itu satu pam air digunakan bagi menghantar air yang panas tadi naik ke menara penyejuk. Disini air itu akan dijatuhkan ke tapak menara pendingin itu sendiri dalam bentuk titisan-titisan air yang kecil. Pada masa ini air yang panas tadi akan menjadi sejuk dan air yang sejuk ini akan masuk kembali ke dalam pemeluwap. 49
 60. 60. Gambar rajah 5.1.1 : lakaran susun atur kompenen loji kuasa stim 5.1.2 Kendalian Loji kuasa Stim Kendalian loji kuasa stim adalah merujuk kepada titik awal air kepada titik akhir air. Air dalam dandang akan sampai ke suatu tahap yang ditetapkan dan alat pengesan akan mematikan pam. Pada masa ini, lektrod di dalam dandang akan menjadi merah menyala dan skaligus pemancit akan memancitkan bahan api ke atas elektrod tadi. Dengan ini, pembakaran akan berlaku secara berterusan sehingalah ‘burner’ itu dimatikan. Pembakaran yang berterusan ini akan menyebabkan air di dalam dandang itu mendidih dan seterusnya menjadi stim. Stim yang terkumpul ini akan tersimpan dibawah satu injap penahan sehinggalah tekanan kerja stim wujud. Setelah stim dilepaskan untuk memutarkan turbin, maka pembakaran akan terus berlaku dan stim akan dijana berterusan. Stim tadi akan mengalir melalui 50
 61. 61. saluran dan sampai ke muncung dan di sini tekanan stim yang tinggi akan dapat diubah kepada proses halaju yang tinggi supaya dapat memutarkan trbin tersebut. Putaran turbin ini akan menyebabkan penjana elektrik juga turut berputar dan menghasilkan tenaga elektrik dan tenaga ini akan melalui panel kawalan supaya dapat memenuhi piawaian. Stim yang berhalaju tinggi akan menhentam bilah-bilah turbin akan kekurangan tenaga kinetiknya dan ini akan menyebabkan sedikit daripada stim tersebut brubah kepada fasa air. Stim selebihnya perlu dikeluarkan supaya tidak membantu mengurangkan halaju stim yang bakal masuk oleh yang demikian, satu pam hampagas yang diisikan air terlebih dahulu digunakan untuk menyedut masuk stim dari turbin ke dalam pemeluwap. Di dalam pemeluwap, terdapat beberapa tiub tembaga yang berisi air sejuk dari menara penyejuk, apabila stim panas yang keluar dari turbin itu bersentuhan dengan tiub-tiub yang sejuk, maka pemindahan haba akan berlaku menyebabkan stim berubah fasa kepada air. Kemudian,air ini akan dihantar masuk ke dalam tangki ukur untuk menguji keberkesanan bebatan dan sebagainya. Seterusnya, air dari tangki ukuran tadi akan di hantar kembali ke tangki bekalan air sebelum ianya digunakan semula. 51
 62. 62. Dalam pada itu, air dalam tiub-tiub tembaga akan menjadi panas. Oleh yang demikian ,satu pam yang khas digunakan bagi mengepam air panas tadi ke bahagian atas menara penyejuk dan air sejuk darinya akan berselisih ganti. Gambar rajah 5.1.2 5.2 Rawatan Air 5.2.1 Proses Penjernihan Air Proses penjernihan air boleh diketegorikan kepada tiga bahagian 1. Coagulation 2. Flocculation 3. Settling of flocs 52
 63. 63. 1. Coagulation yang baik memerlukan pekara-pekara seperti berikut : a) Pemilihan bahan kimia yang betul iaitu menggunakan alum. b) PH air yang betul iaitu 6.0 – 8.0 sekiranya PH dibawah paras tersebut ash soda akan digunakan untuk menaikan kadar PH air. c) Turutan dosing yang digunakan adalah betul ( soda ash, alum, dan flocculant ) d) Sukatan bahan kimia dan air sempurna. 2. Flocculation yang baik memerlukan pekara berikut : a) Masa penahanan b) Aliran air yang tenag dan seragam 3. Settling yang baik seperti berikut ; a) Terbentuk lapisan sludge yang besar b) Kadar aliran yang sekata ( upflow rate ) 5.2.1.1 Kawalan penjernih Bahan kimia alum digunakan hendaklah dikawal supaya tidak melebihi had ( overdose ) kerana ia boleh menyebabkan : a) Penggunaan ( soda ash ) untuk menaikan kadar PH air. b) Lapisan bergelatin menyebabkan ( carry over floc ) c) Ion aluminium di dalam ( Boiler ) akan bergabung dengan silica dan memebentuk skala yang keras ( hard analcite scale ) d) Kesan kepada sistem saraf manusia. 53
 64. 64. 5.2.1.2 Rawatan Air ( Boiler ) Air yang digunakan di boiler memerlukan rawatn lanjutan sebelum proses penjanaan stim dilakukan kerana boiler memerlukan alat yang sangat kritikal dan sangat penting di dalam kilang. Rawatan bertujuan untuk. 1. Mengelakan pengaratan 2. Mengelakan ( carry over ) 3. Mengelakan bentuk skala deposit 4. Mendapatkan kualiti stim tulin Tedapat 2 jenis rawatan ( air boiler ) yang digunakan : 1. Rawatan luaran I. ( Softening ) II. ( Dearation ) 2. Rawatan dalaman I. ( Phosphate ) II. ( Synthetic sludge condition ) III. ( Oxygen scavenger ( caustic sulphite ) ) IV. ( On line clear ) Phosphate digunakan untuk mengelakan ( hardness ).dan bahan ( sludge conditioning ) digunakan untuk mengelakan lapisan ( suspended solid ) melekat pada dingding ( boiler ).selain itu, ( oxygen scavenger ( caustic sulphate ) and soda untuk mengelakan hakisan. 54
 65. 65. Kedaan ( air Boiler ) yang ideal adalah seperti berikut : Parameter Limit kawalan PH 10 – 11 Total hardness < 5 ppm Caustic alkalinity 250 – 400 ppm ( 2 ½ x silica value ) Total dissolve solid <2000 ppm Phosphate reserve 30 – 70 ppm Sulphate reserve 30 – 5 pppm Total iron as fe <2 ppm Chloride <150 ppm 55
 66. 66. BAB 6 LAPORAN KERJA YANG DIBERIKAN Pengenalan Bab ini menerangkan bahagian kerja yang dilakukan dan di pelajari sepanjang menjalani latihan industri. Semasa menjalani latihan industri saya ditempatkan di bahagain mekanikal yang dimana bahagian ini adalah salah satu bahagian penting iaitu tulang belakang kepada kilang kerana sebarang masalah dan kerosakan memerlukan khidmat pekerja mekanikal untuk selesaikan sebagai contoh dalam pemeriksaan mesin,pembaikan dan kerja penyelenggaraan. Semasa menjalani latihan saya sentiasa mengambil bahagian dalam kerja yang dilakukan oleh petugas dan mempelajarinya. Saya juga mempelajari untuk mengenal peralatan dyang digunakan dalam kilang. Selain itu, dalam bab ini saya akan menerangkan kerja yang dilakukan berserta gambar rajah yang akan di bentangkan dalam bab ini. 6.1 Kerja ( Overhaul Conveyor Horizontal ) ( conveyor ) adalah bahagian umum dari peralatan yang membawa beban yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain.( Conveyor ) digunakan dalam aplikasi yang melibatkan permindahan bahan berat atau besar dan ringan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan sistem ini kerja akan menjadi lebih cepat dan produktif. 56
 67. 67. Faktor – faktor pemilihan jenis ( conveyor ) biasanya mengikut bahan antaranya adalah : 1. Jumlah bahan yang di bawa 2. Jarak perpindahan bahan 3. Bentuk ( conveyor ) biasa yang digunakan ialah horizontal,vertical dan lain- lain Tugas yang diberikan ialah membantu petugas dalam kerja ( overhaul ) pada ( conveyor ) ini.semsa melakukan kerja ini saya banyak mempelajari tentang ( conveyor ) dari segi kegunaan dan peralatan penting untuk mesin ini. ( conveyor ) ini digunakan untuk memindahkan tandan kosong yang dikeluarkan mesin ( theresher ) setelah siap proses peleraian biji sawit dari tandan. Antara kerja yang dilakukan ialah mengantikan rantai,( bearing ), ( sprocket ) , ( linear ) dan (rantai ). Bahan dan peralatan yang digunakan 1. Kimpalan gas untuk memotong oksi 2. Mesin kimpalan arka 3. Alatan spana 4. Rantai 88 feet 5. Linear 44 unit saiz ialah ( 1⅓ in x ⅜ in x 20 ft ) 6. U.C.T takeup bearing 7. Chain block 57
 68. 68. Prosedur kerja 1) Rantai dipotong dengan menggunakan oksi atau kimpalan gas dengan tekanan untuk memotong iaitu oksigen 50 psi dan asetelin 13 psi. 2) Kerja membuang ( linear ) menggunakan oksi atau kimpalan gas dan bahagian bawah ( linear ) ini di bersihkan bagi memudahkan kerja mengantikan ( linear ) baru dan membuat kimpalan pada ( linear ) tersebut. 3) Selepas bahagian bawah linear dibersihkan linear yang baru di letakan pada kedudukkan yang sama dan disambungkan dengan tapak linear tersebut dengan mengimpal linear. 58
 69. 69. 4) Selepas itu,kerja mengimpal linear untuk menyambungkan linear pada tapak tersebut 5) Selepas selesai kerja pemasangan dan mengimpal liner rantai di pasang pada conveyer tersebut.rantai di pasang dengan menggunakan ( chain block ) untuk menarik rantai tersebut. 6) Setelah kesemua rantai siap dipasang.kerja penyambungan antara rantai dengan menymbungkan ke semua rantai menggunakan pin rantai yang dibekalkan. 59
 70. 70. 7) Kemudian ( scrapers ) dipasang pada bahagian rantai dengan memasukkan skru pada lubang yang disediakan pada rantai.menggunkan skru dan nut ½ inchi. 8) Langkah terakhir semua keadaan peralatan yang ditukar dalam keadaan baik dan selamat,membuat pemerikasaan semasa mesin sedang beroperasi dari segi ketegangan rantai dan pergerakan rantai berada di atas linear. Langkah keselamatan 1. Pastikan semua pakain keselamatan di pakai. 2. Lakukan kerja mengikut prosedur dan sentiasa mengamalkan ciri – ciri keselamatan. 3. Bersihkan kawasan yang akan dikimpal terlebih dahulu 4. Pakai pelindung muka sebelum memulakan kimpalan 60
 71. 71. 6.2 Kerja Pembaikan untuk Pam Mengantikan ( mechanical seal ) Pam biasanya digunakan bagi meningkatkan tekanan sistem supaya bendalir sistem tersebut dapat dipindahkan ke satu bahagian yang lain. Contohnya : 1. Dari perigi ke paras mukabumi 2. Dari sungai ke rumah 3. Lombong pam 4. Dari tempat rendah ke tempat yang tinggi Pam hanya digunakan bagi menghantar bekalan bendalir dari satu kawasan yang rendah ke mana – mana kawasan yang lebih tinggi. Jika penggunaannya adalah dari kawasan tinggi ke kawasan yang lebih rendah, pam tidak perlu digunakan. Dalam erti kata lain, ia merupakan suatu peranti mekanikal yang digunakan untuk menambahkan tenaga cecair supaya bergerak. Pam biasanya dijalankan oleh dua punca yang asas iaitu : Pacuan enjin a. Pacuan terus ( Motor Elektrik Gabungan Terus) Digunakan untuk memindahkan cecair dari paras yang rendah ke paras yang lebih tinggi.Ia boleh menggerakkan cecair dari kawasan yang mempunyai tekanan yang rendah ke kawasan yang mempunyai tekanan yang tinggi.Lebih banyak cecair yang boleh digerakkan olehnya dalam satu sela masa yang ditentukan dan ia bergantung kepada kadar alir yang dikehendaki. 61
 72. 72. Bagi menghasilkan kecekapan yang baik, adalah penting bagi memastikan komponennya berada dalam keadaan yang elok. Jadi untuk itu, kita perlu mengenali secara lebih dekat lagi akan nama dan juga kendalian komponen – komponen. Gambar rajah 6.2.1 : pump Secara umumnya pam air terdiri daripada : Perumah (casing) 1. Impeller 2. Stuffing atau seal box 3. Perumah (casing) Ia terdiri daripada impeller a. Impeller bertindak dengan memindahkan cecair ke dalam perumah. b. Turus naik dan pemindahan cecair berlaku pada saluran keluar. c. Arah aliran cecair bergantung kepada rekabentuk sesebuah perumah. 62
 73. 73. Jenis perumah : perumah membulat (circular casing) a) Mempunyai ruang impeller yang seragam. perumah volute (volute casing) b) Dinding berbentuk spiral menyebabkan ruang diantara impeller dan perumah semakin membesar. Impellar a. Impeller merupakan satu cekera nipis yang mempunyai bilah-bilah yang besar dan merupakan bahagian yang paling penting dalam sebuah pam. b. Ia berputar mengikut arah putaran jam(pandangan dari arah rotor).Bilahnya berbentuk melengkung ke belakang berfungsi untuk menolak cecair keluar daripada pam pada kadar yang telah disetkan. c. Sekiranya impeller bergerak pada putaran lawan arah jam,bilahnya mudah tertanggal dan pam tidak berfungsi dengan baik. Gambar rajah 6.2 : impeller 63
 74. 74. Perlatan yang digunakan 1. Alatan spana 2. Tukul 3. ( Mechanical seal ) 4. ( Thread seal tape ) 5. ( Silicon ) 6. Pemutar skru Prosedur kerja 1) Langkah pertama tanggalkan ( pulley ) kemudian bahagian ( pump casing ) dibuka terlebih dahulu dengan membuka skru yang terdapat pada bhagian ( casing ). 2) Kemudian ( impeller ) dibuka dengan cara mengetuk ( impeller ) tersebut mengikut lawan arah jam. Selepas itu , buka ( mechanical seal ) tersebut untuk di gantikan dengan yang baru. ( mechanical seal ) ini akan melindungi cecair keluar dari bahagian ( shaft ).ia satu komponen penting untuk semua jenis pum. 64
 75. 75. 3) Kemudian pasangkan ( mechanical seal ) tersebut. ( mecahanical seal ) ini dipasang mengikut manual yang diberikan dan perlu berhati – hati kerana terdapat ( gland ring ) yang diperbuat dari getah yang lembut amat mudah tercedera yang boleh menyebababkan ia rosak. 4) Akhir sekali pasangkan semula komponen yang di tanggalkan dan lakukan pemeriksaan pada pum tersebut untuk memastikan tiada lelehan pada ( shaft ) ketika pum dijalankan. Langak keselamatan 1. Pastikan suis utama pum ditutup terlebih dahulu sebelum memulakan kerja pembaikan. 2. Mulakan kerja mengikut prosedur kerja yang betul. 3. Pastikan mengunakan peralatan yang bersesuain dengan kerja yang dilakukan 4. Elakan sebarang pekara yang boleh menyebabkan berlaku kemalangan . 65
 76. 76. BAB 7 7.1 Komen Semasa saya menjalani latihan industri di syarikat ini saya amat berpuas hati dengaan laayaanaan yang diberi oleh majikan kepada saya yang menjalni latihan industry di syarikat tersebut. Waalaupun syarikat ini merupakan salah satu syarikat yang maju bagi pandagan saya terdapat juga kelemahan yang boleh menjejaskan pretasi syarikat ini antaranya ialah : 1. Peralatan yang disediakan oleh majikan tidak mencukupi dimana peralatan mesin tangan seperti gerudi tangan dan mesin larik yang sering rosak 2. Terdapat juga peralatan yang rosak yang boleh membahaykn petugas 3. Sikap segelintir pekerja yang tidak mementingkan ciri – ciri keselamatan. Contoh terdapat mesin yang beroperasi tanpa pengawasan pekerja untuk mengendalikan mesin tersebut 4. Terdapat sesuatu projek tidak dapt disiapkan pada masa yang ditetapkan kerana terdapat masalah dengan barang yang tidak mencukupi atau barang lambat sampai atas sebab kelewatan pihak stor mengeluarkanya. Ini menyebabkan untuk menghasilkn sesuatu projek akan memakan masa yang panjang. 5. Kepada kami pelatih tidak diberi kepercayaan untuk melakukan tugas. 66
 77. 77. 6. Kekurangan tenaga kerja dalam menyebabkan sesetengah petugas terpaksa melakukan tugas yang amat berat dan terpaksa menangung beban kerja. 7. Kekurangan gaji ataupun elaun untuk memuaskan hati semua pihak bukanlah senang. Tetapi pada pendapat saya,sesuatu pekerjaan yang dilakukan haruslah bertetapan dengan keuntungan yang diperolehi. 7.2 Cadangan Sebagai mana yang diketahui latihan industri dalah salah satu syarat bagi penganugerahan sijil diploma kepada pelajar – pelajar politeknik. Jadi sewajarnya jika semuanya pelajar dapat mengetahui dan mempelajari selok – belok kerja dan mempraktikan segala yan telah dipelajri dahulu. Walaubagaimanapun, disini saya ini memberikan beberapa cadangan yang difikirkan wajar untuk meningkatkan mutu kerja syarikat dan kemajuan syarikat. 1. Sikap bertanggunjawab menjaga peralatan syarikat perlu ditanamkan kepada petugas. 2. Langkah menyimbangkan pekerja sambilan atau pelatih perlu diambil untuk menjimatkan masa dan meningkatkan mutu pengeluaran. 3. Mengadakan satu program khas oleh syarikat kepada pelatih dan pekerja bagi mendedahkan pelbagai aspek untuk mencungkil bakat – bakat dalam diri mereka. 67
 78. 78. Selain itu, disini saya ini memberikan beberapa cadangan yang difikirkan wajar kepada pihak politeknik. 1. Bagi pandangan wajar pihak politeknik memberikan kelonggaran kepada pelajar untuk memohon tamat latihan industri lebih awal dari tarikh yang diberikan mengikut persetujuan organisasi latihan industri.ini untuk memudahkan pelajar menyelesaikan segala urusan yang berkaitan terutma yang menjalani latihan industri jauh dari politeknik. 2. Saya juga berharap pihak politeknik terutama pihak unit perhubungan memberikan lebih maklumat tentang latihan industri kepada pelajar. Bagi memudahkan dan untuk pelajar lebih bersedia sembelum menjalani latihan 3. Selain itu, maklumat dari segi kandungan penulisan akhir latihan industri dan penulisan maklumat dalam power point untuk dibentangkan selepas tamat latihan. 7.3 Kesimpulan Sebagai seorang hamba Allah S.W.T yang wujud di muka bumi ini, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Oleh itu kita tidak seharusnya meninggi diri akan kelebihan yang diperolehi dan tidak berputus asa akan kekurangan yang ada pada diri.Sebagai manusia tidak salah untuk kita sentiasa bernasihat-nasihat dan memperingati antara satu sama lain. Ini kerana semua ini adalah untuk kebaikan dan kemantapan individu itu sendiri. Dan seterusnya akan berjaya mengetuai sesebuah syarikat itu dengan lebih mantap lagi. Apa yang diharapkan adalah semua yang terlibat secara langsung 68
 79. 79. atau tidak langsung dengan program latihan industri ini akan sentiasa berhijrah dari kelemahan kepada kelebihan begitu juga dengan diri saya. Sekali lagi sebagai hamba Allah S.W.T yang biasa ingin saya menyusun sepuluh jari saya memohon maaf dan keampunan terutama sekali kepada pihak firma sekiranya saya telah melakukan kesalahan dan kesilapan yang menyebabkan saya tidak disenangi oleh pihak tuan. Tetapi jauh dihati saya, ingin sekali untuk saya memberikan khidmat bakti saya Kilang Sawit Chini 3 ini kerana bagi saya selama 6 bulan saya menjalani latihan industri disini, saya seolah-olah sudah mempunyai saudara baru. Kemesraan,keprihatinan, dan segala pengalaman yang diperolehi disini tentu sekali tidak dapat saya nilai dengan wang ringgit. Tinggi harapan saya supaya pihak Kilang Sawit Chini 3 sentiasa menerima kehadiran saya dengan tangan yang terbuka apabila terdetik dihati untuk bekerjaya di kilang ini. Selama 20 minggu latihn industri yng telh berllu bnyak pekara yang telah saya pelajari dan mendedahkan saya kepada situasi dan cara bekerja yang sebenar. Sayadapati banyak kelainan yng dirasai jika dibandingkan dengan pembelajaran di politeknik. Syarikat dimana saya menjalani latihan iaitu Kilang Sawit Chini 3, Felda Palm Industries Sdn Bhd telah memberikan pengalaman baru kepada saya. 69
 80. 80. Disini saya mendapat banyak kemahiran dan memepelajari sesuatu yang amt berguna dan berkaitan dengan kursus Teknologi Pembuatan. Kemahiran ini benar – benar memberikan motivasi kepada saya untuk menamatkan pengajian saya di semester akhir dengan jayanya dan seterusnya melangkah kea lam pekerjaan yang sebenar. Program latihan ini juga membolehkan saya menyesuaikan diri dengan pergaulan antara rakan – rakan sekerja. Ia banyak mengajar saya agar lebih menitik beratkan hal – hal hubungan social tidak kira dengan pihak atasan mahupun pekerja am. Namun demekian sifat ingin tahu juga amat penting bagi memebolehkan saya mengumpul seberapa pengalaman dan pengetahuan. Tahap keyakinan saya juga ada bertambah dan kini memebuatkan saya lebih bersedia untuk menempuh alam pekerjaan yang sebenar. 70
 81. 81. RUJUKAN 1. Abdullah hj yussof ( esekutif pengeluaran standard operation operating ( SOP ) ) wilayah Muadzam,Pahang 2. Factories and Machinery (Steam Boiler and Unfired Pressure Vessel) Regulations 1970. 3. Unit perhubungan latihan industri ( 2011 ) Buku panduan perlaksanaan kursus latihan AT401, Politeknik Tuanku Sulttanah Bahiyah 71
 82. 82. LAMPIRAN Gambar rajah : bahagian pum Gambar rajah : bahagian bearing
 83. 83. Gambar rajah : fibre Gambar rajah : kernal
 84. 84. Gambar rajah : tangki simpan minyak mentah 1800 ton Gambar rajah : minyak mentah

×