Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delegats

1,099 views

Published on

Delegats

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Delegats

 1. 1.  ORDRE DEL DIA 1. Presentació i benvinguda. 2. El rol de Delegat/da. 3. Programació de reunions. 4. Mestres i grups 2014-15. 5. Planificació del curs. 6. Espai de participació obert a aportacions dels Delegats/des. 7. Varis.
 2. 2. EI3A ROSELLES Núria 1r B HEURA Íngrid Macarena 4t A APAGALLUMS Emilio EI3B GIRA-SOLS Anna 2n A FALGUERA Cristina 4t B OUS DE REIG Ana Mª EI4A MENTA Glòria 2n B MOLSA Eva Núria 5è A KING COBRA Ana Mª EI4B CAMAMILLA Marian 2n C ALGA Noemí 5è B GUACAMAYA BLAVA Patricia EI5A ALZINA Eva 3r A FARINERA BORDA Macarena 6è A MAMBA NEGRA Asun EI5B ROURE Mayte 3r B MÚRGOLA Noe 6è B JAGUARS Aurora 1r A LLIGABOSC Emilio 3r C ROVELLONS Mercè Glòria (AMPA) Marina (Cap d’estudis)
 3. 3.  Opció whatsapp de classe. Pros i contres. › Comunicació àgil (acompanyants, suport a actes, urgències climàtiques...). › Opció de participació per famílies que no recullen els fills/es a diari. › Informal i ràpid; no exigeix pensar en les conseqüències del que hi diem.  Totes les famílies han de tenir dret a ser-hi.  L’ús hauria de ser bàsicament comunicatiu o informatiu.  S’hi hauria de tractar temes generals; evitant tractar temes particulars per aquesta via.  Evitar citar nens/es concrets.
 4. 4.  1r trimestre  Presentació del curs.  2n trimestre  Nous projectes.  3r trimestre  Pla d’avaluació.
 5. 5. Espai de participació obert a aportacions dels Delegats/des.  Assegurança de l’escola. Les famílies volen saber quina cobertura té l’assegurança de l’escola en quant a bens dels alumnes com podrien ser unes ulleres. Queda pendent fer les consultes pertinents amb els Serveis Jurídics dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Sabadell i transmetre la informació detallada a la Junta de Delegats.  Puntualitat en l’obertura de portes. Algunes famílies demanen que l’obertura de portes al matí es faci a les 8:55h. Entre tots/es veiem, en primer lloc, que és inviable per aspectes normatius que no depenen del Centre i, en segon lloc, que no seria una mesura especialment eficaç ja que acabaríem endarrerint el col·lapse 5 minuts. Des de l’escola mantenim el compromís de ser puntuals en l’obertura.  Sortides (16:30) per famílies amb germans en ambdues etapes. Veiem que encara hem d’acabar d’agafar els automatismes que ens permetin tant a mestres com a famílies una recollida còmode dels alumnes d’EP (especialment de CI) que tenen germans a EI. Per part de l’escola ens comprometem a: › Entregar als alumnes d’EI que tenen germans grans a les 16:25h. › Permetre als alumnes de 2n autoritzats específicament per la família, en acord amb el tutor, sortir autònomament de l’escola per anar a reunir-se amb la seva família al pati d’EI.  Opció de vot delegat o avançat en les eleccions al Consell Escolar. L’escola, a través dels seus mecanismes, proposarà fer viables qualsevol de les dues opcions de cara a les properes eleccions, entenent que les eleccions al Consell Escolar estan regulades per l’Administració.
 6. 6.  Eleccions al Consell Escolar. › 124 persones. 101 famílies. 30% famílies. › Emilio Sánchez i Glòria Martínez.  Notícies dels instituts. › Ens hem reunit amb els dos principals instituts dels quals hem sigut afluents: Duc de Montblanc i Estatut. La valoració general de l’avaluació inicial és positiva tant per part del professorat com de l’alumnat i les famílies.  Suport a les accions que promouen les delegades de 6è.
 7. 7.  ORDRE DEL DIA 1. Assistents. 2. Les llengües estrangeres al Rivo. 3. Sala multimèdia. 4. Pla de centre formador de docents. 5. Espai de participació obert a aportacions dels Delegats/des. 6. Varis.
 8. 8. EI3A ROSELLES 1r B HEURA 4t A APAGALLUMS EI3B GIRA-SOLS 2n A FALGUERA 4t B OUS DE REIG EI4A MENTA 2n B MOLSA 5è A KING COBRA EI4B CAMAMILLA 2n C ALGA 5è B GUACAMAYA BLAVA EI5A ALZINA 3r A FARINERA BORDA 6è A MAMBA NEGRA EI5B ROURE 3r B MÚRGOLA 6è B JAGUARS 1r A LLIGABOSC 3r C ROVELLONS Glòria (AMPA) Marina (Cap d’estudis)
 9. 9. L’objectiu de l’Àrea de Llengües estrangeres és desenvolupar la Competència lingüística.  ...Què hi diu el currículum? › “Els continguts comuns a totes les llengües ensenyades faciliten la transferència d’aprenentatge entre les llengües.” › “La conversa ha d’impregnar totes les activitats d’ensenyament i aprenentatge.” 1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 6. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més habituals de l’aula. 8. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i del món que ens envolta. 17. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües.  ...Què hi diuen els experts? › Intensivitat > extensivitat. › Oralitat > escriptura. › Còpia  producció. › Funcionalitat. Les llengües estrangeres encara tenen poca funcionalitat en la nostra societat.
 10. 10. MEDIUM (Medi) SKILL (Habilitat) ORAL (Oral) WRITTEN (Escrit) RECEPTIVE (Receptiva) Listening comprehension (Comprensió oral) Reading comprehension (Comprensió lectora) PRODUCTIVE (Productiva) Speaking (Parla o producció oral) Writing (Escriptura o producció escrita) ORGANITZACIÓ I HORARIS  EI  Estimulació primerenca.  CI  1 sessió en gran grup a l’aula ordinària + 1 sessió en ½ grup a l’aula d’anglès.  CM i CS  1 sessió en gran grup a l’aula ordinària + 1 sessió en ½ grup a l’aula d’anglès + 1 taller intranivell en grup reduït i contingut transversal. http://blocs.xtec.cat/rivoenglish/
 11. 11. OBJECTIUS  Potenciar les activitats amb interlocutor real, és a dir, oferir un espai on els alumnes puguin presentar les seves produccions a altres membres de la comunitat.  Educar en el valor de la cultura i la participació cívica.  Millorar la cohesió social a través de les festes i actes oberts a les famílies i amb la participació de tot l’alumnat.  Avançar cap a una oferta d’activitats extraescolars de qualitat, que preservi els principis i valors del Centre.  Oferir a la Comunitat Educativa i a les entitats de l’entorn social un recurs poc comú a la zona.  Properament podreu trobar el projecte complert penjat a la web del Centre. Recitals poètics. Concerts corals. Danses. Concerts instrumentals. Jornades lectores. Assemblees. Representacions professionals de tot tipus. Visionat de vídeos d’edició pròpia. Representacions teatrals, tant pròpies de la nostra cultura, com creades pels infants. Visionats de pel·lícules i fòrums al respecte. Presentacions, exposicions i conferències.
 12. 12. Al Rivo Rubeo ens considerem Centre Formador, així doncs, ens comprometem tant davant de l’administració i de les universitats com de cada un dels alumnes que acollim al nostre Centre a representar un pas clau en la formació dels nous mestres. És per això que, dins de les nostres possibilitats, posem tots els recursos i capacitats a disposició de les universitats amb les quals treballem, tal i com ho hem fet des del naixement del Rivo el curs 2006.  Els estudiants són un col·lectiu atès i respectat en la vida del Centre, entenem que cal establir una col·laboració mútua en la qual tant l’escola com els estudiants hi sortim guanyant. Per nosaltres representen un suport a les aules i una via per la qual rebem una avaluació externa. Molt sovint, a més, de manera indirecta, rebem a través del seu pràcticum propostes innovadores i interessants cuites en el context universitari que permet l’accés a professorat expert en aspectes concrets i el temps de reflexió que a vegades enyorem en el dia a dia a l’escola.  Al Rivo, ens agrada comptar amb els estudiants en tot tipus d’activitats. Tant aquelles fonamentals en la cultura del Centre com les festes i sortides com aquelles activitats no lectives que ajuden a entendre la part menys evident de la nostra feina, juntes d’avaluació, sessions de Claustre, reunions de Cicle i Nivell.  Cada estudiant o grup d’estudiants segueix el desenvolupament de les pràctiques que li correspon en funció del programa acordat amb la universitat, que sol anar de la observació i la recollida d’informació als primers cursos fins a l’anàlisi del context, proposta i intervenció dels alumnes de 3r i 4t de grau.  El tutor/a és qui acompanya a l’estudiant en les seves pràctiques, tot i així, la coordinadora de pràctiques és qui els acull i es manté a la seva disposició durant tot el procés. Des de la coordinació s’intenta dinamitzar equips de treball entre més d’un estudiant i entre aquests i l’equip docent per tal de tirar endavant propostes el més complertes i significatives possibles.
 13. 13. Enguany hem acollit i estem acollint 23 estudiants:  2 Tècniques en Integració Social.  3 Tècniques en Educació Infantil.  2 mestres d’Educació Infantil de 4t de grau; PIV.  1 mestre d’Educació Primària de 4t de grau; menció en Educació Musical; PIV i V.  1 mestre d’Educació Primària de 4t de grau; menció en Educació Especial; PIV i V.  1 mestre d’Educació Primària de 4t de grau; menció en Educació Física; PIV i V.  4 mestres d’Educació Primària de 3r de grau; PII.  5 mestres d’Educació Primària de 2n de grau en Anglès; PI.  4 mestres d’Educació Infantil; Projecte d’Aprenentatge i Servei: La millora de la llengua oral.
 14. 14. Espai de participació obert a aportacions dels Delegats/des  Retorn del dubte sobre la cobertura de l’assegurança escolar. 1. Consultar la Normativa d’organització i gestió. 2. Direcció del Centre. 3. Serveis jurídics dels SSTT del Vallès Occidental.  Tutoria d’EI4 B. Es confirma que l’Anna Trujillo assumirà la tutoria del grup en jornada complerta a partir de l’abril, finalitza la reducció per cura de fill/a menor de 6 anys.
 15. 15.  ORDRE DEL DIA provisional 1. Assistents. 2. Avaluació 2014-15.  Nou decret d’avaluació.  Síntesi de resultats. 1. El nou currículum d’Educació Primària. 2. Espai de participació obert a aportacions dels Delegats/des. 3. Varis.

×