Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ציוותי שיפור זה משחק ילדים

91 views

Published on

יישום עקרונות הפסיכולגיה החיובית באמצעות משחוק בצוות שיפור של הנהלת רשת המתנ"סים בקרית שמונה

Published in: Business
 • Be the first to like this

ציוותי שיפור זה משחק ילדים

 1. 1. ‫פתיחה‬ ‫תרגיל‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 2. 2. ‫היום‬ ‫לדבר‬ ‫הולכים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ‫על‬? •‫החיובית‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫עקרונות‬ •‫החיובית‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫עקרונות‬ ‫את‬ ‫מיישם‬ ‫משחוק‬ ‫כיצד‬ •‫עקרונות‬‫המשחוק‬(‫זמ‬"‫ן‬‫המעש‬"‫ה‬) ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 3. 3. "‫חם‬ ‫על‬ ‫אותך‬ ‫תפסתי‬" ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 4. 4. "‫חם‬ ‫על‬ ‫אותך‬ ‫תפסתי‬" ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫מקבלת‬ ‫השלילית‬ ‫ההתנהגות‬ ‫שלנו‬ ‫המיקוד‬ ‫איפה‬? ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ISO‫או‬VISO? ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 5. 5. ‫חיובית‬ ‫פסיכולוגיה‬ ‫מהי‬? ‫האושר‬ ‫את‬ ‫חוקר‬ ‫אשר‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫ענף‬,‫בני‬ ‫של‬ ‫והסיפוק‬ ‫ההצלחה‬ ‫האדם‬.‫בשנת‬ ‫חדש‬ ‫כתחום‬ ‫הופיעה‬ ‫החיובית‬ ‫הפסיכולוגיה‬1998‫ע‬"‫י‬ ‫מרטין‬‫סליגמן‬‫לפסיכולוגיה‬ ‫האמריקאית‬ ‫האגודה‬ ‫כנשיא‬ ‫שכיהן‬. ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫מנסה‬ ‫החיובית‬ ‫הפסיכולוגיה‬‫החוזקות‬,‫התכונות‬ ‫הפנימיות‬ ‫העוצמות‬ ‫החיוביות‬‫והכשרונות‬‫האדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מספקים‬ ‫חיים‬ ‫לחיות‬ ‫לנו‬ ‫לאפשר‬ ‫במטרה‬,‫בריאים‬ ‫יותר‬ ‫ואפקטיביים‬ ‫יותר‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 6. 6. ‫הנאה‬ ‫מהי‬? ‫סיפוק‬ ‫מסוג‬ ‫הנאה‬:‫כאשר‬‫אותנו‬ ‫שמעניינית‬ ‫בפעילות‬ ‫עסוקים‬ ‫אנחנו‬,‫שמפתחת‬ ‫את‬‫המיומנויות‬‫שלנו‬,‫אנחנו‬ ‫שונים‬ ‫באופנים‬ ‫אותנו‬ ‫שמתגמלת‬ ‫פעילות‬ ‫זרימה‬ ‫שמכונה‬ ‫למצב‬ ‫נכנסים‬(flow)‫ע‬ ‫שנקבע‬ ‫מינוח‬ ‫לפי‬"‫י‬(‫י‬ַ‫מיה‬ ‫צ‬'‫י‬‫י‬ַ‫ה‬ ְ‫מ‬ְ‫ְט‬‫נ‬ֶ‫יקס‬).‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫זהו‬‫מימד‬‫לתוך‬ ‫שוקעים‬ ‫ואנחנו‬ ‫נעלם‬ ‫הזמן‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫הפעולה‬. ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ארגונית‬ ‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬ 050-7822582
 7. 7. ‫לעבודה‬ ‫הנאה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מה‬? •‫מאבח‬ ‫מאושרים‬ ‫רופאים‬‫בצורה‬ ‫נים‬‫מדויקת‬‫שאינם‬ ‫מרופאים‬ ‫יותר‬ ‫ומהירה‬ ‫מאושרים‬(‫עפ‬"‫ד‬ ‫של‬ ‫מחקרו‬ ‫י‬"‫ר‬‫סליגמן‬) •‫בעבודה‬ ‫ליצירתיות‬ ‫חיובים‬ ‫רגשות‬ ‫בין‬ ‫ישיר‬ ‫קשר‬ ‫קיים‬(‫עפ‬"‫של‬ ‫מחקרו‬ ‫י‬ ‫איצקסון‬) •‫ב‬ ‫יורדת‬ ‫היצירתיות‬ ‫ומתח‬ ‫לחץ‬ ‫בשעת‬45%(‫של‬ ‫מחקרם‬ ‫לפי‬Ambile, Hadley & Kramer, 2002) ‫ע‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬"‫י‬:‫הומור‬,‫העצמה‬,‫פרגון‬,‫הערכה‬,‫גיבוש‬,‫פעיליות‬‫רווחה‬, ‫לשחק‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫אבל‬(‫הנאה‬,‫והתפתחות‬ ‫למידה‬) ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ארגונית‬ ‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬ 050-7822582
 8. 8. ‫משחוק‬Gamification "‫שאינם‬ ‫ותהליכים‬ ‫בפעולות‬ ‫המשחק‬ ‫מעולם‬ ‫באלמנטים‬ ‫שימוש‬ ‫משחקיים‬,‫הנאה‬ ‫ליצור‬ ‫בכדי‬,‫מוטיבציה‬,‫מעורבות‬,‫מחויבות‬, ‫המשתתפים‬ ‫של‬ ‫התנהגות‬ ‫ודפוסי‬ ‫גישה‬ ‫שינוי‬." ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 9. 9. ‫בעבודה‬ ‫נשחק‬ ‫בואו‬! "‫כמשחק‬ ‫להיחשב‬ ‫צריכה‬ ‫העבודה‬,‫ומשעשעת‬ ‫מהנה‬ ‫כפעילות‬,‫כעבודה‬ ‫לא‬– ‫אסור‬‫להיות‬ ‫לך‬‫רציני‬‫לגביה‬"‫אושו‬ O.J.P (on the job playing) ‫שיטת‬‫המשחוק‬‫מאפשרת‬‫המעשה‬ ‫לבין‬ ‫הידע‬ ‫שבין‬ ‫הפער‬ ‫על‬ ‫לגשר‬.‫במקום‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫לדבר‬-‫המשחוק‬‫הדברים‬ ‫את‬ ‫ולחוות‬ ‫לעשות‬ ‫למשתתפים‬ ‫גורם‬ ‫בפועל‬."‫המשחקית‬ ‫הגישה‬"‫גישת‬ ‫מתוך‬ ‫ומודלים‬ ‫תיאוריות‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫רואים‬ ‫ואנו‬ ‫החיובית‬ ‫הפסיכולוגיה‬‫במשחוק‬‫יישומי‬ ‫כלי‬,‫לתרגם‬ ‫המאפשר‬ ‫למעשה‬ ‫מהלכה‬ ‫החיובית‬ ‫הפסיכולוגיה‬ ‫תורת‬ ‫את‬,‫ל‬‫עולם‬‫ובחיים‬ ‫העסקי‬. (‫ה‬ ‫לדור‬ ‫במיוחד‬-y) ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ארגונית‬ ‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬ 050-7822582
 10. 10. •‫הרצויה‬ ‫התוצאה‬ ‫הגדרת‬(‫מיומנות‬ ‫משפט‬) ‫דוגמא‬:‫מההרצאה‬ ‫רצונם‬ ‫שביעות‬ ‫את‬ ‫ידרגו‬ ‫המשתתפים‬ •‫משחקי‬ ‫אתגר‬ ‫הגדרת‬ ‫דוגמא‬:‫זמן‬ ‫הגבלת‬–‫ההרצאה‬ ‫לסיום‬ ‫עד‬ •‫בעקרונות‬ ‫שימוש‬ ‫המשחק‬ ‫חוקי‬ ‫הגדרת‬‫זמ‬"‫ן‬ ‫המעש‬"‫ה‬ ‫דוגמא‬( :‫העיצוב‬ ‫עקרון‬)‫הודעת‬ ‫שליחת‬‫וואטסאפ‬‫למרצה‬ ‫עם‬‫אימוג‬'‫מתאים‬ ‫י‬ ‫עקרונות‬‫המשחוק‬‫התוצאתי‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 11. 11. ‫הבחירה‬ ‫זכות‬ ‫עקרון‬ ‫הבחירה‬‫ושליטה‬ ‫השפעה‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫לנו‬ ‫ונותנת‬ ‫מחויבות‬ ‫יוצרת‬.‫חייבת‬ ‫למשתתף‬ ‫זכות‬ ‫להיות‬‫שלו‬ ‫ההתקדמות‬ ‫על‬ ‫שמשפיעה‬ ‫משמעותית‬ ‫בחירות‬ ‫מערכת‬ ‫או‬ ‫בחירה‬ ‫התוצאה‬ ‫ועל‬ ‫במשחק‬. ‫דוגמאות‬: •‫בחירה‬‫הקושי‬ ‫רמת‬ ‫של‬ •‫בחירת‬‫דמות‬ •‫בחירת‬‫מהלך‬(‫אפשרויות‬ ‫מספר‬ ‫מתוך‬) •‫משחק‬ ‫כלי‬ ‫בחירת‬ •‫עבורך‬ ‫לבחור‬ ‫למזל‬ ‫לאפשר‬(‫קוביה‬) ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 12. 12. ‫הבחירה‬ ‫זכות‬ ‫עקרון‬ ‫תפקיד‬ ‫הגדרות‬ •‫להצגה‬ ‫התפקיד‬ ‫בחירת‬ •‫ההצגה‬ ‫אופן‬ ‫בחירת‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 13. 13. ‫משוב‬ ‫עקרון‬‫מיידי‬‫ותגמול‬ ‫לתוצאה‬ ‫סיבה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫יוכל‬ ‫שהמשתתף‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫לפעולה‬ ‫שקשור‬ ‫משוב‬ ‫לתת‬ ‫חשוב‬ ‫שבוצעה‬.‫שעליו‬ ‫או‬ ‫למטרה‬ ‫הנכונה‬ ‫בדרך‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫למשתתף‬ ‫מראה‬ ‫המשוב‬‫לתקן‬‫צעדיו‬ ‫את‬. ‫המחשב‬ ‫במשחקי‬ ‫מאוד‬ ‫בולטת‬ ‫בצורה‬ ‫מיושם‬ ‫המידי‬ ‫המשוב‬ ‫עקרון‬–‫על‬ ‫ניקוד‬ ‫מקבלים‬ ‫התקדמות‬,‫פרסים‬ ‫יש‬ ‫ניקוד‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫לסף‬ ‫מגיעים‬ ‫כאשר‬,‫איזה‬ ‫או‬ ‫הפתעות‬‫אמוג‬'‫י‬‫נחמד‬. ‫דוגמאות‬: •‫כסף‬ •‫לוח‬‫תוצאות‬ •‫אישיים‬ ‫שיאים‬ •‫מחמאה‬ ‫או‬ ‫טובה‬ ‫מילה‬ •‫רמזים‬ •‫נוספים‬ ‫משחק‬ ‫משאבי‬ ‫או‬ ‫משחק‬ ‫כלי‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 14. 14. ‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫ניתוח‬ •‫להצלחה‬ ‫הגורמים‬ ‫זיהוי‬ ‫כישלון‬ ‫או‬(‫אירועים‬ ‫מתוך‬ ‫בולטים‬) ‫משוב‬ ‫עקרון‬‫מיידי‬‫ותגמול‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 15. 15. ‫ה‬ ‫עקרון‬"‫נרטיב‬" ‫הסיפור‬‫למחוזות‬ ‫להגיע‬ ‫לעצמנו‬ ‫ולאפשר‬ ‫היומיומית‬ ‫מהמציאות‬ ‫להתרחק‬ ‫לנו‬ ‫עוזר‬"‫לא‬ ‫ריאלים‬",‫רק‬ ‫זה‬ ‫כי‬‫סיפורים‬ ‫סיפור‬‫בחיינו‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫נמצאים‬–‫אנחנו‬ ‫באמצעותם‬ ‫מידע‬ ‫ומטמיעים‬ ‫זוכרים‬,‫רוכשים‬ ‫לומדים‬‫מיומנויות‬‫העולם‬ ‫עם‬ ‫ומתקשרים‬.‫במשחק‬ ‫המשחק‬ ‫כללי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫והבנה‬ ‫מסגרת‬ ‫יוצר‬ ‫סיפור‬ ‫דוגמאות‬: •‫וגנבים‬ ‫שוטרים‬ •‫אמר‬ ‫המלך‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 16. 16. ‫חזון‬ ‫בנית‬ "‫אתם‬‫למסע‬ ‫לצאת‬ ‫עומדים‬,‫ויש‬ ‫ב‬ ‫להצטייד‬ ‫אפשרות‬ ‫לכם‬-3 ‫שנמצא‬ ‫ממה‬ ‫פריטים‬‫בקופסא‬. ‫שנת‬ ‫היא‬ ‫השנה‬2022‫חודש‬ ‫דצמבר‬.‫ביום‬ ‫נמצאים‬ ‫אתם‬ ‫הבאה‬ ‫שנה‬ ‫לקראת‬ ‫היערכות‬, ‫בתכנון‬ ‫ממשיכים‬ ‫שאתם‬ ‫ולפני‬ ‫לקראת‬ ‫האסטרטגי‬7‫השנים‬ ‫את‬ ‫מציגים‬ ‫אתם‬ ‫הבאות‬ ‫השנים‬ ‫שבע‬ ‫של‬ ‫הסיכום‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫האחרונות‬ " ‫שלכם‬‫העסקית‬ ‫הקהילה‬ ‫עם‬ ‫ה‬ ‫עקרון‬"‫נרטיב‬" ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 17. 17. ‫ההדרגתיות‬ ‫עקרון‬ ‫זרימה‬ ‫חווית‬ ‫ולייצר‬ ‫במשחק‬ ‫מתמיד‬ ‫עניין‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬(flow)‫קושי‬ ‫רמות‬ ‫לייצר‬ ‫רצוי‬ ‫שונות‬.‫עול‬ ‫הקושי‬ ‫רמת‬ ‫במשחק‬ ‫מתקדם‬ ‫שהשחקן‬ ‫ככל‬.‫איזון‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ ‫האתגר‬ ‫רמת‬ ‫כאשר‬ ‫מושג‬ ‫המיטבי‬ ‫האיזון‬ ‫כאשר‬ ‫האתגר‬ ‫רמת‬ ‫לבין‬ ‫היכולת‬ ‫רמת‬ ‫בין‬ ‫נכון‬ ‫היכולת‬ ‫מרמת‬ ‫במעט‬ ‫גבוהה‬. ‫רמת‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הגבלות‬ ‫ולשנות‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬‫הקושי‬. ‫דוגמאות‬: •‫פיסיות‬ ‫הגבלות‬ •‫זמן‬ ‫הגבלות‬ •‫סדר‬ ‫הגבלות‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 18. 18. ‫לטעויות‬ ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ ‫עקרון‬ ‫וטעות‬ ‫כישלון‬ ‫כולל‬ ‫הלימוד‬ ‫מחוויית‬ ‫חלק‬.‫לפול‬ ‫מבלי‬ ‫ללכת‬ ‫ללמוד‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫ילד‬.‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫שהטעות‬ ‫כך‬ ‫שוב‬ ‫ולנסות‬ ‫לטעות‬ ‫שמאפשרים‬ ‫חוקים‬ ‫לייצר‬ ‫יש‬ ‫שינוי‬ ‫הטמעת‬ ‫או‬ ‫למידה‬ ‫מהמשחק‬ ‫המשתתף‬ ‫ליציאת‬ ‫מובילה‬ ‫לא‬.‫הסטנדרטי‬ ‫הכיסאות‬ ‫משחק‬ ‫דוגמא‬,‫שלא‬ ‫מי‬ ‫מהמשחק‬ ‫יוצא‬ ‫כיסא‬ ‫תופס‬.‫שנפסל‬ ‫למי‬ ‫גם‬ ‫שמאפשר‬ ‫חוק‬ ‫נגדיר‬ ‫תוצאתי‬ ‫במשחק‬ ‫להשתתף‬,‫תפס‬ ‫שלא‬ ‫למי‬ ‫העיניים‬ ‫את‬ ‫נקשור‬ ‫אבל‬ ‫הכיסא‬ ‫את‬ ‫נוריד‬ ‫לא‬‫כסא‬.‫כולם‬ ‫כך‬ ‫לשחק‬ ‫להמשיך‬ ‫יכולים‬. ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 19. 19. ‫המשחק‬ ‫כלי‬ ‫עיצוב‬ ‫המשחק‬ ‫עיצוב‬,‫שלו‬ ‫הנראות‬,‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫ולרצון‬ ‫המשחק‬ ‫להבנת‬ ‫מאוד‬ ‫משמעותית‬.‫עיצוב‬ ‫לפעולה‬ ‫להניע‬ ‫בכוחו‬ ‫ויש‬ ‫הסברים‬ ‫לחסוך‬ ‫יכול‬ ‫נכון‬.‫מגוונים‬ ‫משחק‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫המשתתפים‬ ‫הנאת‬ ‫ואת‬ ‫המשחק‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫מעצים‬ ‫ומעוצבים‬. ‫עיצוב‬‫הסברים‬ ‫חוסך‬ ‫נכון‬–‫משבצות‬ ‫על‬ ‫להתקדם‬ ‫שצריך‬ ‫ברור‬ ‫די‬ ‫משבצות‬ ‫עם‬ ‫לוח‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫הלוח‬. ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 20. 20. ‫המשחק‬ ‫כלי‬ ‫עיצוב‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 21. 21. ‫חברתי‬ ‫השיתוף‬ ‫עקרון‬ ‫ומפסידים‬ ‫מנצחים‬ ‫עם‬ ‫תחרותיים‬ ‫משחקים‬ ‫לשחק‬ ‫הורגלנו‬ ‫ילדותנו‬ ‫בשחר‬.‫אנחנו‬ ‫כאשר‬ ‫אבל‬ ‫בחוויה‬ ‫ישתתפו‬ ‫המשתתפים‬ ‫שכל‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫למידה‬ ‫לקדם‬ ‫רוצים‬.‫לתת‬ ‫יש‬ ‫לכן‬ ‫תפקיד‬ ‫יש‬ ‫מהמשתתפים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫בהם‬ ‫קבוצתיים‬ ‫אתגרים‬,‫פעילים‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ ‫חלקיו‬ ‫מסך‬ ‫גדול‬ ‫והשלם‬ ‫הקבוצתית‬ ‫המטרה‬ ‫השגת‬ ‫למען‬ ‫ופועלים‬. ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 22. 22. ‫מיקוד‬ ‫משפט‬ ‫בחירת‬ ‫מקבל‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬7‫כפיסים‬, ‫אחד‬ ‫ליד‬ ‫מגדל‬ ‫לבנות‬ ‫המשפטים‬, ‫קומבינות‬ ‫לעשות‬ ‫מותר‬, ‫עד‬ ‫לקחת‬ ‫מותר‬3‫כפיסים‬ ‫אחד‬ ‫ליד‬ ‫שנמצא‬ ‫ממה‬ ‫המשפטים‬ ‫חברתי‬ ‫שיתוף‬ ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 23. 23. ‫ההפתעה‬ ‫עקרון‬! ‫הפתעה‬ ‫לקבל‬ ‫אוהב‬ ‫לא‬ ‫מי‬?‫משתפרים‬ ‫המוח‬ ‫תפקודי‬ ‫הפתעה‬ ‫בזמן‬,‫דופמין‬ ‫הפרשת‬ ‫יש‬ ‫ללמידה‬ ‫אופטימלי‬ ‫במצב‬ ‫נמצא‬ ‫והמוח‬ ‫מוגברת‬.‫ע‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫במשחק‬ ‫הפתעה‬ ‫יישום‬"‫י‬ ‫חדש‬ ‫חוק‬,‫תפקידים‬ ‫החלפת‬,‫ועוד‬ ‫בסיפור‬ ‫תפנית‬. ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 24. 24. ‫תוצאות‬ •‫הצוות‬ ‫על‬ ‫מקובל‬ ‫שהיה‬ ‫מיקוד‬ ‫משפט‬ ‫להגדיר‬ ‫הצלחנו‬ ‫מפגשים‬ ‫שישה‬ ‫תוך‬ •‫של‬ ‫וגיבוש‬ ‫טובה‬ ‫אווירה‬ ‫יצרו‬ ‫המשחקים‬‫הצוות‬ •‫ארצי‬ ‫בכנס‬ ‫שלו‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫נבחר‬ ‫שמונה‬ ‫מקרית‬ ‫השיפור‬ ‫צוות‬ •‫כייף‬ ‫היה‬! ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬‫ארגונית‬ 050-7822582
 25. 25. ‫לא‬ ‫זה‬‫יעבוד‬... "‫טיפשות‬:‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫שונות‬ ‫לתוצאות‬ ‫ולצפות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לעשות‬". (‫איינשטיין‬ ‫אלברט‬) ‫צדוק‬ ‫רבקה‬–‫ארגונית‬ ‫ומצוינות‬ ‫לאיכות‬ ‫מאמנת‬ 050-7822582

×