Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Os conflictos

315 views

Published on

Os conflictos

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Os conflictos

  1. 1.  Qué son os conflictos?  Cando e onde teñen lugar?  Como se manifestan?  Por que son producidos?  Prevención.
  2. 2. Os conflictos defínense como un enfrontamento entre dúas ou máis partes con ideas contrapostas.
  3. 3.  Teñen lugar cando os individuos que interveñen neste presentan ideas opostas, polo que cada un defende a súa idea descartando a outra e non logran negociar, polo tanto entran nunha situación de desacordo.
  4. 4.  Maniféstanse con diferentes actos como pelexas, discusiones, berros, insultos, enfrentamentos entre países que poden chegar a guerras... Xa pensamos que detrás de estas accións hai un conflicto que as xenéra.
  5. 5. o Factores culturais: Representan a suma de todos os mitos, simbolos, valores e ideas que serven para xustificar a violencia ou a paz. Factores estructurais: Son aqueles que inmortalizan as desigualdades, a explotación... Factores de comportamiento: Son producto dos factores culturais e estructurais e se materializan con conductas agresivas (fisicas ou verbais) o polo contrario en comportamentos de dialogo favorecendo o respecto e o entendemento.
  6. 6.  Para previr os conflictos, as partes enfrontadas deben buscar unha solución de maneira que esten de acordo. A actitude que estes deben ter ao escoller a solucción debe ser empática e deben saber como mediar ao tomar a decisión.

×