Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

119,282 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • How can I improve my memory and concentration? How can I improve my memory for studying?■■■ https://tinyurl.com/brainpill101
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • asass
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG

 1. 1. Aralin 32• AngIkalawangDigmaangPandaigdigsa Asia atsa Pacific
 2. 2. PamantayanPagkamalikhain - 10Nilalaman - 5Kooperasyon - 520
 3. 3. Kaganapan angKaganapan angNaging Sanhi ngNaging Sanhi ngMadaliangMadaliangpagsiklab ngpagsiklab ngIkalawangIkalawangDigmaangDigmaangPandaigdig ?Pandaigdig ?
 4. 4. Setyembre 1, 1939Nagsimula ang IkalawangDigmaang Pandaigdig.HitlerSinalakay niya ang Poland.
 5. 5. Pangulong Roosevelt ng United StatesIpinag-utos niya ang pagpapabawal ngeksportasyon ng panggatong, bakal atasero sa Japan.Axis PactNakipagkasundo ang Japan sa Italy atGermany
 6. 6. Pananalakay ngPananalakay ngJapan sa Timog-Japan sa Timog-silangang Asiasilangang Asia
 7. 7. Sinalakay ng Japan ang FrenchIndochina at isinunod angNetherlands East Indies.Ang dalawang kolonya angdagliang naging protectorateng Japan
 8. 8. Ang Pag-atakeAng Pag-atakesa Pearl Harborsa Pearl Harbor
 9. 9. Disyembre 7, 1941Ang pataksil na inilunsad ng Japan angpagsalakay sa Pearl Harbor.Disyembre 8, 1941Idineklara ng Kongreso ng United Statesang pakikidigma sa Japan; gayundin angBritain.
 10. 10. Unti-unting PagkataloUnti-unting Pagkatalong Kapangyarihangng KapangyarihangAxisAxis
 11. 11. Hunyo 1942Natalo ang mga Japanese sa labanansa Midway at patuloy nilang itinaboyang mga ito mula sa mga Pulo ngSolomon upang maprotektahan angsentro ng kanilang mga suplay.
 12. 12. 1943Nagsimulang manalo ang mgaAmericano.Gamit ang istratehiyang island hoppingsinimulang lupigin ng mga grupo ngAllies ang mga Japanese nang pulu-pulo.
 13. 13. Oktubre 1944 sa pamumuno niHeneral Douglas MacArthurHukbong Americano ay lumunsadsa Golpong Leyte at tuluyannang nabawi ang Pilipinas samga Japanese.
 14. 14. Pagkatalo ngPagkatalo ngJapanJapan
 15. 15. Pwersang Allied Unti-unting lumapit sa Japan at tag isangnilabanan ang mga Japanese Kamikaze.Kamikaze Tumutukoy sa mga pilotong Japanese naboluntaryong pumapayag sa misyongpagpapakamatay sa pamamagitan ngpagpapabagsak ng kanilang mgaeroplanong puno ng eksplosibo sa mgabarkong Allied.
 16. 16. Noong 1945Sinalakay ng nakahandangpwersa ng hukbong Allied angmga Japanese sa lahat nganggulo.Hulyo 5, 1945Nakalaya ang Maynila.
 17. 17. Iwo Jima at Okinawa Japan Nilusob ito ng mga AmericanoHulyo 26, 1945 Nagtungo Big Three – United States,Great Britain, at China sa Potsdamupang pag-usapan ang hulingpaghuhusgang isasagawa sa Japan.
 18. 18. Agosto 6, 1945Napilitan ang pwersang Allied naibagsak ang Little Boy saHiroshima.Little BoyUnang bombang atomika ngAmericano.
 19. 19. Agosto 9, 1945 matapos ang tatlong arawibinagsak na muli ng mgaAmericano ang ikalawangbomba atomika sa Nagasaki.FAT MAN
 20. 20. Pagtatapos ngPagtatapos ngIkalawang DigmaangIkalawang DigmaangPandaigdigPandaigdig
 21. 21. Emperador Hirohito Hinikayat niya ang kanyang mga opisyales nasumuko.Agosto 10, 1945 Sumuko ang Japan nang naaayon sa DeklarasyongPotsdam sa kahilingang payagang manatili sa tronoang kanilang emperador.SCAP Supreme Commander of the Allied Powers
 22. 22. Heneral DouglasHeneral DouglasMacArthurMacArthur
 23. 23. Setyembre 2, 1945Naganap ang pormal na lagdaan ngpagsuko ng Japan na kilalang V-JDay sa USS Missouri.V-J Day sa USS MissouriBarkong pandigma ng mgaAmericano na nakadaong sa TokyoBay.
 24. 24. Ebalwasyon ¼ napapel1. Paano napasuko ng mgaAmericano ang mgaJapanese?2. Ano ang ginamit naistratehiya ni HeneralDouglas MacArthur?3. Paano naging
 25. 25. Takdang-AralinPag-aralan ang sistemangPulitikal sa India, Pakistan,at Bangladesh.
 26. 26. Thank youThank you

×