Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYA

42,088 views

Published on

Published in: Education, Sports, Automotive

ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA TIMOG SILANGANG ASYA

 1. 1. Panalangin:Lider: Ang pagbasa ay kinuha sa aklat Sirac10:1–5Ang Lalaki sa Piling ng mga BabaeIpinaiilalim ng marunong na pinuno sa disiplina angkanyang bayan; may kaayusan ang pamamahala ngmatalinong tao.Kung ano ang puno ng bayan, gayundin ang mgananinirahan doon.
 2. 2. Ipinapahamak ng mangmang na hari ang kanyangbayan; uunlad ang lungsod sa karunungan ng mganamumuno roon.Nasa kamay ng Panginoon ang pamamahala salupain; sa tamang panahon Niya itinatanghal angangkop na puno.Nasa kamay ng Panginoon ang tagumpay ng tao; Siyaang nagbibigay sa mga pinuno ng Kanyang sarilingluwalhati.
 3. 3. Lider: Ang salita ng DiyosLahat: Salamat sa Diyos
 4. 4. pinakadakilang hari ng mgaKhmer.ginawang kabisera ang Angkor
 5. 5.  kapangyarihang imperyo nagpatayo ng malalawak atnaggagandahang templo. Angkor Wat
 6. 6. pinakamatagumpay na gawa ng mgaKhmerkinikilala bilang pinakamatanda atpinakamalaking estrukturang pang –arkitektura sa buong daigdig.
 7. 7. pinakadominanteng pangkat ng taosaVietnammula sa lahi ng mga Mongolian Tsino nananinirahan sa TonkinTonkin ay kinikilalang orihinal na estadong mga Annamese
 8. 8. naging bahagi ng dinastiyang Hanhanggang dinastiyang Tang ng China.naging malayang kaharian lamang noong939 C.E.dinastitang LyHanoi ang kabiserakahawig ng kulturang Tsino
 9. 9. aspeto ng buhay, relihiyongBuddhismang kababaihan naVietnamese ay higit na malayaat maimpluwensiya di tulad saTsino
 10. 10. Thailand sa kasalukuyanLupain ng Malalayakahariang Nanchaonang salakayin ng mga Mongol sila aynapilitang lumipat patimog hanggang iba aynakapasok sa Burma.Burma – ShanMenam Valley – nagtatag ng kahariangSukhotai
 11. 11.  pinamunuan ni Rama Kankenbilang pinbakamahusay na hari lumikha ng sulat kamay ng mgaThai
 12. 12. Rama Tibodi higit na pinalawakang teritoryoPhra Naret – tanyag na bayaningThai na nagsimula ng himagsikanlaban sa pananalakay ng Burmasa Siam
 13. 13. Myanmar
 14. 14. kinilalang unang hari ng kaharian ngBurmaBuddhism(wikang Burmese)lumaganap ang sining at panitikangBuddhist sa lipunanpinalitan ng mahinang hari
 15. 15. muling pinag – isa sa imperyong Pegu

×