Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digikringen 2

1,128 views

Published on

Presentation held 11-3-2008 at Cubiss, Tilburg, Netherlands for librarians, working in education.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Digikringen 2

  1. 1. Rita Niland http://blogger.xs4all.nl/ritanila D I G I K R I N G E N Bibliotheek Rotterdam
  2. 2. Digitale leeskringen <ul><li>1999: internet voor senioren : E2H project </li></ul><ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>Stimuleren internetgebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Groepsbinding </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>site buurt / vrijwilligers </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>PC kennis: Windows, Paint, Hardware </li></ul></ul><ul><ul><li>Lezen stimuleren online en offline </li></ul></ul>
  3. 3. 2007 : statistiek <ul><li>861 deelnemers : 3.453 profielen </li></ul><ul><li>162 allochtonen </li></ul><ul><li>62 groepen </li></ul><ul><li>3 - 98 jaar </li></ul><ul><li>49 vrijwilligers </li></ul><ul><li>239 bijeenkomsten (51 groepen) </li></ul><ul><li>11.315 postings in 10 soorten! </li></ul><ul><li>2.234 nieuwsberichten incl. leestips </li></ul>
  4. 4. Tools: contact <ul><li>Mailinglijsten   Google Yahoo </li></ul><ul><li>Furl delicious : bookmarks delen </li></ul><ul><li>3D werelden Second Life , Active Worlds via IM </li></ul><ul><li>ELO Open Source Didactor </li></ul><ul><li>Samen schrijven : </li></ul><ul><ul><li>Wiki of Collaborative real time editing   </li></ul></ul><ul><li>Blog Vlog : digital storytelling                          </li></ul><ul><li>MSN Meebo Chat Skype </li></ul><ul><li>Podcast met audiofeedback </li></ul>
  5. 5. 2007 <ul><li>Formatie : 8 uur per maand </li></ul><ul><li>Budget: € 0,00 </li></ul><ul><li>Inkomsten…. </li></ul><ul><li>Groepenoverzicht: </li></ul><ul><li>http://blogger.xs4all.nl/ritanila/archive/2008/02/04/349876.aspx </li></ul>
  6. 6. Voorbeelden: <ul><li>Lan-parties met laptops, PSP en Nintendo DS </li></ul><ul><li>Wii, PS2, PS3, X-Box party </li></ul><ul><li>Digibeleggers </li></ul><ul><li>Second life: </li></ul><ul><ul><li>Machinima </li></ul></ul><ul><ul><li>Meidenmiddag </li></ul></ul><ul><li>Collectief schrijven </li></ul><ul><li>Storytelling in de Sims </li></ul><ul><li>Rappen en poëzie </li></ul>
  7. 7. Bedankt voor jullie aandacht! Vragen ? [email_address]

×