Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hannum dan hansen sy 3

HANNUM HANSEN

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hannum dan hansen sy 3

 1. 1. HANNUM HANSEN ICT SMPU SYARIAH (3)
 2. 2. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG HANNUM HANSEN
 3. 3. Latar Belakang Model Hannum Hansen Antara model-model reka bentuk instruksi bersistem dan pembangunan perisian multimedia khusus dalam dunia pendidikan, yang boleh dijadikan panduan dalam sesebuah proses pembangunan perisian multimedia hari ini ialah Model Hannum dan Hansen. Model ini diasaskan oleh: •WALLACE HANNUM •CAROL HANSEN
 4. 4. -Pensyarah di Universiti North Carolina di Chapel Hill. - pakar dalam instructional design and technology. - salah seorang dari pereka asal model instructional systems development untuk perkhidmatan tentera (ISD atau ADDIE model). - mengajar kursus ijazah dalam bidang instructional design, teori pembelajaran, pembelajaran orang dewasa, e-Learning, e- Learning dewasa, emerging technologies dan instructional systems development. - Instructional Systems Developement (ISD) in large organisastion, - Handbook Of Task Analysis Procedure, -Computers And Effective Instruction. - Application of Emerging Training Technologies. - Task Analysis Methods for Instructional Design.
 5. 5. -professor di Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (HRD) di Georgia State Universiti. - Bidang-bidang kursus yang diajar oleh beliau ialah bidang organizational culture, intercultural organizational behaviour, instructional design dan the diagnosis of HRD interventions. - salah seorang finalis bagi Anugerah Kemajuan Fakulti GSU. - ketua cawangan Pembangunan Sumber Manusia di United States Department of State. - Human Resource Development Quartely. - Human Resource Development International Journal. - Human Resources Management Review. - Journal of Applied of Management. - The Performance Improvement Quartely. - International Journal for Intercultural Relations.
 6. 6. MODEL HANNUM HANSEN
 7. 7. FASA ANALISIS • MENGETAHUI SUMBER-SUMBER YANG SEDIA ADA • MENGULAS SUMBER-SUMBER BERSAMA KLIEN • MENTAKRIFK AN SASARAN SEBAGAI METRIK TUGASAN YANG BOLEH DIUKUR • MENCATAT OBJEKTIF PERLAKSANA AN • MENGULAS OBJEKTIF PERLAKSANA AN FASA REKA BENTUK • MERANCANG STRATEGI REKAAN • MEMILIH METOD/CARA MENYAMPAIK AN • MENCATAT DOKUMEN REKABENRUK PENGAJARAN • MENGULAS DOKUMEN REKABENTUK PENGAJARAN FASA PEMBANGUNAN • MEMBANGU N MODEL PERCUBAAN • MENGULAS MODEL PERCUBAAN • MENGELUARK AN BAHAN-BAHAN LATIHAN • MELAKUKAN PENGULASAN • MEMANDU KURSUS TERSEBUT • MAKLUM BALAS KLIEN DARIPADA PEMUDA FASA PELAKSANAAN • MELANCARKA N KURSUS PERCUBAAN FASA PENILAIAN • MENILAI KEPUTUSAN • MENGUMPUL KAN MAKLUM BALAS DARIPADA PELAJAR-PELAJAR • MENYEMAK KURSUS DAN MELAKUKAN LATIHAN PERBEZAAN YANG DIPERLUKAN
 8. 8. FASA ANALISIS
 9. 9. Fasa Analisis Analisis perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum guru memulakan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dengan baik dan lebih berkesan. Perkara-perkara analisis ini seperti : 1) Mengetahui sumber-sumber yang sedia ada 2) Mengulas sumber-sumber 3) Mentakrif sasaran sebagai ukuran dalam tugasan 4) Mencatat objektif pelaksanaan 5) Mengulas objektif pelaksanaan
 10. 10. FASA REKABENTUK
 11. 11. REKA BENTUK (DESIGN) Sebelum memulakan pembangunan: • Didahului dengan mereka bentuk projek pendidikan atau latihan. • Maklumat diambil daripada hasil kajian dalam membuat reka bentuk • Maklumat tersebut dijadikan sebagai asas dalam membangun matlamat projek tersebut.
 12. 12. REKA BENTUK (DESIGN) Matlamat dan objektif: • Matlamat adalah suatu petanyaan yang luas mengenai apa yang ingin dicapai oleh sesuatu projek dalam satu tempoh masa yang panjang. • Objektif pula adalah satu pertanyaan yang lebih tepat dan spesifik yang boleh diukur dan perlu ditentukan had masanya. # Matlamat dan objektif juga mempunyai kebaikan iaitu untuk menentukan hala tuju proses pembangunan perisian multimedia dan seterusnya boleh digunakan untuk menilai kesesuaian sesuatu tajuk sama ada sebelum atau sesudah sesebuah perisian dibangunkan.
 13. 13. REKA BENTUK (DESIGN) Merekabentuk: • Merancang strategi rekaan • Memilih metod / cara penyampaian • Mencatat dokumen reka bentuk pengajaran • Mengulas dokumen reka bentuk pengajaran, termasuklah menyemak dokumen reka bentuk pengajaran.
 14. 14. FASA PEMBANGUNAN
 15. 15. Banyak pilihan untuk menyampaikan arahan termasuk penyampaian berasaskan teknologi: 1. Mengenalpasti faktor-faktor yang membantu arahan berkesan  Dapat dipertimbangkan beberapa pilihan bagi menyediakan arahan yang konsisten dengan faktor-faktor rekaan penting tersebut  Pilihan penyampaian rekaan termasuk metod rekaan yang berlainan dan media yang berlainan untuk menyampaikan arahan
 16. 16. 2. Memilih strategi yang sesuai  Untuk membuat pilihan yang baik mengenai strategi rekaan, metod, teknik dan media rekaan akan dikaji  Akhir sekali, strategi rekaan yang komprehensif yang mengandungi metod rekaan yang akan digunakan untuk menyampaikan sistem atau media
 17. 17. Dengan erti kata lain Aplikasi multimedia yang diperlukan, dibangunkan berdasarkan reka bentuk yang ditetapkam dalam fasa reka bentuk. Pembangunan adalah proses membangun atau menghasilkan perisian dengan menggunakan perisian serta teknologi yang sedia ada.
 18. 18. 10.Membangun model percubaan 11.Mengulas model percubaan 12.Mengeluarkan bahan-bahan latihan 13.Melakukan pengulasan 15.Maklum balas klien daripada pemandu 14.Memandu kursus tersebut
 19. 19. FASA PERLAKSANAAN
 20. 20. FASA PERLAKSANAAN - IMPLEMENT • Fasa yang memerlukan pemikiran dan rancangan yang teliti. • Satu langkah melaksanakannya iaitu Melancarkan Krusus ini. • Implementasi merujuk kepada proses menggunakan aplikasi yang telah siap dalam keadaan sebenar ataupun dalam keadaan yang menyerupai keadaan sebenar.
 21. 21. FASA PERLAKSANAAN - IMPLEMENT • Tujuannya: # meliat cara krusus ini beroperasi, # menilai penerimaan pengguna. • Perkara utama ialah menstruktur organisasi untuk menyusun aktiviti-aktiviti agar bersesuaian dengan kaedah pembangunan yang dipilih. • Memrlukan maklum balas daripada pengguna untuk memastikan ia sesuai ataupun tidak.
 22. 22. PENETAPAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
 23. 23. PENETAPAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Perlu dimaklumkan dengan jelas peranan serta tanggungjawab dalam memastikan projek yang dilaksanakan akan berjaya. Perlu dibekalkan dengan sumber-sumber yang diperlukan samada dari segi • fizikal, • mental, • rohani dan sebagainya. Penetapan maklumat serta masa yang diperuntukkan bagi setiap tugas bagi mengelakkan sebarang masalah.
 24. 24. Kesemua perancangan yang dilakukan akan dilaksanakan seperti mengambil atau mengagihkan tenaga kerja sedia ada untuk membangunkan projek mengikut bidang kepakaran. Sekiranya berlaku kekurangan tenaga kerja Pengurus perlu menyelesaikan masalah Ketua-ketua setiap bidang kepakaran perlu ditentukan dan dilantik bagi memudahkan urusan pembangunan projek multimedia kelak
 25. 25. Fasa perlaksanaan akan melibatkan proses pembelian perkakasan dan perisian serta sumber lain bagi membangun projek multimedia. Ketua-ketua setiap seksyen perlu memastikan setiap tempoh jangkamasa yang ditetapkan diteliti dan direalisasikan bagi menjayakan projek tersebut Permohonan sumber daripada syarikat penggunaan sasaran atau pemberi kontrak perlu ditentukan dan dilakukan dengan sistematik agar ia tidak mengganggu pembangunan projek secara keseluruhan. Perancangan alternatif perlu dirangka bagi mengelak yang tidak diingini berlaku semasa proses permohonan sumber dari syarikat terbabit dan ini akan memberi impak kepada pembangunan projek.
 26. 26. OBJEKTIF AM MENGENAI FASA PENILAIAN 1. Menstruktur organisasi serta pasukan pembangunan. 2. Pembahagian tugas kepada senarai aktiviti-aktiviti yang dipilih. 3. Menyusun aktiviti-aktiviti agar bersesuaian dengan kaedah dan metodologi pembangunan yang dipilih. 5. Memahami corak interaksi dalam sebuah organisasi bagi menghasilkan persekitaran kerja yang kondusif. 4. Menyediakan dan menetapkan bajet bagi mengelak sebarang kemungkinan yang tidak diingini.
 27. 27. 4.1.5 FASA PENILAIAN (EVALUATE) Penilaian adalah perlu untuk memastikan kejayaan dalam pendidikan. Oleh yang demikian terdapatnya banyak pendapat mengenai fasa penilaian itu sendiri. Antaranya adalah seperti berikut:
 28. 28. PENDAPAT AM MENGENAI FASA PENILAIAN
 29. 29. Pendapat Am mengenai fasa penilaian : - Penilaian memainkan peranan penting dalam ISD dengan membekalkan maklumat. - Menentukan begaimana baiknya keseluruhan sistem rekabentuk berfungsi dan menyediakan jalan untuk mengenalpasti semakan yang perlu. - Perhatian hendaklah diambilkira dalam mengumpulkan maklumat tersebut.
 30. 30. Menentukan sama ada objektif-objektif telah dicapai bukan hanya menetapkan gred bagi pelajar-pelajar, Penilaian program juga boleh menolong untuk menentukan keberkesanan program pendidikan, Begitu juga dengan kesesuaian sasaran dan objektif latihan.
 31. 31. Menilai keputusan Mengumpulkan maklum balas dari pelajar-pelajar Mengukur keputusan tugasan Menyemak kursus dan melakukan latihan perbezaan yang diperlukan Mengukur kemajuan dan perbezaan-perbezaan
 32. 32. OBJEKTIF PENILAIAN : Membezakan diantara ukuran dan penilaian. Menghuraikan empat tingkat penilaian. Mengenalpasti kekuatan-kelemahan dasar sasaran dan bebas sasaran penilaian. Menghuraikan bagaimana maklumbalas dari penilaian boleh digunakan di dalam kesemua fasa ISD. Menghuraikan tujuan dan memberi contoh penilaian formatif dan sumatif. Membezakan di antara proses dan hasil penilaian.
 33. 33. APLIKASI MODEL
 34. 34. سنة وضوء ركون وضوء مكروه وضوء وضوء شرط صح وضوء فركارا يغ ممباطلكن وضوء APLIKASI MODEL HANNUM HANSEN
 35. 35. روكون وضوء نية وضوء ممباسوه موك ممباسوه كدوا تاڠن هيڠڬ سيكو مڽاڤو سباهاڬين درڤد كڤالا ممباسوه كدوا كاكي هيڠڬ بوكو لالي ترتيب APLIKASI MODEL HANNUM HANSEN
 36. 36. KELEMAHAN DAN KELEBIHAN MODEL HANNUM HANSEN
 37. 37. Kelebihan Model Hannum dan Hansen • Model ini mengkaji secara menyeluruh dan tidak terhad. •Model ini sangat berguna pada jangakamasa yang panjang. •Model ini amat mementingkan kesempurnaan. •Model ini mementingkan peningkatan kemahiran dalam jangka masa yang singkat. •Model ini bersifat fleksibel. •Projek ISD boleh bergerak lebih pantas dengan kerja berkumpulan. • Penilaian ISD adalah untuk meningkatkan kualiti •Penilaian sekolah adalah untuk penggredan. •Pelajar memperolehi kemahiran teknikal dan pengetahuan profesional.
 38. 38. KESIMPULAN
 39. 39. Kesimpulan • Dapat di lihat bahawa model Hannum da Hansen ini merupakan reka bentuk model pengajaran yang hampir sama dengan reka bentuk pengajaran model ADDIE. Perbezaannya adalah hanya model ini lebih berbentuk menyeluruh dan meluas serta melibatkan beberapa organisasi yang melibat guru dan murid malahan guru besar, guru-guru, organisasi penradbiran dan sebagainya juga. • Model ini juga sesuai digunakan dalam apa jua jenis bentuk pengajaran ugama kerana sistem model ini yang lebih terbentuk, teratur, bersistematik dan menarik.

×