Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blognone Yearbook2008.Pdf

2,627 views

Published on

Blognone Yearbook 2008 คือหนังสือที่รวบรวมเอาเหตุการณ์ไอทีตลอดปี 2008 จากเว็บไซต์ Blognone.com มาสรุปรวมและเรียงลำดับตลอดปี รวมไปถึง คาดการณ์เรื่องราวของปี 2009 ไว้บ้างด้วย แถมท้ายด้วย บทความด้านไอที จากนักเขียนใน Blognone มากมาย ซึ่งทางคุณ mk พิมพ์ออกมาเพื่อจำหน่ายเล่มละ 250 บาท (แน่นอนผมซื้อแล้ว) และเมื่อจำหน่ายหมด ก็เอา Version ของ ต้นฉบับมาแจกจ่ายกัน และแจกจ่ายด้วยลิขสิทธิ์ของ CreativeCommon แบบแสดงที่มา-อนุญาติแบบเดียวกัน 3.0 ซึ่งคุณจะแจกจ่าย หรือแก้ไขยังไงก็ได้ แต่ต้องคงตัวสัญญาอนุญาติแบบเดียวกันไว้เมื่อแจกจ่ายต่อ

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blognone Yearbook2008.Pdf

 1. 1. Mr. JoH ผกอตงเวEบไซต< Jusci.net และนกเขยนของ Blognone “ผมรจกกบโจะ ทงๆ ทโจะไมไดเปนนกศกษาทเรยนกบผม ผมรสกสนquot;ทกบโจะมากกวานกศกษาทผมสอน ดวยซ&า โจะขอใหผมสนบสน*นการจดงาน BarCampSongkhla งานทโจะเปนหวเรยวหวแรงจดขนไดดวยด งานน เปนงานทเกquot;ดจากแรงการท&างานของนกศกษาโดยมผเขารวมทง คณาจารย< บ*คลากร และนกศกษา อยาง เสม>อนวาเปนเพ>อนฝงตางวยผมใจรกเทคโนโลยคอมพquot;วเตอร<เหม>อนกน BarCampSongkhla เปนงานทไดรบการสนบสน*นจากภาควquot;ชาวquot;ศวกรรมคอมพquot;วเตอร< ศนย<คอมพquot;วเตอร< และภาควquot;ชาบรquot;หารธ*รกquot;จ งานวquot;ชาการทจดโดยนกศกษาทไดรบการสนบสน*นเชนนไมเคยมมานานแลว มหาวquot;ทยาลยสงขลานครquot;นทร<คาดหวงจะเหEนนกศกษาเปนก&าลงส&าคญหนงทขบเคล>อนงานทางวquot;ชาการ แต เปนความฝGนทดเหม>อนหางไกลความจรquot;งเสมอมา เพราะตลอดหลายสquot;บปHตงแตกอตงมหาวquot;ทยาลยจนถง วนนเราไมไดเหEน เหต*การณ<อยางทโจะท&ามากนก” ผศ. ดร. ธวชชย ปLยะวฒน< มหาวquot;ทยาลยสงขลานครquot;นทร< ภาควquot;ชาบรquot;หารธ*รกquot;จ คณะวquot;ทยาการจดการ มหาวquot;ทยาลยสงขลานครquot;นทร< ตนฉบบจาก http://gotoknow.org/blog/averageline/230695
 2. 2. Blognone Year Book 2008 ผเขยน ทมงาน Blognone พquot;มพ<ครงท 1 ก*มภาพนธ< 2552 พquot;มพ<ท บรquot;ษท จรลสนquot;ทวงศ<การพquot;มพ< จ&ากด 285-292 หม 4 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกสอง เขตบางแค กทม.10160 โทร.0-2809-2281-3 โทรสาร. 0-2809-2284 ISBN 978-611-7019-02-9 ตราสญลกษณ< เคร>องหมายการคา และภาพของผลquot;ตภณฑ<ตางๆ ในหนงส>อเลมน เปนลquot;ขสquot;ทธquot;gของบรquot;ษท หนวยงาน และองค<กร ท เปนเจาของ ภาพประกอบอ>นๆ ภายในเลมเปนลquot;ขสquot;ทธquot;gของผสรางสรรค<ผลงาน ซงอน*ญาตใหน&ามาใชไดดวยสญญาอน*ญาตแบบ ครเอทฟคอมมอนส< ทมาของภาพนนไดแสดงไวในบรquot;เวณเดยวกบภาพแลว เน>อหาในหนงส>อเลมนใช สญญาอนญาตครเอทฟคอมมอนสแบบแสดงทมา-อนญาตแบบเดยวกน 3.0 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0) สามารถน&าไปท&าซ&า แจกจาย และ ดดแปลงตอไดโดยไมตองขออน*ญาตเปนลายลกษณ<อกษร ตราบเทาทงานทถกน&าไปใชนนอางอquot;งทมา ของตนฉบบ และใชสญญาอน*ญาตแบบเดยวกนกบหนงส>อเลมน ตวสญญาอน*ญาตฉบบเตEม สามารถดไดจาก http://cc.in.th (ภาษาไทย) และ http://creativecommons.org (ภาษาองกฤษ) 2
 3. 3. ค&าน&า หนงสอ Blognone Year Book เลมน เกดจากการท!าเอามนลquot;วนๆ ไมมอะไรมากไปกวาไอเดยวาอยากท!าของแจกเทๆ ไมเหมอนใคร ตอบแทนสมาชกในช0มชน ผสม กบอโกquot;สวนล3กของผมท4อยากท!านตยสารแบบเดยวกบ Wired ความเป8นจรงก9คอ มนยากกวาท4คดไวquot;มาก T_T หวงวามนคงออกไมชquot;าเกนไปจนเนอหาลquot;าสมย หนงสอเลมนแบงเป8น 3 ภาค ภาคแรก Looking Back คอการมองยquot;อนกลบไปด@ในปA 2008 วาโลกไอทมอะไรเปล4ยนแปลงไป บquot;าง โดยสร0ปจากขาวเกาทงหมดท4เคยลงพมพFใน Blognone แยกเป8นเดอนๆ ใหquot;เห9น (URL ของ หมายเลขขาว ถ@กวงเล9บเอาไวquot;ใหquot;แลquot;ว) ภาคสอง The Blognone Report เป8นเนอหาพเศษของหนงสอเลมน ประกอบดquot;วยสก@Qปของขาว ใหญประจ!าปA และประกาศผลรางวล Blognone Best of 2008 ภาคสาม Forecast Forward เราไดquot;เชญนกเขยนของ Blognone และผ@quot;เช4ยวชาญจ!านวนหน34งมา แสดงความเห9นในดquot;านท4ตวเองถนดวาอะไรบquot;างท4 จะมาแรงในปA 2009 น (และรวมถ3งในอนาคตถด จากนไป) ถอเป8นการพยากรณFอนาคตแบบหน34ง และจบดquot;วย webcomic จากเว9บมาสเตอรFช4อดงของประเทศไทยท4ใหquot;เกยรตมาวาดใหquot;กบเรา ผมพยายามสงเสรม quot;วฒนธรรมเสรquot; (Free Culture) ดquot;วยการใชquot;ภาพประกอบท4มสญญาอน0ญาต เป8น Creative Commons ใชquot;ซอฟตFแวรFโอเพนซอรFสประกอบการท!างาน (หนงสอเลมนจดหนquot;าดquot;วย OpenOffice.org Draw เช4อไหมละ) และตวเนอหาของหนงสอเองก9ใชquot;สญญาอน0ญาตแบบ Creative Commons เชนเดยวกน น4นแปลวาค0ณสามารถน!าไปดดแปลงหรอท!าซ!าไดquot;ตามเง4อนไข ท4ระบ0เอาไวquot;โดยไม ตquot;องขออน0ญาต ส0ดทquot;ายผมขอขอบค0ณนกเขยนท0กทานของ Blognone และสมาชกท0กทานท4มสวนรวมกบเรามา โดยตลอด ดงนนรบกวนชวยอวยพรใหquot;ผมมแรงท!าแบบนอกเลมในปAหนquot;าและปAถดๆ ไปอยางราบ ร4นดquot;วยนะครบ :D Mk 27 มกราคม 2552 3
 4. 4. Content 7 Looking Back ยอนมองสงทเกดขนในโลกไอทป 2008 8 มกราคม กรกฎาคม 20 10 ก0มภาพนธF สงหาคม 22 12 มนาคม กนยายน 24 14 เมษายน ต0ลาคม 26 16 พฤษภาคม พฤศจกายน 28 18 มถ0นายน ธนวาคม 30 33 The Blognone Report สกปพเศษส!quot;หร%บหน%งส'อเล(มนโดยเฉพquot;ะ 34 บล เกตสF หลงไมโครซอฟทF (และ) ไมโครซอฟทFหลงบล เกตสF 37 40 รกสามเสquot;าของเราสามคน วาดquot;วยมหากาพยFไมโครซอฟทF ยาฮ@ และก@เกล 46 Blognone Best of 2008 รายงานผลผลตภณฑFยอดเย4ยมประจ!าปA 51 Blognone Projects รวมซอฟตFแวรFฝAมอคนไทยท4นาสนใจ
 5. 5. 53 Forecast Forward พยquot;กรณ,อนquot;คตโดยน%กเขยน Blognone และแขกร%บเชญ 54 Tiny Brother is Watching You 56 ไฟเบอรFออพตคกบอนเทอรFเน9ต 58 ความเคล4อนไหวของเทคโนโลยภาษาโปรแกรม 60 ปAกวา ๆ กบ พรบ. คอมฯ ปsญหาท4ถ@กมอง(ขquot;าม) 63 อนาคตของคอมพวเตอรFในกล0มเมฆ 64 อนาคต 140 ตวอกษร 66 ตลาดเกมแบบไทย ๆ ในปA พ.ศ. 2552 68 อนเทอรFเฟซ “คดใหมท!าใหม” เพ4อคนใชquot;ท0กคน 70 ความเปล4ยนแปลงของพลงประมวลผลท4ไมมวนหวนคน 73 การละเมดลขสทธyซอฟตFแวรFในประเทศไทยตquot;องเร4มท4ตวเรา 74 แนวโนquot;มเทคโนโลยในวงการแพทยF 76 วนพร0งนของวทยาศาสตรF 78 สงวนสทธyเพ4อประโยชนFของประชาชนดquot;วยครเอทฟคอมมอนสF 80 2009 ปAแหง development platform ถ3งเวลาตquot;องเลอกขquot;าง? 82 Webcomics 85 Testimonial 86 about:blognone
 6. 6. Credit Blognone Writers Amorn kengz sid bow_der_kleine kong sirn chris molecularck sugree Conductor Mr.JoH teedech DrRider msmart thedesp ejel nattachai thep elixer OHM totomaru golffee PaePae tr house Patrickz yokey iannnnn pawinpawin zdk infernohellion pawoot.com zybernav ixohoxi pittaya javaboom plynoi jittat pphetra kaze pruet keng roadtrip รายช>อฉบบทเปนปGจจ*บนสามารถดไดจาก www.blognone.com/crew Book Credit Editor-in-chief: อquot;สรquot;ยะ ไพรพายฤทธquot;g Cover design: ประจกษ< พรประเสรquot;ฐถาวร Section cover design: นquot;คม วงษ<โห Proof reading: วนนาท มงคลมาลย<, อ*ดมเดช ยอดชวน, ขจร เจยรนยพานquot;ชย< เศรษฐกquot;จ ประสานพานquot;ช, พquot;ทยา สรอยหลง, Kamon Panprakhon Organizing: วสนต< ลquot;วลมไพศาล, เกรยงไกร วรพนธ< Comic: ทปกร ว*ฒquot;พquot;ทยามงคล (champ@exteen), iannnnn Special thanks: จารว ศquot;รquot;จางคพฒนา, Benjarat Wangtiprak 6
 7. 7. January เร4มตquot;นปAมาดquot;วยขาวความสมพนธFระหวางโครงการ OLPC กบอนเทลท4ยอกน มานานหลายปA ส0ดทquot;ายอนเทลประกาศบอกลา (6645) โดยอนเทลใหquot;เหต0ผล วาเง4อนไขของทาง OLPC นนตquot;องการใหquot;อนเทลหย0ดผลต Classmate PC ซ34ง เป8นค@แขงของ OLPC เสยดquot;วย (6650) ทาง OLPC ไดquot;เดนหนquot;าตอไป โดยการ ตง OLPC America เพ4อแจกจายเคร4อง XO ในสหรฐ ถอเป8นการเปล4ยนแปลง ทางนโยบายครงส!าคญ จากเดมท4สนใจเฉพาะประเทศก!าลงพฒนาเทานน (6724) สงครามฟอรFแมต แผนดสกFแหงอนาคต มาถ3งจ0ดเปล4ยนครงส!าคญในเดอนน เม4อทาง Warner Bros. ซ34งเป8นหน34งในคายหนง ท4ทรงอทธพล ประกาศตววาจะหนมาผลต Blu-ray แทน HD DVD (6657) ท!าใหquot;ขณะนนเหลอเพยง Paramount และ Universal เพยงสองคายท4ยงสนบสน0น HD DVD ทางผ@quot;บรหารของโตชบาออกมาแถลงแกquot;เกยววา HD DVD ยงไมตาย (6677) แตสถานการณFในภายหลงก9ชวยยนยนวามนไมเกดประโยชนFอะไรอกแลquot;ว ขquot;ามมาท4ฝs}งของอ0ตสาหกรรมเพลงกนบquot;าง Sony BMG ซ34งเป8นคายเพลงในกล0มบ~กโฟรFคายส0ดทquot;ายท4ยงสนบสน0น DRM ไดquot;ประกาศยอมขายเพลงแบบไรquot; DRM รวมกบ Amazon แลquot;ว (6656) ถอเป8นการป•ดฉากย0คของ DRM ในเพลงออนไลนFเสยท ซน ไมโครซสเต9มสFซอกจการ MySQL AB คดเป8นม@ลคาทงหมด 1 พน ลquot;านดอลลารFสหรฐ คนท4นากงวลกวาใครเพ4อนคอ PostgreSQL เพราะ กอนหนquot;านซนไดquot;สนบสน0นอย@ (6753) ขาวการซอกจการอกขาวคอ โนเกยซอบรษท Trolltech เจquot;าของเทคโนโลย Qt ซ34งใชquot;ใน KDE และ Qtopia แพลตฟอรFมการพฒนาโปรแกรมบนโทรศพทFมอถอ โนเกยซอ เพราะตquot;องการน!า Qt ไปใชquot;ใน Internet Tablet ของตวเอง (6857) ยกษFใหญวงการเกมอยาง EA ไดquot;เขquot;าซอคาย Bioware เจquot;าพอเกม RPG ฝร4ง ซ34งประกาศมาตงแตปA 2007 เสร9จเรยบรquot;อย (6678) สวนเกม Super Smash Bros. Brawl ของนนเทนโด กลายเป8นเกมท4 7 ท4ไดquot;รบคะแนนรวว 40 เต9ม จากนตยสาร Famitsu ของญ4ป0€น (6746) ในภายหลง ตลอดปA 2008 มเกม ท4ไดquot;คะแนนเต9มตามมาอก 2 เกม คอ Metal Gear Solid 4 จากโคนามและ เกม 428 จากเซกquot;า ภาคตอของเกมดงในอดตกลาย เป8นเทร9นดFยอดนยมของวงการ เกมปA 2008 โดยในเดอนน แคป คอมไดquot;ประกาศ Street Fighter 8 IV (6638) เกมตอส@quot;ในต!านาน <<<<<<<<<<<<<
 8. 8. เดอนมกราคมเป8นเดอนท4มงาน MacWorld (6704, 6737) ซ34งสตฟ จ9อบสFแหงแอปเป•ลจะข3นเวทเป•ดตวผลตภณฑF ใหมๆ ส!าหรบครงนแอปเป•ลไดquot;เป•ดตว MacBook Air (6747, 6828) ซ34งเป8นโนquot;ตบ0Qกแบบ ultraportable ท4น!าหนก เบาและมชองเสยบอ0ปกรณFตอพวงนquot;อย จ0ดขายส!าคญของ MacBook Air คอความบางขนาดลอดใตquot;ประต@และใส ในซองจดหมายน!าตาลไดquot; ทมงานผ@quot;พฒนาช0ดทดสอบมาตรฐานเว9บท4ร@quot;จกกนในช4อ ACID2 ออกช0ด ทดสอบร0นใหม ACID3 แตเปล4ยนมาทดสอบดquot;าน JavaScript และ DOM แทนการทดสอบ CSS แบบเดม (6710) ท!าใหquot;ตลอดปA 2008 เบราวFเซอรF ย4หquot;อตางๆ เลยแขงกนผาน ACID3 กนอย@เป8นระยะ สวน W3C ก9ไดquot;ออก มาตรฐาน HTML5 ฉบบรางท4รอกนมานานมาก (6834) แตส0ดทquot;ายแลquot;ว ฉบบจรงก9ยงตquot;องรอกนอกนานตอไป ในประเทศไทย เว9บไซตFฟ•าเดยวกน (sameskybooks.org) ถ@กโฮสตง ระงบใหquot;บรการดquot;วยเหต0ผลวาเก4ยวขquot;องกบคดหม4นพระบรมเดชาน0ภาพ (6669) อกฝs}งหน34ง งาน BarCamp Bangkok ครงแรกในประเทศไทย ถ@กจดข3นท4รquot;าน Indus ส0ข0มวท 26 เม4อวนท4 26 มกราคม มผ@quot;รวมงาน อยางลquot;นหลาม (6655, 6838) ข(quot;วอ'นๆ ทน(quot;สนใจในเด'อนน ASUS แยกออกเป8นสามบรษทอยางเป8นทางการ ไดquot;แก Pegatron รบจquot;างผลตชนสวนอเล9กทรอนกสF, Unihan ผลตเคส คอมพวเตอรFพซ และ ASUS ซ34งขายผลตภณฑFแบรนดF ASUS อยางเดม (6646) ICANN เตรยมเร4มใชquot;งาน IPv6 ใน root DNS (6647) USB 3.0 ออกมาตรฐานซ9อกเก9ตแบบใหมในงาน CES 2008 โดยยงใชquot;ไดquot;กบซ9อกเก9ต USB 2.0 แบบเดม (6691) KDE 4.0 มาแลquot;ว (6706) ไมโครซอฟทFเป•ดใหquot;เขquot;าถ3งซอรFสโคquot;ดของ .NET Framework (6770) อเมรกนแอรFไลนFทดสอบการใหquot;บรการอนเทอรFเน9ตไรquot;สายระหวางบน (6821) การประม@ลคล4นความถ4 700MHz ซ34งเป8นความถ4ของโทรศพทFมอถอในสหรฐอเมรกาย0คถดไป เร4มข3นในเดอนนโดยการด@แล ของ FCC หรอคณะกรรมการกจการโทรคมนาคมของสหรฐ (6840) The Pirate Bay เว9บไซตFแชรFไฟลF BitTorrent ท4ใหญท4ส0ดในโลก มผ@quot;ใชquot;แตะหลก 10 ลquot;านคน (6846) วกฤตการณFแหงขquot;อม@ลสวนตวแบบดจทล เม4อเจquot;าหนquot;าท4ของกระทรวงกลาโหมในองกฤษท!าโนquot;ตบ0Qกพรquot;อมขquot;อม@ลสวนตวกวา มกราคม 6 แสนรายการหายไป ไมมรายงานวาใครพบโนquot;ตบ0Qกเคร4องน แตคนองกฤษจ!านวนมากตquot;องวตกกบเร4องรหสผานและเลขท4 บญช (6853) 9
 9. 9. February หลงจากจ0ดเปล4ยนของสงครามในเดอนท4แลquot;ว สงครามฟอรFแมตก9สนส0ดลงอยางเป8นทางการใน เดอนน เม4อโตชบาออกมาแถลงการยอมแพquot;ในสงครามครงน (7021) ผลก9คอห0quot;นของโตชบาข3น มา 6% ทนทหลงการแถลงขาว (7033) รวมทงหมดแลquot;วมเคร4องเลน HD DVD ในร@ปแบบตางๆ ถ@กขายออกไปประมาณ 1 ลquot;านเคร4อง (7037) บรษทมอถอช4อดงอยางโมโตโรลาประสบปsญหาทางการเงนและสวนแบง ตลาด อยางหนก มขาววาถ3งขนตquot;องถอนตวออกจากธ0รกจโทรศพทFมอถอ (6894) อกคายท4มความเคล4อนไหวอยางมากในเดอนนคอ Adobe ซ34งออก Adobe Integrated Runtime (AIR) ร0น 1.0 ตวจรง ส!าหรบวนโดวสFและแมค เพ4อบ0กตลาด Rich Internet Application ท4ก!าลงจะโต, Flex 3 Professional IDE (7082) และ Director 11 ซ34งไมไดquot; ออกมานานถ3ง 4 ปAนบตงแตเขquot;าซอกจการของ Macromedia (7043) วรภทร บ0ญญฤทธพงษF นกเรยนชนมธยมจากโรงเรยนสวนก0หลาบวทยาลย ไดquot;รบรางวล Grand Prize จาก โครงการ Google Highly Open Participation Contest จากการรวมงานพฒนาซอฟตFแวรF Moodle ท4เป8น ซอฟตFแวรF Learning Management System (LMS) รางวลใหญคอไดquot;ไปเท4ยวส!านกงานใหญของก@เกลท4 แคลฟอรFเนย (7012) อานสมภาษณFวรภทรไดquot;ใน (7135) และ (7364) ในอกระดบชนการศ3กษาท4ส@งข3นมา Google Summer of Code ส!าหรบนกศ3กษาท0กระดบ ไดquot;ประกาศโครงการของปA 2008 ในเดอนน (7097) ระบบปฏบตการหลายย4หquot;อก9มความเคล4อนไหวในเดอนน เร4มจากวนโดวสFวสตquot;า Service Pack 1 ท4บรษทจ!านวนมากรอคอย วามนจะแกquot;ไขปsญหาตงตquot;นของวสตquot;าไดquot; ไดquot;เขquot;าส@กระบวนการการผลต เชนเดยวกบ Windows Server 2008 SP1 (6915) ฝ€ายแอปเป•ลไดquot;ออกอพเดตยอยของ Mac OS X Leopard ร0น 10.5.2 (6986) ตามมาดquot;วยการประกาศโคquot;ดเนมของ Ubuntu 8.10 ท4จะออกในคร34งหลงของปAคอ Intrepid Ibex ซ34งหมายถ3งแพะภ@เขา (7058) และป•ดทquot;ายดquot;วย FreeBSD ระบบปฏบตการ ในใจของหลายๆ คน เม4อน!ามาท!าเป8นเซรFฟเวอรF ออกร0น 7.0-RELEASE ซ34งมฟAเจอรFอยางการสนบสน0นระบบไฟลFแบบใหมๆ เชน ZFS ท4อย@ใน OpenSolaris และ XFS ท4พฒนาโดยบรษท SGI รวมถ3งการปรบปร0งประสทธภาพ โดยเฉพาะเม4อใชquot;งานกบ ซพย@แบบ Symmetric Multiprocessing (SMP) ซ34งบางงานดกวาเดมถ3ง 15 เทา! (7104) หลงจากมปsญหานกพฒนาหลกของ Thunderbird แยกตวออกไปจาก Mozilla ส0ดทquot;ายเร4องก9ย0ตโดยทาง Mozilla Foundation ซ34งเป8นองคFกรแม ไดquot;ตง Mozilla Messaging ข3นมาเป8นหนวยงานท4ด@แลการพฒนา Thunderbird โดย เฉพาะ เชนเดยวกบท4 Mozilla Corporation ด@แล Firefox โดยภารกจเรงดวนคอการออก Thunderbird 3.0 (7039) แอปเป•ลวางขายไอโฟน 16GB และไอพ9อดทช 32GB ซ34งไมมอะไรใหมเพ4มเขquot;ามานอกจากพนท4เก9บขquot;อม@ลท4 เพ4มมากข3น และอพเดตซอฟตFแวรFของเคร4องท4วางขายใหquot;เป8นร0นใหมลาส0ด ในขณะเดยวกนก9เลกขายไอโฟน แบบ 4GB (6931) 1 0
 10. 10. ปากสถานบล9อค YouTube เน4องจากมเนอหาด@หม4นตอศาสนาอสลาม แตกลบสงผลกระทบไปท4วโลก เพราะบรษทผ@quot;ใหquot;บรการอนเทอรFเน9ต รายใหญ Pakistan Telecom ไดquot;พยายามบล9อคดquot;วยการสรquot;างเสquot;นทาง ปลอมๆ ไปยง YouTube ปรากฎวาเสquot;นทางนกลบถ@กกระจายไปท4วโลก สงผลใหquot;เกอบท4วเอเชยไมสามารถเขquot;าใชquot;งานเว9บไซตF YouTube เป8น เวลาประมาณสองช4วโมง (7089) ถ3งแมquot;วาอนเทอรFเน9ตจะถ@กออกแบบมาใหquot;ทนทานตอความเสยหาย ดquot;วยการเช4อม ตอโครงขายแบบกระจายไมรวมศ@นยF แตเม4อเคเบลใตquot;น!าแถบเมดเตอรFเรเนยนขาด ก9สงผลใหquot;อนเทอรFเน9ตชquot;าท4วตะวนออกกลางไปหลายวน (6896) ผ@quot;ผลตการFดแสดงผลรายใหญ NVIDIA เขquot;าซอ AGEIA รวบ เทคโนโลยชปฟ•สกสF PhysX ลงในการFดแสดงผลของตวเอง (6917) ซอฟตFแวรF CMS ท4 Blognone ใชquot;คอ Drupal ไดquot;ออกร0น 6.0 (7006) EA ประกาศ Command & Conquer: Red Alert 3 (7017) ขาวใหญท4ส0ดในปAน คอการเสนอซอกจการ ของยาฮ@โดยไมโครซอฟทF ม@ลคา 44.6 พน ลquot;านดอลลารF (6900) ซ34งภายหลงมก@เกล เขquot;ามาเก4ยวขquot;องดquot;วย กลายเป8นมหากาพยF ลากยาวไปเกอบทงปA ไมโครซอฟทFยอมสนบสน0นมาตรฐานเป•ดหลายชนด ใตquot;ช4อ โครงการ Microsoft Interoperability (7059) ไมโครซอฟทFลดราคาวนโดวสFวสตquot;าร0น Home Premium และ Ultimate (7120), รวมมอกบ Sony Ericsson ออกโทรศพทFมอถอ XPERIA X1 ซ34งใชquot; Windows Mobile มาจบตลาดบน (6980) และส0ดทquot;ายโดนอย@ปรบเป8นเงน 1.3 พนลquot;านดอลลารFในขquot;อหาผ@กขาด ซ34งลากยาวมาตงแตปA 2004 (7109) กมภาพนธ
 11. 11. March เว9บเบราวFเซอรFในต!านาน Netscape Navigator ถ3งคราวตquot;องจากลา อยางจรงจง เม4อบรษทแมคอ AOL ไดquot;ประกาศย0ตการพฒนาตงแตวน ท4 1 ม.ค. 51 เป8นตquot;นไป (7125) อกแบรนดFท4หายไปคอ Trinitron โทรทศนFจอแบน (แตไมบาง) ของโซน4ซ34งเคยขายดจนกลายเป8นช4อเรยกประเภทโทรทศนFจอ แบนในสมยนน แตเม4อย0คสมยของทวแอลซดและพลาสมาเขquot;ามาถ3ง ก9ตquot;องหลกทางใหquot;กบแบรนดFใหมคอ Bravia ไปตามย0ค สมย (7154) เดอนนเป8นจ0ซอรFมนต!านาน NetscapeQกท4ถอเป8นอ0ปงคราวตquot;องจากลาอยางจรงจงอเม4อบรษทแมคอ AOL กน เว9บเบราวFเดเร4 ใตquot;นของกระแสเน9ตบ0 Navigator ถ3 กรณFไฮเทคประจ!าปA 2008 เม4 อนเทลไดquot;เป•ดตวซพย@ ไดquot; ไฟต4!าแตประสทธภาพส@งคอ Atom และใชquot;ช51แพลตฟอรFม(7125) วา Centrino Atom หลงจากนน บรษท ประกาศย0ตการพฒนาตงแตวนท4 1 ม.ค. 4อ เป8นตquot;นไป ฮารFดแวรF โนquot;ตบ0Qกแทบท0กรายก9หนมาผลตโนquot;ตบ0Qกท4ใชquot; Atom ขายดเป8นเทน!าเททา ปลอยใหquot;ค@แขงอยาง AMD และ VIA เห9นตลาดใหมถ@กชงไปตอหนquot;าตอตา (7138) ในวงการฮารFดแวรFยงมการเปล4ยนแปลงท4ส!าคญคอ Acer สามารถแซง Dell ข3นมาเป8นผ@quot;ผลตโนquot;ตบ0Qกราย ใหญอนดบสองของโลกไดquot;ส!าเร9จ มยอดขายในไตรมาสท4ส4ของปA 2007 อย@ท4 5.25 ลquot;าน เคร4อง เป8นรองแคเพยง HP ซ34งขายไดquot; 6.66 ลquot;านเคร4องเทานน ปsจจยท4ส!าคญอนหน34งคอ การเขquot;าซอกจการ Gateway และ Packard Bell ในชวงกอนหนquot;าน (7197) ซอฟตFแวรFโอเพนซอรFสหลายตวออกร0นใหมในเดอนน เร4มจาก GNOME 2.22 ซ34งเป8นรากฐานส!าคญใหquot;กบดสโทรหลายเจquot;าอยางเชน Ubuntu และ Fedora ท4จะตามมาในเดอนถดๆ ไป (7234) ตามมาดquot;วย OpenOffice.org 2.4 ซ34งเป8น ร0นส0ดทquot;ายในซรยF 2.x ท4พฒนากนมานาน (7345) Zend Framework ส!าหรบการพฒนาเว9บดquot;วยภาษา PHP ออกร0น 1.5 (7268) และ WordPress โปรแกรม CMS ยอดนยมส!าหรบท!าเว9บบล9อกสวนตว ออกร0น 2.5 (7366) หลงจากเล4อนมาหลายรอบ ส!านกพมพF Ziff Davis เจquot;าของ คาย AMD ไดquot;วางตลาดซพย@ นตยสารอยาง PC Magazine และ Opteron รหส Barcelona Electronic Gaming Monthly ย4นขอ แลquot;วในท4ส0ด ปAนไมใชปAท4ด ความค0quot;มครองจากศาลลquot;มละลาย เทาไรนกของ AMD (7284) (7174) BD+ ระบบ DRM ขนส@งในแผน Blu-ray ถ@กแกะส!าเร9จโดยบรษท SlySoft เจquot;าของผลตภณฑF AnyDVD HD ซ34งกอนหนquot;าน ผ@quot;บรหารของคาย Blu-ray เคยใหquot;สมภาษณFวา BD+ ไมมทางโดน แกะไดquot;ภายใน 10 ปA (7299) 1 2 <<<<<<<<<<<<<
 12. 12. ซอฟตFแวรFท4ไมใชโอเพนซอรFส โดยเฉพาะจากคายใหญคอไมโครซอฟทF และแอปเป•ล มขาวท4นาสนใจไดquot;แก วนโดวสFวสตquot;า SP1 ตวจรงไดquot;เป•ด ใหquot;ดาวนFโหลดไปใชquot;กน (7271) ไมโครซอฟทFจบมอโนเกยเตรยมพฒนา Silverlight ส!าหรบมอถอของโนเกยท4ใชquot; Symbian Series 60 (7163) สวนแอปเป•ลเร4มจากการปลอย Safari 3.1 ร0นอพเดตทงบนวนโดวสFและแมคอนทอช (7270) และ iPhone SDK แบบ native (Objective-C) ท4รอกนมานาน หลงจากท4ชวง แรกนนแอปเป•ลบอกวา SDK ของไอโฟนนนคอเว9บแอพพลเคชน ในการแถลงขาว เดยวกน แอปเป•ลยงไดquot;เป•ดตว App Store บนไอโฟนท4ใหquot;นกพฒนาภายนอกมาข3น ทะเบยนเพ4อแจกจายโปรแกรมของตวเองบนไอโฟนทงแบบฟรและเสยเงนไดquot; ถอวา เป8นการจ0ดกระแสการพฒนาซอฟตFแวรFบนมอถอครงใหญ (7181) ในวงการเว9บก9มความนาสนใจหลายประการ เร4มจากการประกาศของไมโครซอฟทFวา Internet Explorer 8 จะใชquot;โหมดสนบสน0นมาตรฐาน HTML ของ W3C เป8นโหมด default มาตงแตตquot;น (7151) เว9บไซตF Ask.com ยอมแพquot;ในตลาด search engine และหนไปจบตลาดถาม-ตอบ ในเร4องตางๆ แทน (7166) Facebook เว9บไซตF social network ช4อดงประกาศ บรการ Instant Messenging ระหวางสมาชกของ Facebook โดยองจากมาตรฐาน XMPP/Jabber และสามารถค0ยกนไดquot;จากหนquot;าเว9บโดยตรง (7249) เว9บเบราวFเซอรF Opera ประกาศตวเป8นเบราวFเซอรFตวแรกท4ผานช0ดทดสอบ ACID3 ท4เพ4งออกมา ในเดอนท4แลquot;วทงหมด 100% (7332) และสาราน0กรมออนไลนF Wikipedia ม บทความครบ 10 ลquot;านบทความ โดยบทความท4สบลquot;านนนอย@ในวกภาษาฮงการ เป8นเร4องเก4ยวกบจตรกรช4อ Nicholas Hilliard (7365) ดquot;านโทรคมนาคม การประม@ลความถ4 700 MHz ของสหรฐอเมรการ@quot;ผล ผ@quot;ชนะรายใหญคอ AT&T และ Verizon สวนก@เกลท4มขาววาเขquot;ารวมประม@ลนนไมชนะ แตก9สมใจเพราะชวยเพ4ม เงนประม@ลจนถ3งระดบท4กฎ Open Access ถ@กบงคบใชquot; ท!าใหquot;การผ@กขาดความถ4ท!าไดquot;ยาก ข3นมาก (7297) อกขาวคอโมโตโรลาประกาศแยกบรษทเป8น 2 สวน คอ สวนท4ด@แลเร4องมอ ถอ และสวนท4ด@เร4องโทรคมนาคมอ4นๆ (7336) ข(quot;วอ'นๆ ทน(quot;สนใจในเด'อนน แฮกเกอรFโจมตผ@quot;ป€วยลมบquot;าหม@ผานเว9บไซตF โดยใชquot;การกระพรบของขquot;อความและสเขquot;าชวย กระต0quot;นใหquot;ผ@quot;ป€วยลมบquot;าหม@เกด อาการเม4อเขquot;าชมเว9บไซตFเหลาน (7370) คายอนเมะยอมแพquot;กล0มแฟนซบ เตรยมฉายอนเมะออนไลนFผานเว9บ (7295) มนาคม เพลงของวง The Beatles เตรยมวางขายใน iTunes Store หลงจากท4ตกลงเร4องคดความกบแอปเป•ลในเร4องช4อ quot;Applequot; ซ34ง เป8นช4อสต@ดโอของส4เตาทองดquot;วยไดquot;ส!าเร9จ (7206)
 13. 13. April เร4มตquot;นดquot;วยการฉลองครบสบปA การประกาศเป•ดซอรFสโคquot;ดของ โครงการ Mozilla เม4อวนท4 31 มนาคม ค.ศ. 1998 และเร4มเผยแพร ซอรFสโคquot;ดในวนถดมา ถอเป8นตquot;นก!าเนดของต!านาน Firefox ในอก เกอบสบปAใหquot;หลง (7381) ทาง Mozilla เองไดquot;เป•ดตวโครงการพฒนา Fennec เว9บเบราวFเซอรFส!าหรบมอถอท4ใชquot;เอน จนแสดงผล Gecko โดยมเป•าหมายอย@ท4แพลตฟอรFม Maemo ของโนเกยเป8นอนดบแรก และ Windows Mobile เป8นล!าดบถดมา ช4อ Fennec มาจากพนธ0Fของหมาจงจอกขนาด เล9ก (7480) สเปกเอกสาร OpenXML ท4ไมโครซอฟทFใชquot;ใน Microsoft Office 2007 และพยายามผลกดนใหquot;ผานมาตรฐานของหนวยงาน ระดบนานาชาตอยาง ISO ส0ดทquot;ายไดquot;ผานสมใจ ถ3งแมquot;วาจะมขquot;อกงขาและคดคquot;านอยางหนกถ3งการล9อบบของไมโครซอฟทF (7393) อยางไรก9ตาม เน4องจาก OpenXML ท4ผานเป8นมาตรฐานนนถ@กแกquot;ไขจากตquot;นฉบบท4ใชquot;ใน Office 2007 ไปมาก ท!าใหquot; Office 2007 เองกลบไมผานการทดสอบมาตรฐานของ ISO เสยอยางนน (7576) ในเดอนนไมโครซอฟทFยงไดquot;ขยายเวลาการ ขายวนโดวสFเอ9กซFพออกไปอก 2 ปA แตจ!ากดเฉพาะการขายแบบ OEM ใหquot;กบผ@quot;ผลตเน9ตบ0Qกเทานน (7416) ซ34งผ@quot;ผลตโนquot;ตบ0Qก ขนาดปกตและพซตงโตQะเชน Dell และ HP ไดquot;หาชองยดระยะการขายวนโดวสFเอ9กซFพ ซ34งยงเป8นท4ตquot;องการของล@กคquot;า โดยการ quot;ดาวนFเกรดquot; จากวนโดวสFวสตquot;าร0น Business ลงมา (7649) สวน Service Pack 3 ของวนโดวสFเอ9กซFพก9เขquot;าส@ระยะ Release to Manufacturer (RTM) ในเดอนนเชนกน (7577) ฝs}งแอปเป•ลไดquot;เผชญหนquot;ากบเคร4องแมคโคลนอกครง โดยบรษท Psystar ไดquot; ขายเคร4องคอมพวเตอรFตงโตQะท4ใชquot;ช4อวา OpenMac มสเปกใกลquot;เคยงกน และ รน Mac OS X Leopard ร0นท4ถ@กดดแปลงใหquot;ใชquot;กบเคร4องของ Psystar ไดquot; ถอ เป8นจ0ดเร4มของการฟ•องรquot;องกนระหวางแอปเป•ลและ Psystar ซ34งด!าเนนไปนาน ตลอดทงปA (7509, 7644) อกทางหน34ง แอปเป•ลไดquot;ซอกจการบรษทออกแบบ ซพย@ท4ช4อ P.A. Semi ซ34งมช4อเสยงในการผลตชปประหยดพลงงาน จ3งเป8นท4มา ของขาวลอจ!านวนมากเร4องอ0ปกรณFไฮเทคขนาดเล9กจากแอปเป•ล (7594) ในวงการฮารFดแวรF VIA ไดquot;เป•ดสเปกชปเซ9ตของตวเองตอสาธารณะ เพ4อหวงวาจะใชquot;พลงของ การพฒนาแบบโอเพนซอรFสชวยใหquot;ชปของตวเองถ@กใชquot;ในวงกวquot;างมากข3น (7470) สวนทาง AMD หลงจากท!าไดquot;ไมดนกกบ Opteron quot;Barcelonaquot; ก9มองไปขquot;างหนquot;าและเป•ดตว Opteron ร0นถดไป คอ quot;Shanghaiquot; กบ quot;Istanbulquot; ตอทนท โดยหวงวาจะไลอนเทลใหquot;ทน (7555) วงการฮารFดดสกF บรษท Seagate ไดquot;สงมอบฮารFดดสกFตวท4พนลquot;านเป8นรายแรกของโลก (7589) Sprint จบมอซมซ0งเป•ดตวมอถอจอสมผส Instinct ออกมาแขงกบ iPhone (7398) <<<<<<<<<<<<< คณะกรรมการโอลมป•กสากล (IOC) บบจนหquot;ามบล9อคอนเทอรFเน9ตชวงโอลมป•ก (7401) 2 0 1 4
 14. 14. Ubuntu 8.04 รหส Hardy Heron ซ34งเป8นร0นพเศษ Long Term Support (LTS) ไดquot;ออกตวจรงในเดอนน ทามกลางเสยงวจารณFวายงไมสมบ@รณFพอ ในวงการโอเพนซอรFสยงมขาววา Hans Reiser ผ@quot;พฒนา ระบบไฟลF ReiserFS ถ@กศาลตดสนวามความผดจรง ในคดฆาตกรรมภรรยาของตวเอง (7659) และ โครงการ OLPC เร4มระส4!าระสาย มปsญหาในการจดการและผ@quot;บรหารระดบส@งหลายคนทยอยตบเทquot;ากน ลาออก (7607) บรษท eBay นนก9ก!าลงพจารณาจะขายกจการ Skype ออกไป หลงจากซอเขquot;ามาในปA 2005 แตไมสามารถหาประโยชนFจากการซอกจการครงนไดquot; (7554) และประธานของ ซมซ0ง ยกษFอเล9กทรอนกสFจากเกาหลใตquot; ประกาศลาออกหลงจากโดนขquot;อหาดquot;านการ หลบหนภาษและคอรFรปช4น (7584) เดอนเมษายนนมขาวดquot;านธ0รกจไอทคอนขquot;างเยอะ เร4มจากบรษท T-Mobile ซ34งเป8นผ@quot;ใหquot;บรการโทรศพทFมอถอรายใหญทงใน ย0โรปและสหรฐ ไดquot;เตอนเว9บไซตFขาวมอถอช4อดง Engadget Mobile วาใหquot;เลกใชquot;สบานเย9น ซ34งเป8นเคร4องหมายการคquot;าของ T-Mobile ขาวนท!าใหquot;หลายๆ คนร@quot;วาสเป8นเคร4องหมายการคquot;าไดquot;ดquot;วย (7396) วงการเกมมขาวใหญคอ EA ประกาศเลกท!าเกมอเมรกน ฟ0ตบอลยอดนยม Madden '09 ลงพซเน4องจากปsญหา ดquot;านเกมละเมดลขสทธy ตอจากน EA จะท!าลงเคร4องเกม คอนโซลเพยงอยางเดยวเทานน (7417) และเกม Grand Theft Auto IV จากคาย Rockstar ซ34งเป8นเกมท4หลายคน รอคอย ท!าคะแนนรววเต9มสบในเว9บไซตFและแมกกาซน เกมของฝร4งเป8นจ!านวนมาก (7634) แนวคด quot;Cloud Computingquot; เป8น ตquot;นต!าหรบสาราน0กรม Britannica ปรบตวเขquot;ากบย0ค ท4ร@quot;จกในวงกวquot;างมากข3น เม4อก@เกล สมย เป•ดขquot;อม@ลใหquot;บล9อกเกอรFใชquot;อquot;างองไดquot;ฟร (7561) เป•ดบรการ App Engine ส!าหรบ กลบกนเยอรมนเตรยมพมพFวกพเดยภาษาเยอรมน เขยนโปรแกรมและประมวลผล ออกมาเป8นเลมขายเหมอนสาราน0กรมปกต ก!าไรหก บนเซรFฟเวอรFของก@เกล (7448) กลบเขquot;ามาคนใหquot;วกพเดยออนไลนF (7601) ข(quot;วอ'นๆ ทน(quot;สนใจในเด'อนน โนเกยเป•ดเผยมอถอจอสมผสตวแรก ใชquot;รหสวา quot;Tubequot; ภายหลงไดquot;ช4อร0นวา Xpress Music 5800 (7467) Flickr เป•ดตวบรการอพโหลดวดโอ นอกเหนอไปจากการอพโหลดร@ปถาย (7460) ก@เกลสง Doodle รวมเทศกาลสงกรานตF (7506) ImageShack เป•ดบรการใหม quot;เราโหลดบทใหquot;ค0ณquot; (7539) HP เผลอปลอย Malware ตดออกมากบ USB drive ท4แถมมากบเคร4อง (7513) เมษายน นกศ3กษาชาวสหรฐอเมรกา รอดค0กในอยปตF โดยสงขquot;อความวาเขาถ@กจบก0มใน Twitter ท!าใหquot;เพ4อนไปชวยออกมาไดquot;ใน ท4ส0ด (7535)
 15. 15. May <<<<<<<<<<<<< เดอนพฤษภาคมเป8นเดอนแหงการเป•ด แพลตฟอรFม social network ก!าลง ตว quot;แพลตฟอรFมแหงอนาคตquot; มาแรง Facebook เป•ดตว Facebook อยางแรกคอระบบปฏบตการ Windows Connect ไลเล4ยกบ MySpace Data 7 ซ34งในขณะนนยงเป8นแครหสเรยกขาน Availability (ภายหลงเปล4ยนช4อเป8น โดยบล เกตสF กบสตฟ บลเมอรF ไปเป•ด MySpace ID) และของก@เกลใชquot;ช4อวา ตว Windows 7 พรquot;อมฟAเจอรFมลตทชใน Google Friends Connect ทงสามตว งาน All Things D ของ Walt Mossberg คอการเป•ด API ใหquot;เว9บไซตFอ4นๆ ด3ง คอลมนสตFของ Wall Street Journal ระบบล9อกอนและเพ4อนๆ จาก social (7915) network ไปใชquot;งานไดquot; (7771) แพลตฟอรFมมอถอ Android ก@เกลโชวF ตวเคร4องโทรศพทFมอถอท4รน Android ครงแรกในงาน Google I/O งานสมมนา ใหญครงแรกของก@เกล มอถอเคร4องนน ร@quot;จกกนในช4อ HTC Dream (ภายหลงคอ T-Mobile G1) (7922) ในงาน Google I/O ก@เกลยงแสดงวสย ทศนFใตquot;สโลแกน quot;Client, Connectivity, Cloudquot; อกดquot;วย (7945) โครงการ OpenSolaris ปรบปร0งใหม JavaFX เทคโนโลย Rich Internet หนquot;าตาทนสมย และอย@ในแผนเดยว Application (RIA) ของซน เป•ดเผย ออกร0นแรก 2008.05 ทงหมดเกดจาก ขquot;อม@ลเพ4มเตมในงาน JavaOne 2008 โครงการ Indiana ซ34งซนไดquot;จquot;าง Ian แตยงไมออกตวจรง (7724) Murdock ผ@quot;เร4มโครงการ Debian เขquot;า ในสมรภ@ม RIA ไมโครซอฟทFไดquot;ออก มายกเคร4อง (7709) Fedora ปรบปร0ง Expression Studio 2.0 โปรแกรม ขนานใหญเชนกน ไดquot;ออกร0นใหม 9.0 ส!าหรบสรquot;างแอพพลเคชน ตามหลง Ubuntu 8.04 ท4ออกไปใน Silverlight ร0นปรบปร0ง (7687) เดอนกอน (7784) Ubuntu จบมอ Dell ออก Ubuntu Netbook Remix ดสโทรพเศษส!าหรบ เคร4อง netbook ท4มหนquot;าจอขนาดเล9ก โดยปรบสวนตดตอผ@quot;ใชquot;ใหquot;เหมาะกบ หนquot;าจอ (7867) 1 6
 16. 16. ซมซ0งออก Solid-state drive (SSD) ความเร9วส@งขนาด 256GB ซ34งนาจะ เป8นอนาคตของการน!าเอา SSD มา ใชquot;เก9บขquot;อม@ลแทนฮารFดดสกF (7901) AMD เป•ดตวแพลตฟอรFม Puma และ Turion Ultra ส!าหรบโนquot;ตบ0Qก (7923) คณะกรรมการผ@quot;พจารณาการออก บรษท HP แซง IBM ข3นมาเป8นผ@quot;ขาย มาตรฐานหลายประเทศ ย4นอ0ทธรณF เซรFฟเวอรFอนดบหน34งของโลก (7882) ตอ ISO ในกรณการออกมาตรฐาน Borland ขายแผนก CodeGear ซ34ง OpenXML ของไมโครซอฟทF (7885) เป8นแผนกท4เคยสรquot;างช4อใหquot;กบบรษท ไมโครซอฟทFประกาศวา Office 2007 มผลตภณฑFอยาง Delphi ใหquot;กบบรษท SP2 จะสนบสน0นฟอรFแมตเอกสารท4 Embarcadero Technologies ถอ เป8นค@แขง Open Document Format เป8นการป•ดฉากผลตภณฑFยอดนยม หรอท4ร@quot;จกกนในช4อ ODF (7855) ตวนใตquot;แบรนดFของ Borland (7739) ก@เกลเป•ดตว Google Health ผ@quot;ชวย จดการดquot;านส0ขภาพออนไลนF ซ34งกอ ใหquot;เกดความกงวลเร4องขquot;อม@ลผ@quot;ป€วย อาจจะหล0ดออกไปส@สาธารณะ (7834) Microsoft Live Search ใชquot; กลย0ทธFแยงฐานผ@quot;ใชquot;โดยการจายเงน คนใหquot;กบผ@quot;ใชquot;ท4คquot;นหาขquot;อม@ลสนคquot;าท4 จายเงนโฆษณาใหquot;กบไมโครซอฟทF (7868) CBS ส4อรายใหญของสหรฐซอกจการ id Software ประกาศ Doom 4 ภาคตอ CNET เว9บไซตFขาวไอทช4อดง (7802) ของเกมเดนหนquot;ายงในต!านาน (7746) ม4น พธโนทย รฐมนตรวาการกระทรวง องกฤษไดquot;เป•ดใหquot;บรการบรอดแบนดF ไอซท ยอมรบวาไดquot; quot;ออกค!าส4งกดดน ผานทางทอระบายน!าถ3งบquot;านเป8นครง การป•ดเว9บquot; (7889) สตฟ บลเมอรF แรก (7733) สแปมเมอรFใน MySpace โดนไขใสขณะบรรยายอย@ในฮงการ ถ@กปรบสองรquot;อยลquot;านดอลลารF ถอเป8น พฤษภาคม แตเขาหลบไดquot;หมด (7853) คดตวอยางปsญหาสแปม (7818)
 17. 17. June เว9บเบราวFเซอรF Firefox ออกร0น 3.0 ใหquot;ดาวนFโหลด พรquot;อมกบแคมเปญเชญชวนใหquot;ดาวนFโหลดเพ4อท!าสถต โลกลงในกวนเนส บ0Qค ผลปรากฎวามคนดาวนFโหลดไปทงสน 8.3 ลquot;านครงใน 24 ช4วโมงแรก (8102) OpenSUSE 11.0 ดสโทรลน0กซFยอดนยมอกตว (8111) Wine โปรแกรมจ!าลองสภาพการท!างานแบบวนโดวสF ออกร0น 1.0 หลงจากท4พฒนามาถ3ง 15 ปA (8105) Symbian ระบบปฏบตการบนมอถอท4โนเกยเป8นสปอนเซอรFใหญ ทนแรงกดดนจากระบบปฏบตการมอถอ ใหมๆ ทง iPhone และ Android ไมไหว ท!าใหquot;โนเกยตquot;องไลซอห0quot;นคนเพ4อถอสทธyในการเป•ดซอรFสโคquot;ด และ หวงวาจะใชquot;โมเดลโอเพนซอรFสไลพฒนาตามค@แขงใหquot;ทน ก!าหนดเสร9จสนกระบวนการทงหมดในคร34งแรกของ ปA 2009 (8151) Reddit เว9บไซตFขาวท4คนอานชวยกน โหวตไดquot; เป•ดซอรFสโคquot;ดเอนจนของตว เองใหquot;น!าไปใชquot;ไดquot; (8103) OpenMoko ซ34งประกาศวาจะวางขายมอถอท4เป•ดเผยทงสเปก ฮารFดแวรFและซอฟตFแวรFคอ FreeRunner ในเดอนถดไป (8140) เกมยquot;อนย0คยงมาแรงเม4อแคปคอมประกาศ ท!า Rockman 9 โดยใชquot;กราฟฟ•กแบบ 8 บต แบบเดยวกบเคร4องฟามคอม (8180) Blizzard ประกาศท!า Diablo III ภาคตอของเกม RPG ในดวงใจ หลายๆ คน (8183) 1 8 >>>>>>
 18. 18. NVIDIA เป•ดตว Tegra เป8นการFดแสดงผลส!าหรบอ0ปกรณF พกพา อยางโทรศพทFมอถอและ Mobile Internet Device (MID) ท4ชวยใหquot;การเลนหนงความละเอยดส@ง และเกม สามมตบนอ0ปกรณFเหลานเร9วข3นอกมาก (7951) งาน WWDC 2008 ของแอปเป•ลนนไดquot;เป•ดตว iPhone 3G (8025) นอกจากนยงม รายละเอยดเล9กนquot;อยของระบบปฏบตการ Mac OS X Snow Leopard ซ34งจะเนquot;นท4 การปรบปร0งประสทธภาพมากกวาเพ4มความสามารถ (7981) Mobile Me เว9บแอพพลเคชนส!าหรบคน ท4ตquot;องการเช4อมขquot;อม@ลระหวางแมคกบ iPhone (7950) ยาฮ@เป8นอกบรษทท4มขาวเยอะแตออกมาในทางท4ไมคอยจะดนก โดย บ0คคลากรระดบส!าคญตางทยอยกนลาออก ซ34งในท4นรวมถ3งผ@quot;กอตง Flickr (8092) และ del.icio.us (8125) ขาวอนทนาสนใจเดอนน NVIDIA และ AMD เป•ดตวการFดแสดงผลร0นใหม GeForce GTX 200 และ Radeon HD 4800 ในเวลาไลเล4ยกน (8122) VIA เป•ดตวเมนบอรFดแบบ Mini-ITX 2.0 โชวFประสทธภาพดquot;วย เกม Crysis (7991) IBM สรquot;างซ@เปอรFคอมพวเตอรFทะล0เพดาน 1 PetaFLOPS ไดquot;ส!าเร9จ น4นคอเคร4อง Roadrunner ท4ใชquot;เทคโนโลยจากซพย@ Cell เขquot;าชวย (8019) ขาวใหญป•ดทquot;ายเดอน เดอนมถ0นายน 2008 จะเป8นการท!างานเดอนส0ดทquot;ายของบล เกตสF ผ@quot;กอตงไมโคร ซอฟทFและผ@quot;ชายท4รวยท4ส0ดในโลกตดตอกนหลายสมย เกตสFไดquot;ประกาศแผนการวางมอลวงหนquot;ามา 2 ปA กอนหนquot;าน และหลงจากเกษยณอาย0จากไมโครซอฟทF เขาจะหนไปท!างานในม@ลนธเพ4อการก0ศลแทน ม$ถนายน (8181, 8199) – (ด@รายละเอยดในเซคชน บลเกตสFหลงไมโครซอฟทF) <<<<<<
 19. 19. July แฟนบอย PlayStation 3 ถ3งกบช9อค เม4อเกม Final Fantasy XIII เกมเดนของฝs}ง PlayStation มาตลอด ประกาศลง Xbox 360 ดquot;วย (8341) ฮารFดแวรFเกมคอนโซลทง สองคายไดquot;ปรบสเปกกนเล9กนquot;อย ไมโครซอฟทFเพ4ม Xbox 360 ร0น 60GB (8330) และโซน4ไดquot; ลดราคา PlayStation 3 ร0น 80GB ลงมาอก 100 ดอลลารFลงมาอย@ท4 399 ดอลลารF (8359) แตท4มาแรงท4ส0ดไมมใครเกน นนเทนโด เม4อ Wii สามารถมยอดจ!าหนายรวมในสหรฐแซง Xbox 360 ไดquot;แลquot;ว ทงท4วางขายชquot;ากวาถ3ง 1 ปAเต9ม (8396) Apple ส4งท4ถ@กจบตามองมากท4ส0ดในเดอนกรกฎาคมคอการวางขาย iPhone 3G ในหลายประเทศท4วโลกเดอนน (8285) จากการ ทดสอบพบวาเฟ•รFมแวรFร0น 2.0 นนสนบสน0นการอานภาษา ไทยในตว (8312) และหลงจากวางขายไปไดquot;ไมก4วน iPhone 3G ก9ท!ายอดขายไดquot;เกน 1 ลquot;านเคร4องทนท (8339) ขาวอ4นๆ ของแอปเป•ลคอบรษทไดquot;ฟ•องรquot;อง Psystar ซ34งผลต << เคร4องแมคโคลนในขquot;อหาละเมดเง4อนไขการใชquot;งาน Mac OS X แลquot;ว (8354) ชปของ NVIDIA มปsญหาเร4องค0ณภาพในการผลตเป8นจ!านวนมาก สง ผลกระทบกบโนquot;ตบ0Qกหลายย4หquot;อ ทางแกquot;ของผ@quot;ผลตคอออกเฟ•รFมแวรFใหม ท4ชวยใหquot;พดลมท!างานเร9วข3นกวาเดม ขยายเวลารบประกนเฉพาะตว การFดแสดงผล และเปล4ยนผลตภณฑFใหquot;ในบางกรณ (8232) Seagate เป•ดตวฮารFดดสกFขนาดใหญ 1.5 เทราไบตF (8298) อนเทลเป•ดตว แพลตฟอรFม Centrino 2 ส!าหรบโนquot;ตบ0Qก (8344) AMD เป•ดตวซ9อกเก9ต G34 ส!าหรบซพย@ 8 และ 12 คอรF (8384) กล0มผ@quot;ผลตฮารFดแวรFช4อดง หลายบรษทจบมอกนผลกดนเทคโนโลย TransferJet ส!าหรบสงขquot;อม@ล ระยะใกลquot;แบบความเร9วส@งแทน Bluetooth (8395) และผลการศ3กษาวา เทคโนโลย SSD ในปsจจ0บนยงไมชวยใหquot;ประหยดแบตเตอร4ตามท4ผ@quot;ผลต ฮารFดแวรFกลาวอquot;าง (8236) และส0ดทquot;าย Dell เปล4ยนร0นโนquot;ตบ0Qกตระก@ล Lattitude ใหมหมดเป8นย0ค E Series (8490) Hardware 1 2 0
 20. 20. ก@เกลและยาฮ@สนบสน0นการคquot;นหาขquot;อความท4อย@ในไฟลF Flash ซ34งเดมทไมสามารถท!าไดquot; (8210) ในประเทศไทย Sanook ออก บรการ microblogging ช4อ Nok Nok ซ34งเลยนแบบ Twitter มาแทบจะทงหมดแมquot;กระท4งหนquot;าตา ท!าใหquot;เกดเสยงวพากษF วจารณFจากผ@quot;ใชquot;ชาวไทย (8257) สวน Twitter ตquot;นฉบบนนก9ซอกจการของ Summize และเปล4ยนช4อเป8น Twitter Search (8357) Facebook ทดสอบอนเทอรFเฟซใหมของเว9บไซตFตวเอง (8416) Amazon เป•ดตวบรการจายเงนออนไลนFท4มาแขงกบ PayPal ของ eBay โดยใชquot;ช4อวา Checkout by Amazon และ Amazon Simple Pay (8498) ขาวลอใหญในเดอนนคอก@เกล สนใจซอกจการของ Digg (8438) แตส0ดทquot;ายมขquot;อม@ลวงในออกมาบอกวาก@เกลถอนตวดquot;วยเหต0ผลดquot;านแนวคดและวฒนธรรม Web องคFกรจ@นไมตรงกน (8468) โลกโอเพนซอรFสนน เร4มจากการซอกจการระหวางดสโทรรายเล9กกนเอง คอ Xandros ซอ Linspire (8288) Ubuntu ออกร0น แกquot;บ~ก 8.04.1 (8245) Gentoo ออกร0น 2008.0 (8266) WordPress 2.6 (8348) และ GNOME ไดquot;เผยแผนการปรบร0นจาก 2.x ไปเป8น 3.0 วาจะเปล4ยนในร0น 2.30 (ร0นลาส0ดในขณะนนคอ 2.22) โดยจะเป8นการเปล4ยนเลขเวอรFชนธรรมดา ไมใชการ เปล4ยนแปลงครงใหญเหมอนกบของ KDE 4.0 (8343) ไมโครซอฟทFเองก9รวมมอกบช0มชนโอเพนซอรFส โดยการสงโคquot;ดของ การตดตอฐานขquot;อม@ล ADOdb ใหquot;กบโครงการของ Apache Foundation (8475) Open Source คนท4โตทน Windows 3.11 อาจจะตกใจวา ไมโครซอฟทFเพ4งจะเลกขาย Windows 3.11 ในเดอนน หลงจากวางขายครงแรกเม4อ ค.ศ. 1993 และผานมาแลquot;ว 15 ปA (8298) สวนคนท4โตทน Donald E. Knuth และหนงสอตระก@ล The Art of Programming ก9อาจจะดใจ เพราะศาสตราจารยFทานนลาออกจากงานประจ!าท4 มหาวทยาลยสแตนฟอรFด เพ4อมาเขยนหนงสอเลมตอในช0ดแบบเต9มเวลา (ยง กรกฎาคม เหลออก 3 เลมจากแผนการทงหมด 7 เลม) (8334)
 21. 21. August รสเซยเป•ดสงครามไซเบอรFตอจอรFเจย ไปพรquot;อมๆ กบ สงครามจรง โดยมรายงานวาเว9บไซตFและเครอขาย อเล9กทรอนกสFของจอรFเจยถ@กโจมตโดยแฮกเกอรFท4 ไดquot;รบการสนบสน0นจากรสเซย (8589) ขาวใหญในเดอนนอย@ท4เมองไทย เม4อวนท4 5 สงหาคม นกเรยนไทยระดบชน ม. 6 ไดquot;กอเหต0ปลquot;นและ กอคดฆาตกรรมคนขบรถแท9กซ4 โดยอquot;างวาเลยนแบบมาจากเกม Grand Theft Auto (GTA) ในซอย จรญสนทวงศF 77 ยานบางพลด กอใหquot;เกดเสยงวพากษFวจารณFเร4องเกมท4เป8นอนตรายอยางมากใน สงคมไทย จนตวแทนจ!าหนายในประเทศไทยคอบรษท นวอรา อนเตอรFแอคทฟ ไดquot;ประกาศวาจะไม น!าเอา Grand Theft Auto ภาค 4 เขquot;ามาจ!าหนายในประเทศไทย (8531) แตนกเรยนไทยสรquot;างช4อก9มเชนกน โดยควquot;า 2 เหรยญทอง 1 เหรยญเงน และ 1 เหรยญ ทองแดง จากการแขงขนคอมพวเตอรFโอลมป•ก (International Olympiad in Informatics หรอ IOIO) ประจ!าปA 2008 เม4อวนท4 16-23 สงหาคม ท4กร0งไคโร ประเทศอยปตF โดยมผ@quot;แขงขน ทงหมดประมาณ 300 คนจาก 77 ประเทศ (8702) เหรยญทอง: นายภาน0พงศF ภาส0ภทร โรงเรยนเตรยมอ0ดมศ3กษา (ไดquot;คะแนนเป8นอนดบสองของผ@quot;แขงขนทงหมด) เหรยญทอง: นายธนะ วฒนวาร0ณ โรงเรยนเตรยมอ0ดมศ3กษา เหรยญเงน: นายอาภาพงศF จนทรFทอง โรงเรยนมหดลวทยาน0สรณF เหรยญทองแดง: นายวสฐ ภทรน0ธาพร โรงเรยนมหดลวทยาน0สรณF http://www.flickr.com/photos/jittat/2785623885 วงการเกมความนาสนใจไปอย@ท4เกม Spore ของ Will Wright ผ@quot;สรquot;าง Sim City และ The Sims เสร9จสมบ@รณFและพรquot;อมวางขายในเดอนกนยายน ถอเป8นเกมใหญอกเกมท4นาจบตามองในปAน (8624) และมผลการศ3กษาวาอ0ตสาหกรรมขายเงนในเกมออนไลนFออกมาเป8นเงนจรง มม@ลคา ส@งถ3ง 15,000 ลquot;านบาทตอปA และ 80% ของคนท!าดquot;านนอย@ในประเทศจน (8719) รฐบาลจนเอง ก9ประกาศตววาจะสรquot;างซ@เปอรFคอมพวเตอรFหลก PetaFLOPS โดยใชquot;สวนประกอบจากประเทศ จนเองคอซพย@ Godson ใหquot;ไดquot;ภายในปA 2010 (8794) 2 0 2 <<<<<< < <<<<<<
 22. 22. ความเคล4อนไหวในวงการฮารFดแวรF อนเทลไดquot;ประกาศวาซพย@รหส Nehalem จะไมใชquot; ช4อวา Core 3 อยางท4คาดเดากน แตเปล4ยนเป8น Core i7 (8587) และเป•ดเผยสเปกของ USB 3.0 ฉบบเต9ม (8618) สวน AMD แมquot;วาจะท!าไดquot;ไมดในตลาดซพย@ แตตลาดการFด แสดงผลในแบรนดF ATI นนกลบไปไดquot;ด ทวงคนแชมปƒการFดแสดงผลประสทธภาพส@งส0ด กลบคนมาอกครงดquot;วย Radeon HD 4870 X2 ท4ใชquot; GPU 2 ตวในการFดใบเดยว นอกจาก น การFดระดบรองตวอ4นๆ ของ ATI ก9มประสทธภาพท4ดกวาการFดของ NVIDIA ท4ราคา เทากนในหลายจ0ด (8604) ตลาดโนquot;ตบ0Qกในเดอนนมการเป•ดตวโนquot;ตบ0Qกท4นาสนใจ หลายตว เร4มจาก Lenovo เป•ดตว ThinkPad W700 โนquot;ตบ0Qกร0นใหญส!าหรบชางภาพโดยเฉพาะ (8603) Dell เป•ดตว Latitude และ Precision ร0นใหม (8607) และ ASUS เป•ดตวโนquot;ตบ0Qกใหม 5 ร0นรวดในหลายซรยF (8720) ดquot;านธ0รกจกลquot;องดจทล บรษทแคนนอนประกาศวาขาย กลquot;องออกไปไดquot; 100 ลquot;านตวแลquot;ว (8666) ความเคล4อนไหวในวงการมอถอ โฟกสไปอย@ท4 Android เพราะมการประกาศขquot;อม@ลเพ4มเตมอกหลายอยาง เร4มจากการ ประกาศวา T-Mobile ผ@quot;ใหquot;บรการโทรศพทFมอถอในสหรฐจะเป8นเจquot;าแรกท4ออกมอถอ Android (ซ34งภายหลงคอ T-Mobile G1) (8633) ในชวงปลายเดอน ก@เกลไดquot;แสดงภาพของ Android Market ซ34งเป8นชองทางขายโปรแกรมบนมอถอ Android (8785) พรquot;อมกบการประกาศผล Android Developer Challenge I ทมผ@quot;ชนะ 10 ทมรบทรพยFเหนาะๆ ทมละเกอบสบลquot;านบาท และ มช4อคนไทย Virachat Boondharigaputra อย@ในผ@quot;เขquot;ารอบส0ดทquot;ายดquot;วย (8792) สวนตquot;นก!าเนด App Store อยางแอปเป•ลไดquot; ประกาศวาในเดอนแรกสามารถท!ายอดขายโปรแกรมผาน App Store ไดquot;ถ3ง 30 ลquot;านดอลลารF ถอเป8นตลาดใหมท4นาจบตา มอง (8593) หลงจากปลอยใหquot;แอปเป•ลอดโฆษณา I'm a Mac ถลมขquot;างเดยวมานาน ไมโครซอฟทFก9มขาวจquot;าง Jerry Seinfeld พธกรทวช4อดงเตรยมถายโฆษณาอดกลบ (8692) ในเดอนนไมโครซอฟทFยงไดquot;เป•ดตวเทคโนโลย Hyper-V ส!าหรบงานดquot;าน virtualization (8619) แต กระบวนการรางมาตรฐาน ECMAScript 4.0 หรอ JavaScript ร0นหนquot;า ก9มขาวไมคอยจะดนกส!าหรบ Vista วาผ@quot;ใชquot;องคFกรถ3ง ยกเลกรางของ Adobe ท4เสนอ ActionScript เขquot;ามา และเร4มตquot;นการ 35% ท!าการดาวนFเกรดมาเป8น XP (8653) พฒนาใหม ดquot;าน Adobe ยงยนยนวาจะสนบสน0น ActionScript ตอไป ส$งหาคม ดquot;วยตวเอง (8656) Mozilla เป•ดตว TraceMonkey เอนจนตวใหม ส!าหรบ Firefox 3.1 (8706)
 23. 23. September ขาวใหญท4ส0ดในเดอนนคอการเป•ดตว Google Chrome เว9บเบราวFเซอรF จากก@เกลท4ลอกนมานาน Chrome นนใชquot;เอนจน WebKit และเขยนเอน จน JavaScript ท4ช4อ V8 เพ4มเอง เน4องจากวาเว9บเบราวFเซอรFในปsจจ0บน นนไมสามารถรองรบการประมวลผล JavaScript ในบรการตางๆ บนเว9บ ของก@เกลไดquot;ดนก Chrome มโครงการโอเพนซอรFสช4อวา Chromium ยง ก@เกลยงเป•ดตวโครงการใหญอกโครงการ ท!างานไดquot;เฉพาะบนวนโดวสF แตก9มแผนท4จะพฒนาบนแมคและลน0กซF น4นคอ Android ท4ซ0มพฒนากนมานาน ดquot;วย (8824) มอถอ Android เคร4องแรก T-Mobile G1 เป•ดตวในชวงปลายเดอน โดยมราคาและ สญญาการใชquot;งานใกลquot;เคยงกบ iPhone จ3ง ถ@กเปรยบเทยบกนอยางชวยไมไดquot; G1 จะ เร4มวางขายในเดอนหนquot;า ถอเป8นการเร4ม ตquot;นแพลตฟอรFมใหมท4มาแรงอกอน นอก เหนอไปจาก iPhone (9044) iPod nano ร0นใหมจากแอปเป•ล ร@ปทรงส@งผอมตางไปจากเดม และม สใหquot;เลอกเป8นจ!านวนมากจนแอปเป•ลตquot;องใชquot;ค!าวา nano chromatic อนเทลยงมความเคล4อนไหวตอเน4องโดย ในการท!าตลาด (8900) การเป•ดตว Xeon แบบ 6 คอรFจบตลาดบน (8962) และยงม Atom แบบด@อลคอรFจบ ตลาดเน9ตบ0Qกส!าหรบพกพา (8898) นกวจยจากฝs}งจนก9ไมนquot;อยหนquot;า แสดงซพย@ Godson แบบ 4 คอรFท4ออกแบบโดยคนจน ทงหมด และม0งหนquot;าส@การออกแบบชป 8 คอรFเป8นเป•าหมายถดไป (8919) ความขดแยquot;งของแอปเป•ลกบผ@quot;พฒนาโปรแกรมใน iPhone App Store ซ34งแอปเป•ลนนไมมเกณฑFการพจารณา รวมถ3งระยะเวลาพจารณาท4 ซมซ0งเสนอซอกจการ SanDisk ภายหลง ชดเจนในการรบโปรแกรมเขquot;า App Store ท!าใหquot;หลายครงมปsญหากบ ตกลงกนไมไดquot;และซมซ0งไดquot;ถอนตวออกไป นกพฒนาภายนอก สงผลใหquot;เกดเสยงวพากษFวจารณFตอแอปเป•ลตาม (8966) มาอยางมากมาย กรณแรกส0ดคอปฏเสธโปรแกรมดquot;วยสาเหต0วาเป8น โปรแกรมท4ออกมาแขงกบ iTunes (8942) ตามมาดquot;วยอกโปรแกรม ดquot;วยสาเหต0วาแขงกบ Mail.app ของแอปเป•ลเอง (9027) 2 0 4
 24. 24. เกมดงท4ถ@กจบตามองอยาง Spore ก9ม ปsญหาไมนquot;อยไปกวากน เน4องจากวา Spore เป8นเกมท4 EA หวงจะท!าเงนในปA นมากท4ส0ด จ3งใสระบบ DRM เขquot;ามา อยางหนาแนน (8901) ผ@quot;ใชquot;ท4ไมพอใจ เลยรวมตวกนประทquot;วง ดquot;วยชวยกนใหquot; คะแนนเกม Spore บน Amazon ต4!า ท4ส0ดท4เป8นไปไดquot; ความขดแยquot;งย4งพ0งส@ง โฆษณาช0ด I'm PC ของไมโครซอฟทFเร4มฉายในทวสหรฐแลquot;ว โดยเร4ม ข3นเม4อทาง Amazon ลบความเห9นดquot;าน จากโฆษณาท4บล เกตสF มาเลนค@กบ Jerry Seinfeld จ!านวนสองตอน ลบตอเกม Spore ออกไป (8938) ท4คนด@ไมเขquot;าใจวาตquot;องการส4ออะไรกนแน (8852, 8925) กอนป•ดทquot;าย ส0ดทquot;าย EA ตquot;านเสยงจากล@กคquot;าไมไหว ดquot;วยตอนท4สามซ34งเสนอสโลแกน I'm PC เอาใจฐานผ@quot;ใชquot;พซจ!านวน ยอมแกquot;ไขเง4อนไข DRM ของ Spore ใน มากไมใหquot;หนไปไหน (8999) ท4ส0ด (9010) ซอฟตFแวรFช4อดงท4ออกในเดอนนคอ Creative Suite 4 จาก Adobe (9048) และ Norton Internet Security 2009 ท4พฒนาข3นมาใหมเพ4อ ลบขquot;อดquot;อยของโปรแกรมแอนตไวรสท4เช4องชquot;าและนาร!าคาญ (8984) ฝs}งโลกโอเพนซอรFสไดquot;ฉลองครบ 25 ปA โครงการ GNU ซ34งมค0โณปการ ตอวงการโอเพนซอรFสมากมาย (8831) Django เฟรมเวรFคส!าหรบการ พฒนาเว9บดquot;วยภาษา Python ไดquot;ฤกษFออกร0น 1.0 (8844) ทาง โครงการ Ubuntu ประกาศช4อโคquot;ดเนมของ Ubuntu 9.04 วาจะใชquot; นตยสาร Esquire ฉลองครบรอบ 75 ปA Jaunty Jackalope กระตายมเขาในเทพนยาย (8883) GNOME ออก โดยใชquot;เทคโนโลย E-Ink ท!าปกหนงสอ ร0น 2.24 ตามวฏจกรการพฒนาท0ก 6 เดอน (9062) กลายเป8นหนงสอขายดและหายากข3น มาทนท (8889) Firefox ร0นภาษาไทย เร4มทดสอบท4วไปครงแรกในสภาพเบตquot;า พรquot;อม กบ Firefox 3.0.2 (9045) สวนคนไทยท4หวงสรquot;างรายไดquot;จากการ โฆษณาบนเว9บก9ดใจเชนกนเม4อ AdSense รองรบภาษาไทยเสยท (9104) ป•ดทquot;ายดquot;วยรายงานจาก BSA และ Economist Intelligence Unit (EIU) ชวาอ0ตสาหกรรมไอทไทยอย@อนดบท4 42 ของโลกจาก กนยายน ทงหมด 66 อนดบ ตกลงจากปAกอน 1 อนดบ (8968) <<<<<
 25. 25. October หลงจากซพย@ Opteron รหส quot;Barcelonaquot; มปsญหาเล4อนแลquot;ว เล4อนอก และซพย@ Phenom ก9มปsญหาดquot;านเสถยรภาพ AMD ก9 เตรยมก@quot;ช4อกลบดquot;วยซพย@ Opteron รหส quot;Shanghaiquot; ท4หวงวา จะไมซ!ารอยของซพย@ร0นกอนหนquot;า (9115) ในอกฝs}ง AMD ปรบ โครงสรquot;างบรษทใหมเพ4อใหquot;ส@quot;กบอนเทลไดquot;ดข3น โดยแยกกจการ ออกเป8นสองสวนคอ บรษทแรกออกแบบซพย@โดยเฉพาะ และ อกบรษทท4ด@แลดquot;านการผลตอยางเดยว (9177) ไมโครซอฟทFไดquot;ออกซอฟตFแวรFร0นใหมหลายตว เร4มจาก การเป•ดตว .NET Framework 4.0 และ Visual Studio 2010 (9118) ในชวงตquot;นเดอน ตามมาดquot;วย Silverlight 2.0 (9246) แตขาวใหญคอการยนยนช4อของวนโดวสF ร0นใหมวาจะใชquot; Windows 7 ซ34งเดมเป8นเพยงรหสเรยก ขาน (9244) สวนวนโดวสFร0นเกาคอ XP นนยงไดquot;รบ ความนยมจนไมโครซอฟทFตquot;องยดระยะเวลาการดาวนF เกรดจาก Vista ออกไป (9199) แตในขณะเดยวกนก9 ตอบโตquot;กบผ@quot;ใชquot;วนโดวสFเถ4อนโดยการแสดงจอภาพสด!า ใหquot;กบ วนโดวสFท4ละเมดลขสทธy (9366)แนวคด Cloud Computing เร4มรquot;อนแรงอกครงในเดอนน โดยไมโคร ซอฟทFเป•ดตวระบบปฏบตการตระก@ลวนโดวสFท4ท!างาน บนกล0มเมฆช4อ Windows Azure (9405) ซอฟตFแวรFออกใหมในเดอนนคอ GIMP 2.6 โปรแกรมแตง ภาพแบบโอเพนซอรFสยอดนยม (9140) Adobe Flash Player 10 ท4ปรบปร0งทงประสทธภาพและฟAเจอรF ออก พรquot;อมกนทง 3 แพลตฟอรFมคอบนวนโดวสF แมค และลน0กซF (9263) Mono 2.0 แพลตฟอรFมส!าหรบโปรแกรมของ .NET ท4พฒนาแบบโอเพนซอรFส และท!างานไดquot;หลายแพลตฟอรFม ไมเฉพาะบนวนโดวสF ความสามารถเทยบเทา .NET Framework 2.0 (9265) OpenOffice.org 3.0 โปรแกรม งานเอกสารส!านกงานแบบโอเพนซอรFส ท4หลายองคFกรใน ไทยใชquot;อย@เพ4อลดคาใชquot;จาย (9272) Ubuntu 8.10 รหส quot;Intrepid Ibexquot; (9392) และ Google Earth บน iPhone (9403) 2 0 6

×