Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WORK! 2011 nr. 1

1,478 views

Published on

De nieuwe WORK! nr. 1 2011

Published in: Career, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WORK! 2011 nr. 1

 1. 1. WORK!Hét magazine over werk / nr. 1 / 2011Nieuwe receptuur!Voor succes in turbulente tijdenZzp’ers over de vloer?Creëer betrokkenheidGeven en nemenManagementtips bij Het Nieuwe WerkenSPECIALSectorspecialisten overde zin van segmenterenAjilon ProfessionalsEen team met uitgesproken ambitiesWat drijft hoogopgeleiden?Vraag het WORK!Flexibiliteit alskernkwaliteitvan de 21 eeuw ste
 2. 2. Colofon Inhoud 4Dit magazine is een uitgave van Adecco 4 White PaperGroup Nederland en wordt aan relatiesbeschikbaar gesteld. Is ‘Integrale flexibiliteit’ de nieuwe kerncompetentie?Adecco Group NederlandPostbus 5, 5300 AA Zaltbommel 6 Inzet zzp’ersRedactieteam Meer betrokkenheid,Hoofdredacteur Adecco Group Nederland meer rendementRinus WittenbergTelefoon (0418) 78 40 00 8 TraineeshipsNoordwest 12Merkstrategie & Ontwerp, Heerenveen Streepje voor bij hoogopgeleid talentConcept & Realisatie Koersvast bij hevigeNoordwest 12 turbulentie 9 Vraag het WORK!Merkstrategie & Ontwerp, Heerenveen Wat te doen bij eenTeksten krappe arbeidsmarkt?Miranda Apeldoorn, Tryntsje Dijkstra,Ton Hilderink en Kerstin Rappange 10 SpecialFotografieIrene Kievit 6 Opvallende trends in • zakelijke dienstverlening • groot- en detailhandelDrukwerk • publieke sectorDrukkerij De Borrias, Kampen • industrie en logistiekReactiesWilt u reageren? Mail dan naar: 18 War for talentrinus.wittenberg@adecco.nl Wat doe je welOvername van hele of gedeeltelijke en wat beslist niet?passages uit de inhoud is alleen toe-gestaan na schriftelijke toestemming van 19 Ajilon Professionalshet redactieteam. Aan de inhoud van dit Landelijk team metmagazine kunnen geen rechten worden Mieke van Westing,ontleend. uitgesproken ambities woordvoerder vanWORK! gemist? Platform Zelfstandige 22 Het Nieuwe WerkenVorige edities kunt u nabestellen Ondernemers (PZO) De managementpraktijkdoor een e-mail te sturen naarmarketing@adecco.nl. Deze service bij Rabobank en Achmeageldt zolang de voorraad strekt.Of bekijk vorige edities online opwww.adecco.nl/aanvraagmagazine.asp Special Zakelijke dienstverlening Groothandel en detailhandel Publieke sectorHoofdkantoor Industrie en logistiek 10Postbus 5, 5300 AA ZaltbommelTelefoon (0418) 78 40 00info@adecco.nladecco.nl 2
 3. 3. editorialFlexibiliteit wérkt Patrick BakkerEen nieuw decennium is aangebroken. Met nieu- Vrijwel elke sector krijgt dit decennium te makenwe uitdagingen. Met flexibiliteit als elementaire met arbeidsmarktschaarste. Babyboomerskernkwaliteit. Dat reikt verder dan snelle beschik- hangen hun laptop massaal in de boom, de in-baarheid van gekwalificeerde medewerkers. stroom hapert. De ‘war for talent’ is onafwend-Minstens zo belangrijk zijn de blijvende veer- baar. Dat vergt maximale inventiviteit in wervingkracht van mensen, organisaties, strategieën en & selectie, waarbij social media als LinkedInwerkconcepten. ‘Integrale flexibiliteit’, is dat de Twitter en Facebook de beste wapens lijken tesleutel tot succes? Wij hebben er een uitgebreide zijn om de ‘verwende generatie’ in beweging testudie naar laten verrichten. Die geeft stof tot krijgen. U zult uw kostbare talenten in de wattennadenken en aanknopingspunten voor actie. moeten leggen met flexibele werktijden en –U leest erover in deze editie van WORK! plekken, eigen verantwoordelijkheid, ‘authentie- ke werkbeleving’ en een managementstijl waar-Snelle en tijdelijke beschikbaarheid van gemoti- in vertrouwen en coachen de toon zetten. Datveerde mensen blijft een factor van betekenis. dit magazine u vast op ideeën mag brengen! oplossingen, toegespitst op de ontwikkelingenMet de crisis nog vers in het geheugen, krijgen in de diverse segmenten. We hebben daar vastwe turbulente jaren voor de boeg. Een effectieve Tot slot vraag ik uw speciale aandacht voor ons een voorschot op genomen door aan de diverse‘flexschil’ maakt daarbij het onderscheid. Met bijzondere ‘sectorkatern’. Hierin komen deskun- experts te vragen wat de belangrijkste ontwikke-diversiteit als trend. Flexibiliteit is al lang niet digen en ondernemers aan het woord uit de lingen zijn.In de loop van 2011 zullen we u infor-meer voorbehouden aan bedrijfsprocessen zakelijke dienstverlening, groothandel en detail- meren op welke manier Adecco anticipeert opwaarvoor algemene kennis en vaardigheden handel, industrie & logistiek en publieke sector. de ontwikkelingen in de diverse segmenten envolstaan. Er is steeds meer behoefte aan de flexi- Deze brede ‘werkvelden’ gaan dit decennium wat dat kan betekenen voor uw organisatie.bele inbreng van professionals. En steeds meer zeer specifieke uitdagingen tegemoet. Binnen In de volgende WORK! zullen we hier verderprofessionals van de nieuwste generatie kiezen onze HR-dienstverlening treffen we passende op ingaan…voor een zelfstandig bestaan als ZZP’er. Een maatregelen om vanuit maximale kennis enprima reden voor WORK! om op een rij te zetten betrokkenheid bij te kunnen dragen aan Ik wens u veel inspiratie.hoe we daar het best zaken mee kunnen doen. intelligente, effectieve en betaalbare flex-Vraag hetWORK! 9 Gadgets Ajilon Professionals 19 20 3
 4. 4. intergrale flexibiliteit“Geloof me, die nieuwe Wim Davidse, auteur van De nieuwe periode van schaarste kerncompetentie: Integrale Flexibiliteit, is futurist, econoom en strategiecoach. Vanuit Dzjeng – de filosofie dat de wereld voor komt eraan!” grote veranderingen staat – neemt Davidse bedrijven mee op expeditie naar een nieuwe toekomst, die nooit ‘klaar’ is. Wim Davidse heeft in het verleden een strategische positie bekleed in de personele dienstverlening en is nauw betrokken geweest bij het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. Kijk voor meer informatie op www.dzjeng.nl 4
 5. 5. Koersvast bijhevige turbulentieSuccesvol zijn in turbulente tijden. Wat komt daar bij kijken? Is kostenbeheersing hetrecept, of moet de nadruk liggen op innovatief vermogen? Gaat alle aandacht naar demarkt, of gaat u juist investeren in medewerkers? Het is niet langer ‘of of’, maar ‘en en’,in de optiek van Wim Davidse die voor Adecco Group Nederland een uitgebreide studieverrichte naar flexibiliteit in het komende decennium. Zijn bevindingen staan inDe nieuwe kerncompetentie: integrale flexibiliteit. De white paper is gratis beschikbaar.‘Integrale flexibiliteit’ is een ideaalsituatie, ligt de sleutel voor succes mede bij HR. Deze en uitstroom van babyboomers krijgen we tewaarin schijnbare tegenstellingen met elkaar nieuwe tijd vraagt om vernieuwende concepten maken met structurele krapte op de arbeidsmarkt.in balans zijn gebracht. Hierbij spitst flexibiliteit binnen de totale bedrijfsvoering.” En er komt een nieuwe, ‘groene’ innovatiegolf aan,zich niet toe op personele inzet, maar op alle Davidse onderscheidt in zijn diepgaande studie die kennis, energie en nieuwe samenwerkings-organisatieonderdelen. Met als doel: méé vier flexvelden: Operational Excellence, Effectief vormen vereist. We zullen dus slimmer enkunnen veren met wat klanten willen én mee- Personeelsbestand, Value Innovation en Energiek beter moeten omgaan met de mensen die weveren met wat medewerkers willen. Het is geen Ondernemingsklimaat. Hij zegt: “Organisaties beschikbaar hebben, vast, flex, of zelfstandig.situatie die je van de ene op de andere dag die slechts in één van deze flexvelden uitblinken, Bij de inrichting van organisaties en de invullingbereikt. Maar wie zich bewust wordt van de snijden zichzelf uiteindelijk de vingers af. van werkgeverschap zou de nadruk niet moetenvoordelen, is een eind op de goede weg. Natuurlijk bestaan er binnen en tussen deze liggen op efficiency en procesbeheersing enIntegrale flexibiliteit is een kwestie van houding, velden per traditie spanningen. Het is de kunst óók niet op ‘tevreden medewerkers’, maar opwillen leren en co-creëren, aldus Davidse. om die weg te nemen; om ervoor te zorgen dat ‘energieke medewerkers. In de ideale situatieHij voegt daar aan toe niet de pretentie te de velden elkaar onderling versterken. Dát is is het niet nodig om mensen aan te sporen hethebben pasklare antwoorden te bieden, maar wat ik bedoel met Integrale Flexibiliteit.” beste uit zichzelf te halen. Binnen een energiekbedrijven en mensen te willen inspireren om ondernemingsklimaat, gericht op eigen verant-flexibiliteit als grondhouding te kiezen. De crisis heeft laten zien wat de niet duurzame woordelijkheid en creativiteit, doen mensen dat mogelijkheden van flexibiliteit zijn, meent Davidse. vanzelf. Onderzoek toont dat ondubbelzinnigSleutel bij HR “Om te overleven hebben organisaties hun aan. Daarom is het zo belangrijk om serieus na“Toen Adecco Group Nederland me vroeg om flexschil in een razend tempo afgebouwd. Dat is te denken over nieuwe organisatievormen enonderzoek te verrichten naar de uitdagingen begrijpelijk, maar betekent wel dat flexibiliteit is werkconcepten. Met Integrale Flexibiliteit alsen knelpunten van flexibiliteit in het komende uitgevoerd over de ruggen van tijdelijke mede- kernkwaliteit.”decennium, heb ik bewust voor een brede opzet werkers. En de werkdruk in de vaste schil isgekozen”, aldus de econoom/futurist. “Naar mijn sterk toegenomen. Dat pikken mensen niet nóg Workshops Integrale Flexibiliteitsmaak hoort HR namelijk geen eilandje te zijn, een keer. Als er straks weer een periode vanmaar een volwaardig onderdeel van het geheel, schaarste aanbreekt – en geloof me, die periode Bij voldoende belangstelling overweegtbij voorkeur op strategisch bestuursniveau. komt er! – dan zullen mensen hele andere eisen Adecco Group Nederland rond het themaWant als één ding het komende decennium gaan stellen. Het is erg belangrijk om daar nu al ‘Integrale Flexibiliteit’ een serie workshopsbepalend is, is het wel het leer- en verander- goed over na te denken en antwoorden op te samen te stellen, in samenwerking met devermogen van medewerkers. Dat geldt evenzeer formuleren. Door zowel de problemen als de auteur, Wim Davidse. Mocht u hier belang-voor tijdelijke als voor vaste mensen. Zonder uitdagingen in kaart te brengen, geef ik namens stelling voor hebben, dan kunt u dit aan-talent en flexibiliteit komt innovatie niet van de Adecco een voorzet.” kaarten bij uw vaste Adecco-contacper-grond. Zonder kennis en motivatie, kun je kritische soon. Deelname zal gratis zijn. Voor hetklanten niet op maat bedienen, in welke sector Niet tevreden maar energiek actuele aanbod van workshops verwijzen wijdan ook. Zonder energiek ondernemingsklimaat, “Dat het een turbulent decennium wordt, staat u graag naar www.adecco.nl/workshopszakt de productiviteit in als een pudding. Daarom vast. De globalisering neemt toe, door vergrijzing 5
 6. 6. zzp’ersWerken met zzp’ers:Hoe maak je derelatie rendabel?De opmars van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)is niet meer te stoppen. Wil je zzp’ers (meer) gaan inzetten?Of het nu gaat om kortdurende klussen of langlopendeprojecten: je hebt het meest aan zelfstandigen als je ze vanmeet af aan betrekt bij de organisatie. Er zijn inmiddels ongeveer 650.000 zzp’ers in belangenvereniging van zzp’ers waarbij 20.000 Nederland. Ze komen voor in alle branches, zelfstandig ondernemers direct of indirect zijn sectoren en functies en variëren van laag- tot aangesloten. ‘Belangrijk voor het opbouwen hoogopgeleid en van breed inzetbaar tot bijzon- van wederzijds begrip en voor een zo hoog der gespecialiseerd. Daardoor kun je steeds mogelijk rendement van de relatie, is dat je vaker kiezen: of een werknemer aantrekken via een zzp’er eerder bij een opdracht betrekt dan een tijdelijk of vast contract, of een zelfstandige nu nog vaak gebeurt. Vraag bij een nieuw te inschakelen om een klus te klaren. Dat kan een maken website bijvoorbeeld welke ideeën de berg tijd en rompslomp schelen, want een zelf- tekstschrijver die je wilt inhuren erover heeft, standige hoef je alleen een afgesproken bedrag zodat deze kan meesturen. Nu wordt een tekst-Mieke van Westing te betalen. Zaken als pensioenregelingen en schrijver vaak pas gevraagd als de ideeën arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, daar voor de website er al liggen, maar dan mis je zorgt de zzp’er zelf voor. Wat de vraag opwerpt: de adviezen gebaseerd op de kennis en hoe zorg je dat je als organisatie aantrekkelijk ervaringen van de zzp’er.’ Ed van der Sluis, bent voor zzp’ers, zodat ze graag voor je werken? operations manager bij Ajilon kan dit beamen vanuit de opdrachtgeverskant: ‘Als je er in Wederzijds onze business niet in slaagt freelancers aan je Mieke van Westing is woordvoerder van te binden, dan mis je de boot. Om succesvol Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), de te zijn moet je weten wat hen beweegt, 6
 7. 7. je realiseren dat zij ondernemer zijn en hier je manier moeten kunnen doen, dat ze zelf de Bruikbaarproces op inrichten.’ invulling van hun opdracht moeten kunnen be- Hoe kom je ten slotte aan een goede zzp’er? palen,’ zegt Van Westing. ‘Laat je als organisatie Van Westing noemt mond-tot-mondreclame deKerstpakketten de zzp’er daar niet in vrij dan is er sprake van ultieme manier. ‘Gebruik andermans ervaringenJe kunt meer doen om een relatie op te bouwen een gezagsverhouding.’ Voor de Belastingdienst met mensen. Dan weet je of het waar is watdie voor beiden lonend is. Van Westing: ‘Zzp’ers reden om de relatie tussen je organisatie en iemand over zichzelf op zijn website heeft staan.zijn buitenstaanders in je organisatie. Betrek ze de zzp’er te zien als een werkgever-werknemer- Ook de profielensite LinkedIn is bruikbaar, netdaarom bij je borrels en bedrijfsuitjes, deel ook relatie, met als gevolg dat je alsnog sociale als de ledenlijsten van verenigingen van geor-incentives en kerstpakketten aan hén uit. Zie ze voorzieningen zou moeten betalen. Houd daar ganiseerde freelancers. Zo’n lidmaatschap geeftniet over het hoofd. Zzp’ers zijn thuis in verschil- toch een indicatie van iemands professionaliteit.’lende bedrijfsculturen, waardoor ze anders “Zie zzp’ers niet En online marktplaatsen? ‘Een nadeel daarvan iszouden kunnen reageren dan je vaste mede- dat ze werken op basis van functieomschrijving.werkers doen. Die miscommunicatie kun je over het hoofd” Ze vegen bijvoorbeeld alle interimmanagersvoorkomen als je ze ook informeel laat kennis- op één hoop, terwijl ze onderling allemaal eenmaken met je organisatie.’ dus rekening mee. Vraag zzp’ers daarnaast andere specifieke stijl kunnen hebben. Dat onder- of ze een Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit scheidt ze nu juist van vaste medewerkers!’Gezagsverhouding Onderneming (de VAR-WUO) kunnen overleggen.‘Een belangrijk aspect aan werken met zelfstan- Dan weet je zeker dat je niet voor belasting-dig ondernemers is wel dat ze dit op hun eigen technische verrassingen komt te staan. 7
 8. 8. traineeships Traineeships: aantrekkelijk voor hoogopgeleide jongeren Voor HRM’ers komt er een lastig vraagstuk aan. Straks heb je wel vacatures te vervullen, maar geen kandidaten. Hoe trek je nu al de aandacht van gemotiveerde werkzoeken- den? Al eens gedacht aan het bieden van traineeships? Je moet ze over een paar jaar met een lampje mbo’ers, hbo’ers en wo’ers, van starters op zoeken: de hoogopgeleide gemotiveerde werk- de arbeidsmarkt tot kandidaten met enkele zoekenden. Nu we afstevenen op een structureel jaren werkervaring. krappe arbeidsmarkt, wordt het dringen gebla- zen hen op tijd binnenboord te halen en houden. Ambitie Engels geeft aan dat alle IT-traineeships van Ontwikkeling Ajilon TTP maatwerk zijn. ‘Samen met de trainee Traineeships zijn daarbij een aantrekkelijk mid- zoeken we waar zijn of haar ambitie ligt. del voor werkgevers om in te zetten. Het zijn leer- Vervolgens zoeken we met welk van onzeNicole Engels gangen die een combinatie zijn van werken en opdrachtgevers de beste match tot stand zou leren, wat betekent dat iemand die bijvoorbeeld komen om daarna het traineeship in te richten’. net is afgestudeerd, direct weer met zijn neus in Een trainee volgt over het algemeen zes tot acht de boeken duikt. Wat maakt een traineeship weken een voltijd opleiding als voorbereiding op aantrekkelijk voor hoogopgeleide jongeren? het werk bij zijn nieuwe bedrijf. Tijdens de oplei- ‘Ontwikkeling staat hoog op de eisenlijst van ding wordt de trainee voorzien van inhoudelijke jongeren. Zij willen ook na hun studie hun kennis die nodig is in zijn nieuwe functie. Tijdens kennis en hun competenties blijven ontwikkelen.’ de looptijd van het traineeship op de werkvloer “Ontwikkeling staat Aan het woord is Nicole Engels, recruiter / field- richt de fieldmanager zich samen met de trainee manager bij Ajilon TTP, afdeling IT. Het ‘Young op competentiemanagement, het doorlopen hoog op de eisenlijst Professional’ label TTP is onderdeel van Ajilon, van het persoonlijk ontwikkelplan van de mede- van jongeren” één van de Professional Staffing labels van werker en het bewaken van zijn functioneren. Adecco Group Nederland. Ajilon TTP richt zich Engels: ‘Het ontwikkelen van talent wordt op op de young professionals: afgestudeerde deze manier persoonlijk gemaakt.’ 8
 9. 9. vraag Wat zoeken hoogopgeleiden in hun werk?Vraag hetWORK! Antwoord van Wim Davidse, futurist, econoom en strategiecoach. Zijn bedrijf Dzjeng bereidt organisaties Daardoor zal het aantal vacatures ook zonder voor op de toekomstige arbeidsmarkt. stevige economische groei het niveau van de jaren 2006-2008 halen of overtreffen. De arbeids- markt voor hoogopgeleiden wordt weer net zo competitief als toen. Vooral de schoolverlaters Al sinds de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw op hbo-niveau profiteren daarvan. Volgens het weten we dankzij onderzoekers als Maslow en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeids- Herzberg waar hoogopgeleide werk(onder)- markt (ROA) geldt voor 56% van hen een goed nemers naar verlangen. Naast een redelijk salaris tot zeer goed arbeidsmarktperspectief, tegen- en veiligheid zijn dat uitdaging, dynamiek, per- over 15% van de schoolverlaters op wo-niveau. soonlijke groei, autonomie, zingeving en invloed. Deze drijfveren en verlangens zouden we nooit Daarom: wat doét u met dit inzicht? Aan welke moeten negeren, maar al helemaal niet als drijfveren en verlangens van hoogopgeleiden sprake is van een krappe arbeidsmarkt. Denk aan komt u nog niet tegemoet? Wat betekent dat de jaren 2006-2008 toen het aantal hoog- voor uw projecten- en organisatiestructuur, uw opgeleiden uiterst schaars was. Hoogopgeleiden talentmanagement, uw managementstijl, uw stelden hoge eisen, het verloop onder vooral besluitvormingsprocessen, uw interne commu- jonge hoogopgeleiden was enorm en het aan- nicatie? Vind de antwoorden, ga er – samen met deel zzp’ers onder hoogopgeleiden was sterk die hoogopgeleiden! - mee aan de slag, word gestegen. een aantrekkelijke en aanstekelijke werkgever en win ‘The War for Talent’.’ Daarom direct de volgende vraag: wat doét u met het antwoord? Na een historische economische De white paper over dit thema, gepubliceerd door Hebt u een vraag aan krimp van 4% in 2009 en met voorzichtig eco- Adecco Group Nederland – ‘Hoogopgeleiden en WORK!, mail dan naar nomisch herstel in het vizier, is zo’n 3½% van flexibel werken in het nieuwe decennium’ – is de hoogopgeleiden werkloos. Dat is een heel gratis beschikbaar. Vraag uw contactpersoon marketing@adecco.nl o.v.v. krappe arbeidsmarkt. En ook al zal de werkge- ernaar. Vorig jaar hebben wij rond dit thema ‘Vraag het WORK!’ legenheid maar mondjesmaat groeien: een serie succesvolle workshops georganiseerd. vanwege de uitstroom van de babyboomers zal Hebt u belangstelling voor een herhalingsronde? een sterke vervangingsvraag opkomen. Bespreek het met uw consultant. 9
 10. 10. specialZakelijke dienstverleningWie zorgt voortoegevoegde waarde? Arjen van Berkum, Betula Services: “Uitbesteding HR-processen neemt een vlucht” Dienstverleners keren terug naar hun kerntaken. Outsour- goede zaken doen. Daarbij zal de markt bereid moeten cing wint terrein. Dit geldt ook voor HR-taken. Strategische zijn voor specialisten een hoger prijsniveau te betalen. taken houdt men binnenshuis; procesmatige taken wor- Voor algemenere functies zal een scherpere prijsstelling, den uitbesteed. Die ontwikkeling is niet te stoppen. Grote gekoppeld aan efficiënte levering en administratie, de delen van het recruitmentproces worden toevertrouwd doorslag geven. In beide gevallen is diepgaande kennis aan derden, de vraag naar payroll- en salarisadministra- van de sector en aanverwante arbeidsmarkt de belang- tiediensten neemt toe, zelfs diensten op het gebied van rijkste succesvoorwaarde.” arbeidsrecht worden in toenemende mate ingekocht. De HR-dienstverlener die de bewegingen op de internationa- Herkenning, flexibiliteit, motivatie le arbeidsmarkt voor deze specifieke sector weet te dui- Eén ding is volgens de directeur van Betula Services zon- den, trekt aan het langste eind. neklaar. “Binnen een paar jaar is de arbeidsmarkt weer een vechtmarkt. Binnen de zakelijke dienstverlening zal Aldus Arjen van Berkum, directeur van Betula Services in een hevige ‘war for talent’ woeden. Het vasthouden van Delft. Met zijn team van 5 man adviseert hij organisaties de beste mensen wordt minstens zo moeilijk als het aan- over inrichting van de factor arbeid. Niet alleen over flex en trekken. Herkenning, flexibiliteit en motivatie zijn sleutel- uitbesteding, ook over flexibilisering van vaste mensen – begrippen binnen nieuwe werkverhoudingen. HR speelt een ‘onderdeel waar nog veel winst te boeken is’. Betula daar een cruciale rol in. Services bedient een brede klantenkring, maar is vooral thuis in de financiële sector. Dat vraagt om verdere professionalisering. Het inhuren van extra expertise is daar een onderdeel van. In onze Spanningsveld adviespraktijk zien we dat de nadruk nog te vaak op de De uitdaging is pittig, meent Van Berkum. “Centrale in- kosten ligt. Ik zeg dan: het is veel winstgevender om binnen koopafdelingen willen gewoon de laagst mogelijke prijs, de eigen workforce een productiviteitsverhoging van 2% binnen strakke mantelcontracten. De ‘business’ wil de te realiseren, dan bij je flexleverancier een kostenreductie beste mensen. HR wil én goede mensen én efficiënte te forceren. Wil je kwalitatieve dienstverlening, dan zit processen. HR-dienstverleners die binnen dat span- daar een prijskaartje aan.” ningsveld kans zien om oplossingen te bieden, zullen 10
 11. 11. Zakelijke dienstverleningNederland is een dienstenland. Ruim tweederde vande totale werkgelegenheid is aan de zakelijke dienst-verlening toe te schrijven. En de sector groeit nog steeds.Wel heeft de crisis gevoelige klappen uitgedeeld, waar-door kostenbeheersing één van de prioriteiten blijft.De markt vraagt in toenemende mate om toegevoegdewaarde, een belangrijke uitdaging voor dienstverlenersdie min of meer in hetzelfde veld opereren. Innovatie encreatieve combinaties maken het verschil.Er is ruimte voor kleine, gespecialiseerde aan- en regelgeving en controle. In de advocatuur en geldt: steeds meer nadruk op vak- en sector-bieders en voor doorgroeiende ondernemingen het notariaat klinkt de roep om meer transpa- kennis, hoge eisen aan vakbekwaamheid,die verder internationaliseren. Wie daar tussen rantie en heldere tariefstructuren. Van advies- toenemende certificering en invoering vanzit, krijgt het zwaar. Financiële dienstverleners bureaus wordt maximale wendbaarheid en gedragscodes. Gezien de marktturbulentieopereren in een klimaat van verscherpte wet- klantkennis gevraagd. Voor alle werkvelden blijft flexibilisering succesbepalend.Steven de Bruijn, ING:“Vast of flex zal samenhangen met actueel aanbod”Mensen aan de sector binden, lukt nog altijd, zegt Steven “Voor ons is het belangrijk dat Adecco ons specifiekede Bruijn, Manager Flex bij ING. Aan zowel vaste als arbeidsmarktsegment continu scant en de informatieflexibele medewerkers hebben Nederlandse financiële combineert met kennis van onze processen”, zegt Dedienstverleners nog steeds veel te bieden. Goede initia- Bruijn. “We hebben permanent behoefte aan actueletieven om de nieuwe generatie aan te spreken, zijn er informatie, waarop we HR-beleid kunnen funderen.volop. Met de nadruk op de inhoud van het werk, En dan doel ik op de ontwikkelingen wereldwijd, wantmogelijkheden om door te stromen – ook voor flex- ook op personeelsgebied vervagen de grenzen. Initia-werkers! – en voor sommige functies flexibiliteit in tieven om die infomatie- en adviesfunctie te koppelenwerktijden en -locaties. aan betrouwbaar leverancierschap juich ik van harte toe. Daar wordt de hele sector beter van.”Met uitzondering van IT en management consulting,is Steven de Bruijn bij ING verantwoordelijk voor debeschikbaarheid en inzet van flexwerkers op alle moge-lijke functieniveaus. Qua volume ligt het zwaartepuntbij call center functies en algemene administratievefuncties. De Bruijn: “Wij hebben bewust gekozen voorcentralisatie van flexinkoop. Daarbij wil je uiteraardprofiteren van schaalvoordeel. Daarnaast kijken we “Een realistische prijs en kwaliteitals bank scherp naar de betrouwbaarheid van zowelde leverancier als de voorgestelde kandidaten. Een gaan bij ons samen. En we verwachten vanrealistische prijs en kwaliteit gaan bij ons samen. En we onze leveranciers 100% commitment.”verwachten van onze leveranciers 100% commitment.”Gezien de krapte die er aankomt, zal de sector een steedsbetere afweging moeten maken tussen ‘vast’ en ‘flex’.Daarbij is het aanbod op de arbeidsmarkt bepalend. 11
 12. 12. specialGroothandel en detailhandelWie biedt de beste product/klantcombinaties? Marcel ten Holte, RetailTrends “Kijken met retailersogen” Retailers die de crisis hebben overleefd, houden bij elke HR-dienstverleners die bijdragen aan een efficiencyslag, storm stand. Daar is Marcel ten Holte, oprichter/eigenaar zijn meer dan welkom, meent Ten Holte. Daarbij is gedegen van RetailTrends Media, van overtuigd. Zijn vakblad sectorkennis een must. “Kijken met retailersogen, de taal RetailTrends (maandelijkse oplage 5,5 duizend exemplaren) spreken, willen weten wat het is om achter een kassa te en gespecialiseerde sites (retailnews.nl en retailtech.nl) staan. Ga maar eens na welke projectontwikkelaars voor informeren de beslissers in de detailhandelssector. retailers werken. Die zijn op één hand te tellen. Daar moet “De impact van de crisis is enorm. Vooral in non-food zijn je echt iets extra’s voor in huis hebben. Dat geldt voor extreme omzetdalingen genoteerd. Met een natuurlijke andere leveranciers evengoed.” sanering als gevolg.” Sfeer op de winkelvloer Op één factor is niet bezuinigd, aldus de uitgever: de Het inhuren van flexwerkers zal zich concentreren op opleidingsbudgetten. Ten Holte: “Je zet niet zomaar even hoofdkantoorfuncties en logistieke processen, voorspelt iemand op de winkelvloer. Daar is de sector zich sterk van Ten Holte. De flexschil voor medewerkers in de voorste bewust. Klanten zijn kritisch en slaan je om de oren met linie blijft toegespitst op piekmomenten. “Met de aan- informatie. Van winkelpersoneel wordt steeds meer kennis komende krapte zullen ketens vooral investeren in eigen en service verwacht. Daarom wordt er zo voortvarend in medewerkers, vaste dienstverbanden en opleidingen. opleidingen geïnvesteerd. Elke zichzelf respecterende Services die daar op gericht zijn, hebben zeker toekomst. keten heeft zijn eigen ‘academy’.” Daarnaast zien we dat er behoefte is aan specifieke arbeidsmarktinformatie en professionele inbreng in Hoog zelfredzaamheidniveau deelgebieden als werving & selectie.” Ten Holte: “De sector let niet alleen op kwaliteit, maar evenzeer op aantallen. Optimaliseren van personeels- Marcel ten Holte: “Je ziet in binnen- en buitenland een bestanden betekent ook: kijken of je met minder toe kunt. onmiskenbare trend. Ketens met een eigen winkelmerk Software voor workforcemanagement wordt met de dag zijn enorm succesvol. Dat gaat ook gelden voor eigen geavanceerder. Retail is typisch een bedrijfstak met een serviceformules, voor de sfeer op de winkelvloer. Mensen hoog zelfredzaamheidniveau. Men wil alleen uitbesteden, die trots zijn op de omgeving waarin ze werken, gaan als er aantoonbaar sprake is van toegevoegde waarde.” daarin het verschil maken.”12
 13. 13. Groothandel en detailhandelDe consument is grillig, individueel ingesteld en gevoeligvoor hypes. Fabrikanten spelen daar bekwaam op in.Het groothandelskanaal zal daar slimme voorraad- enleveringsconcepten tegenover moeten stellen om te voor-komen dat de fabrikant vaker dan al het geval is recht-streeks met het detailhandelkanaal of de consument indialoog gaat. Binnen de detailhandel schrijden schaal-vergroting en internationalisering voort. Synchroon daaraanloopt een groeiende voorkeur voor ‘klein is fijn’.Het middensegment dreigt te vervagen. Klein of mate slimme samenwerkingsvormen tussen de viteiten op de winkelvloer. Ook MVO en degroot, sfeer, beleving en identiteit zijn beslissen- diverse schakels van de keten worden aange- ‘groenbeleving’ winnen terrein als het om dede factoren. Wie de beste product/klantcombi- gaan. Internet blijft als informatiebron oprukken sympathie van de klant gaat.naties biedt, wint de strijd om de gunst van de en de detailhandel komt er niet onderuit om in-consument. Daartoe zullen in toenemende ternet in te zetten ter ondersteuning van de acti-Ton Visser, Ahold European Sourcing:“We zien graag ondernemers binnen onze onderneming”Bij Ahold is trots op de omgeving waarin je werkt een vaste werkers essentieel. Onze voorkeur gaat uit naar dienst-waarde in het personeelbeleid. “Bij ons hoort iedereen verleners die als echte ondernemers een bijdrage willenbij de familie – uitzendkrachten evenzeer als vaste mede- leveren aan onze organisatie, mét de bijbehorendewerkers”, zegt Ton Visser, senior sourcing manager bij ondernemersrisico’s. Dienstverlening die sterk op onsAhold European Sourcing. “Dat is onderdeel van onze marktsegment inzoomt, heeft altijd een streepje voor.bedrijfscultuur. Wij verwachten van onze leveranciers dat Gezien de uitdagingen waar we voor staan, is het goedze die cultuur kennen en respecteren.” om de hartslag van onze business te voelen. Kennis van het arbeidsmarktsegment dat voor onze toekomst bepa-‘European Sourcing’ is verantwoordelijk voor alle onder- lend is, zien wij als succesfactor.”steunende goederen en diensten die nodig zijn om dewinkels draaiend te houden, om het maar even kort ensimpel te zeggen. Dus ook voor de inzet van uitzend-krachten. Daarbij gaat het in Europees verband om miljoe-nen uren. Ahold doet zaken met zes leveranciers, onderwie Adecco Group Nederland. De nadruk ligt op distributie-centra. Criteria zijn: goede dekking met gekwalificeerdpersoneel, goede begeleiding op locatie, betrokkenheid “Onze voorkeur gaat uit naar dienstverlenersbij business en cultuur en een concurrerende prijsstelling. die als echte ondernemers een bijdrageSamen ondernemen willen leveren aan onze organisatie,“We zitten in een overgangsfase”, vertelt Ton Visser. “Inkoop mét de bijbehorende ondernemersrisico’s.”is nu nog sterk projectgericht, maar we willen toe naarstrategische inkoop op Europees niveau. Voor HR geldtdat we streven naar een strategisch partnerschap, zodatwe ons optimaal kunnen voorbereiden op mogelijkekrapte als gevolg van de vergrijzing. We voorzien namelijkgroei in Europa en daarvoor zijn gemotiveerde mede- 13
 14. 14. specialPublieke sectorHoe zorgen we voorvoldoende energie? Jos Sanders, TNO Kwaliteit van Leven Arbeid “Het is een zaak van algemeen belang om het werkgeverschap op te frissen” Volgens personeelswetenschapper Jos Sanders, adviseur Dat de publieke sector te kampen krijgt met arbeids- onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven Arbeid (Team krapte, staat volgens Sanders buiten kijf. “Bij overheden Duurzame Inzetbaarheid), is het voor de publieke sector slaat de vergrijzing eerder toe dan bij het bedrijfsleven; zaak om het werkgeverschap op te frissen. “Zowel in de jongeren vinden de publieke sector steeds minder ‘sexy’. ambtenarij als in het onderwijs en de zorg zie je nog te Het recente rapport “De Grote Uittocht” van onder andere vaak dat de vlam van de roeping uitdooft. Mensen raken het Ministerie van Binnenlandse Zaken is daarover klip en gefrustreerd door een veelheid van regeltjes en proce- klaar. Om de verwachte tekorten op te vangen, zullen er dures. Dat moet echt anders, wil je gekwalificeerde mede- beslist nieuwe bronnen moeten worden aangeboord. werkers binnenboord houden. Daarnaast is energiek Personele dienstverleners kunnen daar een rol bij spelen. werkgeverschap essentieel om nieuwe instroom veilig te Voorwaarde is dat ze de verschillende culturen bij de stellen. Goed kijken naar de potentie van mensen die nu diverse publieke sectoren goed kennen en dat ze maat- aan de zijlijn staan, is daarbij een aanbeveling waard.” werk kunnen leveren. Het is aan Personele dienstverleners om te zoeken naar nieuwe ingangen op de arbeidsmarkt Alle hens aan dek en naar innovatieve inzetbaarheidstrategieën die werken. Sanders is nauw betrokken geweest bij de samenstelling Zoeken naar innovatie die werkt dus, bijvoorbeeld in van het CBS/TNO-rapport ‘Alle Hens aan Dek’, een inven- samenwerking met kennisinstituten zoals TNO.” tarisatie van de niet-werkenden in Nederland. Dan praten we over een paar miljoen mensen: schoolverlaters, jonge moeders, allochtone moeders en ouderen. Sanders: “Hier is een wereld te winnen. Zeker voor de groeiende vraag naar zorgprofessionals. Met goede voorzieningen, denk aan kinderopvang, ervaringscertificaten, laag- “Energiek werkgeverschap is drempelige opleidingen, kun je een groot potentieel aan- boren. Dit vereist gericht onderzoek en de politieke moed essentieel om nieuwe instroom om beschikbare informatie werkelijk toe te passen.” veilig te stellen.” 14
 15. 15. Publieke sectorMinder geld en mensen, hogere prestatieverwachtingen.Dat is de werkelijkheid waarmee openbaar bestuur enoverheidsdiensten, de zorgsector en het onderwijs hetde komende jaren moeten doen. Burgers vragen meerdienstbetoon, patiënten meer keuzemogelijkheden,studenten meer kwaliteit. Het stelt de publieke sector inalgemene zin voor enorme uitdagingen.Overal wordt naarstig gezocht naar een balans dermanagement, om innovatieve werkproces- zeker: in al haar geledingen loopt de publiekein budgetbeheer enerzijds en geoptimaliseerde sen. Om minder ‘bestuurslagen’ en meer sector straks tegen personeelskrapte aan. Detaakuitvoering anderzijds. Dat vraagt om een verantwoordelijkheid bij de professionals zelf – vergrijzing is in de personeelssamenstelling vannieuwe inrichting van organisatiestructuren, om chirurg of verpleger, docent of hoogleraar, ge- overheidsinstellingen zichtbaarder dan in welkeenthousiasmerend verandermanagement, om meentelijk planoloog of ordehandhaver. Wie sector ook. Alles moet uit de kast om beschik-innovatieve werkprocessen. kiest voor de publieke sector doet dat vaak wel- bare mensen efficiënter in te zetten en met overwogen, vanuit de maatschappelijke bete- nieuw bloed extra energie op te wekken.Dat vraagt om een nieuwe inrichting van orga- kenis. Het komt er op aan deze mensen vast tenisatiestructuren, om enthousiasmerend veran- houden en te blijven boeien. Want één ding isRob Cortjens, hoofd P&O provincie Utrecht“De achterdeur dicht, de voordeur wijd open”We zitten bepaald niet stil”, zegt Rob Cortjens, hoofd P&O Zet mensen in bewegingbij de provincie Utrecht, waar ruim 900 mensen werken. De ultieme uitdaging volgens Cortjens: de uitgang dicht“We beseffen dat we én aanlopen tegen vergrijzing van houden en de ingang wijd open te zetten. “Je voorkomtpersoneelsbestanden én tegen vermindering van in- dat mensen weglopen door brede loopbaankansen testroom. Dat geldt voor alle overheden. Gelukkig zijn er bieden. Er loopt momenteel een concreet project omprima initiatieven om de door- en instroom te verbeteren. doorstroming door onderlinge samenwerking tussenDan doel ik ook op doorstroming binnen het volledige overheidsinstanties te stimuleren. Heb je bepaalde com-landelijke overheidsapparaat. Dat moet gewoon, willen petenties als provincie niet meer nodig, dan is de kanswe de bestaande kennis vasthouden.” groot dat een gemeente of ministerie er juist om zit te springen. Dat moet goed in kaart worden gebracht.Er zit een bepaalde dimensie aan werken bij de overheid. Zo zetten we mensen binnen de overheidswereld inJe moet altijd rekening houden met de politiek/bestuurlijke beweging.”factor; besluitvorming loopt langs andere paden dan in hetbedrijfsleven; verantwoordelijkheden en taakstellingen Ook voor de instroom is loopbaanperspectief onontbeer-bewegen mee met de politieke wind. Cortjens: “Personele lijk, meent Cortjens. “De huidige generatie is gespitst opdienstverleners moeten daar goed rekening mee houden. ontwikkelkansen. Daar is onze HR-stategie op gericht.Gezien de bezuinigingen zal de behoefte aan interim- Trainen, opleiden, kennis delen. Dat maakt mensen breedoplossingen toenemen. Steeds vaker zullen we een inzetbaar. De strategie werkt. Bij ons werkt de jongsteberoep doen op vakspecialisten. Dat vraagt om daad- populatie van alle provincies! Ik kijk al uit naar 2012.kracht in professional staffing. Maar bijvoorbeeld ook om Dan verkassen we naar een nieuw gebouw, ontwikkeldde durf om samen met de publieke sector te investeren om vorm te geven aan Het Nieuwe Werken. Dat hoortin traineeships. HR-leveranciers die de cultuur en procedu- gewoon bij deze maatschappij. En het zal onze aantrek-res goed kennen, zullen het hoogst op de shortlist staan. kingskracht als werkgever versterken.”Je moet nu eenmaal begrijpen hoe de paarden lopen!” 15
 16. 16. specialIndustrie & logistiekWie zorgt voor de slimsteoplossingen? Leon Ceelen, Transport en Logistiek Nederland “Vernieuwende werkconcepten worden een topissue” Volgens Leon Ceelen, plaatsvervangend algemeen voor onze sector te interesseren en bestaande mensen directeur van Transport en Logistiek Nederland (TLN), is vast te houden, is een nieuwe visie nodig op de organisatie het aantal faillissementen verrassend beperkt gebleven, en inrichting van het werk. Meer regelmaat en meer vrije afgezet tegen de ernst van de crisis. Hij zegt: “Dit is groten- tijd moeten het vak aantrekkelijker maken – ook voor deels te danken aan de flexschil. Onze sector kent veel vrouwen en allochtonen. Sociale innovatie wordt de belang- zzp’ers en flexwerkers. Die hebben het nog steeds moeilijk. rijkste uitdaging van dit decennium!” Toch staat de opbouw van de flexschil weer bij veel onder- nemers op de agenda.” Van oudsher werken ondernemers in Transport & Logistiek al veel samen met HR-dienstverleners, aldus Ceelen. TLN behartigt de belangen van een sector met veel “Behoefte aan flexoplossingen zal altijd blijven bestaan. diversiteit: verhuizers, distributiecentra, supermarkten en Daarnaast zal er steeds meer vraag zijn naar gespeciali- transporteurs. Met 6.000 bedrijven hoort Transport & seerde adviezen voor nieuwe werkconcepten. De kunst Logistiek tot de grotere bedrijfstakken. Meer dan 140.000 is om het werk zélf flexibeler te maken. Specifieke kennis mensen verdienen er hun boterham. Daarvan is circa van de processen en internationale regelgeving is een 70% beroepschauffeur. Vooral voor het beroepsgoederen- must, wil je hierin als leverancier van HR-services een transport verwacht Ceelen flinke krapte op de arbeids- serieuze speler zijn.” markt als gevolg van de demografische ontwikkelingen. Sociale innovatie “Met de vervangingsvraag en een conservatief stukje groei komen we uit op een behoefte aan 50.000 chauffeurs tot 2015. Samen met de vakbonden ontwikkelen we veel initiatieven om de instroom op peil te houden en professio- “Sociale innovatie wordt nals aan de sector te binden. Denk aan mobiliteitscentra en leer-/werkplekken. Ook zijn er projecten opgezet om de belangrijkste uitdaging zij-instroom te bevorderen. Om mensen uit andere vakken van dit decennium!” 16
 17. 17. Industrie & logistiekDe industriële en logistieke sector herstellen langzaammaar zeker van de crisis. Na een periode van groteonzekerheid kan weer naar de toekomst wordengekeken. Binnen de industrie blijft de nadruk liggen opaspecten als kostenbeheersing en procesoptimalisatie.Steeds meer bedrijven zullen kiezen voor outsourcingvan activiteiten die niet tot de core business behoren.Vooral voor processen waar grote aantallen Opdrachtgevers drukken in toenemende mate efficiency, kwaliteit, service en flexibiliteit. Hierbijflexibele medewerkers bij betrokken zijn, neemt hun stempel op de organisatie daarvan, met zijn gemotiveerde en gekwalificeerde mede-de vraag naar klantspecifieke totaaloplossingen blijvende efficiencyverbeteringen als doel. werkers succesbepalend. Een fikse uitdaging,toe. Binnen de logistiek zet de trend van volume- Nederlandse ondernemers in het logistieke want de sector gaat een periode van schaarstegroei en verdere internationalisering door. werkveld, van wie het merendeel actief is op op de arbeidsmarkt tegemoet. En dat, terwijl Europese schaal, zullen innovatief moeten zijn alleen al de behoefte aan beroepschauffeursKostenreductie blijft een prioriteit. In de productie- om collega’s uit Oost-Europese landen met een tot 2015 is berekend op 50 duizend! HR-servicessfeer is wat dit betreft het maximaal haalbare lager loonniveau de pas af te snijden. Dat bete- op maat, ‘op de huid’ van de sector, zullen hierwel zo ongeveer gerealiseerd, dus de aandacht kent onder meer: minder nadruk op volume, uitkomst moeten bieden.verschuift naar de logistieke processen. meer op logistiek maatwerk. Sleutelwoorden:Ralf de Wit, CEVA Logistics“Onze dienstverleners zullen net zo flexibel moeten zijn als wijzelf”Voor CEVA Logistics in de Benelux is de schade als gevolg uit. Kennis van de logistieke sector is hierbij succesbepa-van de crisis meegevallen. Dit is onder andere te danken lend. En het belangrijkste is misschien nog wel de over-aan het sluiten van een aantal belangrijke nieuwe con- dracht van die kennis naar de mensen die de flexproces-tracten, voor de crisis de wereld in een houtgreep nam. sen op de werkvloer regelen. Want zij bepalen de snelheidRalf de Wit, verantwoordelijk voor recruitment en HR-pro- en kwaliteit van handelen.”jecten op het Benelux hoofdkantoor van CEVA zegt: “Opsommige locaties hebben we een deel van de flexschil af- Vinger aan de polsgebouwd, op andere locaties hebben we juist weer meer “Er zal steeds meer behoefte zijn aan gespecialiseerdeflex ingezet. Het aantal flexkrachten dat we inzetten is diensten, ‘geschreven’ op het lijf van de onderneming”,even groot als voor de crisis. Op dit moment groeien we en voorspelt De Wit. Uitzendbureau’s zullen moeten investe-zijn we voor 2011 projecten aan het plannen waarvoor we ren in opleidingen en met ons werken aan loopbaanmo-opnieuw veel extra flexkrachten zullen inzetten.” dellen die juist ook flexkrachten toekomstperspectief ge- ven, zodat betrokkenheid bij CEVA en de werkzaamhedenSectorkennis succesbepalend maximaal is. Ook voor het aantrekken van professionalsAdecco Group Nederland is preferred supplier van CEVA voor management en middenkader zijn inventieve oplos-Logistics. De Wit: “De nadruk in de samenwerking ligt nu singen gewenst. We moeten toe naar een situatie waarinvooral op procesverbetering – slimmer werken, beschik- HR-dienstverleners zelf de vinger aan de pols houden, zelfbare mensen slimmer inzetten en kwaliteit van werken kunnen vaststellen wie we op welk moment nodig heb-van medewerkers verhogen. Zo kun je op veel fronten nog ben. Ik denk bijvoorbeeld aan betrokken teamleiders dieveel geld besparen. Adecco zet een intelligente analyse- onze organisaties met elkaar verbinden. Ons werkveld ismethodiek in, Adjust. Op termijn gaat ook weer de krap- buitengewoon grillig. Dus zullen dienstverleners minimaalper wordende arbeidsmarkt een uitdaging worden. Dan nét zo flexibel moeten zijn als wijzelf.”gaan professionaliteit en vindingrijkheid in het selecterenen binden van de juiste gekwalificeerde mensen het ver-schil maken. Voor flex of vast, dat maakt in principe niet 17
 18. 18. intervieuwEerlijk duurt het langst Jasmijn: “Eerlijkheid is cruciaal. Schep je torenhoge verwachtingen en valt de werkelijkheid tegen, dan komt dat via de social media als een boemerang terug. Dat laat zich niet gemakkelijk herstellen!” Uitbesteden? Adecco HR Solutions / RPO Jasmijn van den Borne Steeds meer bedrijven besteden hun recruitmentprocessen uit aan gespecialiseer-Wat doe je wel en wat beslist niet, in de ‘war for talent’? de dienstverleners. Dit heeft voordelen. Inter- mediairs hebben hun eigen netwerk, kennen“In principe is alles veroorloofd”, zegt recruitmentspecialist de mores van de diverse social media, enJasmijn van den Borne, “als je maar niets belooft wat je zullen steeds meer eigen ‘societies’ creëren. Adecco HR Solutions voorziet met RPO in uit-niet waar kunt maken en als je maar snel handelt.” voering van recruitmentprocessen bij de klant op locatie. Door ervaren professionals, alsIn de speurtocht naar een baan is de nieuwe wervingssite – werken bij – is vaak effectief. Jasmijn van den Borne. “Door onze expertisegeneratie hoger opgeleiden op de eerste plaats De informatie moet helder en compleet zijn; zijn we echt in staat om vacatures tegenlui, volgens Jasmijn. Niet zelf zoeken, maar de vacatureomschrijving minimaal inzicht geven lagere kosten sneller in te vullen. Wij volgengevonden worden. Dát is de trend. En vindbaar in taken en verantwoordelijkheden, opleidings- talent al in een vroeg stadium en blijvenben je via de social media. Jasmijn: “Actieve eisen en doorgroeimogelijkheden. Maar essen- in contact.”aanwezigheid in de social media wordt succes- tieel is: de cultuur.bepalend. Dáár gebeurt het. Dáár wordenwerkgeversreputaties gemaakt of gebroken. Zeker wel. ‘Not done’ bestaat eigenlijk niet, in via speed dating – neemt toe. Ook ‘referralDáár wordt naar elkaar ‘geluisterd’, als het wervingsland. Maar er zijn verschuivingen, weet recruitment’, aanbeveling door medewerkers,gaat om loopbaankeuzes.” Jasmijn. De macht van de grotere jobboards is helemaal hot. neemt af. Waarom betalen als je op bijvoorbeeldIs de interesse gewekt, dan volgt een bezoek aan LinkedIn gratis met de beste mensen in contact Heb je eenmaal beet, dan is het allerbelangrijkste:de companysite. De uitgedragen bedrijfscultuur kunt komen? De rol van krant of tijdschrift wordt • Supersnelle responsis in het eerste contact bepalend. Spreekt die erg doelgroepafhankelijk en marginaal. Actief • Zo persoonlijk mogelijke benaderingniet aan, dan haakt men meteen af. Een echte opzoeken van de doelgroep – op de campus of • Waarmaken wat je belooft 18
 19. 19. nieuwsEen team met ambitieAjilon ProfessionalsHet belang van inhuren van externe kennis wordt steedsgroter voor organisaties die onderscheidend willen zijnen blijven. Dit is aan vele directietafels een regelmatigterugkerend onderwerp. Een onderwerp van strategischbelang. Ajilon Professionals is een kennisdienstverleneren adviseert haar relaties met betrekking tot de inrichtingvan hun flexibele kennis schil. Edwin ReijntjesHet detacheren van een professional of samen- dienstverlening richting klanten en (young)werking met een ervaren freelancer via Ajilon professionals binnen IT, Finance, Engineering,Professionals is dan vaak de volgende stap. Engineering & Projects, Legal en Life Sciences. AlsAjilon Professionals legt de juiste verbindingen Ajilon Professionals kunnen we snel schakelen optussen uw behoefte aan kennis en onze specifieke klantvragen. Met de collega’s vanspecialisten. Adecco hebben we de sterkste uitgangspositie als het gaat om geïntegreerde totaaloplossingen.”In de aanloop naar het nieuwe decenniumheeft Adecco Group haar positie op de interna- Doorgroeien binnen je vakgebied…tionale markt voor professionals versterkt. Zoals gezegd focust Ajilon Professionals op deOok in Nederland hebben we niet stilgezeten. vakgebieden IT, Finance, Engineering, EngineeringSpecialisten van Ajilon Engineering & Technical & Projects, Life Sciences en Legal. Voor Youngopereerden al zeer succesvol binnen hun speci- Professionals biedt Ajilon TTP een springplankfieke segmenten. Met de professionals en exper- voor hun verdere loopbaan binnen boven-tise van DNC Nederland, in 2009 toegetreden genoemde vakgebieden. Binnen Ajilon TTPtot Adecco Group Nederland en MPS Group bestaat veel ervaring met de vormgeving vanmet Badenoch & Clark en Modis in 2010 is veel traineeships, vaak in ‘co-productie’ met onzeextra kennis en kwaliteit toegevoegd aan de klanten in het bedrijfsleven en bij overheden.Professionals portfolio van Adecco Group Ervaren en onervaren freelancers vinden naastNederland. Er is in 2010 een stevig organisatie- een prima klankbord ook de juiste opdrachtenmodel neergezet, dat professionals en opdracht- bij Ajilon Professionals. Reijntjes: “Het aanbodgevers maximale synergie biedt voor nu en de van zzp’ers neemt sterk toe en zal met de demo-toekomst. grafische ontwikkelingen voor de deur zoals de vergrijzing en generatie Y alleen maar toenemen.Single brand Wij bieden ‘onze’ zzp’ers een lange termijn per-“Gezien de (inter)nationale naamsbekendheid spectief dat verder gaat dan alleen het matchenhebben we gekozen voor het merk Ajilon van de opdracht. Tegelijkertijd nemen wij free-Professionals”, legt Edwin Reijntjes uit. Als ver- lancers veel rompslomp uit handen, zodat zijantwoordelijke voor Professionals binnen de zich kunnen concentreren op en verder kunnenAdecco Group directie koestert hij de ambitie om ontwikkelen binnen hun specialisme.”Ajilon Professionals in Nederland te laten uit-groeien tot een van meest toonaangevende In de nieuwe organisatie krijgt Ajilon Professionalsmerken in het detacheren en matchen van maximale aanvulling van de ook in NederlandProfessionals. “We hebben er een fantastische actieve internationale labels Modis en Badenochploeg gedreven mensen voor. Meer dan 1.200 & Clark. Reijntjes: “Daarbij moet je denken aanspecialisten! Daar komen dagelijks talenten en zwaardere profielen en interim-oplossingen. Voorervaren professionals bij. Met Ajilon Professionals onze professionals biedt deze samenwerkingals single brand is het ook voor onze klanten, extra kansen om zich verder te ontwikkelen en teprofessionals en kandidaten veel duidelijker bekwamen en daarmee door te groeien in hunwaar Ajilon voor staat. Eenduidige kwaliteit van vakgebied.” 19
 20. 20. gadgetsLuisteren,lezen &ontspannen Marco Schreurs & Simon van der Veer Jamiroquai Animal Firm Rock Dust Light Star Tactloze olifanten, struisvogelpolitiek, domme ganzen, rattengedrag, trage Deze nieuwste van Jamiroquai staat bol van soul, slakken. Er zijn heel wat dieren te bedenken waarmee je collega’s kunt funk, disco en reggae. Opzwepende muziek zoals vergelijken. Vaak hebben deze vergelijkingen een negatieve klank en dat is alleen deze Britse band onder leiding van zanger jammer. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat succesvolle organisaties Jay Kay kan maken. Een echte aanrader voor alle in staat zijn om dierlijke eigenschappen op de juiste manier te bundelen. fans van het eerste uur. www.bol.com € 12,99 Animal Firm is de glansrijke tegen- hanger van Orwells klassieker Animal Farm. Op een inspirerende manier laten de auteurs zien hoe gedrag uit de dierenwereld kan worden ingezet om een high performance organisatie te creëren. Met uitdagende intermezzo’s van onder andere Midas Dekkers, Maarten Frankenhuis en André de Waal.www.bol.com € 19,90 www.spotify.com Muziek on demand: Spotify Op zoek naar dat ene nummer? In de stemming voor een bepaald genre? Met Spotify is alle muziek direct te vinden en te beluisteren. Spotify is een online, onafhankelijk muziekplat- form dat via elke internetbrowser toegankelijk is. Je hoeft geen muziek meer te downloaden, je hebt direct toegang tot de library van Spotify met de nieuwste tracks. Spotify is ook als app te installeren op je smartphone. Spotify is gratis, maar bevat dan wel reclame. Wil je geen reclame? Dan kost een premium abonnement € 10,- per maand.20
 21. 21. Arnon Grunberg Huid en haar Roland Oberstein, universitair docent economie, gespecialiseerd in de geschiedenis van de bubbel, is vader en gelukkig gescheiden. Zijn vriendin Violet, ontwerpster van damestassen, wordt tot wanhoop gedreven als Oberstein onaangedaan lijkt te zijn door haar overspel en het zelfs wel spannend zegt te vinden. Op een conferentie in Frankfurt over de Holocaust, waar Oberstein een lezing geeft over de economische gevolgen van genocide, ontmoet hij Lea, biografe van kampcommandant Rudolf Hoss. Grunbergs nieuwste roman is een verhaal over pervers plezier, overspel, verboden liefde en machtsmisbruik, met de Amerikaanse en Nederlandse academische wereld en de stedelijke Toptas voor je laptop Doordacht design van Hollandse bodem. Dat zijn politiek van New York als decor. de laptoptassen en koffers van Travelteq. Deze www.bol.com € 19,95 Trash Messenger Blue is handgemaakt in Italië, meet 40x30x8 cm, heeft een draagband en zit vol slimme opbergvakjes. Geschikt voor een laptop van maximaal 15 inch. www.travelteq.com € 455,00Slimme muisDeze muis rekent alles voor je uit. De Canon X Mark 1 Mouse iseen draadloze lasermuis met bluetooth-verbinding en tegelijkeen 10-cijferige rekenmachine voor invoer van numerieke Elektrische forensenfiets Als het even kan, laat je de auto staan. Op een elektrischegegevens voor je pc of mac. fiets ben je goed bezig en kom je gegarandeerd onbezweetWil je even niet rekenen? Dan vergrendel je gewoon de toetsen aan op je werk. Voor de sportieve forens is er de Jakimaen kun je verder scrollen. Verkrijgbaar in wit en zwart. Easy®, een elektrische fiets uit het topsegment van Batavus.www.canon.nl € 59,99 Onopvallend elektrisch, met maar liefst 21 versnellingen. De afneembare accu laad je snel weer op. www.batavus.com € 2.099,00Altijd raakLeuk hoor, die smartphones met touchscreen.Maar typen vergt veel van je fijne motoriek en somsdruk je ernaast. De AluPen van het Deense JustMobile zorgt ervoor dat je raak drukt. De pen ligtgoed in de hand en glijdt dankzij de zachte,rubberen punt soepel over het glazen oppervlakvan je smartphone. www.just-mobile.com € 22,00 21
 22. 22. praktijkervaring Hoe laat Het Nieuwe Werken zich managen? Verantwoordelijkheid geven en nemen Het Nieuwe Werken krijgt voet aan de grond. Je móet wel mee, wil je de nieuwe generatie aanspreken, aldus de heersende opinie. En dat vraagt maximale veranderingsgezindheid van het management. Nieuwe werkconcepten kunnen niet bestaan zonder een passende stijl van leidinggeven. Kernbegrippen zijn: faciliteren, vertrouwen, verantwoordelijkheid. We praten erover met Mariken Radstaat van Rabobank en Robert Boulogne van Achmea. Beide organisaties zijn pleitbezorgers van Het Nieuwe Werken. TIPS • Creëer een teamcultuur waarin iedereen met elkaar • Ontdek waar de grenzen van anderen liggen en in gesprek gaat en blijft respecteer ze • Blijf goed letten op de sociale cohesie • Maak goed onderscheid tussen • Bouw vaste contact- en overlegmomenten in reguliere werkprocessen en • Maak transparante resultaatafspraken ‘spoedgevallen’ • Durf jezelf als leidinggevende kwetsbaar op te stellen • Ga secuur om met je eigen grenzen aan • Straal energie en enthousiasme uit en zorg voor bereikbaarheid/aanspreekbaarheid betrokkenheid bij het proces 22
 23. 23. Mariken Radstaat“De essentie is dat we met een goed gevoel ons Robert Boulognewerk doen”, zegt Mariken Radstaat, Manager Rabo UnpluggedRecruitment en Loopbaanadvies bij HR Rabobank Sinds april 2010 behoort Mariken RadstaatNederland in Utrecht. “Dat vraagt om meer als Transformatiemanager HR tot dezeggenschap over de inhoud en inrichting van ‘expeditieleiders’ van Het Nieuwe Werkenwerk, kennisdeling, en een open, sociale cultuur. bij Rabobank. Het Rabo UnpluggedLeidinggevenden spelen daarin een cruciale rol. programma zet de culturele en praktischeJe kunt je afvragen of het begrip ‘manager’ de kaders voor Het Nieuwe Werken neer.lading in de toekomst wel dekt. Ik ben geen Overigens blijft er ruimte bestaan voor dedromer, maar ik voorspel dat traditionele hiër- traditionele manier van werken (‘van 9archieën verdwijnen. De manager van de toe- tot 5’). Het is ‘en en’. Er werken bij Rabobankkomst geeft geen leiding, maar coördineert, 55.000 mensen, waarvan 33.000 in hetfaciliteert en hakt namens het team knopen door.” locale kantorennetwerk.“Traditioneel leiderschap is gebaseerd op het Rabo Unplugged kent zes werkprincipes:principe ‘ik zie je, dus ik weet dat je aan het werk 1. Minder regels;bent’. Dat gaat radicaal veranderen. Binnen Het 2. Niet tijd- of plaatsgebonden; Achmea Werk ConceptNieuwe Werken gaat het om de output. In het 3. Activiteitgerelateerd werken; Verzekeraar Achmea (onder meer Interpolis,werkproces staan vertrouwen en communicatie 4. Meer samenwerking; Zilveren Kruis, Centraal Beheer en FBTO)centraal. De ‘nieuwe manager’ gaat een open 5. Ondernemerschap; zit in een fase van herdefiniëring van werk-dialoog aan, durft zichzelf kwetsbaar op te stellen, 6. Eigen verantwoordelijkheid. en managementprocessen. Conceptenen maakt heldere afspraken, gebaseerd op die bij Interpolis resultaatvol zijn gebleken,verantwoordelijkheid.” worden doorontwikkeld en Achmea breed stap voor stap ingevoerd. Het ‘Achmea‘Leiderschapsmodel in revisie’ Het is een cultuurkwestie, meent Robert. Werk Concept ’ gaat uit van zelfleiderschapRobert Boulogne, Programmamanager Achmea “Met vertrouwen als sleutel. Dat begint bij kleine en verantwoordelijkheid en is onderdeelWerk Concept (AWC), onderschrijft de ingrijpende dingen. In de meeste bedrijfsrestaurants van van een breed identiteitstraject, waarmeeverandering in managementland. “De nadruk Achmea bijvoorbeeld, zit in het bedrijfsrestaurant Achmea inzet op het predicaat ‘Meestkomt te liggen op het ‘zelfleiderschap’ van mede- niemand meer achter de kassa. Je toetst als vertrouwde verzekeraar en werkgever’.werkers. De traditionele verhouding manager/ medewerker zelf in wat er op je dienblad staat Robert Boulogne (geen vaste standplaats,medewerker verdwijnt. Ik verwacht dat het aan- en rekent dat af. Zó bouw je de gewenste ‘het werk komt naar mij toe en als dat niettal leidinggevenden in de toekomst afneemt. vertrouwenrelatie op.” kan of onhandig is, ga ik naar het werkHet leiderschapsmodel gaat in elk geval in revisie.” toe’) is sinds 1 oktober 2010 Programma- Grenzen stellen en respecteren manager van AWC. Achmea biedt werk-Robert en Mariken benadrukken dat er al een Zowel de ‘nieuwe manager’ als medewerker gelegenheid aan circa 20.000 mensen.fors legioen managers bestaat dat medewerkers moet wel grenzen leren stellen, menen Robert encoacht vanuit vertrouwen in competenties en Mariken. Robert: “Nieuwe werkconcepten mogeneindresultaat. Voor hen is de overgang een geen truc zijn om de productiviteit te verhogennatuurlijk proces. Leidinggevenden die al wat door mensen meer uren te laten draaien.langer ‘op het pluche’ zitten, moeten flexibel Uitgangspunt is dat mensen beter en slimmer met Goed kijken en luisteren naar collega’s omgenoeg zijn voor een mentaliteitsverandering. hun tijd omgaan en meer voldoening uit hun grenzen te leren kennen. Ook voor jezelf moet jeMariken, zelf manager: “Het is voor iederéén werk halen. Dat vergroot de output automatisch.” duidelijke grenzen stellen. Voor mij persoonlijk iseen avontuur. Ik zie het zelf als uitdaging om dat nog niet mijn sterkste punt. Ik kijk voor hetmensen om me heen te blijven enthousiasmeren. Mariken: “De vrees dat mensen te veel hooi op hun slapen gaan tóch nog even op mijn smartphone.Het mooie is: collega’s die er eerst tegenop zagen, vork gaan nemen is gerechtvaardigd. Ook daar Maar ach, is dat erg eigenlijk, als je energie krijgtzijn nu mijn beste ambassadeurs!” ligt voor leidinggevenden een belangrijke taak. van je werk?” 23
 24. 24. Wij gaan de dialooggraag met u aan! Over flexibilisering van complete productieprocessen, bijvoor- beeld. Of het optimaliseren van uw secretariaat. Over de extra expertise van ervaren professionals, of effectieve methodes om contact te leggen met aanstormend talent. Over training, opleiding en loopbaanontwikkeling. Maar ook over energiek werkgeverschap, Het Nieuwe Werken en de toenemende betekenis van sociale media. Bij Adecco Group Nederland vindt u alle HR-expertise onder één dak. Daardoor kunnen we op elke vraag snel en adequaat reageren. Met enthousiasme voor vernieuwing, maar zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. De bevlogen realisten van Adecco, Ajilon Professionals, Badenoch & Clark, Modis en Lee Hecht Harrison gaan de dialoog graag aan. Met wereld- organisaties, met lokale ondernemers.

×