Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TMK

121 views

Published on

DEVELOPMENT OF ICT AND ITS IMPACT ON MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING IN SECONDARY SCHOOL CURRICULUM, CAI, CAL, TECHNOLOGY TOOLS, MATHEMATICS SOFTWARE

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TMK

  1. 1. SME6054 INTEGRATING INFORMATION AND COMUNICATION TECHNOLOGY IN MATHEMATICS CLASSROOM TUGASAN 1 : DEVELOPMENT OF ICT AND ITS IMPACT ON MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING IN SECONDARY SCHOOL CURRICULUM, CAI, CAL, TECHNOLOGY TOOLS, MATHEMATICS SOFTWARE DISEDIAKAN OLEH : NAMA NOMBOR MATRIK LEE CHE LEONG M20151000720 KUMPULAN : B PENSYARAH : DR. RAJA LAILATUL ZURAIDA RAJA MA’AMOR SHAH PERMARKAHAN
  2. 2. Impak Teknologi Maklumat dan Komunikasi terhadap pembelajaran dan pengajaran dalam matematik kurikulum sekolah menengah Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pembelajaran dan pengajaran matematik membawa banyak kebaikan kepada pelajar. TMK dapat meransang perasaan ingin tahu para pelajar dan menarik minat mereka kerana pembelajaran dan pengajaran yang mempunyai grafik, gambar, animasi dan bunyi. Hal ini dapat meningkatkan keputusan dan prestasi dalam ujian dan peperiksaan di sekolah. Penggunaan TMK juga menjimatkan kos dan masa kerana pelajar tidak perlu membeli bahan-bahan rujukan dan mencari bahan-bahan rujukan di tempat jauh. Selain itu, penggunaan TMK juga membina atau membangunkan strategik penyelesaian masalah dalam matematik. Begitu juga kecekapan pelajar dalam PdP dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Pelajar boleh membentuk konsep dengan adanya model dan gambar yang terdapat dalam komputer. Penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui cara ini guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan dengan pengajaran dengan lebih baik seterusnya dapat menyampaikan kepada pelajar secara berkesan. Penggunaan alat TMK sebagai alat bantu mengajar maka proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan dan berkesan contohnya menggunakan alat sepertipowerpoint,flash,video,visual dan mereka hanya perlu mengaplikasikan alatan tersebut ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah,ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk di fahami. Di samping itu kesan penggunaan TMK ialah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan adanya TMK guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya ketertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam TMK. Penggunaan alat TMK guru-guru dapat berkongsi maklumat-maklumat melalui internet. Contohnya, jika seseorang guru menghadapi masalah dalam PdP,guru berkenaan boleh saling bertukar pendapat dengan guru-guru di sekolah lain. Kesimpulannya, Pengaplikasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan salahsatu inisiatif yang terbaik dalam memperkenalkan pembelajaran secara kontekstualkepada murid-murid. Oleh itu, pelbagai penambahbaikan perlu dijalankan terhadap sekolah, guru dan murid. Sebagai contoh, kementerian perlu menganjurkan kursus yang lengkap kepada guru-guru tentang penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Pihak sekolah juga perlu menyediakan prasarana dan bahan sokongan yang lengkap untuk menggalakkan penggunaan teknologi dalam kalangan guru. Namun begitu, TMK tidak boleh menggantikan tugas hakiki guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Penggunaan TMK hanyalah merupakan satu alat yang boleh membantu guru memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
  3. 3. RUJUKAN Laman WebRasmi BahagianTeknologi Pendidikan Teaching Mathematicswith TMK,AdrianOldknow Portal Rasmi KPM http://www.inspiration.com/ http://www.aplusmath.com/ http://www.coolmath4kids.com/ https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_software https://plus.google.com/118259192484136137555/posts/L2xnWyx8jqT https://www.lancsngfl.ac.uk/secondary/math/download/file/PDF/ma_integrate_TMK033203.pdf http://www.teach-TMK.com/glossary/C/computer_aided_learning.htm https://www.slideshare.net/MandeepGill1/cai-cal www.yourdTMKionary.com/technology https://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/software.html

×