Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resultaatgericht Leidinggeven 7 Coaching

2,982 views

Published on

  • Be the first to comment

Resultaatgericht Leidinggeven 7 Coaching

  1. 1. Resultaatgericht Leidinggeven Training 7 Het Coachingsgesprek
  2. 2. VALKUILEN BIJ ‘HELPEN’ <ul><li>JIJ MOET MIJ HELPEN! </li></ul><ul><li>DE GEVAREN DRIEHOEK: SLACHTOFFER, HELPER EN AANKLAGER </li></ul><ul><ul><li> DISTANTIE ÈN NABIJHEID </li></ul></ul><ul><li>HELPEN IS HET PROBLEEM </li></ul><ul><ul><li> LEER ZE ZELF VISSEN </li></ul></ul><ul><li>DE ACCEPTATIE VAN DE OPLOSSING </li></ul><ul><ul><li> E = K x A </li></ul></ul><ul><li>DE OPLOSSING IS HET PROBLEEM / MEER VAN HET­ZELFDE </li></ul><ul><ul><li> PARADOXAAL / TWEEDE ORDE OPLOSSINGEN </li></ul></ul><ul><li>WEERSTANDEN TEGEN VERANDEREN/ 'ZIEKTE-WINST' </li></ul><ul><ul><li> 'VERELENDUNG' </li></ul></ul>
  3. 3. DRIE MODELLEN <ul><li>HET DIAGNOSE-RECEPT MODEL </li></ul><ul><ul><li>'your the doctor; you should know !!' </li></ul></ul><ul><ul><li>gespreksleider doet al het werk </li></ul></ul><ul><ul><li>de 'patiënt' is onwetend en afhankelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>de helper is 'machtig' </li></ul></ul><ul><li>voordeel: snelle oplossing </li></ul><ul><li>nadeel: patiënt niet betrokken </li></ul><ul><li>HET ADVIES- EN OVERLEGMODEL </li></ul><ul><ul><li>de cliënt kan nee zeggen </li></ul></ul><ul><ul><li>de deskundigheid ligt bij de helper </li></ul></ul><ul><li>voordeel: duidelijk wie wat moet doen </li></ul><ul><li>nadeel: verborgen machtspelen </li></ul><ul><li>HET COACH- EN PARTICIPATIEMODEL </li></ul><ul><ul><li>'wat denkt u er zelf van?' </li></ul></ul><ul><ul><li>de volle verantwoordelijkheid ligt bij de cliënt </li></ul></ul><ul><ul><li>diagnose en oplossing is iets van de cliënt </li></ul></ul><ul><ul><li>gelijkwaardige relatie </li></ul></ul><ul><li>voordeel: cliënt blijft voor alles verantwoordelijk </li></ul><ul><li>nadeel: alleen bij ingewikkelde en sterk persoonlijke zaken </li></ul><ul><li>--> VISIE: </li></ul><ul><ul><li>BEWUSTWORDING STAP 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>HELPEN IS SAMENWERKEN </li></ul></ul><ul><ul><li>VERANTWOORDELIJKHEID BIJ DE CLIËNT </li></ul></ul><ul><ul><li>'HELP THEM HELP THEMSELF' </li></ul></ul><ul><ul><li>E = K x A / BOBU </li></ul></ul>
  4. 4. COACHINGSGESPREK A VAARDIGHEDEN * actief luisteren * open vragen! doorvra­gen / aanmoedigen * samenvatten / ordenen * concretiseren * actief uiten / feedback * omgaan met weerstanden WERKWIJZE * situatie verduidelijken * oplossing benoemen * probleem (her-)definiëren * doelen vaststellen * criteria voor oplossing DOELEN * verheldering oplossing / probleem * vaststellen doel(en) * weerstanden verwerken FASE 2 : BEELDVORMING / VERHELDERING OPLOSSING / PROBLEEM VAARDIGHEDEN * aandacht gevend gedrag * actief luisteren * feedback / evalueren * sturende vaardigheden WERKWIJZE * spontaan / n.a.v. * op verzoek / op initiatief * voorstel tot gesprek * afspraken: wie voor wat verantwoordelijk is DOELEN * vertrouwen winnen * verlangen wekken * probleembewustwording * motiveren * Rolverduidelijking FASE 1 : OPENING / ONTSTAAN VAN HET GESPREK VOORAF : * er moet sprake zijn van ontwikkelverlangen/ probleembewustzijn of het moet gewekt kunnen worden * let vooral op non-verbale signalen * het moet het probleem van de medewerker zijn of worden; jij bent katalysator HET HELPENDE GESPREK / COACHING / een checklist
  5. 5. COACHINGSGESPREK B NA AFLOOP : uitvoering, evaluatie en bijsturen van actieplan * vinger aan de pols VAARDIGHEDEN * concretiseren * sturende vaardigheden WERKWIJZE * 'projectmanagement' * plannen, uitvoeren en evalue­ren DOELEN * efficiëntie * ontwikkeling actieplan * uitvoering actieplan / imple­menteren FASE 5 : UITVOERING VAARDIGHEDEN * samenvatten / ordenen * concretiseren WERKWIJZE * oplossingen terugkoppelen naar de doelen en criteria * prioriteiten afwe­gen DOELEN * effectiviteit * kiezen 'oplossing' * acceptatie oplossing (E=KxA) FASE 4 : BESLUITVORMING VAARDIGHEDEN * actief luisteren * actief uiten * informeren / verduidelijken * creativiteit * adviseren WERKWIJZE * creativiteit en flexibiliteit * niet te oplossing gericht * divergerend denken * beeldend * cliënt is verantwoordelijk! DOELEN * creatief oplossingen beden­ken 1. situatie veranderen 2. zelf veranderen 3. verwachtingen veranderen FASE 3 : ONTWERPEN
  6. 6. VAARDIGHEDEN VOOR COUNSELEN <ul><li>A. GESPREKSPLAN MAKEN / VOORBEREIDEN </li></ul><ul><ul><li>1. Waarnemen / Intuïtie / Empathie </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Juiste introductie </li></ul></ul><ul><li>B. GESPREKSLEIDING </li></ul><ul><ul><li>1. Opening: vertrouwen opbouwen / rollen / Verkennen </li></ul></ul><ul><ul><li>1. BOBU / E =K x A </li></ul></ul><ul><li>C. ACTIEF LUISTEREN ( Fase 1 / 2 / 3 ) </li></ul><ul><ul><li>Hoofdvragen / doorvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflecteren / Parafraseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Empathie / Acceptatie / Respect </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenen / Samenvatten </li></ul></ul><ul><li>D. ACTIEF UITEN ( Fase 3 / 4 ) </li></ul><ul><ul><li>Informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Ideeën / Suggesties </li></ul></ul><ul><li>E. STURENDE VAARDIGHEDEN ( Fase 1 t/m 5 ) </li></ul><ul><ul><li>Creatieve opperen </li></ul></ul><ul><ul><li>Humor / Wijsheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Evalueren / Feedback </li></ul></ul><ul><ul><li>BOBU; Probleemoplossend werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectmanagement </li></ul></ul>
  7. 7. COACHING: STIMULERENDE VRAGEN 1 <ul><li>OVER HET DOEL VAN HET GESPREK </li></ul><ul><ul><li>Hoeveel tijd hebben we? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het doel van dit gesprek voor jou? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat verwacht je van mij? </li></ul></ul><ul><li>OVER DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN </li></ul><ul><ul><li>Wat probeer je te bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is dit een taak/verantwoordelijkheid van jouw of van een ander; en wie dan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kun je het tot jouw verantwoordelijkheid maken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is deze zaak een deel van een groter geheel? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat betekent het bereiken van dit doel voor jouw? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zullen de gevolgen (+ en -) zijn? </li></ul></ul><ul><ul><li>Denk je dat je dit doel kunt bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke aanpak wil je het liefst en waarom? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn er andere mogelijkheden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer wil je dit bereikt hebben </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe realistisch is dit alles </li></ul></ul>
  8. 8. COACHING: STIMULERENDE VRAGEN 2 <ul><li>WAT HEB JE GEDAAN / WAT GEBEURT ER </li></ul><ul><ul><li>Wat heb je tot nog toe gedaan? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat waren de resultaten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de problemen om dit te bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat heb je gedaan om deze op te lossen/ te overwinnen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zou je nu nog anders kunnen doen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe voel je jezelf onder dit alles? </li></ul></ul><ul><li>TOEKOMST GERICHTE VRAGEN </li></ul><ul><ul><li>Wat ga je dus nu doen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat ga je wanneer doen, hoe en wat/wie heb je daarbij nodig? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe groot is de kans op succes op de schaal van 1 tot 10? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat heb je van mij aan ondersteuning nodig? </li></ul></ul><ul><ul><li>Aan de slag? </li></ul></ul><ul><li>EVALUATIE </li></ul><ul><ul><li>Wat is er nu eigenlijk gebeurt en was dit te voorkomen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat heeft je geholpen en wat niet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat betekent dit voor een volgende keer? </li></ul></ul>

×