Jaij jbtn-kimia-report-

985 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaij jbtn-kimia-report-

  1. 1. ILqKL{PlAf_ue1{iM :.a _t. F|AFIA FF-EtvfiS : KLU."rG FrJi ilSFFEtr / filiii4 PEi;ii4li: r.ili1 ;i= Clll i;i: j, I ALA&{AT I{o. 20 - 21. .Ialan T*.sek : Fusaf Feru:aga** Tasek" iGllnng 3 TARIIff{ : 1eF-8, JtuYUAKi 2{ll I S.AFil) tuLq"5A I 1.i.*30 pAGl - 11tr.30 TEI{GAFL{RJ 5" FE.GAWA-{ YANGFE-RT]EAT : a. Jabatan Agnrn* Johor ( ? onnne ) b, Fej*btt K-adi Klun-nE ii orsng ) ^ c. KPl]FI}ffi { Caxrangnm lCr:ang) {3 oneag} d" .Pejabat Kesihassn Kleens { 4 oramg ) e" Vf*;U* ?er,benderan Kiuang { 5 orang ) L*ir:-lain Fremis Yarlg diPerikse : a. Hotel P:inae CitY Kluang b" Reetoraa Jamilnh Famu" ; 14!lE. DISENIBF,F- 2C10 1. TAfiJK;{ AEUAr$ 2. tsLTTlF-A]r ADUAj"{ Klu-a*ng Rail ciisyaicki menggu::akan kopi Kopi men gandungi eampwac ti-r1 an g babi" Ir! Alr J" {+arvrvv fi ia lli I : Ora;rg EwEm Klu,ang f .BT]T]R{: J_A-PEF-{I.{ -_:-- Fenyeiidika:: f;ertindak atas adua:: dan mai<lumgt awnrnr Jebatan Agama Johor @ahagian * Urut Pengrrrrasan Halal) bersama wekil .KIDNKK (Kluang), Majlis FerbanJaran Kli.:ang, nejabat ifudj }r!:ang dan Fejabat Kesthaten Kuang tein*h rrsmbuat pe en-i15a^an cen jam ke aras prends .*.:,;sng Brl-t-eog-* pada iphb. Ja:lual ?0i1 ffabu), bemnla leb*ila lffrang nt.30, u* rl"**n 01.3b rengahari. b{eal€l? cuilat-,outlel ,vang lai:r {1. di $resen XereLp; *,,*?, t. ni jalan ivtangers .K.r:ang 3. Flaze K.cta R*aya, iohcr tsahru) trdal{ di1fiJ,itkar: pe:n*riksaan" tdasil pen-ieriksaan di outiet "lanan Tesek i, Pusat Penu,,aga-a:l Tasek, Kluang , Fejebat Kestiiatan KJr:er:g telah n:eegambil 5 sampel : & Serbuk kopi Kluang F ai1 iDalam Pek) "-.#:--T A. I-r:cang coPr Kluang n-ail -i g,3E t;vt5 -< *-r* ,f S : l li i , n { 1111 2 ) F1A.( rr " *- --
  2. 2. r!] L Lr- i{arr i ang Hja_h dtbRiia d ]ladr iDalam Bo;oi piasd<) pdat !cka_, plasi:.];l t. ;.u*T,]:n:i=a Tar-m Cl";|" G,-acs l.aye Klumg Raij ,:::*^ Cps Sepadu ini, lese., p*rq.-t*i-r*, irada irnoak k* a;"" r-:icris k:ra::r prsi-nis "ra*rg sah d{o ,.fff"f:t-i"djtTbii zu=r*:iu*i;:ilnenggurakan di irai_arn ftei4:r.r;r a*.rrt, ;ereoi ie i,c*t m:ndiki Lrj n:em-rrj.k: epa_apa perbehesaen iil" sijil Kesemue sarrueJ ier;h dri:anfe-- oreh,Dejab$ j:li:,,:::.,1,,*,:ilH,ilim.j*#,ij#tr,H*ffi {r5ng K:sihaun n5ra.n k= .,r-auai*: Aga;r_ra ?r*=,saipe,_ S{LuTTJsAry i Keputr:san r:{.-FFl---^- ? I;:tTfl.l?-#ntrLil.ff:ffi #,;iil,;,::ff i,ruil,iJ:E:ft ll] i. Scrbuk kopi : DNA hajsren Verreb::al:- Dl,^ EAtsI di kesan ir).,Jing EliA.) ?" {Jneang kcpi : Dht*" r:aiwn vertebieta, Er*A EAE ci sesi" 3. $eri:u.k kopi {0.0 ing ENA} ;,,a::g telal djiiji:_ka _ qr.^ 4. Medu E*l r r- . ;tH;*41"i;i,;;,l5::,Lff ,#:igsei :. ft " ",T?=ff + z{ -- suEf.r ; I-en:a,k Babj ndak dike_.al 6" Kcya : ]*emaft babi fici"ak cilkesac. pd:ak {-}D},*K qan ;=jil-#in;"-l*y,,_9.:qr P-ngesd",J r.ua=jhar supa).a Siiil r-r--,--t.-*" nen* :YtuflflsSan supaya Fei:rlilr / _:n pens4iJan:#:1;#nca"atidas-iR**Jr:."l:rffi L--f.ff ,ffi L,THI#Drsedia*ka,a oienfT*g*uJs")s1pg Penyeficikan. -{Snmn JOcO,_
  3. 3. ?2183/281-t L6:18 8A7227684I UN]T HALAL,E PNY JAJ PAGE 85 JABATAN KIMIA TYIALAYSIA KEMENTERIAN SAtNS, TEKNOLOG| FAN INOVAST DE PART M ENT Q F C H E M IS IRT MAT,AY$/A MlrulS fRy OF S c/E VCF, IFCHNOL O G y A,Vp IN/VO VA nON "-+++n*+u++erh<f g**talin*{*yar$eia*Fe+.e+q*lEln an. --TcFld+49*fF30ee.frrl-$3Asftr?d4l0}49iS+*?3 Jrlen Abdul Srmrd, 80lfi1 Johor Bnhru, Johcr Dqrul TRkzirh. Tel | {t}-rzz 6S69/636d Frr :0?-?2i 83(iG No.Makmal r (JB) IKA II33/11-0 Tarikh ;1410312011 FERINGATAN : Lrpor-a4 initidak boleh disunnkanuntuk ikl*n nteu dijanaknn semula tan*pn kebenaiin li I,ATSRAN . tt+ r{r-1 Saya MOHAMAD RAIZUL BIN ZINALIBDIN, Ahli Kimia dalam Perkhidmatan Kerajaan Malaysia den.gan ini rnemperakui bahawa pada pukgl 1635 pada 0110212Q11 telal-r diserahkan kepada say* oleh Penolong Pegawai feknologi Makanan FARIDATUI, FARHANA BT. MISBAH. satu (l) sampul stffat bertanda "I,-210111-RP (352)" dan benneterai ,.JABATANI| _ AGAMA JoHoR", n :. $aya tclah rnemeriksa satu (t1 sampul surat bertanda "L-Zl0l1t-Rp (3S2) tersebut dan mendapeti di dalamnya satu (1) beg prhstik yang mcngaudungi cecair likat benvarna kep.eraugan. Keputusan anal.isis adalah seperti berikut:- Etil Alkohol (isipaduiisipadu) 0,04% Ketua Penolong Perrgarah f enyetidikarr Jabatarr Agama Johor Bahagian Penyelidikan Aras.l, Blok A Pusat Islam Iskandar Johor1_ Jalan Masjid Abu Fakar Karung Bsrkunci 72S 80990 Johor Bahru. Ruj. Tuan : Bil (352) dlm.JAJ/ PNY/Stg Jtd 2 MttKA I (Muka Akhir)
  4. 4. .1" - 8A72276A4r UNIT HALALE PNY JAJ PAGE A2 aJ3128T1" 16: l-81ffi//7 v-te*a# rsEffi4 JABATAN KIMIA IVTALAYSIA KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOIA$I DEPART M ENT O F C HE M IS IRY MAI,AYS/A M {N ET RY OF SCENCE IECHruOI 06 Y AIVD /N,VO YATI ON *:a*5+ltenra666t+*hlirnt&y+r$el$gsr$urlELgqr, MC}STT +d-+4].?9Sfi3$CIS-Fsrt i ?3 ? 9as51q+64J0+lg5i*+l?J* Jelsn Abdut Sfimrd.80100 Johor Enhnr, Johrrr Drnrt T*laim. Tcl :07-222 Ftx r 07-22J 836G No.Makmel: (JB) IKA 1130/11-0 Tarikh : 16108/20II PERINGATAT I Lsuoran ini firtalr h^l ",ffluit-l#r$1-hm1.f glTJftHl#f,l$$ikran (.i-^,;h 1,.., / a crW), ; etsrl, LAPORAN elr!;u,t-q I sava MOHAMAD RAIZUL BIN ZINALXBDIN, Ahli Kiffia dalam perkhidmatan Kerajaan Malavsia dengan ini memperakui bahawa pada pukul t63tpada gil#il*; diserahkan lepada saya oletr Penolong Pegawai Teknotogi Makenun BT. MISBAH, s4tu (i) sampul sumt berranda ,,p_2101I FAilDAtd **;* i_nf (349),, d* ;;"; ..JABATAN AGAMA JOHOR". saya teiah rnemeriksa.-sTu (1) sampur srat bertanda "p-21011l-Rp (34g) tersebut mendapati di dalamnya satu (l) bqqghus plastik dan, lutsinar,mengandungi r*ru.rt.e***nl;;;. Keputrrsan analisis adalah seperti berikut :- DNA Haiwan Vertebrata, DNA Babi Dikesan (Had pengesanan teknik DNA : 0.0lng DI{A) Ketua Penolong pengarah penyelidikafl Jabhtan Agama.Iohor Bahagian Penyelidikan Aras l, BIok A Pusat Islam Iskandar Johor ,lalan Masjid Abu Bakar Karung Berkunci 725 80990.Iohor Bahru. Ruj. Tuan : Bil (3a9) dtm.JAT/ pNy/8/3 Jld 2 MUK/I I (MukaAkhir) 7,TNAI ItrNTht lLt rt wLu uLLa

×