Successfully reported this slideshow.

Presentatie Wabo BMD Advies Oost

1,616 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Wabo BMD Advies Oost

 1. 1. PROGRAMMA <ul><li>15.00 uur Ontvangst en inleiding </li></ul><ul><li>15.15 uur Achtergronden en toepassing van de </li></ul><ul><li>omgevingsvergunning </li></ul><ul><li>Richard van Dijk/Mijke Bongers </li></ul><ul><li>16.15 uur Consequenties bouwregelgeving en het </li></ul><ul><li>belang van (digitaal) tekeningenbeheer </li></ul><ul><li>Marc Weideman (Dion) </li></ul><ul><li>17.00 uur Sluiting en borrel </li></ul>
 2. 2. Wabo: een last of een zegen? 15-10-2009
 3. 3. Inhoud presentatie <ul><li>Introductie Wabo </li></ul><ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Doel/voordelen </li></ul><ul><li>Vergunning aanvragen </li></ul><ul><li>Bevoegd gezag </li></ul><ul><li>Strategie aanvraag </li></ul><ul><li>Procedures </li></ul><ul><li>Verklaring van geen bedenkingen </li></ul><ul><li>Toezicht en handhaving </li></ul><ul><li>Overgangsperiode </li></ul><ul><li>Overige wetgeving en nieuws </li></ul>
 4. 4. Introductie omgevingsvergunning <ul><li>Wabo = W et A lgemene B epalingen O mgevingsrecht </li></ul><ul><ul><li>Basis met o.a. bevoegd gezag, procedures, handhaving (strategie en afstemming) </li></ul></ul><ul><li>Bor = B esluit o mgevings r echt, o.a. </li></ul><ul><ul><li>Inhoud aanvraag </li></ul></ul><ul><ul><li>Regels omtrent voorschriften (BAT, IPPC, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer vvgb of bepaalde tijd </li></ul></ul><ul><li>Mor = M ilieubeleidsregel o mgevings r echt, o.a. </li></ul><ul><ul><li>Indieningsvereisten (inhoudelijk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Soorten digitale bestanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Eisen tekeningen </li></ul></ul>
 5. 5. Introductie omgevingsvergunning Betreft samenvoegen diverse vergunningen voor o.a. bouwen, milieu, monumenten en natuurbescherming (in totaal 25) Bouwvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning, monumenten-vergunning, milieuvergunning, huisvestingsvergunning, gebruiks-vergunning, kapvergunning, in- of uitritvergunning, steiger-vergunning, vergunning Kernenergiewet, vergunning genetisch gemodificeerde organismen, afvalbeschikking (im-/exporteren afval) Procedurele wet: geen nieuwe of andere regels! Zelfde beschermingsniveau. Wel verplichte afstemming
 6. 6. Introductie omgevingsvergunning <ul><li>Dus: </li></ul><ul><li>Vergunningen uit diverse wetten en provinciale en gemeentelijke verordeningen, en </li></ul><ul><li>Bestaande regelingen en bevoegdheidsverdeling </li></ul><ul><li>Worden: </li></ul><ul><li>‘ geïntegreerd in’ = volledig opgaan (locatiegebonden met samenloop activiteiten), of </li></ul><ul><li>‘ aangehaakt bij’ = soms wel, soms niet plaatsgebonden. Indien wel: onderdeel omgevingsvergunning. Toestemmingen zoals flora en fauna, en natuurbescherming </li></ul>
 7. 7. Aanleiding <ul><li>Verbetering dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven </li></ul><ul><li>Verminderen van regelzucht en bureaucratie </li></ul><ul><li>Vermindering van administratieve lasten </li></ul><ul><li>Stimuleren economische activiteiten </li></ul><ul><li>Niet 1-1-2010, invoering 3 maand na publicatie Staatsblad </li></ul>
 8. 8. Doel/voordelen <ul><li>Eén wet </li></ul><ul><li>Eén vergunning </li></ul><ul><li>Eén aanvraagformulier </li></ul><ul><li>Eén procedure </li></ul><ul><li>Eén loket en aanspreekpunt </li></ul><ul><li>Eén bevoegd gezag </li></ul><ul><li>Eén termijn </li></ul><ul><li>Eén beroepsprocedure </li></ul>
 9. 9. Doel/voordelen <ul><li>Maar ook: </li></ul><ul><li>Tijdswinst en kostenbesparing </li></ul><ul><li>Betere afstemming </li></ul><ul><li>Stimulans elektronische overheid </li></ul><ul><li>Flexibiliteit (fasering en opdelen) </li></ul><ul><li>‘ No wrong door’ </li></ul>
 10. 10. Vergunning aanvragen Project Aanvraag Milieu Aanvraag Bouw Aanvraag In- uitrit Contact-persoon Contact-persoon Contact-persoon Project Aanvraag Omgevings-vergunning ‘ account-manager’ Deel milieu Deel bouw Deel in- uitrit
 11. 11. Vergunning aanvragen <ul><li>Via: Omgevingsloket Online </li></ul><ul><li>Digitaal indienen aanvraag </li></ul><ul><li>Formulier vergelijkbaar met belastingsdienst, DigiD </li></ul><ul><li>Alleen die vragen in formulier die noodzakelijk zijn </li></ul><ul><li>Voor bedrijven verplicht digitaal, particulieren keuze (voorlopig) </li></ul><ul><li>Overgangsperiode digitaal indienen ± 2 jaar, na toestemming </li></ul>
 12. 12. Vergunning aanvragen <ul><li>Door omgevingsloket op ieder moment een aanvraag te doen </li></ul><ul><li>Coördinatie ligt bij bevoegd gezag </li></ul><ul><li>Eigenaar of opdrachtgever is aanvrager (anders machtigen) </li></ul><ul><li>Verplicht gebruik standaardformulieren (ook digitaal) </li></ul><ul><li>Vooroverleg eenvoudiger: niet verplicht, wel aan te raden </li></ul>
 13. 13. Bevoegd gezag <ul><li>Hoofdregel: B&W bevoegd gezag voor verlenen vergunningen (95%) </li></ul><ul><li>Bij inrichtingen milieuvergunning bepalend voor toedeling bevoegd gezag </li></ul><ul><li>Uitzonderingen vermeld in AmvB, dan GS of minister bevoegd gezag (zie Bor). Adviesrecht gemeente </li></ul><ul><li>GS of minister: ter inzage bij betreffende gemeente </li></ul>
 14. 14. Strategie aanvraag <ul><li>Wet samenhangende besluiten: aanvrager krijgt, naast ontvangstbevestiging, te horen of en welke vergunningen buiten omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden </li></ul><ul><li>Opties opzetten aanvraag: strategie bepalen </li></ul><ul><li>3 mogelijkheden indienen aanvraag: </li></ul><ul><ul><li>Alle activiteiten in één vergunning </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteiten aanvragen via deelvergunningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteiten gefaseerd aanvragen </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Alles in één keer: </li></ul><ul><ul><li>Alle activiteiten in één aanvraag </li></ul></ul><ul><ul><li>Voordelen van één vergunning en één procedure </li></ul></ul><ul><ul><li>Vereiste: van te voren volledig overzicht van alle aan te vragen activiteiten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Snelste manier om vergunning te krijgen voor geheel project </li></ul></ul>Strategie aanvraag
 16. 16. Strategie aanvraag <ul><li>Opsplitsen in deelvergunningen: </li></ul><ul><ul><li>Afzonderlijke aanvragen voor activiteiten binnen project: meerdere vergunningen en procedures </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergunning voor een deel van het project </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet mogelijk bij onlosmakelijke samenhang activiteiten (geen fysieke scheiding) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan zekerheid bieden over voortgang project (‘hete hangijzers’) </li></ul></ul>
 17. 17. Strategie aanvraag <ul><li>Aanvraag opdelen in fasen: </li></ul><ul><ul><li>Aanvraag van één vergunning in twee fasen (niet meer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fasering bij indienen eerste fase aangeven </li></ul></ul><ul><ul><li>Blijft één vergunning, beide fasen zelfstandige besluiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel afzonderlijke procedures </li></ul></ul><ul><ul><li>Beide aanvragen voldoen aan indieningsvereisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Zekerheid over (kritiek) deel van project </li></ul></ul><ul><ul><li>Project uitvoeren na besluit beide fasen </li></ul></ul>
 18. 18. Strategie aanvraag <ul><li>Aanvraag opdelen in fasen: </li></ul><ul><ul><li>Langere doorlooptijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvrager bepaalt wat in welke fase </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedures voor beide fases identiek (of regulier, of uitgebreid) met zelfde bevoegd gezag </li></ul></ul><ul><ul><li><2 jaar tussen aanvragen fasen </li></ul></ul><ul><ul><li>Positief besluit fase vervalt na 2 jaar indien andere fase negatief </li></ul></ul>
 19. 19. 2 procedures <ul><li>Reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure </li></ul><ul><li>- Alle verschillende procedures teruggebracht tot deze twee </li></ul><ul><li>- Aanvrager hoort na indienen aanvraag welke procedure </li></ul><ul><li>- Beide procedures kennen mogelijkheid indienen aanvullende </li></ul><ul><li>gegevens </li></ul><ul><li>- Bestuurlijke boete bij termijnoverschrijding </li></ul><ul><li>- Mogelijk in toekomst terugbrengen uitgebreide procedure naar 20 </li></ul><ul><li>weken </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Reguliere voorbereidingsprocedure </li></ul><ul><li>Projecten met gebonden karakter + weinig maatschappelijke </li></ul><ul><li>gevolgen </li></ul><ul><ul><li>Zoals: bouw- en sloopvergunning, melding 8.19 </li></ul></ul><ul><ul><li>Termijn 8 weken </li></ul></ul><ul><ul><li>Silentio Positivo, positief fatale termijn, verlening van rechtswege </li></ul></ul><ul><ul><li>Eenmalige verlenging termijn met 6 weken </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen ontwerp, direct definitief besluit </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezwaar, beroep bij rechtbank, hoger beroep RvS </li></ul></ul><ul><ul><li>Addertje: bij Silentio Positivo niet ontvankelijkheidsverklaring </li></ul></ul>2 procedures
 21. 21. 2 procedures <ul><li>Uitgebreide voorbereidingsprocedure </li></ul><ul><li>Complexere projecten </li></ul><ul><ul><li>Zoals: milieuvergunning, bestemmingsplanwijzigingen, bij Verklaring van geen bedenking (vvgb) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelijk aan huidige procedure milieuvergunning, beslistermijn 6 maanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Zienswijze ontwerpbeschikking, beroep bij rechtbank, hoger beroep RvS (verschil huidige procedure milieuvergunning) </li></ul></ul><ul><ul><li>Termijn eenmalig verlengen met 6 weken </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen fatale termijn </li></ul></ul>
 22. 22. Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) <ul><li>Beslissing omtrent bepaald aspect bij ander bestuursorgaan dan bevoegd gezag </li></ul><ul><ul><li>Afwijkingen van bestemmingsplan (GS) of verordening waarvoor geen ontheffing kan worden verleend </li></ul></ul><ul><ul><li>Toestemmingen Natuurbeschermings- en Flora- en faunawet </li></ul></ul><ul><li>Omgevingsvergunning niet te verlenen zonder vvgb </li></ul><ul><li>Bevoegd gezag mag niet afwijken van inhoud vvgb </li></ul><ul><li>Alleen bezwaar en beroep tegen gehele besluit inclusief vvgb </li></ul>
 23. 23. Toezicht en handhaving <ul><li>Bevoegd gezag voor verlenen vergunning is tevens verantwoordelijk voor handhaving </li></ul><ul><li>Bevoegd gezag wijst hiervoor toezichthoudende ambtenaren aan (provincie kan gemeentelijke ambtenaren aanwijzen) </li></ul><ul><li>Samenwerking tussen verschillende toezichthouders </li></ul><ul><li>Provincie in toekomst toezichthouder kwaliteit handhaving bij gemeenten </li></ul><ul><li>Rechtbanken verwachten geen capaciteitsproblemen </li></ul><ul><li>Enkele rechtbanken zullen specialiseren </li></ul><ul><li>Bij handhaving vragen naar legitimatie </li></ul>
 24. 24. Overgangsperiode <ul><li>Huidige vergunningen ontheffingen gelijkgesteld en blijven van kracht </li></ul><ul><li>Ingediende definitieve aanvragen conform oude werkwijze </li></ul><ul><li>Conceptaanvragen tot invoering Wabo wel omzetten </li></ul><ul><li>Lopende handhavingzaken worden door ‘oude’ bevoegd gezag afgerond </li></ul><ul><li>Handhaving verleende vergunningen verandert bij invoering Wabo </li></ul>
 25. 25. Overige wetgeving <ul><li>Waterwet (planning invoering 12-2009): </li></ul><ul><li>6 vergunningen t.a.v. beheer van het oppervlaktewater en grondwater samengevoegd tot één (integrale watervergunning) </li></ul><ul><li>Ook indienen met omgevingsloket.nl </li></ul><ul><li>Wvo-vergunning in waterwet </li></ul><ul><li>Indirecte lozingen (lozing op riolering) nu in Wabo </li></ul><ul><li>Directe lozing (lozing op oppervlaktewater) in Waterwet </li></ul><ul><li>Coördinatie Wm/Wabo met Wvo/Waterwet blijft identiek (max. 6 weken) </li></ul>
 26. 26. Overige wetgeving <ul><li>Wet op dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen </li></ul><ul><li>Inwerking getreden op 1-10-2009 </li></ul><ul><li>Brief naar bevoegd gezag waar aanvraag is ingediend, als in gebreke stelling </li></ul><ul><li>Twee weken om alsnog beslissing te nemen </li></ul><ul><li>Geen beslissing dan: </li></ul><ul><li>- automatisch dwangsom (max. 1.260 euro) </li></ul><ul><li>- direct beroep bij rechter </li></ul>
 27. 27. Overig nieuws <ul><li>Regionale omgevingsdiensten (medio 01-2012): </li></ul><ul><li>Ondersteunen provincie bij toezicht, vergunningverlening en diverse VROM taken (provinciaal belang, zoals afvalbedrijven en bodemsanering) </li></ul><ul><li>Ondersteunen gemeentes t.a.v. IPPC- en BRZO-bedrijven </li></ul><ul><li>B&W en GS blijven eindverantwoordelijk </li></ul><ul><li>Opnieuw overdracht dossiers </li></ul><ul><li>Omgevingsloket online: module BRIKS (aanvragen voor </li></ul><ul><li>bouwen, reclame, inrit, kappen en slopen) </li></ul>
 28. 28. Tot slot Invoering Wabo en omgevingsvergunning: Ziet u het als een last of een zegen?
 29. 29. Zijn er nog vragen? Richard van Dijk en Mijke Bongers 0570 – 67 66 95 [email_address] [email_address]

×