Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren

318 views

Published on

Artikel over de veranderende marktomstandigheden o.a. als gevolg van het provisieverbod.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2013 visie en-missie-opnieuw-definiëren

  1. 1. opinie vakblad voor financieel adviseurs | 5 FEBRUARI 2013 25 “IN HET NIEUWE LANDSCHAP IS ONVOLDOENDE RUIMTE VOOR 9.000 FINANCIEEL DIENSTVERLENERS” RICHARD MEINDERS, partner SVC VISIE EN MISSIE OPNIEUW DEFINIËREN Door het provisieverbod wordt de beloning van de financieel dienstverlener nu echt transparant. De hoogte van de beloning die de klant over heeft voor de dienstverlening zal afhankelijk zijn van de complexiteit van het advies, de te verrich- ten werkzaamheden, het vertrouwen dat hij in de adviseur heeft en van de in de markt gebrui- kelijke tarieven. De scherpe tarieven die diverse grote (directe) adviesorganisaties bekend hebben gemaakt, zullen druk geven op de beloning van het onafhankelijk intermediair. Als financieel dienstverlener doet u er verstandig aan op- nieuw naar uw business case te kijken. Welke veranderingen voorziet u in de markt van financiële dienstverlening en hoe ziet u uw rol hierin? Definieer de visie en missie van uw onderneming opnieuw en vertaal deze naar de kernwaarden van uw onderneming (drie tot maximaal vijf). Maak een duidelijke sterkte/zwakte-analyse. Ik zie vaak dat financieel dienstverleners goed in advies zijn, maar moeite hebben met de onderliggende administratieve processen (bemiddeling). Het zou zomaar kunnen dat u besluit om u te richten op het adviseren en bemiddelingsactiviteiten over te laten aan een hierin gespecialiseerde partner (bijvoorbeeld een servicepro- vider). Door u uitsluitend op advies te richten, snijdt u een tijdrovend en niet rendabel proces uit uw onderneming en kunt u het vertrouwen van uw klant versterken. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen – zoals het provi- sieverbod, de financiële crisis en komende wijzigingen in het vakbekwaamheidsbouwwerk – verwacht ik dat het landschap van het financiële intermediair de komende vijf jaar drastisch gaat veranderen. In grote lijnen zal, naar mijn mening, het intermediaire speelveld uiteenvallen in drie groepen: – de verbonden bemiddelaar: de loondienstagent 2.0, die als zzp’er verbonden is aan één of meer verzekeraars. Hij richt zich primair op particuliere schadeverzekeringen en eenvoudige levensverzekeringen, zoals overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen; – de financieel adviseur: de financiële huisarts van de consu- ment, die adviseert op het gebied van arbeidsongeschikt- heid, vermogensopbouw en hypotheken. Zijn advies zal veelal zijn gebaseerd op een financieel plan dat jaarlijks wordt vernieuwd op basis van een abonnement; – het zakelijk advieskantoor: dit zijn grote advieskantoren (vanaf 25 medewerkers) die zich primair richten op de za- kelijke markt. Zij beschikken over de meeste specialisaties, zoals hypotheek- en pensioenadvies en zullen ook vaak over één of meer volmachten beschikken. Met name de eerste twee groepen zullen veelal worden on- dersteund door serviceproviders die een centrale rol in de distributie gaan innemen. In de periferie van deze groepen zal ruimte ontstaan voor specialisten of andere initiatieven, maar er zal onvoldoende ruimte zijn voor het aantal financi- eel dienstverleners dat momenteel over een vergunning van de AFM beschikt om te adviseren en/of te bemiddelen (ruim 9.000). De minister van Financiën heeft het provisieverbod ingezet omdat hij onvoldoende cultuuromslag constateerde in de financiële markt. Het provisieverbod zal, samen met de ove- rige omstandigheden, niet alleen leiden tot een cultuurveran- dering, maar ook tot een complete marktverandering. Door tijdig op deze veranderingen in te spelen heeft u de moge- lijkheid om bij de winnaars in dit spel te behoren, te komen tot volwassen verhoudingen met uw klanten en een hersteld vertrouwen in uw dienstverlening. Er liggen kansen genoeg voor de echte ondernemer. ««

×