Genital Tuberculosis and Infertility

5,360 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Genital Tuberculosis and Infertility

  1. 1. GGeenniittaall TTuubbeerrccuulloossiiss aanndd IInnffeerrttiilliittyy DDrr.. RRiicchhaa KKaattiiyyaarr IIVVFF aanndd IInnffeerrttiilliittyy SSppeecciiaalliisstt NNeeww DDeellhhii,, IInnddiiaa Dr. Richa Katiyar, Web: www.how-to-get-pregnant.in Email: dr.richa.katiyar@gmail.com
  2. 2. GGeenniittaall TTuubbeerrccuulloossiiss IInncciiddeennccee 22--1100%% iinnffeerrttiilliittyy 44%% ppuubbeerrttyy mmeennoorrrrhhaaggiiaa EEttiioollooggyy SSeeccoonnddaarryy ttoo pprriimmaarryy ffooccuuss eellsseewwhheerree ((mmoosstt ccoommmmoonn -- lluunngg)) MMooddee ooff IInnffeeccttiioonn HHeemmaattooggeennoouuss sspprreeaadd –– mmoosstt ccoommmmoonn FFrroomm aaddjjaacceenntt ssttrruuccttuurreess –– ffeeww ccaasseess AAsscceennddiinngg iinnffeeccttiioonn –– rraarree AAggee:: 1166--5533 yyeeaarrss ((mmaaxx..:: 2255--3355 yyeeaarrss)) Dr. Richa Katiyar, Web: www.how-to-get-pregnant.in Email: dr.richa.katiyar@gmail.com
  3. 3. GGeenniittaall TTuubbeerrccuulloossiiss PPaatthhoollooggyy TTuubbee –– iinnvvoollvveedd iinn 9900%% ccaasseess EEnnddoossaallppiinnggiittiiss PPaatteennccyy mmaayy bbee pprreesseenntt CCaasseeaattiioonn –– ppyyoossaallppiinnxx SSeeccoonnddaarryy iinnffeeccttiioonn wwiitthh ppyyooggeenniicc oorrggaanniissmmss EExxoossaallppiinnggiittiiss IInntteerrssttiittiiaall ssaallppiinnggiittiiss UUtteerruuss:: iinnvvoollvveedd iinn 6600--7700%% ccaasseess OOvvaarriieess:: iinnvvoollvveedd iinn 3300%% ccaasseess CCeerrvviixx:: iinnvvoollvveedd iinn 11--22%%,, uullcceerraattiivvee ggrroowwtthh VVuullvvaa//VVaaggiinnaa –– uullcceerraattiivvee oorr hhyyppeerrttrroopphhiicc ggrroowwtthh Dr. Richa Katiyar, Web: www.how-to-get-pregnant.in Email: dr.richa.katiyar@gmail.com
  4. 4. GGeenniittaall TTuubbeerrccuulloossiiss CClliinniiccaall ppiiccttuurree AAssyymmppttoommaattiicc 1100%% IInnffeerrttiilliittyy 3355--6600%% MMeennssttrruuaall ddiissoorrddeerrss 4400--5500%% IInniittiiaallllyy mmeennoorrrrhhaaggiiaa LLaatteerr OOlliiggoo/ aammeennoorrhhooeeaa PPoosstt mmeennooppaauussaall bblleeeeddiinngg PPaaiinn lloowweerr aabbddoommeenn LLoowweerr ggrraaddee ffeevveerr,, mmaallaaiissee,, wweeiigghhtt lloossss AAbbddoommiinnaall mmaassss/aasscciitteess ((mmaatttteedd gguutt,, ppyyoommeettrraa,, TTOO mmaassss,, eennccyysstteedd aasscciitteess,, ddoouugghhyy ffeeeell)).. PPeellvviicc mmaassss –– uussuuaallllyy nnoonn--tteennddeerr,, uunnlleessss ssuuppeerraaddddeedd iinnffeeccttiioonn PPoosstt ccooiittaall bblleeeeddiinngg/iirrrreegguullaarr bblleeeeddiinngg PPVV –– llooccaall lleessiioonn Dr. Richa Katiyar, Web: www.how-to-get-pregnant.in Email: dr.richa.katiyar@gmail.com
  5. 5. GGeenniittaall TTuubbeerrccuulloossiiss IInnvveessttiiggaattiioonnss TTLLCC,, DDLLCC EESSRR && MMaannttoouuxx XX--rraayy CChheesstt SSppuuttuumm ffoorr AAFFBB iinn ssuussppeecctteedd ccaasseess PPrree--mmeennssttrruuaall EEBB –– ggrraannuulloommaass//ttuubbeerrccuulloommaa CCeerrvviiccaall//VVaaggiinnaall bbiiooppssyy HHSSGG -- rriiggiidd,, lleeaadd--ppiippee aappppeeaarraannccee,, bbeeaaddiinngg ooff ttuubbee,, ccaallcciiffiiccaattiioonn,, ccoonnuuaall bblloocckk,, ttoobbaaccccoo ppoouucchh aappppeeaarraannccee –– ppyyoossaallppiinnxx PPCCRR –– eennddoommeettrriiaall ttiissssuuee –– 8800%% Dr. Richa Katiyar, Web: www.how-to-get-pregnant.in Email: dr.richa.katiyar@gmail.com
  6. 6. GGeenniittaall TTuubbeerrccuulloossiiss FFoorr 22 mmoonntthhss –– ffoouurr ddrruuggss DDrruugg DDoossee SSiiddee eeffffeeccttss IINNHH 55mmgg//kkgg,, 30000mmgg mmaaxx.. HHeeppaattooxxiicc PPeerriipphheerraall nneeuurriittiiss RRiiffaammppiicciinn 1100 mmgg//kkgg,, 60000mmgg mmaaxx.. HHeeppaattooxxiicc,, ffeevveerr,, rraasshh EEtthhaammbbuuttooll 1155mmgg//kkgg,, 880000--11000000 mmgg mmaaxx.. OOppttiicc nneeuurriittiiss PPyyrriizziinnaammiiddee 1155--300 mmgg//kkgg 11..55--22 ggmm mmaaxx.. HHeeppaattiittiiss,, hhyyppeerruurriicceemmiiaa For next 4-6 months – two drugs INH + rifampicine Dr. Richa Katiyar, Web: www.how-to-get-pregnant.in Email: dr.richa.katiyar@gmail.com
  7. 7. GGeenniittaall TTuubbeerrccuulloossiiss -- TTrreeaattmmeenntt IInnddiiccaattiioonn ffoorr ssuurrggeerryy PPeerrssiisstteennccee ooff llaarrggee mmaasssseess ddeessppiittee mmeeddiiccaall mmaannaaggeemmeenntt PPrrooggnnoossiiss DDiisseeaassee ccuurreedd iinn 9900%% FFeerrttiilliittyy rreessttoorreedd iinn 55--77%% PPrreeggnnaannccyy aacchhiieevveedd iinn << 22%% Dr. Richa Katiyar, Web: www.how-to-get-pregnant.in Email: dr.richa.katiyar@gmail.com

×