Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The Fall of Man

1,048 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The Fall of Man

 1. 1. Ang Pagkahulog sa Kasalanan Session 4/ Topic 5
 2. 2. Napapanahong Paksa• Tayo ay nabubuhay ngayon sa isang mundo na patuloy na nagiging “secular” at hindi na pinag-uusap ang Diyos o ang Batas ng Diyos.• Ang batayan na kung ano ang tama at matuwid, ay hindi na ang Diyos, kundi ang karunungan na ng tao. Ang tao na ang nagiging Diyos sa kanyang sarili.• Ang batayan ng katotohanan ay hindi na ang Diyos kundi ang agham (science).
 3. 3. Napapanahong Paksa• Dahil hindi na pinag-uusapan ang Diyos, wala nang batayan kung ano ang moral o imoral.• Dahil hindi na pinag-uusapan ang Batas ng Diyos, nawawala na rin sa usapan ang salitang “kasalanan.”• Sa Batas ng Diyos, ang kasalanan ay mali, masama at dapat iwasan.• Sa mundong walang Diyos, ang mali ay nagiging tama, at ang tama ang nagiging mali.
 4. 4. Ang Ating Kalagayan• Kadalasang sinasabi nating kapag tayo ay nagkakasala: “Sapagkat ako’y tao lamang, mahina at makasalanan.”• Kadalasang bumabagabag: Hindi ang kasamaan ng kasalanang ginawa, kundi ang kahihiyan sa ibang tao - walang mukhang ihaharap sa iba.
 5. 5. Loss of the Sense of Sin• Ang kasalanan ay may dalang pagkahiya sa sarili – itinatago, pinaglilihim.• Kapag nawala na ang “sense of sin,” nawawala na rin ang kahihiyan at ginagawa nang lantaran.
 6. 6. Ang Pagkakasala ng TaoA. Ayon sa Lumang Tipan, Aklat ng Genesis: Sa simula pa ng ating lahi, ang lalaki at babae ay tumalikod na at sumuway sa Diyos na Manlilikha. Tinanggihan ng tao ang pakikipagkaibigan ng Diyos. Nais ng tao na maging “parang Diyos,”
 7. 7. Si Satanas at mga Diyablo• “Ahas” Paglalarawan ng masamang kapangyarihang tinatawag na diablo o demonyo.  Sabi ni Hesus: “Buhat pa noong una ay mamamatay-tao na, sinungaling at ama ng kasinungalingan” (Juan 8:44) Mga Nagkasalang Anghel (The Fallen Angels): Si Lucifer ay naging si Satanas.
 8. 8. Ang magagawa lamang ng demonyo ay manukso. Tao pa rin ang magpapasya. Binigyan ng Diyos ang tao ng talino at malayang pasya.May pananagutan ang kalayaan.
 9. 9. Ano ba ang kasalanan?“Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan.” (1 Juan 3:4)Tungkulin nating alamin at pag-aralan ang Batas ng Diyos na dapat nating sundin.Ang Simbahan ang inutusan ng Panginoon: “Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko.” (Mateo 28:20)
 10. 10. Ignorance is notan excuse!
 11. 11. Ang tao aynagkakasala sa isip, sa salita,at sa gawa.
 12. 12. Bunga ng Pagkakasala Sa paghihimagsik ng tao laban sa Diyos, nasira ang dating kaayusan.
 13. 13. 1. Laban sa Sarili• Nabatid nilang sila ay hubad.
 14. 14. 2. Laban sa Kapwa Tao• Pagpatay ni Cain sa kapatid na si Abel
 15. 15. 3. Laban sa Sambayanan•Ang Tore ng Babel
 16. 16. 4. Laban sa Kalikasan•Isinumpa ang Lupa
 17. 17. 5. Kamatayan• “Sa alabok sila nanggaling, sa alabok din sila magbabalik” (Gen 3:19).
 18. 18. Simula ng Pangkalahatang Kasalanan• Hindi nagmula sa Diyos, kundi ang unang lalaki at unang babae ang pinagsimulan ng kasamaang moral.
 19. 19. Ang Pagkakasala ng TaoB. Ayon sa Bagong Tipan (San Pablo) “Ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.” (Roma 3:23)“Kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, mabubuhay naman ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo.” (1 Cor 15:22)
 20. 20. Ang Kagandahang-Loob ng Diyos “Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit higit na malaki ang kagandahang-loob ng Diyos at ang kaloob na dumating sa napakarami, sa pamamagitan ng isang tao – si Hesukristo.” (Roma 5:15)
 21. 21. Ang Kasalanang Mana• Turo ng Simbahan  Sa pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, ang unang tao ay nawalan ng kabanalan at katarungan, at inanyayahan sa kanyang sarili ang kamatayan.  Ang kabanalan at katarungang tinanggap mula sa Diyos ay nawala, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang salinlahi.
 22. 22. Ang Kasalanang Mana• Turo ng Simbahan  Ang lahi ni Adan ay nagmana, hindi ng kanyang sariling kasalanan, kundi ng makasalanang kalagayan na nagsimula sa pamamagitan ng kanyang pinagmulang kasalanan.  Ang “kasalanang mana” ay ang kalagayan ng pagkamakasalan kung saan tayong lahat ay isinilang.
 23. 23. 1. Kasalanan ng Sanlibutan Isinilang tayo sa isang makasalanang kapaligiran. Social dimension ng kasalanan: “structural sin” (kawalan ng katarungan, pang-aapi at pagsasamantala)
 24. 24. 2. Kasalanang Personal at Panloob Makamundong pagnanasa (concupiscence) - isang udyok na nagmumula sa kasalanan at nag-uudyok na magkasala. Sa biyaya ni Kristo, tayo ay tinatawag na makipagtunggali at buong-lakas na paglabanan ang ating makamundong pagnanasa.
 25. 25. Hebreo 12:1-2• “Iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo ay buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Hesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito.”
 26. 26. Ugat ng Kasalanan• Seven Capital Sins: 1. Pride - Kapalaluan 2. Lust - Kamunduhan 3. Anger - Galit 4. Gluttony - Katakawan 5. Envy - Inggit 6. Covetousness - Kasakiman 7. Sloth - Katamaran
 27. 27. Kasalanang Mana• Paglalarawan:  Isang kalagayang ating sinilangan bilang kabilang sa lahi ng tao.  Tinatawag na “orihinal” o “mana,” dahil ito ay mula pa sa simula ng lahi ng tao. Ibig sabihin, ito ay “pangkalahatan” kaya’t ang lahat ay dapat tubusin. Tinawag itong “kasalanan” sapagkat ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos.
 28. 28. Makasalanang Kalikasan ng Tao• “Hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang ginagawa ko... Kahabag-habag ang kalagayan ko! Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon! Salamat sa Kanya!” (Roma 7:19,24-25)
 29. 29. Panlipunang Pinsala ng Kasalanan• Ang hindi pagkilala sa katotohanan ng ating sugatang pagkatao, ang ating pagka-makasarili at pagiging palalo, ay nagdudulot sa ating lipunan ng labis na kamalian sa larangan ng edukasyon, pulitika, at panlipunang pagkilos at buhay-moral. Halimbawa nito ay ang RH Bill.
 30. 30. D.E.A.T.H.S.• DIVORCE• EUTHANASIA• ABORTION• TOTAL BIRTH CONTROL• HOMOSEXUAL MARRIAGE• SEX (EDUCATION) INITIATION
 31. 31. Kamatayan“Ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, lahat ay nagkasala.” (Roma 5:12)
 32. 32. Kagandahang-Loob ng Diyos“Kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahang- loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang-sala upang kamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.” (Roma 5:21)
 33. 33. Pagbibinyag ng Sanggol• Ang mga sanggol, bagama’t wala pang personal na kasalanan, ay pinabibinyagan upang mapawi ang “kasalanang mana.”• Ang mga sanggol, bilang kabilang sa lahi ni Adan, ay nabahiran ng pagkamakasalanan ni Adan.• Ang kabanalang nawala sa tao dahil sa kasalanang mana ay ibinabalik na muli sa binyag sa pagkakaloob ng Espiritu Santo.

×