The Christian Law of Life-Giving Love

1,888 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Christian Law of Life-Giving Love

 1. 1. Welcome to ourDoctrineSeminar
 2. 2. Ang Batas ng Pag-ibigna Nagbibigay Buhay(Kabanata 15 / Session 12)
 3. 3. Kabanata IAng Moral naPamantayan
 4. 4. Ano ang isang pamantayan o batas?Ang batas ay isang alituntunin ng katuwiran na itinakda ng mga taong may kakayahan at may kapangyarihan alang-alang sa kapakanang panlipunan.
 5. 5. (1) Ang batas ay isang makatwirang pagpapasya,ibig sabihin: pinag-isipan atmay dahilan, at hindi isang bagay na nasumpungan lamang.
 6. 6. (2) Itinakda: ipinahayag nangmay sapat na babala sa mga kinauukulan habang iginagalang ang kanilang karapatan at karangalan.
 7. 7. (3) Sa pamamagitan ngkinauukulang tagapamahala, o sa pamamagitan ng may lehitimong kapangyarihang isagawa ito.
 8. 8. (4) Para sa kapakanangpanlipunan, sa kaayusan ngsosyal na kalagayan ng mga nasasakupan nito.
 9. 9. Dalawang Katangian ng Moral na Batas
 10. 10. Unang Katangian Nakaugat ang batas sa isang pananaw: Ang paghahari ng Diyos batay sa katuruan niJesus tungkol sa “Mapapalad.”
 11. 11. Ikalawang Katangian Nagmula ang batas at nagpapahayag ng mgabatayang pinahahalagahan.
 12. 12. Ang Sampung Utos ng Diyos
 13. 13. Ano ang ipinakikita saatin ng Sampung Utos ng Diyos?
 14. 14. (I)Paggalang sa buhay ng tao: “Huwag kang papatay.”
 15. 15. (II) Paggalang sa pamilya:“Huwag kang makikiapid.”
 16. 16. (III)Paggalang sa ari-arian ng tao:“Huwag kang magnanakaw.”
 17. 17. (IV) Paggalang sa katotohanan:“Huwag kang magbibintang ng mali sa kapwa.”
 18. 18. Bakit Kailangan Natinang Moral na Batas?
 19. 19. UnaMagsisilbi itong pamantayansa pagpapasiya kung paano tayo dapat kumilos.
 20. 20. Ikalawa Ito ang tutulong sa atin sa moral na pag-unlad, sa paghubog sa budhi, sa moral na pagkilos, atpagpapahalagang pangtao.
 21. 21. IkatloNagbibigay ito ng katatagan at palagiang kaayusan sa atingbuhay, dahil may maasahang gabay na masasaligan.
 22. 22. Subalit dapat nating malaman, hindi lahat ng legal ay moral. Dapat tayo mag-ingat.
 23. 23. Kabanata 2Ang BatassaBanal naKasulatan
 24. 24. Ang Matandang TipanTinatawag ding “Torah” na ang ibig sabihin ay “Ang Kautusan” o “Ang Batas.”
 25. 25. Mula sa Salmo 19,“Ang batas ng Panginoon ay ganap at nagpapaginhawa sa kaluluwa. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito ay utos naang dulot sa tao ay bagong buhay. Ang Kanyang mga batas ay napagtitiwalaan. Nagbibigay talino sa pahat na kaisipan…
 26. 26. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos, liligaya angsinuman kapag ito ang sinunod. Ito ay wagas at matuwid pagkat mulaito sa Diyos, pang-unawa ng isipanyaong bungang idudulot. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay- pantay.”
 27. 27. Sa kasawiang palad, ang lubhang pagsunod satitik ng batas ay humantong sa “legalismo.”
 28. 28. Legalismo1. Ang paglalagay sa lahat ng kautusan ng batas sa pantay-pantay na kahalagahan na naging mabigat na pataw sa mga tao (Lukas 11:46).2. Ang paniniwala na sa pamamagitan lamang ng pagtupad ng batas ay maililigtas na ng mga tao ang kanilang sarili na hindi na kailangan ang biyaya ng Diyos.
 29. 29. Ang Bagong Tipan
 30. 30. Pagdating ng Bagong Tipan• Ayon kay Propeta Jeremias, “Gagawa ako ng isang bagong pakikipagtipan sa Israel… Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang puso” (Jer 31:31,33).
 31. 31. Kaganapan ng Tipan• Ayon kay San Mateo, dumating si Kristo hindi upang pawalang bisa ang kautusan at mga aral ng mga propeta, kundi upang gawing ganap ang mga iyon (Mateo 5:17).
 32. 32. Bakit Kailangan pa ang Bagong Tipan?
 33. 33. Una Upang ipangaral angMabuting Balita tungkolsa Paghahari ng Diyos. (Lukas 16:16)
 34. 34. Ikalawa Inalis ni Kristo ang mga kamaliang pinahintulutan“dahil sa katigasan ng puso” ng mga tao. (Mateo 19:8)
 35. 35. Ikatlo Ginawang ganap ni Kristo angmga batas tungkol sa kalinisanng pagkain at sa batas ng Sabatna napakahalaga sa mga Judio.
 36. 36. Ikapat Ang batas sa kaayusan aynasa ilalim lahat ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.
 37. 37. Mga Dakilang Utos• Alin ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?• Sumagot si Jesus: “Ibigin mo ang Panginoong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa at nang buong pag-iisip. Ito naman ang pangalawa: ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili” (Mateo 22:37-40).
 38. 38. Ano ang bago saDakilang Utos?
 39. 39. UnaIpinahayag ni Jesus ang pagkakaisa ngpag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa.
 40. 40. Ikalawa Inihalimbawa ni Kristo sakanyang buhay at pangangaralang tatluhang “puso, kaluluwa at lakas.”
 41. 41. IkatloNagbigay si Kristo ng radikal na bagong paliwanag sa salitang “kapwa.”
 42. 42. IkaapatPinaikli ni Jesus ang buong batas at mga propeta. “Pag-ibig” ang buod ng Kautusan.
 43. 43. Ang Utos ni Kristo“Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo.”
 44. 44. Mapagpalaya ang Batas ni Kristo
 45. 45. Ayon kay San Pablo: “Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritung nagbibigay- buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos anghindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling Anak” (Roma 8:2-3).
 46. 46. Ang Tunay na Mapapalad
 47. 47. Aral mula sa “Mapapalad”Sinasalungat sa “Mapapalad” ang karunungan ng daigdig: ang materyalismo o pagsamba sa kayamanan, ang pagnanasa sa kapangyarihan at pagtatagumpay, at ang walang awang paglalabanan.Sa Kaharian ng Diyos, kabaligtaran nito ang mga pinahahalagahan.
 48. 48. Ang Tunay na Mapapalad sa Kaharian ng Diyos
 49. 49. (1)Pagpapawalang halaga sa mga bagay, ang pagpapakumbaba at ang kagkahabag, angmagdadala sa atin sa tunay na kaligayahan.
 50. 50. (2)Ang pagkauhaw sa katarungan para sa lahat at maawaingpagpapatawad, ang nagdadalasa atin ng tunay na makataong pakikipag-ugnayan sa kapwa.
 51. 51. Kabanata 3Ang Batas ng Simbahan at ang Batas na Likas
 52. 52. Kabanata 3Ang Batas ngSimbahanat angBatas naLikas
 53. 53. Ang Batas na LikasIpinahahayag nito ang karunungan ng Diyos sa Kanyang sangnilikha at ito ay kabilang sa mismong katangiang-likas ng mga tao, at ito ay panawagang nagmumula sa kaibuturan ng kanilang sarili.
 54. 54. Ang batas na likas ang pinamumulan ng mga karapatan at tungkulin na tuwirangnagmumula sa katangiang-likas ngtao na pinagkalooban ng katwiranat kalayaan, at hindi sa palagay ng madla o kahit ang batas na pambayan.
 55. 55. Tatlong Pangunahing Paninindigan ng Batas na Likas
 56. 56. (I) Ang batayan ng Batas naLikas ay ang katotohanangang Diyos ang lumikha nglahat at ang ugat ng lahat ng bagay.
 57. 57. (II) Mauunawaan ng lahat ng tao ang moral na batayanng Batas na Likas sapagkatito ay nakaukit sa budhi ng bawat tao.
 58. 58. (III) Isang tuwirang moral na pagpapahalaga at turo na maaaring gawingpangkalahatan para sa lahat ng mga taong may mabuting kalooban.
 59. 59. Si Kristo at ang Batas na Likas• Sa pagsunod sa batas na likas, sinusunod din natin ang banal na batas.• Kay Kristo, magkaugnay ang batas na likas at ang batas ng Diyos.
 60. 60. Kabanata 4Ang MoralNaPagpapasya
 61. 61. Proseso ng Moral na PagpapasyaTatlong Hakbang:1. Moral na Pagkilatis2. Paggiit ng moral na pamantayan3. Paghatol o Pagpasya
 62. 62. Ang Budhi atAng Mahisterio
 63. 63. Ang Susi ng Kaharian ng Langit
 64. 64. Sinabi ni Jesus kay Simon,“Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan…
 65. 65. …Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ayipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihitulot sa langit” (Mateo 16:18-19)
 66. 66. Ang tunay na batayan ay ang di mabibigong pagpatnubay ngEspiritu Santo sa Santo Papa at saKasamahan ng mga Obispo tuwingginaganap ang kanilang tungkulin bilang tagapagturo sa pananampalataya at moral na pamumuhay.
 67. 67. Ito ang namumukod tanging misyon ng mahisterio ngSimbahan: upang maipahayagat maipaliwanag ang moral na batas sa harap ng mga tao sa liwanag ng Ebanghelyo.
 68. 68. Ang ugnayan sa pagitan ng budhi ng mga KatolikongPilipino at at ang Katuruanng Simbahan ay hindi laban sa kalayaan ng budhi.
 69. 69. Sa mga bagay na nauukol sapananampalataya at moral na pamumuhay, nagsasalita ang mga Obispo sa Ngalan ni Kristo, at ang mananampalataya ay tatanggapin ang mga turo namay magalang na katapatan ng kalooban.

×