The Challenge of Following Christ

1,604 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Challenge of Following Christ

 1. 1. Welcome to theDoctrineSeminar!
 2. 2. Ang Hamon ngPagsunod kay Kristo(Kabanata 14 / Session 11)
 3. 3. Part IPananampalataya atMoral na Pamumuhay
 4. 4. A. Ang Kaharian ng Diyos:1. Kundisyon: Pagbabalik-loob at pagbabagong buhay.2. Kalikasan: Pagiging Alagad, o ang pagsunod kay Kristo.3. Buhay na Likas: Pamumuhay sa pag-ibig.4. Pamantayan: Ang Batas ng Espiritu.5. Alituntunin: “Ang Mapapalad”
 5. 5. Pagbabalik-loob• “Tandaan ninyo: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos” (Mateo 18:3).
 6. 6. Pagiging Alagad• “Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag- alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Mabuting Balita ay siyang magkakamit niyon” (Markos 8:35).
 7. 7. Pamumuhay sa Pag-ibig• Ang pagtupad sa utos na “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili” (Roma 13:9) ay lumilikha ng sambayanang nagsasama-sama, ang “pakikipag-isa ng Espiritu Santo” (2 Cor 13:13).
 8. 8. Batas ng Espiritu SantoHindi ang panlabas na anyo kundi ang uri ng puso ang mahalaga. “Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya” (Markos 7:20).Ang “lalong mahalagang aral sa Kautusan: ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan” (Mateo 23:23) ay mas pinahahalagahan sa Kristiyanong moral na pamumuhay.
 9. 9. “Ang Mapapalad”Ang “Pangaral sa Bundok” ay nagbibigay sa atin ng alituntunin o ng pananaw ng Kaharian ng Diyos.Inilalarawan nito ang mukha ni Kristo na nasasalamin sa larawan ng mga alagad.
 10. 10. B. Tugon sa Kaharian ng Diyos1. Paggalang sa kahalagan ng iba2. Pakikiisa sa lahat3. Katapatan sa Diyos at sa isa’t isa
 11. 11. 1. Paggalang sa Kahalagahan ng Iba• Ayon kay San Pablo: “Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid… Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba” (Roma 12:10-16).
 12. 12. 2. Pakikiisa sa LahatHindi tayo nararapat sumamba at mag- alay sa Diyos hangga’t hindi tayo nakipagkakasundo sa ating nakaaway na kapatid (Mateo 5:24).Dapat nating makita ang ibang tao bilang ating “kapwa” na ating kabahagi at kapantay, sapagkat sa piging ng Diyos, tayo ay magkakapantay.
 13. 13. 3. Katapatan sa Diyos at sa KapwaAng katapatan natin sa Diyos ay hindi lamang isang minsanang pagpapasya, kundi isang patuloy na hamon sa atin.“Humanda kayo at magbantay. Ang diyablo ng kaaway ay parang leon na umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos” (1 Pedro 5:8-9).
 14. 14. K. Mga Talinhaga ng KaharianMula sa Mateo 13:44-46,1. Ang Kayamanang Nakatago sa Bukid2. Ang Mamahaling Perlas
 15. 15. Ang Moral na Pagtugon1. Pagtuklas kung saan kumikilos ang Espiritu sa pagtatayo ng Kaharian ng Diyos.2. Pagpaparaya sa sarili, o pagbabagong- loob na nagpapanibago sa buong pagkatao.3. Pagkilos at pakikiisa sa biyaya ng Diyos para sa kabutihan ng lahat.
 16. 16. Part IIAng Simbahan at angMoral na Pamumuhay
 17. 17. 1. Ang Simbahan Bilang KalalagayanAng gawain ng isang tunay na alagad ni Kristo, sa salita at gawa, ay matutupad lamang sa pamayanan.Sa loob ng Simbahan, ng Kristiyanong Pamayanan kung saan tayo ay bininyagan, nakakatagpo natin at tinatanggap si Kristo sa mga Sakramento.
 18. 18. 2. Ang Simbahan Bilang Sama- samang PagtutulunganTatlong Gampanin:1. Tumulong sa paghubog ng Kristiyanong moral na pagkatao.2. Maipagpatuloy at sumaksi sa Kristiyanong moral na kaugalian.3. Maglingkod bilang sambayanan ng Kristianong moral na pagtatalakayan.
 19. 19. 3. Ang Simbahan Bilang Tagapaghubog ng Kristiyanong PagkataoGinagawa ito ng Simbahan sa pamamagitan ng paglalarawan ng Matandang Tipan ayon sa karanasan ng Bayang Israel. Sinusundan ito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ni Jesus, sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay.
 20. 20. 4. Ang Simbahan Bilang Tagapagdala ng Moral na TradisyonSa pag-ugat sa mga moral na aral, kaugalian at pamaraan ng pagkilos.Sa nilalaman ng moral na pamumuhay: ang Sampung Utos, ang Pangaral sa Bundok, and Utos ng Simbahan.Sa pagbibigay ng balangkas sa pananagutan bilang alagad ni Kristo.
 21. 21. 5. Ang Simbahan BilangSambayanang Nagninilay Tungkol sa Moral na PamumuhayMahalagang batayan ng mga aral ng Simbahan ay ang mga minanang Turo ng mga Apostol, at hindi lamang batay sa pansariling pang- unawa o pagninilay.
 22. 22. Part IIIAng Misterio ng Kasamaan: Kasalanan
 23. 23. Ano ba ang Kasalanan?Pagtangging sumunod sa tawag ng sariling budhi tungo sa mabuti.Pagtatakwil sa Diyos, ang Manlilikha at Panginoon, at sa ating tunay na sarili at sa iba, sa pamamagitan ng pagtalikod sa Diyos na tunay nating hantungan.Paglabag sa mapagmahal na Tipan ng Diyos sa atin.
 24. 24. Ang Lahat ay Nagkasala.“Kung sinasabi nating tayo aywalang kasalanan, dinadaya natinang ating sarili, at wala sa atin angkatotohanan… Kung sinasabi natinghindi tayo nagkakasala, ginagawanating sinungaling ang Diyos at walasa atin ang kanyang Salita” (1 Juan1:8-10).
 25. 25. Ang kasalanan ng ating panahon ay ang pagkawala ng kamalayan sa kasalanan.Ang dahilan:1. Kamangmangan tungkol sa relihiyon, at2. Impluwensiya ng makamundong pag-uugali at pagpapahalaga.
 26. 26. Ang Kasalanan Ayon sa Matandang Tipan1.Nalihis ng Landas2.Kawalan at malisya3.Paghihimagsik at Paglabag sa Batas
 27. 27. Ang Turo ng Simbahan Tungkol sa Kasalanan1. Ang kasalanan ay paikot-ikot na umaalipin sa atin sa nakahahawang sakit ng nakasanayang bisyo, at kumikilos katulad ng mikrobyo na nakakahawa sa panlipunang asal.
 28. 28. Ang Turo ng Simbahan Tungkol sa Kasalanan2. Ang kasalanan ay isang sakit na kailangan ang pagpapagaling mula sa pagpapatawad ng kasalanan.3. Ang kasalanan ay isang pagkahumaling, isang prosesong hindi natin kayang paglabanan habang ito ay patuloy na lumalalang udyok.

×