Pentecost sunday

1,133 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentecost sunday

 1. 1. Halina, Espiritu Santo!
 2. 2. Ang Pentecostes:Pagdating ng Espirutu Santo samga Apostol, kasama si Maria
 3. 3. Araw ng Pagsilang ng Simbahan
 4. 4. Bago umakyat sa langit,sinabi ni Jesus sa kanyangmga apostol:“Huwag kayong aalis saJerusalem. Aakyat ako sa Amaat hihilingin kong isugo sa inyoang Espiritu Santo.”
 5. 5. Sinabi ni Jesus:“Pagdating ng EspirutuSanto, saka ninyomauunawaan ang lahatng itinuro ko sa inyo.”
 6. 6. Sinabi pa ni Jesus:“Pagdating ng EspirutuSanto, marami kayongmagagawa, hindi pa saaking nagawa.”
 7. 7. Nung araw ng Pentecost,limampong arawpagkatapos ng MulingPagkabuhay ni Jesus, angEspirutu Santo ay dumatingsa mga apostol, katulad ngpangako ni Jesus.
 8. 8. Bago ang Pentecostes,ang mga apostol aypinaghaharian ng takot.Subalit nang dumating naang Espiritu Santo, nawalaang takot sa kanilang puso.
 9. 9. Ang Espirutu Santoang ikatlong Personang Iisang Diyos.
 10. 10. Pagdating ng Espiritu Santo,saka lamang naunawaanng mga unang Kristiyanona ang Diyos ay mayTatlong Persona,ang Santisima Trinidad,subalit iisang Diyos pa rin.
 11. 11. Ang Espiritu Santoay Diyos na totoo,naroon na siyasa simula ng panahon,hindi siya nilikha.
 12. 12. Ang Santisima Trinidad aymay kanya-kanyang gawainsubalit iisa pa rin.Ang Ama ang Manglilikha,ang Anak ang Tagapagligtas,at ang Espirutu Santo angNagpapabanal.
 13. 13. Ang Espiritu Santo ay tinanggap nanatin sa Sakramento ng Binyag.
 14. 14. Ang kaloob ng Espirutu Santoay tinanggap natin saSakramento ng Kumpil.
 15. 15. Tinanggap natin angEspiritu Santo, kaya nasaatin ang kapangyarihanng Espiritu.
 16. 16. Dahil nasa atin ang EspirituSanto, hindi tayo nag-iisa,kasama natin ang Diyos.Natitiyak natin na anumangoras tayo tumawag saDiyos, naririnig tayo ngDiyos.
 17. 17. Iisa ang Espiritu natinanggap natin satinanggap ng mga Apostol.Kaya magagawa rin natinang nagawa ng mgaApostol.
 18. 18. Ang Espirutu Santo ayhindi natin nakikita,subalit mararanasannatin ang pagkilos nitosa ating buhay.
 19. 19. Ang Espiritu Santoay kumikilos sa atinbilang “inspirasyon”o “paanyaya.”
 20. 20. Pagkilos ng Espirutu Santo…Inspirasyong magdasal,…magpatawad,…makipagkasundo sakaaway, …magmahal, atbp.
 21. 21. Kung saan naghahari angEspiritu Santo, naghaharirin ang pagkakaisa atpagmamahalan.
 22. 22. 7 Kaloob ng Espirutu Santo
 23. 23. Seven Gifts ofthe Holy SpiritWisdomUnderstandingCounselFortitudeKnowledgePietyFear of the Lord
 24. 24. 12 Bunga ng Espirutu Santo
 25. 25. 12 Fruits of the Holy Spirit1. Charity,2. Joy,3. Peace,4. Patience,5. Kindness,6. Goodness,7. Longanimity ,8. Mildness,9. Faith,10.Modesty,11.Continency,12. Chastity.
 26. 26. Iba’t iba ang mga kaloob,iba’t iba ang mga gawain,subalit iisang katawan parin ang pinaglilingkuran,ang Simbahan,ang Katawan ni Kristo.
 27. 27. Katulad ng ating katawan,marami itong bahagi,bawa’t bahagi ay mahalaga.Bawat bahagi ay may kanyanggawain tungo sa iisangpagkilos ng katawan.
 28. 28. Hadlang sa Pagkilosng Espiritu Santo Kasalanan Hindi pagpapatawad Pagiging makasarili Kulang ang tiwala sa Diyos
 29. 29. Ano ang dapat gawin? Isuko ang sarili sa Diyos. Talikuran ang kasalanan atmga bisyo. Tawagan ang Espiritu Santo. Magsimula ng buhay saEspiritu Santo.
 30. 30. Ano naman ang mgakasalanan laban saEspiritu Santo?
 31. 31. Ang kasalanan laban saSimbahan ay kasalanansa Espiritu Santo,sapagkat angSimbahan ang Templong Espiritu Santo.
 32. 32. Ang kasalanan sa atingkatawan ay kasalanan saEspiritu Santo.Sa binyag, tinanggap natin angEspiritu Santo, kaya ang atingkatawan ang naging Templo ngEspiritu Santo.

×