Mag-ibigan Kayo!   Topic 14
“Ito ang aking utos: ‘Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko   sa inyo.’” (Juan 15:12)   “Kung kayo ay mag-ibigan, makiki...
Ayon Kay Juan• Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo: “Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapat...
Ayon Kay Juan• Ang nagsasabing “Iniibig ko ang Diyos,” at napopoot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling.” (1 Juan 4...
- Unang Bahagi –Ang Pag-ibig sa Diyosat Pag-ibig sa Kapwa
Mga Maling Pang-unawa1. Sapat na ang mga panalangin at  mga debosyon upang ibigin ang  Diyos.2. Ang aking paglilingkod s...
“Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa  kanyang kapatid.”   (1 Juan 4:21)
“Kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin si Kristo at nagiging ganap sa atin ang   Kanyang pag-ibig.”     (1 Juan 4:12)
- Ikalawang Bahagi –Ang Utos ni Kristo na  Mag-ibigan
Ang aral ni Kristo na “Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo” ay ibinigay bilang      isang utos.Ang pag-ib...
Ang utos na pag-ibig ayhindi batay sa damdamin, osa pagkagusto sa tao, kundi isang kilos ng kalooban na  tumutugon sa taw...
Ang utos ng pag-ibig    ang siyangpamantayan, alituntunin at  sentrong utos sapagpapahayag ng Kaharian    ng Diyos.
Ang “grasya” ay ang    “presensiya” ng mapagmahal na Diyos saatin, ang Handog ng Espiritu na nagpapawalang-sala at  n...
Ang Grasya at Presensiya ng Diyos Parehong kailangan upang matupad ang utos ng pag-ibig. Ang layunin ng ating pag-ibig: ...
Ang utos ng pag-ibig ang lumilikha ng isangsambayanan ng pag-ibig na may pananagutang maglingkod sa isa’t isa.
- Ikatlong Bahagi –Ang Halimbawa at Turo ni Kristo
Tinatawag tayo ni Kristo     sa pagbabalik-  loob, pagpapanibago ng  isip, kalooban at puso, nakailangan upang mag...
A. Halimbawa at Turo ni Hesus• Binigyang kahulugan ni Hesus ang kanyang misyon batay sa paglilingkod sa kanyang bayan, ...
B. Ang Epekto sa mga Alagad1.Ang hangarin para sa isang higit na marubdob at ganap na pakikiisa kay Kristo.2.Ang pagnana...
Ayon kay San Pablo• “Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nasa daigdig, n...
Utos ni Kristo• “Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa” (Mateo 28:19).• Para kay Pablo: “Iyan ang da...
K. Ang Sambayanang Itinatag• Ang pagsunod kay Kristo ay nagbunga ng likas na pagnanasa sa mga alagad na hangaring makas...
- Ika-apat na Bahagi –Ang Dahilan Upang Ibigin ang Kapwa
Unang Dahilan• Ang lahat ng “iba” ay nilikha na kalarawan at kawangis ng Diyos. Ang ating kapwa ay mga sakramento sa at...
Ikalawang Dahilan• Namatay si Kristo para sa lahat ng tao at ninais niyang manahan sa lahat, sa pamamagitan ng kanyang ...
Ikatlong Dahilan• Ang misyon ng Anak at Espiritu Santo, na isinugo ng Ama, ay nagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Ama ...
Ika-apat na Dahilan• Dapat nating ibigin ang iba dahil yan ang utos ni Kristong ating Panginoon.
- Ika-limang Bahagi –Ang Pamamaraan ng Pag-ibig sa Kapwa
A. Ang Pagkakawanggawa1. Kawanggawang Pangkatawan  (Corporal Works of Mercy)2. Kawanggawang Pangkaluluwa  (Spiritual Wor...
Corporal Works of Mercy• Ebanghelyo ng Huling Paghuhukom (Mateo 25:36- 43):1.Pakainin ang nagugutom,2.Painumin ang nauuh...
Corporal Works of Mercy4. Pasilungin ang walang matuluyan,5. Dalawin ang mga bilanggo,6. Dalawin ang mga maysakit,7. Ilib...
Spiritual Works of Mercy• Mula sa Ebanghelyo ng Pagtutuwid sa Kapatid (Mateo 18:15-18)1. Turuan ang mga mangmang2. Bigyan...
Spiritual Works of Mercy4. Aliwin ang mga tumatangis5. Pagtiisan ang mga nagkakamali6. Patawarin ang mga nakapipinsala7. I...
Pananagutan at Damayan
Buwanang Pag-aalay sa Misa
Pagpapahayag ng Mabuting Balita
Pagbabahagi ng Pagkain ng Katawan
Pagdalaw at Pagdadasal sa Maysakit
B. Ang Kabutihang AsalFour Cardinal Virtues:1.Kahinahunan / Prudence2.Katarungan / Justice3.Katatagan / Fortitude4.Pagtiti...
Ang kabutihang asal ay tumutukoy sa anumangkakayahan ng isip o kaloobanupang matupad ang moral na mabuti – mga nakagawian...
Sa buhay-Kristiyano, ang gawang kabanalan ay tuwirang nakaugnay sapagkilos ng Espiritu Santo sa atin, kasama ang kanyang ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Love One Another

1,406 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Love One Another

 1. 1. Mag-ibigan Kayo! Topic 14
 2. 2. “Ito ang aking utos: ‘Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo.’” (Juan 15:12) “Kung kayo ay mag-ibigan, makikilala ng lahat nakayo ay mga alagad ko.” (Juan 13:35)
 3. 3. Ayon Kay Juan• Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo: “Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid.” (1 Juan 4:21)
 4. 4. Ayon Kay Juan• Ang nagsasabing “Iniibig ko ang Diyos,” at napopoot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling.” (1 Juan 4:20)
 5. 5. - Unang Bahagi –Ang Pag-ibig sa Diyosat Pag-ibig sa Kapwa
 6. 6. Mga Maling Pang-unawa1. Sapat na ang mga panalangin at mga debosyon upang ibigin ang Diyos.2. Ang aking paglilingkod sa kapwa ay sapat na. Yon na rin ang aking panalangin.3. Ang pag-ibig sa isang tao ay salungat sa pag-ibig sa Diyos.
 7. 7. “Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid.” (1 Juan 4:21)
 8. 8. “Kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin si Kristo at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig.” (1 Juan 4:12)
 9. 9. - Ikalawang Bahagi –Ang Utos ni Kristo na Mag-ibigan
 10. 10. Ang aral ni Kristo na “Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo” ay ibinigay bilang isang utos.Ang pag-ibig na ito ay nakasaliglamang sa Diyos na nag-uutos.
 11. 11. Ang utos na pag-ibig ayhindi batay sa damdamin, osa pagkagusto sa tao, kundi isang kilos ng kalooban na tumutugon sa tawag ng Kristiyanong sumusunod kay Kristo.
 12. 12. Ang utos ng pag-ibig ang siyangpamantayan, alituntunin at sentrong utos sapagpapahayag ng Kaharian ng Diyos.
 13. 13. Ang “grasya” ay ang “presensiya” ng mapagmahal na Diyos saatin, ang Handog ng Espiritu na nagpapawalang-sala at nagpapabanal sa atin.
 14. 14. Ang Grasya at Presensiya ng Diyos Parehong kailangan upang matupad ang utos ng pag-ibig. Ang layunin ng ating pag-ibig: higit na malalim at ganap na presensiya ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
 15. 15. Ang utos ng pag-ibig ang lumilikha ng isangsambayanan ng pag-ibig na may pananagutang maglingkod sa isa’t isa.
 16. 16. - Ikatlong Bahagi –Ang Halimbawa at Turo ni Kristo
 17. 17. Tinatawag tayo ni Kristo sa pagbabalik- loob, pagpapanibago ng isip, kalooban at puso, nakailangan upang magawa natin ang pagsunod kay Kristo.
 18. 18. A. Halimbawa at Turo ni Hesus• Binigyang kahulugan ni Hesus ang kanyang misyon batay sa paglilingkod sa kanyang bayan, sa pagpapagaling ng mga maysakit, at pakikisalamuha sa mga taong itinakwil ng lipunan.
 19. 19. B. Ang Epekto sa mga Alagad1.Ang hangarin para sa isang higit na marubdob at ganap na pakikiisa kay Kristo.2.Ang pagnanasa na ipahayag ang Mabuting Balita sa iba.
 20. 20. Ayon kay San Pablo• “Hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako ay nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin.” (Gawa 2:20)
 21. 21. Utos ni Kristo• “Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa” (Mateo 28:19).• Para kay Pablo: “Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo” (Col 1:28).
 22. 22. K. Ang Sambayanang Itinatag• Ang pagsunod kay Kristo ay nagbunga ng likas na pagnanasa sa mga alagad na hangaring makasama ang mga kapwa alagad ni Kristo, at sa gayon ay nabuo ang unang pamayanang Kristiyano.
 23. 23. - Ika-apat na Bahagi –Ang Dahilan Upang Ibigin ang Kapwa
 24. 24. Unang Dahilan• Ang lahat ng “iba” ay nilikha na kalarawan at kawangis ng Diyos. Ang ating kapwa ay mga sakramento sa atin ng Diyos na ating Manlilikha.
 25. 25. Ikalawang Dahilan• Namatay si Kristo para sa lahat ng tao at ninais niyang manahan sa lahat, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, ang espiritu ng pag-ibig.
 26. 26. Ikatlong Dahilan• Ang misyon ng Anak at Espiritu Santo, na isinugo ng Ama, ay nagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Ama sa bawat isa.
 27. 27. Ika-apat na Dahilan• Dapat nating ibigin ang iba dahil yan ang utos ni Kristong ating Panginoon.
 28. 28. - Ika-limang Bahagi –Ang Pamamaraan ng Pag-ibig sa Kapwa
 29. 29. A. Ang Pagkakawanggawa1. Kawanggawang Pangkatawan (Corporal Works of Mercy)2. Kawanggawang Pangkaluluwa (Spiritual Works of Mercy)
 30. 30. Corporal Works of Mercy• Ebanghelyo ng Huling Paghuhukom (Mateo 25:36- 43):1.Pakainin ang nagugutom,2.Painumin ang nauuhaw,3.Damitan ang hubad,
 31. 31. Corporal Works of Mercy4. Pasilungin ang walang matuluyan,5. Dalawin ang mga bilanggo,6. Dalawin ang mga maysakit,7. Ilibing ang mga patay.
 32. 32. Spiritual Works of Mercy• Mula sa Ebanghelyo ng Pagtutuwid sa Kapatid (Mateo 18:15-18)1. Turuan ang mga mangmang2. Bigyang babala ang mga nagkakasala3. Pagpayuhan ang mga naguguluhan ang isip
 33. 33. Spiritual Works of Mercy4. Aliwin ang mga tumatangis5. Pagtiisan ang mga nagkakamali6. Patawarin ang mga nakapipinsala7. Ipanalangin ang mga buhay at mga patay
 34. 34. Pananagutan at Damayan
 35. 35. Buwanang Pag-aalay sa Misa
 36. 36. Pagpapahayag ng Mabuting Balita
 37. 37. Pagbabahagi ng Pagkain ng Katawan
 38. 38. Pagdalaw at Pagdadasal sa Maysakit
 39. 39. B. Ang Kabutihang AsalFour Cardinal Virtues:1.Kahinahunan / Prudence2.Katarungan / Justice3.Katatagan / Fortitude4.Pagtitimpi / Temperance
 40. 40. Ang kabutihang asal ay tumutukoy sa anumangkakayahan ng isip o kaloobanupang matupad ang moral na mabuti – mga nakagawiang asal, mga natutuhang kaugalian.
 41. 41. Sa buhay-Kristiyano, ang gawang kabanalan ay tuwirang nakaugnay sapagkilos ng Espiritu Santo sa atin, kasama ang kanyang “kaloob” at “bunga.”

×