Jose, Asawa ni Maria

5,043 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,043
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jose, Asawa ni Maria

 1. 1. “Jose, Asawa ni Maria”
 2. 2. Mga Kasulatan sa Buhay ni JoseMula sa mga unang kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo at San Lukas, at wala nang iba.Kakaunti ang mga naisulat tungkol sa buhay ni Jose. Bakit? Maagang namatay si San Jose. Wala na siya nang si Hesus ay nagsimula sa kanyang hayag na buhay.Noong si Hesus ay mamamatay na sa krus, si Maria ay kanyang inihabilin sa kanyang pinakamalapit na alagad, kay Juan.
 3. 3. Tahimik na TagasunodJose – isang napaka tahimik na tao.Sa Ebanghelyo na nababanggit si Jose, palagi siyang walang imik at tahimik na sumusunod sa kalooban ng Diyos.
 4. 4. Lubos ang Pagtitiwala sa DiyosKahit hindi niya nauunawaan ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos, lubos ang pagtitiwala niya sa Diyos.
 5. 5. Mga Magulang ni JoseMagkaiba ang sinasabi ni San Mateo at San Lukas sa kanyang pinagmulan.Ayon sa Mateo 1:16, “si Jacob ang ama ni Jose.”Ayon sa Lukas 3:23, “si Jose ay anak ni Eli, na anak ni Matat.”Bakit magkaiba? Huwag na nating pagtalunan.
 6. 6. Ang Karpintero
 7. 7. Hanap-buhaySi Jose ay kilala sa kanilang bayan sa Nazareth bilang isang karpintero (Mateo 13:55).Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, ang gawain ng ama ay ipinagpapatuloy ng anak. Si Hesus ay kilala rin sa Nazareth bilang isang karpintero, katulad ng kanyang amang si Jose (Markos 6:3).
 8. 8. Patron ng mga ManggagawaSi Jose ay isang “responsableng ama.”Itinaguyod niya ang kanyang mag-ina sa pamamagitan ng paggawa bilang isang karpintero.Ang kabanalan ni Jose ay sa kanyang pagmamahal sa kanyang gawain at sa paggawa ng tapat sa kapwa.
 9. 9. Isinilang sa Bethlehem• Isinilang sa Bethlehem –“Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David.” (Lukas 2:4)
 10. 10. Nanirahan sa NazarethAyon kay Lukas 1:26-27, “Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose…”Ayon kay Mateo 2:23, “Sa Nazareth sila (Banal na Mag-anak) nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, ‘Siya (Hesus) ay tatawaging Nazareno.’”
 11. 11. Dinalaw ni Maria si ElizabethAyon kay Lukas 1:41-56, “Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espritu Santo si Elizabeth at sinabi, ‘Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!’… Tumira sa Maria kina Elizabeth nang tatlong buwan, at saka umuwi.”
 12. 12. Umuwing Buntis si MariaTotoo nga ang sinabi ng anghel – si Maria ay nagdadalang tao.Nanatili si Maria kina Elizabeth ng tatlong buwan at saka umuwi.Ibig sabihin, tatlong buwang buntis si Maria nang bumalik sa Nazareth.Ang babaeng pakakasalan ni Jose ay tatlong buwan nang buntis.
 13. 13. Nakatakdang IkasalAyon sa Lukas 1:26-27, “Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.”
 14. 14. Ang Plano ni JoseAyon sa Mateo 1:18-19, “Si Maria… at si Jose ay nakatakdang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang-tao. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim.”
 15. 15. Si Maria ay Nagdadalang-taoMasakit sa kalooban ni Jose na ang babaeng nakatakdang ikasal sa kanya ay nabuntis ng iba.Madaling isipin na ito ay pakikiapid, at sa Batas ni Moises, ito ay may parusang kamatayan.Subalit ayaw ni Jose na sapitin ito ni Maria, kaya tahimik na lang niyang hihiwalayan si Maria.
 16. 16. Ang Anghel sa Panaginip ni Jose
 17. 17. Ang Unang PanaginipAyon sa Mateo 1:20-24, “Samantalang iniisip ni Jose ito (hiwalayan si Maria), napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon at ang sabi, ‘Jose… huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo…’ Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon; pinakasalan niya si Maria.”
 18. 18. Jose, Ama-amahan ni HesusAyon sa anghel na nakita ni Jose kanyang panaginip, si Maria ay naglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ngayon, nais daw ng Diyos na si Jose ang tumayong ama.Hindi ito madali para kay Jose. Hindi man nauunawaan ni Jose kung ano ang kahulugan nang maging ama-amahan ng Anak ng Diyos, ito ay kanyang tinanggap.
 19. 19. Ang Kasalan
 20. 20. Maria, Nanatiling BirhenIto ang tanong ni Maria kay Anghel Gabriel, “Paanong mangyayari ito, gayong ako ay dalaga?” (Lukas 1:34)Ayon sa Mateo 1:25, “Hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalan niyang Hesus.”
 21. 21. Uliran sa Pagtitimpi“Hindi ginalaw ni Jose si Maria…”Walang lalaking nagpapakasal sa isang babae upang manatiling birhen o hindi nakikipagtalik sa kanyang asawa.Subalit, nang malaman ni Jose na itong si Maria ay naglihi at magsisilang ng Anak ng Diyos, si Jose ay nagpasya na hindi galawin si Maria. Isang mataas na paggalang sa Diyos at kay Maria.
 22. 22. Kalinis-linisang Asawa ni MariaSa panahong ito na ang mga tao ay nakikipagtalik maging sa hindi nila asawa, si Jose ay huwaran sa pagiging isang tapat at malinis na asawa, na may malakas na pagpipigil sa sarili.Ito ay isang pagkamatay sa sariling pangangailangan bilang isang lalaki.
 23. 23. Paglalakbay Tungong Betlehem“Nang panahong iyon, inuutos ng Emperador August na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Imperio ng Roma… Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea… Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kagampan.
 24. 24. Masunurin sa PamahalaanHindi madali para kay Jose at Maria na umalis ng Nazareth at maglakbay patungong Bethlehem dahil si Maria ay “nagdadalang-tao” at malapit nang mag-anak.Subalit dahil ito ay ipinag-uutos ng Emperador, sila ay sumunod.
 25. 25. Isinilang ang Anak ni Maria
 26. 26. Sa Bethlehem Nagsilang si Maria• Ayon kay Lukas 2:6-7, “Samantalang naroroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, at isinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay-panuluyan.”
 27. 27. Ang Hirap na Naranasan ni JoseHindi madaling tanggapin para kay Jose na ang Anak ng Diyos na isisilang ni Maria ay wala man lamang pagsilangan. Wala siyang makitang lugar kaya si Maria ay inabot ng panganganak sa isang yungib na tirahan ng mga hayop. Kaya sa isang sabsaban nila inilagay ang sanggol na Anak ng Diyos, nakabalot sa lampin.
 28. 28. Pagdalaw ng mga Pastol
 29. 29. Pagdalaw ng mga PastolAyon kay Lukas 2:15-17, “Ang mga pastol ay nag-usap-usap, ‘Tayo na sa Bethlehem! Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon.’ At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito.”
 30. 30. Pagdalaw ng mga PastolSaksi si Jose sa pagdalaw ng mga pastol sa sanggol na si Hesus.Nakita ni Jose kung paanong sa mga pastol pa unang nagpakita ang Anak ng Diyos sa mga tao. Ang mga pastol ay mga taong itinuturing na hamak sa lipunan.
 31. 31. Pagdalaw ng mga Pantas
 32. 32. Pagdalaw ng mga Pantas• Mateo 2:9-11, “Lumakad na nga ang mga Pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa Silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata… Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa, at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandong sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira.”
 33. 33. Pagdalaw ng mga PantasSaksi si Jose sa pagdalaw ng mga pantas sa sanggol na si Hesus.Saksi si Jose na sa mga Hentil pa unang ipinahayag ang pagsilang ng Mesiyas.Nakita ni Jose nang dumalaw sa sanggol na Hesus ang mga taong marurunong at mga mayayaman.
 34. 34. Patakas sa Ehipto
 35. 35. Ang Ikalawang PanaginipAyon sa Mateo 2:13-13, “Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, ‘Magbangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. Huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.’”
 36. 36. Pagtakas sa EhiptoAyon kay Mateo 2:14, “Dali-daling bumangon si Jose at nang gabi iyon ay dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes.
 37. 37. Ang Pagtakas sa EhiptoHindi madali para kay Jose na maunawaan ang sinabi sa kanya ng anghel. Bakit kailangan silang tumakas at magtago? Kung Anak ng Diyos ang isinilang ni Maria, bakit hindi na lamang gamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang Kanyang Anak?
 38. 38. Ikatlong PanaginipAyon kay Mateo 2:19-21, “Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. ‘Magbangon ka at iuwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata.’ Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina.”
 39. 39. TagapagtanggolSi Jose ay isang tagapagtanggol na hindi iilalagay ang kanyang mag-ina sa gitna ng panganib.
 40. 40. Ang Paghahain sa Templo
 41. 41. Ang Paghahain sa TemploAyon kay Lukas 2:22-24, “Nang dumating na ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa Kautusan ni Moises, sila ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, ‘Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.’ At naghandog sila ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon…”
 42. 42. Ang Mensahe ni SimeonLukas 2:34-35, “Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, ‘Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos ngunit hahamakin ng marami, kaya’t mahahayag ang kanilang iniiisip. Dahil diyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw.’”
 43. 43. Isang Palaisipan Para kay JoseBilang isang Hudyo, si Jose ay isang taong masunurin sa Batas ni Moises. Kaya’t ayon sa ipinag-uutos ni Moises, dinala niya ang kanyang mag- ina sa Templo upang ihandog ang sanggol.Hindi naunawaan ni Jose ang sinabi ni Simeon, na ang sanggol ay magiging isang tanda ng kontradiksiyon.
 44. 44. Nakita si Hesus sa Templo
 45. 45. Natagpuan si Hesus sa TemploLukas 2:46-48, “Paglipas ng tatlong araw na paghahanap, natagpuan nila si Hesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro… Nagtaka ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, ‘Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa akin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.’”
 46. 46. Ang Pagkawala ni HesusIsang malaking takot at pangamba ang naranasan ni Jose nang nawala sa kanilang piling ang batang si Hesus. Anuman ang mangyari kay Hesus, siya ay mananagot sa Diyos, sapagkat sa kanya pa ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang Anak.
 47. 47. Hindi Nila Naunawaan ni HesusAyon sa Lukas 2:49-50, “Sumagot si Hesus, ‘Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat na nasa bahay ng aking Ama?’ Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.”
 48. 48. Sa Tahanan ni Jose
 49. 49. Paghuhubog kay HesusAyon kay Lukas 2:51-52, “Si Hesus ay umuwing kasama nila sa Nazareth, at naging isang masunuring anak… Patuloy na lumaki si Hesus. Umunlad ang kayang karunungan at lalong kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao.”
 50. 50. Si Jose Bilang GuroSa kultura ng mga Hudyo, ang mga lalaki ang pinag-aaral, kaya tungkulin ng mga ama ang maging guro sa kanilang mga anak.Si Jose ang guro sa batang si Hesus.
 51. 51. Ang Kamatayan ni Jose
 52. 52. Ang Kamatayan ni JoseMatapos na nabanggit si Jose sa pagkatagpo kay Hesus sa templo at iniuwi na si Hesus sa tahanan nila Jose sa Nazareth, bakit hindi na muling nabanggit sa Jose sa Ebanghelyo? Ito ay sa dahilang si Jose ay pumanaw na.
 53. 53. St. Joseph, Patron of the Universal Church

×