Holy Hour for the Unborn (Tagalog)

1,712 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Holy Hour for the Unborn (Tagalog)

 1. 1. Banal na Orassa Santisimo Sakramento Para sa Kaligtasan ng mga Sanggol saSinapupunan ng Kanilang Ina
 2. 2. • Pagtatanghal ng Santisimo Sakramento• Luluhod ang lahat.
 3. 3. O Salutaris Hostia- O salutaris HostiaQuae coeli pandis ostium.Bella premunt hostilia;Da robur fer auxilium.- Uni trinique DominoSit sempiterna gloria;Qui Vitam sine termino,Nobis donet in patria. Amen
 4. 4. Panalangin• O Kabanal-banalang Santatlo – Ama, Anak at Espiritu Santo, sinasamba kita nang lubusan. Iniaalay ko sa Iyo ang kamahal- mahalang katawan, dugo, espiritu, at pagka-diyos ng aming Panginoong Hesukristo, na totoong nasa tabernakulo…
 5. 5. …sa buong mundo, sa pagtutuwid ng mga paglapastangan sa Iyo.Sa pamamagitan ng walang hanggang biyaya ng Banal na Puso ni Hesus at ng Kalinis- linisang Puso ni Maria, isinasamo ko ang pagbabalik- loob sa Diyos ng mga makasalanan. Amen.
 6. 6. • Panalangin Bago Mag-Rosario
 7. 7. • O Sanggol na Hesus, sa pagdarasal namin ng Santo Rosario, hinihiling namin sa iyo na alisin mo sa puso ng mundo, ang kasalanan ng paglalaglag at pagpatay ng buhay na nasa sinapupunan pa ng mga ina.
 8. 8. • Alisin mo ang lambong ng panloloko na inilagay ni Satanas sa aming puso, na nagtuturo sa amin na ang pakikipagtalik kahit kanino ay isang kalayaan ng tao, kundi makita namin ang totoo – na ito ay pagkaalipin sa kasalanan.
 9. 9. • Ilagay mo sa puso ng lahat ng tao sa buong mundo ang isang bagong paggalang sa buhay na nasa sinapupunan pa lamang. Amen.
 10. 10. Ang Misterio ng Tuwa (Ang Santo Rosario)
 11. 11. • Ang Pagbati ng Anghel kay Maria
 12. 12. • Ang Pagdalaw ni Maria kay Isabel
 13. 13. Ang Pagsisilang Kay Hesus
 14. 14. AngPaghahandogsa Templo
 15. 15. • Ang Pagkakatagpo kay Hesus ay sa Templo
 16. 16. Ang Salita ng Diyos
 17. 17. Aklat ng Pahayag 12:1-6 Unang Pagbasa
 18. 18. “Ang sinumang si Yahwehay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.” (Salmong Tugunan)
 19. 19. Aleluya!(Tatayo ang lahat.)
 20. 20. Mabuting Balita, Mateo 2:13-15
 21. 21. Pagninilay(Maupo ang lahat.)
 22. 22. Mga Panalangin Para sa Kaligtasan ng Buhay (Luluhod ang lahat.)
 23. 23. • Panalangin sa Diyos Ama ng Buhay
 24. 24. • Walang Hanggan Ama, ipinahayag mo sa amin ang iyong sarili bilang Ama ng lahat ng buhay. Pinupuri ka namin sa maka-amang pagkalinga sa lahat ng iyong nilikha, lalo’t higit sa amin na Iyong nilikha na Iyong kawangis.
 25. 25. • Ama, sa pamamagitan ng iyong kamay na mapangligtas, ipagsanggalang mo ang mga sanggol laban sa aborsyon, iligtas mo sila sa kapahamakan sa sinapupunan pa lamang ng kanilang mga ina.
 26. 26. • Pagpalain mo ng iyong lakas ang lahat ng mga ama upang huwag silang magpadala sa tukso ng paglalaglag ng buhay.
 27. 27. • Pagpalain mo ang aming mag- anak, gayon din ang aming bayan, upang magkaroon kami ng kagalakan ng pagtanggap at pagkalinga sa buhay na nagmumula sa Iyo, aming Walang-hanggan Ama. Amen.
 28. 28. • Panalangin sa Mananakop sa Sinapupunan
 29. 29. Panginoong Hesukristo,nakiisa ka sa aming pagiging tao, nakiisa ka sa aming buhay at kamatayan, sa aming kamusmusan at pagtanda. Nakiisa ka rin sa amin na ipinaglihi sa sinapupunan ng isang ina.
 30. 30. Ikaw na nanatiling Diyos, habang sinasamba ng mga anghel, namalagi ka ng siyam na buwan sa sinapupunan ng Iyong Ina, si Maria. Ikaw ang aming Manunubos sa sinapupunan ng aming ina, ang aming Diyos na nagkatawang-tao at isinilang bilang isang sanggol.
 31. 31. Panginoong Hesus, hinihilingnamin sa Iyo na basbasan mo at ingatan ang mga sanggol na nasa sinapupunan pa ngkanilang mga ina. Iligtas mona huwag silang mapahamak sa aborsyon.
 32. 32. Bigyan mo ang kanilang mga ina ng biyaya na maihandogang kanilang sarili, katawan at kaluluwa, para sa kanilang mga anak.
 33. 33. Tulungan mo ang lahat ngmga tao na matanggap angmga hindi pa isinisilang na sanggol bilang kanilang kapatid, na iniligtas Mo, aming Manunubos, sa sinapupunan pa lamang. Amen.
 34. 34. • Panalangin kay Maria, Ina ng Lahat ng Buhay sa Sinapupunan
 35. 35. O Maria, Ina ng buhay sa sinapupunan, ang lahat ng buhay ay ipinagkakatiwalanamin sa iyo, ang buhay ng lahat ng mga babaengnagdadalang-tao at ang mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan…
 36. 36. … ang buhay-katawan at buhay-kaluluwa ng mga tao, ang buhay ng lahat ng mga bagong silangna sanggol, at ang buhay ng mga matatanda. Iningatan mo ang Panginoon sa iyong sariling puso, sa lahat ng aming kailangan, ilapit mo kami sa Diyos, O Ina ng mga buhay sa sinapupunan. Amen.
 37. 37. Pagtatalaga ng Bansa saDalawang Puso ni Hesus at Maria
 38. 38. Puspos ng pag-ibig na Puso ni Hesus at Maria, naririto kaming nagpupugay, nagmamahal at gumalang. Inihahandog at itinatalaga namin ang aming sarili sa Iyo nang walanghanggan. Tanggapin mo kami at angkinin ng ganap.
 39. 39. Linisin, liwanagan at pabanalin kami upang mahalin ka namin Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Puso ni Maria,at upang mahalin ka namin Maria sa pamamagitan ng Puso ni Hesus. O Puso ni Hesus na naghahari kay Maria, O Puso ni Maria na nabubuhay kay Hesus at para kay Hesus.
 40. 40. O Puso ni Hesus na sinugatan ng aming mga kasalanan, ibinigay mo sa amin ang Iyong Ina sa Bundok ng Kalbario. O Puso ni Maria na sinugatan ngkapighatian at sa pakikibahagi sa pagpapakasakit ng kanyang Anak na si Hesus para sa aming kaligtasan. O Banal naPagbubuklod ng Dalawang Puso.
 41. 41. Papuri sa Diyos Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Papuri sa Banal na Espiritu ng Diyos na nagbuklod sa Dalawang Puso.Nawa ay pagbuklurin mo rin ang aming mga puso upang ang lahat ng puso ay mamuhay sapagtulad sa banal na pagkakaisana naghahari sa Dalawang Puso.
 42. 42. Nagtagumpay ka, O puspos nghapis at Kalinis-linisang Puso ni Maria. Maghari ka, O Kabanal- banalang Puso ni Hesus, saaming mga puso, sa aming mga tahanan, sa aming mga mag- anak, sa Iyong Simbahan, sa buhay ng mga mananampalataya…
 43. 43. …sa puso ng mga hindi pa nakakakilala sa Iyo, at sa lahatng mga bansa sa buong mundo. Itatag mo sa puso ngsangkatauhan ang tagumpay at paghahari ng Dalawang Puso upang ang isang sigaw ng mundo ay marinig sa bawat sulok ng daigdig:
 44. 44. “Purihin magpakailanman ang Kabanal-banalan Puso ni Hesus at ang Puspos ngHapis at Kalinis-linisang Puso ni Maria.”
 45. 45. O pinakamamahal na SanJose, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyongkarangalan, ibinibigay ko angaking sarili sa iyo upang ikaw ay maging aking ama, aking tagapag-ingat at gabay sa daan ng kaligtasan.
 46. 46. Tulungan mo ako na magkaroon ng malinis napuso at isang maalab na pag- ibig sa aking kalooban. Sa iyong halimbawa, magampanan ko nawa ang aking mga gawain sa pagbibigay papuri sa Banal na Santatlo…
 47. 47. …kaisa ng Dakilang Puso niHesus at ng Kalinis-linisang Puso ni Maria. O banal naSan Jose, ipanalangin mo na makabahagi ako sakapayapaan at kagalakan ng iyong banal na kamatayan. Amen.
 48. 48. Benediksiyon(Nakaluhod ang lahat.)
 49. 49. Tantum ErgoTantum ergo, SacramentumVeneremur cernui;Et Antiquum documentumNovo cedat ritui;Prestet fides supplementumSensuum defectui.
 50. 50. Genitori, GenitoqueLaus et jubilatio;Salus, honor, virtus quoqueSit et benedictio;Procedenti ab utroqueCompar sit laudatio.Amen.
 51. 51. Pari: Binigyan mo sila ngtinapay buhat sa langit,Lahat: Na naglalaman sakanyang sarili ng lahat ngkatamisan.Pari: Manalangin tayo….
 52. 52. Pagpupuri• Purihin ang Diyos,• Purihin ang Kanyang Santong Ngalan,• Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo,• Purihin ang Ngalan ni Hesus,
 53. 53. - Purihin ang Kanyang Kamahal-mahalang Puso,- Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang Dugo,- Purihin si Hesukristo saSantisimo Sakramento sa Altar,- Purihin ang Espiritu Santo, angMang-aaliw,
 54. 54. -Purihin ang Dakilang Ina ngDiyos, si Maria Santisima,- Purihin ang Santa at dinarungisang paglilihi sa kanya,- Purihin ang kanyangmaluwalhating pag-akyat salangit,- Purihin ang Ngalan ni Maria,Birhen at Ina,
 55. 55. - Purihin si San Jose, kanyangkalinis-linisang Esposo,- Purihin ang Diyos sa Kanyangmga Anghel at Kanyang mgaSanto.
 56. 56. O Sacrament Most HolyO Sacrament Most HolyO Sacrament DivineAll praise and all thanksgivingBe every moment Thine,Be every moment Thine.
 57. 57. Maraming Salamat! atMagandang Gabi!

×