Successfully reported this slideshow.

Ang Kredo, Artikulo 1

6,751 views

Published on

Ang Kredo, Artikulo 1

 1. 1. Sumasampalataya ako sa Diyos AmangMakapangyarihan sa Lahat na may Gawa ng Langit at Lupa (Artikulo 1)
 2. 2. Ano bang kahulugan ng “Sumasampalataya Ako sa Diyos?”
 3. 3. Ang sumasampalatayaay nangangahulugan ng ganap na pagsuko sa Diyos ng ating talino at kalooban.
 4. 4. Ang manalig sa Diyos ay nangangahulugan ngpakikinig sa kanyang Salita at pagsasakatupan nito.
 5. 5. Ang sumasampalataya saDiyos ay nangangahulugan din ng pagmamahal sa kanya.
 6. 6. “Makinig ka, Israel! Si Yahweng Diyos natin ayiisang Diyos. Mahalin mo si Yahweh, iyong Diyos,nang buo mong puso, buong kaluluwa at buong lakas” (Deuteronomio 6:4-5).
 7. 7. Si Abraham ang Ama nglahat ng sumasampalataya.
 8. 8. “Lisanin mo ang iyong bayan atmagpunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isangmalaking bayan. Pagpapalain kitaat gagawin kong dakila ang iyongpangalan, at magiging pagpapala ka sa iba” (Gen 12:2-3).
 9. 9. Si Abram ay tinawag ng Diyos. Hindi man batid kung saan siyatutungo, siya ay nanalig sa Diyos.
 10. 10. Muling sinubukan ng Diyos siAbraham. Ipinag-utos ng Diyos na ihandog ang kanyang anak na siIsaac. Hindi man nauunawaan ay sinunod ni Abraham ang Diyos.
 11. 11. Ang Birheng Maria ay huwaran ngpananampalataya.
 12. 12. Ang Pagbati ng Anghel kay Maria
 13. 13. Ang sagot ni Maria kay Anghel Gabriel: “Ako’y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akinang iyong sinabi” (Lukas 1:38)
 14. 14. Ano ang kahulugan ng“Amang Makapangyarihan sa Lahat?”
 15. 15. Ang Diyos ay Amadahil nilikha niya ang sanlibutan.
 16. 16. Bilang pagtupad saKanyang pangako, isinugo ng Diyos ang Salita upangmagkatawang-tao.
 17. 17. Si Hesukristo ang Diyos na totoo at Tao rin totoo, kapantay sa pagka-Diyos ng Ama. Isinilang at hindi nilikha.
 18. 18. Pagkatapos na si Hesus aynamatay at muling nabuhay, siya ay umaakyat sa Ama. Sa kahilingan ni Hesus, ang Espiritu Santo ay isinugo sa mga alagad.
 19. 19. Ang aral tungkol sa “Banal na Trinidad” ay nagsasaad na ang Diyos aymay Isang Banal na Kalikasan, ngunit may tatlong Banal naPersona: Ama, Anak at Espiritu Santo.
 20. 20. Patunay ng Tatlong Persona ng Diyos, sinabi ni Hesus:“Kaya humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo” (Mateo 28:19).
 21. 21. Ang Diyos ay makapangyarihandahil walang imposible sa Kanya.
 22. 22. Ang Diyos angTagapaglikha
 23. 23. Ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa mula sa wala.Nilikha ng Diyos ang sanlibutan dahil sa pag-ibig.
 24. 24. Ang Diyos, bilang mabuting Ama, ay nangangalaga sa kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng kanyang kagandahang-loob.
 25. 25. Ang hantungan ng mga nilikha ay bigyang luwalhati ang Diyos.
 26. 26. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Subalit hindi niya nilikha ang kasamaan at kamatayan. Pumasok ito sa mundodahil sa inggit ng demonyo.
 27. 27. Mababatid natin nang buongkatiyakan ang pagkakaroon ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, kapag ating pinagmamasdan ang kagandahan at kaayusan ng sanlibutan.
 28. 28. Ang Banal na Trinidad aykumilos nang sama-sama bilang isang Diyos sa paglikha ng sanlibutan.
 29. 29. Ang Diyos ang may likha ng langit at lupa, at ng lahat ng nakikita at di nakikitang bagay.
 30. 30. Ang Mga Anghel
 31. 31. Bago pa nilikha ng Diyos angtao, nilikha na niya ang mga anghel - mga espiritwal at walang katawan.Ang misyon ng mga anghel ay paglingkuran ang Diyos at pangalagaan ang tao.
 32. 32. Ang Tao
 33. 33. Ang tao ay nilalang ayon sa larawan at pagkahalintulad saDiyos (Gen 1:26), may kaluluwa, talino at sariling pasya.
 34. 34. Ang tao ay nilalang na lalakiat babae, kapwa may dangal na kawangis ng Diyos, subalit magkaiba sa kasarian at katawan. Hindi sila magkasalungat, kundi magkatugma.
 35. 35. Sa Paraiso, sina Adan at Ebaay pinagkalooban ng orihinalna kabanalan at katarungan. Mapayapang namumuhaykapiling ng Diyos at ng ibang nilalang. Walang pagdurusa o kamatayan.
 36. 36. Ang Kasalanang Mana
 37. 37. Ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti.Ang kasamaan at kamatayanay pumasok sa mundo dahil sa inggit ng demonyo.
 38. 38. Isang Arkanghel Lucifer, “Tagapagdala ng Liwanag,”ang naging palalo at naghangad na matulad sa Diyos. Pinalayas siya sa Paraiso at itinapon sa lupa.
 39. 39. Ang Anghel na si Lucifer ay tinawag na Satanas (Taga-usig),Beelzebul (Diyos ng Langaw), Demonyo (Tagahati).
 40. 40. Tinukso ni Satanas si Eba na gawin ang ipinagbabawal ng Diyosat sila ay matutulad sa Diyos na alam ang mabuti at masama (Gen 3:4-5). Ginawa nga ni Adan at Eba ang ipinagbabawal ng Diyos at sila ay pinalayas sa Paraiso.
 41. 41. Ang Pagkakasala ng Tao
 42. 42. Ang bunga ng kasalanang mana ay pagkapawi ng orihinal na kabanalan at katarungan ng tao, pumasok sa mundo angkamatayan at ang buong lahi ni Adan ay ipinaglihing may kasalanang mana.

×