Ang Espiritu at ang Simbahan

3,371 views

Published on

Published in: Spiritual

Ang Espiritu at ang Simbahan

 1. 1. ANG ESPIRITU AT ANG SIMBAHAN
 2. 2. Gawa 2:1-13, Pentekostes Ang Pagdating ng Banal na Espiritu
 3. 3. Some Images of the Holy Spirit
 4. 4. Sino ang Banal na Espiritu?Ikatlong Persona ng DiyosKapantay sa pagka-Diyos ng Ama at ng Anak.Umiiral na sa simula pa ng panahon at hindi nilikha.
 5. 5. Sino ang Banal na Espiritu?Isinugo ng Ama, matapos na ang Anak ay muling nabuhay at umakyat sa langit.Ang Diyos Ama ang Manglilikha, ang Diyos Anak ang Tagapagligtas, at ang Diyos Espiritu Santo ang Nagpapabanal.
 6. 6. Simbahan???Anong larawan oimahe angpumapasok sa inyongisipan?
 7. 7. Madalas na tanongng mga tao…
 8. 8. - Paano ba nagsimula angSimbahan?- Sino ang nagtatag ngSimbahan?- Paano ba itinatag angSimbahan?- Bakit kailangan itatag angSimbahan?- Ano o Sino ba angSimbahan?
 9. 9. Pentekostes Ang Araw ng Pentecostes Araw ng pagdating ng Espiritu Santo Araw din ng pagsilang ng Simbahan Pentecostes (pente=50) – Isang malaking kapistahan ng mga Hudyo, 50 araw pagkatapos ng Paskuwa. Maraming mga tao sa Jerusalem, iba’t ibang wika.
 10. 10. Pangako ni Hesus Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, bago siya umaakyat sa langit: “Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya’t huwag kayong aalis sa lunsod hanggang hindi kayo nakapagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas.” (Lukas 24:49)
 11. 11. Katuparan ng Pangako Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako Dumating ang Espiritu Santo Patunay na si Hesus ay nasa langit at nakaluklok sa kanan ng Ama.
 12. 12. Paano ba isinugo angEspiritu Santo? Nang si Hesus ay muling nabuhay, Siya ay umaakyat sa langit at hiniling sa Ama na isugo ang Banal na Espiritu. Ang Espiritu ay isinugo ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Isinugo ang Espiritu Santo nung Araw ng Pentekostes ng mga Hudyo.
 13. 13. Bakit kailangan isugo angEspiritu Santo? Upang magbigay ng bagong buhay Upang magbigay karunungan sa mga alagad na maunawaan ang mga Turo ni Hesus. Upang pagbuklurin ang mga sumasampalataya at maging Isang Bayan ng Diyos (Iglesya o Simbahan). Upang maging Gabay sa Simbahan hanggang sa wakas ng panahon.
 14. 14. Tinanggap na ba natin angEspiritu Santo?Paano ibinigay sa atinang Espiritu Santo?Nararamdaman ba natin angpagkilos ng EspirituSanto?
 15. 15. Tinanggap na natin angEspiritu SantoSa Sakramento ng Binyag – tinanggap nating ang Espirutu SantoSa Sakramento ng Kumpil – tinanggap natin ang mga kaloob ng Espiritu Santo
 16. 16. Pagtanggap ng Espiritu Santo Tayo ay isinilang sa Espiritu at naging mga anak ng Diyos. Kaya tinatawag natin ang Diyos bilang Ama. Dahil nasa atin ang Espiritu Santo, sumasaatin din si Kristo. Tayo ay isinilang sa Simbahan at naging bahagi ng Simbahan. Kaya tayo ay magkakapatid sa iisang Ama.
 17. 17. Seven Gifts of the Holy Spirit
 18. 18. 7 Gifts of the Holy Spirit1. Wisdom2. Understanding3. Counsel (Right Judgment)4. Fortitude (Courage)5. Knowledge6. Piety (Reverence)7. Fear of the Lord (Wonder & Awe)
 19. 19. Twelve Gifts of the Spirit
 20. 20. 12 Fruits of the Holy Spirit1. Love 7. Long Suffering2. Joy 8. Mildness3. Peace 9. Faith4. Patience 10.Modesty5. Kindness 11.Continence6. Goodness 12.Chastity
 21. 21. Madalas na tanongng mga tao…
 22. 22. 1. Bakit kailangan pangitatag ang Simbahan?2. Sino ba ang nagtatag ngSimbahan?3. Paano ba itinatag angSimbahan?4. Ilan ba ang Simbahanitinatag ni Kristo?5. Ano ang palatandaan ngTotoong Simbahan?
 23. 23. Ang Simbahan:Katawang Mistiko ni Kristo Si Kristo ang Ulo ng Simbahan Ang ibat ibang tao ang bumubuo ng katawan ng Simbahan. Hindi mabubuhay ang katawan kung ito ay hindi nakaugnay sa ulo. Tayo ang ibat ibang bahagi ng iisang katawan na may kanya-kanyang gawain para sa katawan.
 24. 24. Mateo 16:17-19“Mapalad ka, Simon na anak niJonas, sapagkat ang katotohanangito ay hindi ipinahayag sa iyo ngsinumang tao kundi ng aking Amangnasa langit. At sinasabi ko saiyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ngbatong ito ay itatayo ko ang akingIglesya, at hindi makapananaig sakanya kahit ang kapangyarihan ngkamatayan…
 25. 25. …Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ngkaharian ng langit: Ang ipagbawalmo sa lupa ay ipagbabawal salangit, at ipahintulot mo sa lupaay ipahihintulot sa langit.”
 26. 26. Malinaw!Isa lamang ang Simbahang itinatag ni Kristo.Ang Simbahan ay itinatag ni Jesus sa kanyang apostol na si Simon, na tinawag niyang “Pedro” na ang ibig sabihin ay “bato.”
 27. 27. Si Pedro ang unangObispo ng Roma, atunang Santo Papa.
 28. 28. Ang unang Simbahanay…Simbahan ng mga Dukha, mga itinakwil at mga pinag-uusig
 29. 29. Gawain ng SimbahanMagturo at Gumabay: Sa larangan ng buhay- pananampalataya at buhay- moral.Magsalita laban sa kamalian at imoralidad.
 30. 30. Kailangan ba ang Simbahanupang maligtas? Kailangan! Sapagkat ang Simbahan ang magtuturo ng landas tungo sa Daan ng Katotohanan. Ang Simbahan ang nag-iingat ng mga Katotohanan na iniwan ni Hesus sa kanyang mga apostol. Nasa Simbahan ang mga Sakramentong itinatag ni Kristo na magliligtas sa atin sa kamatayan.
 31. 31. Kailangan ang SimbahanKung is Kristo ang Ulo ng Simbahan, ang Simbahan naman ang Katawan.Tayo ang iba’t ibang bahagi ng iisang Katawan.Hindi pwede hiwa-hiwalay ang bahagi ng iisang katawan.
 32. 32. Tanda ng Tunay na SimbahanIsa – Iisang ulo, iisang katawanBanal – daan tungo sa kabanalanKatoliko – para sa lahat; walang pinipiliApostoliko – Nagtuturo ayon sa Tradisyon ng mga Apostol
 33. 33. Batas ng Simbahan1. Dumalo sa Misa tuwing araw ng Linggo at mga araw ng pangilin.2. Mag-ayuno at mag- abstinensiya sa mga takdang araw.3. Magkumpisal minsan man lang isang taon.
 34. 34. Batas ng Simbahan4. Tumanggap ng komunyon kahit man lang tuwing Panahon ng Pagkabuhay (Easter).5. Magbigay ng tulong pinansiyal at suportahan sa gawain ng Simbahan.6. Magpakasal ayon sa patakaran ng Simbahan.
 35. 35. Bakit dapat sundin ang Batasng Simbahan? Sapagkat sinabi ni Jesus: “Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa ay ipahihintulot sa langit; ano man ang inyong ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit.” (Mateo 18:18)
 36. 36. Ang Espiritu Santona ating tinanggapsa Binyag ay siyaring Espiritu Santona ipinagkaloob samga Apostol.
 37. 37. Nangangahulugan,ipinagkaloob din saatin ang kapangyarihangibinigay sa mgaApostol. Magagawa rinnatin ang ginawa ng mgaApostol.
 38. 38. Bakit hindi natinnararanasan angpagkilos ng Espiritu?Maaaring ang Espiritu Santo ay nakagapos dahil sa ating kasalanan, o sa ating buhay na makasarili.
 39. 39. Ano ang dapat gawinupang makalaya angnakagapos na Espiritu?Talikuran ang kasalanan at magbalik-loob sa Diyos (Sakramento ng Pakikipagkasundo).Kailangan natin ng panalangin upang makalaya at kumilos sa atin ang Espiritu Santo.
 40. 40. Form a triad:group of threepersons.
 41. 41. Sabihin sa iyong ka-grupo:1. Dahilan ng iyongpagka-alipin na naisninyong makalaya.2. Biyayang naisninyong tanggapin mulasa Espiritu Santo.
 42. 42. Uupo ang unangipagdadasal at angdalawang nakatayo aymagtutulongipagdasal angkanilang kasama.
 43. 43. Laman ng Pananalangin:1. Tatawagan ninyo angEspiritu Santo na mulingbumaba sa inyong kapatid.2. Hihilingin ninyo na siyaay makalaya sa kanyangpagkaalipin, at3. Hihilingin ninyo ns siyaay bigyan ng biyayangmagsimula ng bagong buhay.

×