Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sharing in the Priesthood of      Christ
Si Kristo ang nag-iisang Parina may kapangyarihangmamagitan sa Diyos at satao. Angmga alagad ni Kristo, katulad ng mga pa...
The Only Way to the Father Sinabini Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi ...
The Only Way to the     Father Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita… Ang nakakita sa akin ay nakakita...
One Priest: Jesus Christ Mulasa Hebreo 5:5-10, „Hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging saserdote. Siya...
One Priest, Jesus Christ… Noong si Hesus ay namumuhay ditosa lupa, siya ay dumalangin atlumuluhang sumamo sa Diyos namakap...
One Priest, Jesus Christ. . . At nang maganap na niya ito,siya ay naging walang hanggangTagapagligtas ng lahat ngsumusunod...
Christ Shared HisPriesthood  By Calling the Twelve  Marcos 3:13-15, “Umahon si Hesus  sa kaburulan kasama ang kanyang ...
Day of Resurrection Juan 20:19-23, “Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mg...
Day of Resurrection… Sila ay hiningahan niya atsinabi, „Tanggapin ninyo ang EspirituSanto. Ang patawarin ninyo sakanilang ...
Day of Ascension  Lumapit si Hesus at sinabi sa kanyang mga  alagad, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng  kapangyariha...
Christ Shared His       Priesthood  By Calling the Seventy-two   Si Hesus ay humirang pa ng   pitumpo‟t dalaw...
Christ Shared His Priesthood . . . Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Huma...
Sharing in the One Priesthood of Christ Inbaptism, we all share in the Priesthood of Christ: “Common Priesthood of the...
Three-fold Ministry of Christ Priestly  Ministry  Prayer & Healing Prophetic  Ministry  Proclamation of the Word K...
Priestly Ministry Topray and to heal the sick  Lay Ministers of the Holy  Eucharist
Prophetic Ministry To Teach (Church Doctrines)  Catechetical Ministry  Biblical Apostolate To Preach (Word of God) ...
Kingly Ministry Jesus  Christ is the Servant-King. He came, not to be served, but to serve.  Sharing in the parish l...
One With Jesus Like the “Vine & the Branches. Juan 15:5, “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa ...
Stay Connected w/ Jesus With the Catholic Church  In baptism  Participation in my parish  Being one with my parish...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2) Sharing in the Priesthood

509 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2) Sharing in the Priesthood

 1. 1. Sharing in the Priesthood of Christ
 2. 2. Si Kristo ang nag-iisang Parina may kapangyarihangmamagitan sa Diyos at satao. Angmga alagad ni Kristo, katulad ng mga pari, ay nakikibahagi lamang sa kapangyarihan ni Kristo. Iyon ang kapangyarihan ibinigay sa kanila sa Sakramento ng Banal na Orden.
 3. 3. The Only Way to the Father Sinabini Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako ay kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama.
 4. 4. The Only Way to the Father Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita… Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama… Ako ay sumasa-Ama at ang Ama ay sumasa-akin.”
 5. 5. One Priest: Jesus Christ Mulasa Hebreo 5:5-10, „Hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, “Ikaw ang aking Anak, Ako ang iyong Ama.” Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng Kasulatan, “Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagka- saserdote ni Melquisedec…”
 6. 6. One Priest, Jesus Christ… Noong si Hesus ay namumuhay ditosa lupa, siya ay dumalangin atlumuluhang sumamo sa Diyos namakapagliligtas sa kanya sakamatayan. At dininig siya dahil salubusan siyang nagpakumbaba.Bagamat siya ay Anak ngDiyos, natutuhan niya ang tunay nakahulugan ng pagsunod sapamamagitan ng pagtitiis…
 7. 7. One Priest, Jesus Christ. . . At nang maganap na niya ito,siya ay naging walang hanggangTagapagligtas ng lahat ngsumusunod sa kanya. Minarapatng Diyos na siya ay gawingdakilang saserdote ayon sapagka-saserdote niMelquisedec.”
 8. 8. Christ Shared HisPriesthood  By Calling the Twelve  Marcos 3:13-15, “Umahon si Hesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasa-kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.”
 9. 9. Day of Resurrection Juan 20:19-23, “Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. „Sumainyo ang kapayapaan!‟ sabi niya. „Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo…‟
 10. 10. Day of Resurrection… Sila ay hiningahan niya atsinabi, „Tanggapin ninyo ang EspirituSanto. Ang patawarin ninyo sakanilang mga kasalanan ay pinatawadna nga; ang hindi ninyo patawarin ayhindi nga pinatawad.‟”
 11. 11. Day of Ascension Lumapit si Hesus at sinabi sa kanyang mga alagad, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at na Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: Ako ay laging kasama ninyo hanggan sa katapusan ng sanlibutan.”
 12. 12. Christ Shared His Priesthood By Calling the Seventy-two  Si Hesus ay humirang pa ng pitumpo‟t dalawa. Pinauna niya sila nang dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, “Sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa…
 13. 13. Christ Shared His Priesthood . . . Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo! Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong-gubat.”
 14. 14. Sharing in the One Priesthood of Christ Inbaptism, we all share in the Priesthood of Christ: “Common Priesthood of the Baptized.”  We call this today as “Lay Ministry.” Jesus Christ called and consecrated men to the “Ordained Priesthood,” when He instituted the Sacrament of Holy Orders at the Last Supper.
 15. 15. Three-fold Ministry of Christ Priestly Ministry  Prayer & Healing Prophetic Ministry  Proclamation of the Word Kingly Ministry  Service
 16. 16. Priestly Ministry Topray and to heal the sick  Lay Ministers of the Holy Eucharist
 17. 17. Prophetic Ministry To Teach (Church Doctrines)  Catechetical Ministry  Biblical Apostolate To Preach (Word of God)  Ministers of Lectors  Lay Ministers of the Word (Lay Preachers)  Music Ministry
 18. 18. Kingly Ministry Jesus Christ is the Servant-King. He came, not to be served, but to serve.  Sharing in the parish leadership.  Ministry in the Sacristy ○ Mother Butler‟s Guild ○ Altar Servers  Ministry of Usher & Usherettes
 19. 19. One With Jesus Like the “Vine & the Branches. Juan 15:5, “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga nang sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin.”
 20. 20. Stay Connected w/ Jesus With the Catholic Church  In baptism  Participation in my parish  Being one with my parish priest With the Sacraments  Attending the Holy Mass  Receiving communion In prayer

×