Article 'New kids on the block' Award 2013 (KOKORO Amsterdam)

467 views

Published on

In October of 2013, KOKORO Amsterdam was awarded Best Newcomer Advertising Agency in the Netherlands. The New Kid on the Block Award 2013 is organised by Conclusion communication Architects and Fonk magazine, the leading Dutch publication for marketing, media and communication. We are honoured to have been named the winner!

Published in: Marketing
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article 'New kids on the block' Award 2013 (KOKORO Amsterdam)

  1. 1. losse verkoop €9,95 n°114 16 oktober 6e jaargang 2013 magazine over marketing, media & communicatie
  2. 2. 24 New Kids on the Block: de winnaar van 2013 bet hart van KOKORO De grate winnaar van de eerste editie van New Kids on the Block is KOKORO Amsterdam, een boutique agency dat pas sinds januari 2013 actief is. Wij spraken met het even realistische als ambitieuze drietal achter het bureau. 'Elke opdracht voelt als een pitch. Het kan natuurlijk mis gaan, maar tot zover hebben we aan vier pitches meegedaan en we hebben ze stuk voor stuk gewonnen.'
  3. 3. tekst: Ba rt Remmers n•w kids on th• blo<k 201 3 20 13 n° 11 4 .......................................... 'We zijn nu voor Somfy met een groot internationaal project voor ze bezig dat begin volgend jaar live moet gaan. Het draa it om een onlineconcept dat lang gaat lopen en Somfy naar een ander plan tilt' .......................................... 1-i el tea m van KOKORO Am sterdam had cl ezelfcle avoncl als cl almen mel de titel ' New Kid on th e Block 2013' naa r huis ging, nog een belangrijke klu s te kl aren voor een kl ant. 's Miclclags de presentati e en de win st in het ru sti eke Vreeland en aa n hel eincle van de clag 'nog even' keiharcl aa n de slag voor de opclrachtgever. Oat laa tste in het oucle kl oosl er in Am sterd am, waa r de zoge naa mcle boutique agency sincl s begin clil jaa r hui st. ' Een prachtige plek. Moet je eens kijken naa r cl at uitzicht ', vertelt mecl eopri chter M erlijn van Vliet voor aa nvang van het intervi ew mel Fonk Magazin e. ' De beclo eling is clat cl it panel een echte crea ti eve broeclp lek worcll .' KOKORO Amsterd am is begin clit jaa r opgericht door Rik Heijmen (ex-OER). Wouter Vanhaeren en M erlijn van Vli et (d e laa tsle twee hebben eercl er gewerkt voo r OER , Fit zroy en Reel Urban) en werkt voor opcl rachtgevers als Trouw, SP!TS, Somfy en Sim yo . KOKORO clu s. Japans voor hart, maar tegelijkertijcl ook voo r hoo fcl en gees t. Bijn a clroeg het burea u de Lalijnse verl ali ng van hel klopp end e orgaa n. 'H et gedachtengoed over hel hart is al in de lijd va n OER ontstaa n' , vertelt 1-leijmen. ' Hart lag als naa m voo r de hand , maa r niet in het Nederl ands. De werktit el werd 'Cor', cl al betekent ' hart ' of ' kern ' in het Latijn . We hadden al persberi chten ond er die naa m de deur uitges tuurd. Op een gegeven moment kwamen we ons kl oosl er binn en en lag er een bri ef op de mat met daa rin als aanhef 'd e welecl elgeslrenge heer Heijmen'. Wat bleek? Er was een partij die de naam als afkortin g voerd e en cl aarom volgens de hanclelsw et een claim had op 'Cor'. Zo'n cl aim kan vrij nasty uilpakken, daa r hadden we geen zin in .' De opri chters hadden een nog veel beter idee. ' Van het Latijn naa r Japans. Uiteindelijk veel beter dan het Latijnse woord van hart , want lellerlijk betekent ' Kokoro' hel hart als de zetel va n emolies. De naa m is comp leter. En het is de kern van wal wij met dit burea u wi llen: een emoti onele verbinding leggen tu ssen het hart van mensen en het hart van mer ken.' Wat in eerste in stanti e een moeilijke start leek voo r hel pi epjon ge burea u, bleek al snel juisl een mooie en opva llende move, vooral voor de buil enwachl. 'Op een fees tj e van onze oude werkgever vertelde zowat iedereen dat ze het zo 'n goecle sLUnt voncl en met die verandering van onze naa m. Ze dachten dal hel door on s was bedacht. Ze w ilden niet geloven cl at hel de waa rh eid was', lacht van Vli et. ' We mogen Cor wei dankbaar zijn voo r de brief. Achteraf gezien was het een prachtige start wanneer je kijkl naar de PR . Daa rn aasl is ' KOKORO ' gewoon een veel betere naa m.' . N.ferlijn' C' I)10liC' !-l et werken voor en mel hel hart van mens en merk als kerndoel va n je burea u klinkl spirilueel. Misschien ze lfs zweverig. Toch hoe f je niet bang te zijn voo r wi erook en vaagheden bij KOKORO, zeker niel na hel zien en !wren va n de winn ende New Kid s on the Block-presentati e op 24 september. ' Hel gaa l er bij ons niel om dat we op een spiriluele manier de za ken aa npakken, maa r juisl va nuit een emoti oneel oogpunt '. verduid elijkl Heijmen. ' We zijn geen recl amegoeroes ', vult Vanh aeren aa n. ' We zitten w ei in een kl ooster. Oat kan geen toeval zijn ', verl elt Van Vli et. 1-ieijmen: ' Van een oo m va n M erlijn, die dominee is, hoorden we dat dil gebouw - hel voo rm alige Sinl Nicolaaskloos ter - eigenclom w as van de ord e van hel Heilig Hart .' Cenoeg over dal hart. Mel aileen mooie woord en en belofles kom jeer als nieuw burea u natuurlijk ni et en dal weet men bij KOKORO maar al te goed. 1-i oew el de boutique agency pas sinds januari dil jaar aclief is, haalde het drietal mel hun tea m aa n crea lieven inmiddels enkele interessa nte kl anlen binnen en is er al flink wa t effecti ef en opvallend werk voor hen bedacht en ontwikkeld. Voo r het grati s TM C-dagbl ad SP!TS, bijvoorbeeld . ' De ca mpagne die w e voo r SP!TS hebben lees verder op pagina 27
  4. 4. newkidsontheblock2013 20 13 vervolg van pagina 25 gemaakt is alies behalve zweveri g', ve rtelt Van Vliet. ' Het gaa t om emoti e. Daa rmee kan je de diepte in gaa n, maa r je kun t er ook de vro lijke kant mee op. Da t zie je aa n de 'Laa t de dag maa r kom en'-ca mpa gne.' In de ca mpagne die begin sep tember live ging, ri cht de grati s kra nt zich op een energieke en optim isti sche wij ze naas t ni euws op sport en ent ertainm ent. De ca mpagne va ll ook op door de catchy themesong van singer-songw riter Lucky Fon z Ill. 'TMG wi l de merken SP!TS en Metro uit elkaa r halen, zeker nu beid e tit els van de uitgever zijn. SP!TS w il je heerlijk 's och tends doorleze n wanneer je nog geen zin hebt in de boze buit enwereld. Dat moet je jezelf kunn en gunnen. Net ais een kop koffi e. Lekker de dag op een pos iti eve en ru sti ge mani er start en zo nder direct de verdieping op te zoeken. Dat is het id ee achier 'Laat de dag maa r komen' ,' J egt Heijm en uit. intt'llectuek' kt clC ilt En dan de krant aa n het andere eind van het spec trum van waar SP !TS zich bev indt : Trouw. ' Di e ca mpagne is ons eerste zichtbare werk" , verte lt Heijmen. ' We kom en allemaa l uil een digita le achtergrond, maar hebben met de ·n·o uw-ca mpagne de breedte Iaten zien die we als burea u in ons hebben zo nd er de digitale achtergrond uit het oog te ve rli ezen.' Opva ll end aan de ·n·ouw-klu s was het feil dat KOKORO de pay-o ff ('M isschien wei de beste kranl van Nederl and' r·ed.) in tact liel. ' Het is vo lgens mij de eerste ca mpagne die andersom bedacht is. Misschien wei de beste krant va n Nederland bes tond a! jaren, maa r er werd niets meer mee gedaa n door de opclrachtgever. Althans niet op een manier zoa ls w ij het graag zage n. Wij hebben er een hele filoso f"i e omheen bedacht. Een f"iloso f"ie die duidelijk maa kl waa rom de pay-off ooit beclacht is' , memoreert Van Vli et. 1-ieijmen: ' Voor ons was het bewijsvoeri ng. De ' twijfel' kwam eigenl ijk sponta an bovendrijven toen we met cle ca mpagne bezig waren. Da l th ema was de brug waa rm ee we de ve rbinclin g hebben gemaakl met cl at waa r Ti·ouw voor staa t. Er is ruimte voo r twijfel , voor nadenken, voor opnieuw iets onderzoeke n. Een journalist is in principe een twijfelaa r. Hij moet allijcl vercler cl enken cl an wat nod ig lijkl. Want heeft hij we i genoeg aa n wecle rh oor geclaa n en hee fl hij vo lcloencle bew ijs om iels le claim en in een arti kel?'. Uit eind elijk won KOKORO cle pitch met hun overlu iging cl at een emoli onele co nneclie tu ssen merk en hart hel probl eem va n n ·ou w echl zo u gaa n oplossen. 'B ij li·ouw wa s men overi gens niet direc t overlu igd van ons idee ', wee l Van Vli et. ' Will em Schoo nen (voorma lig hoofdrecla cleur, reel.) zag in eersl e in stant ie helemaa lniel s in cleze ca mpa gne. Later is hij gaa n twijfelen en weer later wa s hij overtui gd. Het was ju ist wei een goed idee.' Heijmen: 'Sincls kart is er ze lfs een katern in cle krant die als tit el ' De Tijd ' draagt, cleze was vo lledig gew ijcl aa n hel th ema l w ij fel. Hi erin worcll o.a.onder and ere aa n de lezers gev raagcl of ze Nu 3 weken Ttoilw voor€12.so Ga naar www.trouw.ni ver halen hebben over ex istenti ele twijfel.' Op de cla g clat KOKORO New Kid s on th e Block won, kwam hel 1-101-oplage-insl ituul met cl e cijfers over het lweede kwartaa l van 2013 naar buiten. Daa rui t blijkt dat n ·ouw in die periocle cl e en ige grat e speler was met een forse belaa lde op lages tijging. Toeva l? ' We weten in ieder geva l dal cl e ca mpagne door cle lezers van aile dagbladen is beoord eeld als de besl e ca mpagne binn en de Persgroep (eigenaa r va n Trouw, red.). We hoopt en cla t 'Wie lwijfelt , ki esl l)·ouw' zi jn effec t zo u hebben op de cijfers, en dat lij kt nu ind erd aa d l e gebeuren. Emotie werkl dus. We gaan deze case ook voor een Effie in zenden.' C'll erno tie Emot ie J eiclt lot aclie, vinden de mannen van KOKORO. Die stelregel is zee r belangrijk voo r de boutique agency. Het clerde bewij s daarvan is vo lgens hel dri etal het werk clal het burea u on lwi kkeld voor KPN -cl ochter Simyo, een Wie twijfe lt, kiest Trouw. I r r II lees verder op pagina 29 !""'" ~~l'fl~19-l1'tll.lo.YI"'(iefoltftl'flt-1Nlttlfi'O!(!ftl01t'<r>jlol ~..,...OPIOfl is~6ewoU'tvt'-...c.t~owllkffln~ rrouw n° 114 27
  5. 5. new kids on the block 2013 20 13 n° 114 vervolg van pagina 2 7 on line mobil e provider di e zich ri cht op het bud ge tsegment. ' J-I et draait bij Sim yo om het creeren van ee n grot ere merkbekendheid ' , vert elt Heijmen. ' We bouwen daar langzaa m naa r toe. We zijn nu bezig m et een ca mpagne die uitlegt hoe goed Simyo is. Doo r de k lanten en door de Consumentenbond wordt de provid er beoo rd eeld ais de bes te prov ider in ons land. Simyo drijft op klant tev redenh eid . Oat is ee n mod ern e mani el" va n geld verdi enen. De win stgevendh eid vo lgt op tweede plek.' Van Vliet: 'Eigenlijk hebb en we de opdracht van Sim yo tijd ens de pit ch prec ies omgedraaid. Ze w ild en ee n grotere engagement van de klant en, juisl omd at het een honderd proce nt online prov id er is. Oat kan , m aa r er zit nog een hee l groo t stuk voorda t je bi j voo rbee ld ' Likes' kan gaa n ve rza melen. Daa r hebben we ons op gericht. Maak de consum ent ais eerste bekend met jouw mer!<. Vertel wat je doel. En gee f hem het vertrouwen clal het goecl zit. ' Oat cloel Simyo inmiclclels met ve rschi llencl e ca mpagnes ui t cle koker van J<OJ<ORO. Hel begon cl e afgelopen zo mer met 'Baas in eigen Buncl el ', een ca mpagne cli e inh aa kt e op het gevoel va n machteloos heicl cl at vee! mense n bij hun huiclige prov ider erva ren, overge levercl aa n cl e w i llekeur va n cl e grote telecombeclrijven. Ze wi llen cle co ntrole teru gpakken, eigen baas z ijn. Sim yo moet cle klant clat precies geven. In se ptember vo lgde cl e ve rvo lgca mpagne met cl e naa m 'Ge fel icitee rcJr '. J<OJ<ORO on tw ikkelcl e 1.500 ve rsc hi llencl e ab ri 's met namen van echte Sim yo- bellers. via online advertisin g ro uleren clui ze ncl en namen van echte klanten. Vercl er kunn en cl e klanten ee n jaa r lang grati s bell en w inn en als ze een foto van zichzelf met hun eigen abr i op Face book of Tw itter cl elen. ' J< J anten vincl en zo iets leuk . Zo' n ca mpagne creee rt ee n 'w ij ' -gevoel. Al so f je Aj axs upporter bent en j ouw cl ub w int cl e Champi ons League. ' Dit is m ijn club. Dit is mijn prov ider! '.' qtCt1soversc hrijde11dc kl us Naas t Trouw, SP!TS en Simyo is J<OJ<ORO clruk cloe ncle met een ca mpagne voor Somfy, een fab ri kant veran twoorclelijk voo r cl e automati sche becliening va n vele merken en typen zonwering, rolluiken, gorcl ijnen en garagecleuren. ' Vooral retailca mpagnes. We zijn nu met een groo t internationaa l proj ect voor ze bez ig clat begin volgencl jaar live moet gaa n. We zit ten nu nog in cl e plan- en conceptfase. Het clraa it om een on lineconcept clat lang gaa t !open en Somfy naa r een ancl er plan tilt', verkl apt Heijmen. Het Somfy-p roject worclt cl e ee rste grensoversc hrijcl encle klu s voo r het A mstercl amse burea u. En cla t na iets mee r cl an clr iekwart jaa r na cle openin g. Hacl cl en cl e mann en cl at cl es tijcl s oo it kunn en beclenken cl al het zo snel zo u gaa n met J<OJ<ORO? ' Een beetje wei. We mo sten oo k we i. We zijn met nul begonn en, maar we haclcl en wei ee n enorme kenni s i n hui s', zegt Heijmen. ' We ........................................................ 'Wat in eerste insta nt ie een moei lij ke sta rt leek voor het piepjo nge burea u, bleek al snel j uist een mooie en opval lende move' ........................................................ zijn in cri sistijcl ges tart met ee n klein e bou tiqu e agency. Dan kan je je focussen op cle sa menwerkin g met een paa r klan ten. We hoeven ons ni et bezig te houclen met bezu in igin gen o f het inkri mpen van het burea u. Oat gee ft je een enorrne voo rsprong.' ' Eike opclracht voelt als ee n pitch. Hel ka n natuurlijk mi s gaa n, ma ar l ot zover hebben we aa n vier pit ches meegecl aa n en we hebben ze stuk voo r stuk gewonn en', alclu s Van Vli et. En cl e ve rcl ere toekoms t? De rn ann en w illen cl at J<OJ<ORO meer gaa t zijn cl an ee n bu rea u clat ca rnpagnes beclenk t en ma akt. Sta clu s ni et raa r te kijken wan nee r er bijvoorbee lcl oo it eens een J<OJ<ORO fashi on- of platenlabel ve rschi jn t. 'Maar in ee rste in stanti e blijven we ons in zelt en voo r het reclamemaken. Die emoti onele verbincl ing leggen tusse n hel hart van mense n en het hart va n merken' , zegt Heijmen. 'Een beclrijf clat J<OJ<ORO heet en cl at nog steeds leuke clin gen clo et, ook lang naclat ik er ni et rn ee r ben. Het mag va n mij altij cl blijven bes taa n, zo lang cl e spirit ma ar • behoucl en bl ijft .' 29

×