Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Post Merger Integration

753 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Post Merger Integration

 1. 1. Acció 10. Aspectes clau en processos d’integració. Barcelona, 16 de Març de 2010
 2. 2. Context empresarial Punts clau en l’enquesta a la Direcció Financera (Deloitte - 3Q2009).  Retard en les expectatives de recuperació  Els Directors Financers proposen mesures  Condicions de Crèdit: sense canvis  Canvi de percepció en la valoració dels actius  Aversió al risc 2 © 2009 Deloitte S.L.
 3. 3. Context empresarial Les operacions més rentables històricament han tingut el seu origen en períodes de recessió o baix creixement econòmic Relació entre el creixement del PIB i la TIR obtinguda pels Fons de Capital Risc (Dades del mercat Americà) TIR Decreixement Creixement PIB 35 5 econòmic 30 4 TIR neta en la desinversió (%) TIR neta en la desinversión (%) Crecimiento anual del PIB (%) Creixement anual del PIB (%) 25 3  TIR 20 2 15 1 10  PIB 0 5 0 -1 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Font: BCG basat en dades de Preqin i Economist Intelligence Unit 3 © 2009 Deloitte S.L.
 4. 4. Punts clau en la creació de valor per integració / separació de negocis Problemàtiques dels processos d´integració Errors habituals en la transacció • Arrogància i ego dels Directius € • Manca d'informació detallada i dèbil anàlisi Diferència de transacció dels targets potencials 30% Pèrdua de valor € Hem pagat un sobrepreu • Processos de due dilligence incomplets i/o hipòtesis històriques no vàlides • Canvis en l’entorn no considerats Diferencia pel • Manca d'experiència en les negociacions procés d´ • Manca d’identificació de les fonts de creació integració de valor. • Sinèrgies sobre estimades • Manca d’atenció als processos de transició (No competència, retenció persones clau, 70% acords de serveis,....) Errors habituals en la integració • Planning de la integració inadequat • Manca de definició del programa de govern • Manca de formalitat i excés de rapidesa en els Valor Valor Real Valor processos de presa de decisions Esperat Actual • Manca d'alineament executiu en l'adquisició El preu que Màxim pel que Assolit fins el paguem hauríem d’haver moment • Pèrdua de focus en les operacions del dia a pagat dia • Manca de rapidesa en la gestió de sinèrgies • Pèrdua de focus en el client 4 © 2009 Deloitte S.L.
 5. 5. Punts clau en la creació de valor per integració / separació de negocis Enfocament metodològic Dia 1 Baseline Planning Preparació del Dia Disseny del projectes, 1 i del programa Transformació programa implementació i d'integració reporting 1. Desenvolupar el Blue Print de la Integració 2. Desenvolupar/validar els beneficis 3. Disseny del programa de govern 4. Planificar el Dia 1 i reportar el seu progrés 5. Planning del projecte i alineació de beneficis Implementació 6. Reportar estatus del programa Seguiment de beneficis 7. Gestionar la comunicació 8. Gestionar la integració de persones © 2009 Deloitte S.L.
 6. 6. Punts clau en la creació de valor per integració / separació de negocis Els eixos de focus en la integració…. Perspectiva … Gestió del programa Gestió de les persones 6 © 2009 Deloitte S.L.
 7. 7. Punts clau en la creació de valor per integració / separació de negocis Els “temes” en la integració….  Les dues parts estan alineades amb la nova visió de la companyia? Mantenir-se fidel a l’estratègia definida  Poden ser gestionades simultàniament les persones, els processos i l’estratègia tecnològica?  Existeix un model d'integració o blueprint per a la nova companyia?  Cóm i en quin moment s’assoliran els beneficis? Focus en els beneficis i en les palanques de  Quins són els beneficis ocults o induïts? valor  Existeix un procés focalitzat en les palanques de valor? Estructurar-se per una ràpida integració i  És possible una ràpida integració en el Dia 1?  És possible executar el programa d'integració des del Dia 1? focus en el Dia 1  S'han identificat els “quick wins” pels propers dotze mesos?  S'han considerat programes per a la retenció de clients, proveïdors i Gestionar els problemes d'integració ràpida persones clau? i permanentment  S'han identificat les diferències culturals i el desenvolupament d’un espai comú?  S'ha estructurat la integració d’acord amb els beneficis esperats? Alinear les funcions i responsabilitats  S'han definit amb claredat les diferències entre les operacions del dia a organitzatives dia i el rol dins del programa d'integració?  Està preparat el management per comunicar els missatges d´integració Comunicar durant tot el cicle de vida de principals del Dia 1? l’operació  La informació serè fiable, coherent i orientativa per poder facilitar la presa de decisions? * Font Deloitte 7 © 2009 Deloitte S.L.
 8. 8. Punts clau en la creació de valor per integració / separació de negocis La gestió del canvi en els processos d'integració té un fort impacte en la productivitat de les persones, de forma individual i col·lectiva.  “La integració El progrés clau és Optimisme i Momentum de l’Organització i grau és el pas Compromís mantindre la correcte i serà un èxit” productivitat dels d´alineació amb el canvi Eufòria inicial empleats “Es la decisió del Grup i haig Adaptació d'alinear-me amb la Incertesa decisió presa de  “El canvi es forma pro activa” excitant” Productivitat  “El nostre Grup està donant passes endavant”  “¿Què significa  “Faré tot el això per a mi?” Paràlisis Resignació que sigui  “¿Quines son les necessari per meves sobreviure” prioritats ara?”  “No puc treballar amb aquesta incertesa”  “La meva prioritat més Sortida  “Això és quelcom gran és estar al corrent del que no vull de tot el que es decideixi formar part” en la integració” Temps 8 © 2009 Deloitte S.L.
 9. 9. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu (Swiss Verein) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en 140 países y con 165.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia. Los profesionales de Deloitte comparten una cultura de colaboración basada en el compromiso mutuo, en la integridad y en la aportación de valor al mercado y a los clientes, apoyándose para ello en la riqueza derivada de la diversidad cultural y el aprendizaje continuo obtenido de nuevas experiencias y desafíos y que contribuyen, asimismo, al desarrollo de su carrera profesional. Los profesionales de Deloitte contribuyen a cumplir con la responsabilidad de la firma, generando confianza en el mercado y logrando un impacto positivo entre sus grupos de interés. El contenido de esta publicación no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni a través de ningún medio o soporte, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del copyright. Deloitte no se hace responsable del uso que de esta información puedan hacer terceras personas. Nadie puede hacer uso de este material salvo autorización expresa por parte de Deloitte. © 2009 Deloitte S.L.

×