Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Public bicycle scheme concept - marathi - 2

811 views

Published on

Basics of a public bicycle scheme in Marathi

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Public bicycle scheme concept - marathi - 2

 1. 1. वालवजननक बाड्माने वामकरीऩुणे ळशयावाठी एक अनोखी मोजना
 2. 2. याष्ट्रीम आणण ळशयी धोयण• याष्ट्रीम ळशयी लाशतूक धोयण (NUTP) – वामकर लाऩयारा उत्तेजन दे ण्माची गयज• ऩुण्माचा वलंकळ लाशतूक आयाखड्माचं उद्दिष्ट (२०३० ऩमंत) खानररप्रभाणे लैमक्तिक लाशतूक लाट्माची टक्कलायी े वालवजननक (२ wheeler ल लाशतूक (रयक्ळा, भोटायी) ६-seater इ 10% धरून) 40% ऩादचायी ल वामकरी 50%
 3. 3. वामकरचे भशत्त्ल वामकरींवाठी रागणाऱ्मा ऩामाबूत वुक्तलधा ऩुयलण्माच्मा खचावऩेषा नले यथते कयण्माचा खचव ५८ ऩटींनी जाथत आशे . राइट ये रचा खचव ननदान २०० ऩट आशे , तय बुमायी भेट्रोची द्दकभत ं शजायऩट शोते. वध्माच्मा आनथवक भंदीच्मा प्रचंड वालटाखारी, ऩेट्रोरच्मा टं चाईभुऱे आणण जोडीरा जागेची कभतयता अवल्माने वामकरींना प्रोत्वाशन दे णे मावायखी उत्तभ गुंतलणुक नाशी.१९७३ रा खननज तेराची क्तफकट ऩरयणथथती झारी तेव्शा कोऩनशे गनच्मानागरयकांनी वामकरलाऩयाचे ऩुनरुज्जीलन करे. ऩरयणाभी ेजनवाभान्मांना त्मांचे जीलन वभृद्ध कयणाऱ्मा फदरारा गती नभऱारी.
 4. 4. वालवजननक वामकर मोजना वामकर बाड्माची दकानं ु• कठे शी घ्मा – कठे शी ऩयत कया ु ु • त्माच दकानात ऩयत ु• भोक्माच्मा द्दठकाणी उऩरब्ध • जाथत लेऱेवाठी मोग्म• कभी लेऱेवाठी मोग्म • ओऱख अवाली रागते• वबावद शोणे आलश्मक • वाधी वामकर - ऩुरुऴांवाठीच• उच्च दजावची वामकर ल वेला
 5. 5. वालवजननक वामकर मोजना वामकर लाटऩ मोजना• ऩाद्दशजे तेव्शा, ऩाद्दशजे नतथे, ऩाद्दशजे • ज्मांना वामकर ऩयलडत नाशी नततक्मा लेऱेवाठी • खाव क्तलद्याथी, आनथवक दफर गट ल ु व• ज्मांना वामकर ऩयलडते त्मांना भद्दशरांवाठी चारलण्माव उत्तेजन • लाऩय शोतो का शे ऩाशणे आलश्मक• वालवजननक लाशतूक व्मलथथेचाच एक • एक वामकरीचा लाऩय एक लेऱाशून बाग कभीच• एका वामकरचा द्ददलवा लाऩय ६-७ लेऱा एकभेकांना ऩूयक! भ.न.ऩा च्मा budget भध्मे दोन्शीरा तयतूद आशे
 6. 6. कोणावाठी• क्तलद्याथी / “IT” लगव – cool factor भशत्लाचा• गालठाणात - जलऱच्मा काभांवाठी / ऩाद्दकगची कटकट ं• ऩी.एभ.ऩी.एभ.एर प्रलावी – ळेलटचा टप्ऩा• ऩमवटक – भाद्दशती नभऱणे भशत्लाचे• वामकर लाऩरून फघू इणच्िणाये – ऩद्दशरा अनुबल भशत्लाचा• नेशभी लाऩयणाये (उदा. काभगाय लगव) कदानचत पायवा लाऩयणाय नाशी
 7. 7. बाडं• एक वामकर जाणथतत जाथत लेऱा लाऩयरी जाणे भशत्लाचे• जगबय ऩद्दशरी ३० नभननटे भोपत – भग लाढता दय• २-३ तावांऩेषा जाथत लाऩय अवल्माव – भध्मे ऩयत करून ऩुन्शा बाड्माने घेणे – वामकरच्मा दकानातून वामकर बाड्माने घ्माली ु• जाथत लेऱ भोपत / कभी बादे ठे लल्माव – अनधक वामकरी + ळशयारा अनधक खचव
 8. 8. प्रथताक्तलत बाडंलेऱ (नभननटे ) ळुल्क (रू)० – ३० ०३० – ६० ५६० + १०• दोन तावांऩेषा जाथत लेऱ वामकर ठे लणे ग्राशकारा पामद्याचे नाशी• उद्ददष्ट – एक वामकर ळक्म तो द्ददलवबयात ४ ते ६ लेऱा बाड्माने दे णे
 9. 9. वामकर• भजफूत• ळक्मतो कभी दरुथतीची गयज ु• मुनन-वेक्व• फाथकट, थटं ड, घंटा, भडगाडव , चेनगाडव , रयफ्रेक्टय े• करुऩाची वोम नाशी ु• जाद्दशयातीवाठी जागा• गीमय ? अवल्माव पि १ – २ – ३
 10. 10. थथानक• १२ वामकरींची वोम• यात्रीची वुयषा• थभाटव काडव ची वोम• थोडं वाभान ठे लण्माची जागा• (वौय उजेचा क्तलचाय?)• १०० चौ पट जाद्दशयातीवाठी ू
 11. 11. • थथानकालय भाणुव अवेर• इतक्मा शाम-टे क ची गयज नाशी
 12. 12. IT System
 13. 13. व्मलथथा• भध्मलती कामावरम – वलव काभकाजालय रष – चोयीच्मा वामकरींचा ऩाठऩुयाला, ऩुनक्तलवतयण, दरुथतीची नंद, ग्राशक ु शे ल्ऩराईन, HR, ट्रे ननंग, वंकतथथऱ, रयऩोटव , जाद्दशयाती, वबावदत्ल, े marketing, नलीन वामकरी, अनधक द्दठकाणी वोम ऩुयलणे ई• ऩुनक्तलवतयणाची वोम• दे खबार आणण दरुथती (एक द्दकला अनधक लकळॉऩ) ु ं व
 14. 14. ब्रॅंड
 15. 15. ब्रॅंड
 16. 16. खचवआमटभ दय वंख्मा एकण ु आमटभ दय वंख्मा एकण ु (राख) (राख)वामकर ५००० ४०० २० वामकर १२०० ३०० ३.६ दे खबारथथानक ४००,००० २५ १०० थथानक ६००० २५ १.५थभाटव काडव २०,००० २५ १० दे खबारइ ऩुनक्तलवतयण १५ ३६५ x १०० ५.५लाक्तऴवक १२% १५ खचव व्माजाप्रभाणे कभवचायी ६००० ६० ४३ लेतन (थटं ड लय) १०,००० ५ ६ ~ १ कोटी लाक्तऴवक खचव अऩेणषत (वुऩयलामजय) ५०% जाद्दशयात / corporate २५,००० ४ १२ (ऑद्दिव) sponsorship कामावरम १५% १० ६ लऴांवाठी ~ ३ कोटी एकण ु ८२
 17. 17. खचव• प्रत्मेक वामकर भागे खचव द्दकती फघणे अमोग्म• प्रत्मेक वामकरीचा योजचा लाऩय फघणे जाथत भशत्त्लाचे – ह्या मोजनेत एका वामकरचा लाऩय द्ददलवा ६ लेऱा शोणे अऩेणषत• मोजनेच्मा अखेयीव ळशयाकडे २५ थटे ळनचे आधुननक तंत्रसनाने जोडरेरे जाऱे जे क्तलथतारयत कयणे ळक्म• योजगाय नननभवती – प्रत्मेक थटे ळन लय दोन कभवचायी• इतय वामकरी लाऩयणाऱ्मांना वामकरी वुयणषत ठे लामरा जागा• वामकर लाऩयारा उत्तेजन – ज्मांना वामकर ऩयलडते आणण थलत्चे लाशन लाऩयतात त्मांना वामकर चारलण्माकडे लऱक्तलण्मावाठी – ह्याभुऱे लाशनांची गदी ल प्रदऴण कभी ू• णजथे pedestrianization (उ रक्ष्भी यथता) कयामचे/करे आशे े नतथे रोकांना ऩमावमी वोम
 18. 18. दजेदाय वेला• वनभती – प्रळावद्दकम अनधकायी – ननलावनचत प्रनतननधी – तस• नतभशी आढाला – अशलार फघून नळपायवी कयणे• Customer satisfaction लय बय
 19. 19. ऩुढची ऩालरं• Site वव्शे• ब्रॅंड नालाजरेल्मा द्दडझाइनयकडू न करून घेणे• ब्रॅंड, वामकर ल थथानकांचे द्दडझाइन – एक नभुना करून रोकांचा अनबप्राम• थभाटव काडव तंत्रसान करून घेणे (software आणण hardware)• ऩूणव ळशयाचा क्तलचाय कयामरा वुरुलात – ५० थथानकाचा आयाखडा JnNURM रा ऩाठलाला
 20. 20. ऩुण्मारा खाव वंधी• चीन भध्मे २० शून अनधक ळशयांभध्मे• जगातीर वलावत भोठी मोजना शांगझाउ (चीन) भध्मे – ६०,००० वामकरी• बायतातीर ऩद्दशरी वालवजननक मोजनेचा दाला ऩुण्माचा अवेर
 21. 21. धन्मलाद

×