Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instruments 3

4,110 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Instruments 3

 1. 1. Treballar per competències els projectes Juliol_09 LA MEVA EXPERIÈNCIA COM AVALUADOR/A OBJECTIU: Fer una reflexió inicial AVALUAR • ÉS • AVALUO Descriure PER Interpretar ………….. AVALUO Mesurar NO PER Classificar ………… AVALUA QUI AVALUO QUAN AVALUO QUE AVALUO COM AVALUO AMB LA INFORMACIÓ AVALUO AMB ELS INSTRUMENTS AVALUO I DONO INFORMACIÓ DE D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 2. 2. Treballar per competències els projectes Juliol_09 TIPUS D’AVALUACIÓ OBJECTIU:Fer una anàlisi dels implicats en cada tipus d’avaluació Alumnes Pares Professors/es Centre Equip docent PREDICTIVA ORIENTADORA INFORMATIVA DESCRIPTIVA EDUCADORA ACREDITATIVA AUTOAVALUACIÓ ( alumnat) COAVALUACIÓ (alumnat) AUTOAVALUACIÓ (professorat) D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 3. 3. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT REGISTRE NARRATIU OBJECTIU: Recollir dades de l’alumnat, en una situació concreta ALUMNE….. CURS….. DATA…….. HORA LLOC…. OBSERVADOR REDACCIÓ INCIDENT COMENTARI D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 4. 4. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT LLISTES DE CONTROL OBJECTIU: Fer una avaluació formativa al llarg del procès E-A ALUMNE….. CURS….. DATA…….. HORA LLOC…. OBSERVADOR CONTINGUTS BÈ POC RES FETS • coneix el vocabulari específic • COMPETÈNCIES • representa • ACTITUDS • Col·labora • D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 5. 5. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT LLISTES DE CONTROL OBJECTIU: recollir les competències , amb una concreció de criteris CICLE CURS DATA AULA/TALLER PROFESSOR/A FET Noció de El projecte Noció de necessitat disseny COMPETÈNCIA Concretar Fer l’index de les Fer un croquis una fases necessitat CRITERI Redacta una Concreta : Utilitza la ma alçada I necessitat Justificació proporcions de objecte relacionada Disseny amb un còmic Eines i materials de 4 vinyetes Pressupost Procès de producció Verificaió I millora Impacte ambiental Fonts d’informació ALUMNE D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 6. 6. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT EXPOSICIÓ D’UN TEMA O D’UN TREBALL OBJECTIU: Recollir informació de les competències asolides per la exposició ALUMNE….. CURS….. DATA…….. HORA LLOC…. OBSERVADOR TEMA:… COMPETÈNCIES To de veu Molt alt Molt baix Alt Baix Correcte Ritme de veu Monòton Poques Moltes Variacions Variacions variacions variacions inadequades adequades Vocabulari Reduït Inadequat Normal Abundant Ric, adequat Gesticulació Ritme d’exposició Motivació Acceptació d’altres idees Exemples Disposició al diàleg Coneixements Contingut Material de soport Sentit de l’humor Autocontrol D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 7. 7. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT AUTOAVALUACIÓ EN EL TREBALL DEL DOSSIER OBJECTIU: Fer un recull continu de l’avaluació del propi dossier CODI: A determinar ALUMNE….. CURS….. GRUP…….. TEMA:… CRITERIS Seguiment Septemb Novembre Febrer Abril Presentació Portada Està net Hi ha marges Lletra entenedora Contingut Index Compleció de temes Resums Correcció de controls Correccions Completa allò corregit pel professo/a Corregeix els errors D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 8. 8. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT AUTOAVALUACIÓ PER EMPATÍA OBJECTIU: Desenvolupar l’autocrítica i redactar criteris de autoavaluació MATERIAL: Una activitat ben realitzada per un company Fase 1: Analitzar els possibles indicadors que justifiquen l’èxit del treball d’un company. Fase 2: Posada en comú i elaboració d’un llistat de criteris d’avaluació considerats pels alumnes. Fase 3 Reelaboració amb el professor/a Fase 4: Formulació d’un nou llistat de criteris pels alumnes per a una coavaluació o una autoavaluació D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 9. 9. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT AVALUACIÓ KPSI OBJECTIU: Recollir la pròpia percepció envers uns continguts, en relació als estudis anteriors i als coneixements previs. ALUMNE….. CURS….. DATA…….. HORA LLOC…. OBSERVADOR Posar una X a la casella corresponent a: • l’estudi previ • nivell de coneixements 1 no ho conec/no ho se fer 2 tinc una idea 3 ho conec parcialment 4 ho conec be 5 ho puc explicar a un company • l’expectativa de resultats fet Estudi Nivell de Autoavaluació previ coneixement (desprès del procès E-A) si no 1 2 3 4 5 El poliestirè és un plàstic termoplàstic ……….. Categorías: 1.- Se lo podría explicar a mis compañeros. 2.- Creo que lo sé. 3.- No lo entiendo. 4.- No lo sé. Utilizando las categorías anteriores, marque con una X en el recuadro que corresponda a su nivel de conocimiento de acuerdo a lo afirmado Afirmaciones: 1 2 3 4 El poliestireno es un plástico El poliestireno es un termoplástico Los termoplásticos pueden sufrir sucesivas trasformaciones con la temperatura. Los termoplásticos se mecanizan por calentamiento D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 10. 10. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT AVALUACIÓ V de GOWIN OBJECTIU : establir una relació entre el pensament i l’acció a traves d’una pregunta Elaboració d’una V de Gowin per classificar la densitat dels plàstics termoplàstics en relació amb la densitat de l’aigua 1) Quin fenòmen desitjo estudiar? .............. 2) Pregunta central: què volem conèixer?.......... 3) Quins son els conceptes claus impicats en la questió ?.............. 4) Com faig la observació del fenòmen (material, procediment, taula de recollida de dades V0 , V1 , m , m/ V1 - V0 ?.................. La V de Gowin s’estructura CONCEPTUAL Pensament METODOLOGIA Acció PREGUNTA CLAU 2) Quins plàstics termoplàstics suren en aigua? 7) Teoría 8) Conclusions Plàstics termoplàstics La densitat • El polietilè.. • El poliestirè... • El PVC .. • 5) Principis 6) Registre y Transformació de Dades. Observació • La massa i el volum son característiques dels mi V0 V1 m/ (V1 - V0) materials kg m3 m3 kg/ m3 • La densitat de l’aigua és el refent de totes les densitats • La experimentació fent servir mides indirectes és un Poliestirè mètodo amb molta aplicació PVC Polietilè 3) Conceptos relacionados 4 ) Procediment • la massa 1. Omplir un got de precipitats de 250 ml, amb 150 ml • el volum d’aigua. Fer la lectura V0 • la densitat de l’aigua 2. Pesar una probeta de cada tipus de plàstic de 50mmx20mmx2mm. mi 3. Introduïr la probeta de plàstic dins el got de precipitats i fer la lectura del nou volum V1 1) Fenómens, objetes o fets a observar o estudiar Densitat dels plàstics D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 11. 11. Treballar per competències els projectes Juliol_09 INSTRUMENT LA DIANA OBJECTIU: Introduir com eina d’avaluar l’avaluació, una valoració per part dels alumnes d’aspectes de la tasca del formador/a que ens donen elements per introduir modificacions dins els objectius del curs. Pinta el cercle de la diana de color: a prop del centre (molt satisfactori), lluny (poc satisfactori) Intercanvi d’experiències Projecte Temps Eines i tècniques diverses Reflexió al voltant del procès E/A Fácil aplicació a l’aula Material útil i entenedor Dinàmica del grup D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 12. 12. Treballar per competències els projectes Juliol_09 D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 13. 13. Treballar per competències els projectes Juliol_09 La Rubrica Una rúbrica-matriz http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3 Exposició oral http://www.eduteka.org/proyectos/RubricPresentacion.php3 traball escrit http://www.eduteka.org/proyectos/RubricEscritura.php3 un invent –projecte http://www.eduteka.org/proyectos/RubricInvento.php3 un problema http://www.eduteka.org/proyectos/RubricFisica.php3 treball monogràfic http://www.eduteka.org/proyectos/RubricParques.php3 D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació
 14. 14. Treballar per competències els projectes Juliol_09 AVALUACIÓ DE L’ALUMNE:............................ CURS............... Ha de millorar Bé Excel·lent Puntua Presentació ció 1 2 3 Dades personals. Gimp: retall, Continguts lluminositat, text, tampo) No he dut a terme La meitat de Audacity: muntatge totes les tasques continguts de dos musiques demanades Bustia per rebre correu Data Frase en moviment Segueix instruccions Disseny Simple Superposició Ordenat d’elements Sense imatge de Informa fons Atractiu Has inclòs informació La informació que La informació La informació que he de qualitat? que he inclòs és he inclòs és molt inclòs supera la qualitat correcta, tot i que pobra sol·licitada es podria millorar No actuen Actuen alguns Actuen tots Links Ha de millorar Bé Excel·lent Puntua ció 1 2 3 He intentat La majoria de tasques les T'has esforçat per ser M’he limitat a buscar he resolt buscant creatiu en les tasques? tractar de resoldre alternatives en la alternatives que fossin resolució de les més atractives i les activitats activitats, però funcionals que els sense èxit models presentats D Atzet. S Zurita. MC Diez. Instruments d’avaluació

×