SlideShare a Scribd company logo

shabake-sdn.pptx

R
R
Reza GharaeipourHR Director- Export Development Bank of Iran at Export Development Bank of Iran

تهیه شده از طرف وحید واحدی

shabake-sdn.pptx

1 of 21
Download to read offline
www.Collegeprozheh.ir ‫کالج‬
‫پروژه‬
Software Defined Network
( SDN)
‫راهنما‬ ‫استاد‬
:
‫اسفندیاری‬ ‫دکترآزاده‬
‫دانشجو‬
:
‫واحدی‬ ‫وحید‬
‫فهرست‬

‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ودلیل‬ ‫تاریخچه‬
SDN

‫تعریف‬
SDN

‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬
SDN

‫ساختار‬
SDN

‫معماری‬
SDN

‫سازی‬‫روانه‬ ‫تجهیزات‬
-
‫های‬‫سوئیچ‬
SDN

‫شبکه‬ ‫کاربرد‬
SDN

‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫معروفترین‬
SDN

Network functions virtualization (NFV)

‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مبتنی‬ ‫شبکه‬ ‫تفاوت‬
SDN
‫و‬
NFV

‫تفاوت‬
SDN
‫و‬
SD WAN

‫مزایای‬
‫از‬ ‫استفاده‬
SDN

‫بندی‬ ‫جمع‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ودلیل‬ ‫تاریخچه‬
SDN
‫سال‬ ‫در‬
۱۹۹۹
‫بسیاری‬ ‫اهمیت‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬
‫ها‬ ‫فیلم‬ ،‫ها‬ ‫عکس‬ ،‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ما‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫داشت‬
‫بود‬ ‫فایل‬ ‫بک‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫کال‬ ‫و‬ ‫دادیم‬ ‫می‬ ‫انتقال‬
.
‫آن‬ ‫در‬ ‫پس‬
‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ،‫بود‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫جابجایی‬ ‫نیازمان‬ ‫چون‬ ‫زمان‬
‫داشت‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬
.
‫سال‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫بیایید‬ ‫حاال‬
۲۰۰۵
‫بازه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیندازیم‬
YouTube ,Skype ,VoIP,…
‫شدند‬ ‫عرصه‬ ‫وارد‬
.
،‫اهمیت‬ ‫ارتباطی‬ ‫بسترهای‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫افزایش‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بسیار‬ ‫زنده‬ ‫و‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬
‫یافت‬
.
‫تاخیر‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫بازه‬ ‫این‬ ‫در‬
LATENCY
‫بود‬
.
‫سال‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬
۲۰۰۵
QOS
‫شد‬ ‫شبکه‬ ‫اجزا‬ ‫وارد‬
.
QOS
‫کنیم‬ ‫بندی‬ ‫الویت‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫به‬
.
‫می‬
‫پروتکل‬ ‫بگوییم‬ ‫توانیم‬
VoIP
‫پروتکل‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫مهم‬
FTP
‫در‬ ‫بود‬
‫شد‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫نتیجه‬
.
‫به‬ ‫پس‬
‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫سرعت‬ ،‫اولویت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬
QOS
‫داد‬
.
‫سالهای‬ ‫در‬
۲۰۱۲
،
۲۰۱۳
‫شود‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ ‫شبکه‬
.
‫قبال‬ ‫مثال‬
‫گفتیم‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬
SIP
‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫الویت‬
FTP
‫اما‬ ‫دارد‬
‫می‬ ‫وصل‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫تعداد‬ ‫روزه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫االن‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ودلیل‬ ‫تاریخچه‬
SDN
SDN
‫ما‬
‫می‬
‫توانیم‬
‫با‬
‫توجه‬
‫به‬
‫نیازی‬
‫که‬
‫در‬
‫لحظه‬
،‫داریم‬
‫به‬
‫صورت‬
‫پویا‬
‫به‬
‫ترافیک‬
‫شبکه‬
‫خود‬
‫شکل‬
‫بدیم‬
.
‫قسمت‬
‫مهم‬
‫این‬
‫است‬
‫که‬
‫شبکه‬
‫را‬
‫به‬
۲
‫قسمت‬
‫تقسیم‬
‫می‬
،‫کند‬
‫این‬
‫تفکیک‬
‫شبکه‬
‫چندین‬
‫مزیت‬
‫در‬
‫حوزه‬
‫انعطاف‬
‫پذیری‬
‫و‬
‫کنترل‬
‫پذیری‬
‫دارد‬
.
‫از‬
‫طرفی‬
‫به‬
‫شما‬
‫اجازه‬
‫می‬
‫دهد‬
‫تا‬
‫فوائد‬
‫مجازی‬
‫سازی‬
‫سیستم‬
‫و‬
‫پردازش‬
‫ابری‬
‫را‬
‫با‬
‫هم‬
‫داشته‬
‫باشید‬
‫و‬
‫از‬
‫طرفی‬
‫دیگر‬
‫می‬
‫توانید‬
‫هوش‬
‫متمرکز‬
‫را‬
‫پیاده‬
‫سازی‬
‫کنید‬
‫تا‬
‫دید‬
‫واضح‬
‫و‬
‫وسیعی‬
‫نسبت‬
‫به‬
‫شبکه‬
‫خود‬
‫داشته‬
‫باشید‬
.
‫این‬
‫کار‬
‫به‬
‫شما‬
‫کمک‬
‫می‬
‫کند‬
‫تا‬
‫شبکه‬
‫خود‬
‫را‬
‫راحت‬
‫تر‬
‫مدیریت‬
‫و‬
‫نگهداری‬
‫کنید‬
‫و‬
‫کنترل‬
‫و‬
‫واکنش‬
‫پذیری‬
‫شبکه‬
‫خود‬
‫را‬
‫بهبود‬
‫دهید‬
.
Software Defined Networking
‫یا‬ ،‫محور‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شبکه‬
SDN
،
‫در‬ ‫متمرکز‬ ‫رویکردی‬
‫به‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫ادمین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬‫شبکه‬
‫الیه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬
‫یا‬ ‫داشبورد‬ ‫یک‬ ‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نماید‬‫می‬ ‫انتزاعی‬
‫باشد‬‫می‬ ‫کنسول‬
.
SDN
‫ادمین‬ ‫دیتا‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫صفحه‬ ‫جداسازی‬ ‫با‬
‫جابجایی‬ ‫برای‬ ‫قوانین‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شبکه‬
‫کند‬‫می‬ ‫لزوم‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫مختلف‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫ترافیک‬
.
‫امکان‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫های‬‫رابط‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫همچنین‬
‫شود‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫خودکارسازی‬
.
‫لودباالنسر‬ ‫یا‬ ‫فایروال‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سنتی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬
‫اما‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬
SDN
‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫استقرار‬ ‫با‬
‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کنترلر‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬
‫دهد‬
.
‫طریق‬ ‫از‬ ‫دیتا‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫قوانینی‬
‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫سوئیچ‬ ‫به‬ ‫کنترلر‬
‫به‬ ‫سوئیچ‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬
‫بهتر‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫کنترلر‬
‫نماید‬ ‫ارسال‬
(
‫نرخ‬ ‫اطالعات‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫سوئیچ‬ ‫های‬‫پورت‬
.)
‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬
‫های‬‫ترافیک‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫تر‬‫بهینه‬ ‫روشی‬

More Related Content

Similar to shabake-sdn.pptx

طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریtarasad
 
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Muhibullah Aman
 
Heterogenous and homogenous systems
Heterogenous and homogenous systemsHeterogenous and homogenous systems
Heterogenous and homogenous systemsLale Madahali
 
معرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه دادهHamid Torkashvand
 
امنیت شبکه
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکهarichoana
 
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت   تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت abbas pirnazaraine
 
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهدرس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهNavid Einakchi
 
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬Yashar Esmaildokht
 
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانعباس بني اسدي مقدم
 
مراکز داده
مراکز دادهمراکز داده
مراکز دادهaria1248
 
Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)danesh hamara
 
Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+behrad eslamifar
 
مجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىmarketingfarkhad
 

Similar to shabake-sdn.pptx (20)

طراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
 
Software architecture002
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002
 
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
 
Heterogenous and homogenous systems
Heterogenous and homogenous systemsHeterogenous and homogenous systems
Heterogenous and homogenous systems
 
معرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه داده
 
امنیت شبکه
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
 
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت   تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
تنظیم فایروال میکروتیک برای دسترسی سیستمها به اینترنت
 
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکهدرس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
درس مهنسی اینترنت فصل 1شبکه
 
Ossec و Wazuh
Ossec   و WazuhOssec   و Wazuh
Ossec و Wazuh
 
cloud services for libraries
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for libraries
 
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
‫‪Wazuh‬‬ ‫و‬ ‫‪Ossec‬‬ ‫‪Wazuh‬‬ ‫به‬ ‫‪ossec‬‬ ‫از‬ ‫مهاجرت‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬
 
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
 
ESB
ESBESB
ESB
 
مراکز داده
مراکز دادهمراکز داده
مراکز داده
 
Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)Keydoc presentation (1)
Keydoc presentation (1)
 
Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+
 
مجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
 
how enable ceph dashboard
how enable  ceph dashboardhow enable  ceph dashboard
how enable ceph dashboard
 
rbdmap in ceph
rbdmap in ceph rbdmap in ceph
rbdmap in ceph
 
Router
RouterRouter
Router
 

shabake-sdn.pptx