Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012

737 views

Published on

Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revista Catalunya - Papers nº140. Juny 2012

  1. 1. Catalunya> Òrgan d’expressió de les CGT de Catalunya i de Balears · 8a. època · Juny 2012 · núm. 140 · 0,50 euros · www.cgtcatalunya.cat www.cgtbalears.org Rescat bancari: la forca que ens preparen... Fotografía: Eva MartíDipòsit legal: B 36.887-1992
  2. 2. > Òrgan d’expressió de les CGT de Balears i Catalunya · núm. 140 · Juny 2012 0,50 euros · www.cgtbalears.org · www.cgtcatalunya.cat Rescat bancari: la forca que ens preparen... Fotografía: Eva Martí
  3. 3. EDITORIAL LA TRAMUNTANA DINAMITA DE CERVELL ENTREVISTA Editorial> ON ENS TROBEM?CONFEDERACIÓ GENERAL DELTREBALL (CGT) DE LES ILLESBALEARSCamí de Son Rapinya, s/n - Centre“Los Almendros”, 2n 07013 Palma deMallorcaTel. 971 791 447 -Fax. 971 783 016 -lesilles@cgtbalears.org La repressió noDelegació MenorcaPlaça de la Llibertat, 5 07760CiutadellaTel. 971 386 670 -Tel. 666 087 592menorca@cgt-balears.org ens aturaràSECRETARIAT PERMANENTDEL COMITÈ CONFEDERAL DE LACGT DE CATALUNYAVia Laietana, 18, 9è - 08003Barcelona -spccc@cgt.es Tel. 933103362. Fax933107110FEDERACIONS SECTORIALS• Federació Metal·lúrgica deCatalunya (FEMEC)• Federació de Banca, Borsa,Estalvi i Entitats de Crèdit D es de la CGT vam assistir amb pro- funda preocupació al darrer especta- cle mediàtic dissenyat pel Departament movent amb l’excusa de la crisi. Ja poden tenir clar Felip Puig i els seus subordinats, així com el govern català i• Federació Catalana d’IndústriesQuímiques (FECIQ) d’Interior que va comportar a finals de el govern espanyol, que la repressió no• Federació de Sanitat maig a Catalunya deu noves detencions ens aturarà i que no ens deixarem condi-• Federació d’Ensenyament deCatalunya (FEC) de manifestants i activistes de la vaga cionar per aquest pols que estan portant• Federació d’Administració general del 29-M a Barcelona, La Garri- a terme contra el sindicalisme combatiu iPública (FAPC) ga i Reus, dels quals dos d’ells, l’Andreu els moviments socials.Via Laietana 18, 9è - 08003 BcnTel. 933103362. Fax 933107110 i el Rubén van acabar empresonats, un d’ells (Rubén) deixat finalment en llibertat 12M-15M: nosaltresFEDERACIONS COMARCALS l’11 de juny. En les detencions els Mos-Anoia sos d’Esquadra pretenien aplicar l’art. també hi vam serCarrer Clavells 11 - 08700 IgualadaTel./fax 938042985 · cgtanoia@yahoo.es 577 del Codi Penal, que tipifica la inte- gració en organització criminal, petició Les classes populars estem patint direc-Baix Camp/PrioratRaval de Sta. Anna 13, 2n, 43201 Reus que finalment va ser desestimada per les tament les polítiques de reprivatitzadoresbaixc-p@cgtcatalunya.cat autoritats judicials competents. Per altra i de retallades de drets laborals i socials.Tel. 977340883. Fax 977128041 banda, una afiliada de CGT Barcelona, Treballadors/es amb i sense contracte,Baix LlobregatCra. Esplugues, 46 - 08940 Cornellà - Eva Sánchez, també va ser citada a de- més o menys precaris, migrants i au-cgtbaixll@cgtcatalunya.cat clarar l’11 de juny per la mateixa causa tòctons així com també les personesTel. 933779163. Fax 933777551 oberta contra Laura Gómez aturades, jubilades, estudiants, joves ...,Comerç, 5. 08840 Viladecanscgt.viladecans@yahoo.es El degoteig de detencions amb l’excusa totes hem vist com en els darrers anys,Tel./fax 93 659 08 14 de la vaga general del 29-M continua i a l’empara de la crisi capitalista, les nos-Baix Penedès suposa una repressió que feia molts anys tres condicions de vida i expectatives de Fe d’errades: La columna d’opinió de Pepe BerlangaNord, 11-13, 3r, 43700 El VendrellTel. i fax 977660932 que no patíem sobre els moviments so- futur han empitjorat ràpidament i de ma- de la pàgina 8 del núm 139 del Catalunya-Papers nocgt.baix.penedes@gmail.com nera acusada. cials i organitzacions que, amb la nostra Durant aquest temps, i de manera espe- s’havia de titular “El govern no descansa” sinó “ElsBarcelonès Nord pràctica quotidiana, lluitem contra les in-Alfons XII, 109. 08912 Badalonacgt_bn@yahoo.es, tel. i fax 933831803 justícies socials. En alguns casos aques- cial en el darrer any, hem estat sortint un antisistema o les rates”. tes detencions s’han dut a terme simple- dia i l’altre al carrer. Hem ocupat places iGarraf-PenedèsLepant, 23, baixos. 08800 Vilanova i la ment per lliurar citacions a les persones hem fet vagues. Hem alçat la veu recla-Geltrú - cgtvng@cgtcatalunya.catTel. i fax 938934261 detingudes, actuació que es pot fer sen- mant una sortida a la crisi a favor de la se haver de recórrer a mesures d’aquest majoria de la població i no a favor delsMaresme propietaris del capital, que encara avui tipus. Altres detencions com les dels AgurreljUnió 38 baixos, 08302 Mataró -maresme.cgt@gmail.comTel. i fax 937909034 companys Xavi, Isma, Dani o la nostra segueixen rebent quantitats ingents companya Laura Gómez, han comportat de diner públic en forma de rescat alsVallès OrientalFrancesc Macià, 51 08100 Mollet - bancs, subvencions a grans empreses i mesures privatives de llibertat inèditescgt_mollet@hotmail.com amnisties fiscals.Tel. 935931545. Fax 935793173 en les darreres dècades contra militants Després de la vaga del 29 de març, onFEDERACIONS INTERCOMARCALS d’organitzacions sindicals i socials. milions de treballadors/es, aturats/des, Des de la CGT volem enviar, en primerGirona joves i pensionistes a tot l’Estat vamAv. Sant Narcís 28, ent. 2a 17005 lloc, un missatge clar i inequívoc de so-Girona plantar cara a la cruel política econò- lidaritat amb les persones detingudes,cgt_gir@cgtcatalunya.cat mica del govern central, la CGT vamTel. 972231034. Fax 972231219 els seus familiars i les organitzacions a participar entre els dies 12 al 15 dePonent les que pertanyen. En segon lloc dema- maig a les mobilitzacions organitzadesAv. Catalunya, 2, 8è 25002 Lleida -lleida@cgtcatalunya.cat nem els nostres afiliats i afiliades que a diferents ciutats amb motiu del primerTel. 973275357. Fax 973271630 mostrin activament el seu suport en les aniversari del moviment del 15M, enCamp de TarragonaRambla Nova, 97, 2n 1a - 43001 iniciatives antirrepressives que es vagin que la defensa d’una societat més jus-Tarragona organitzant. Finalment exigim als respon- ta, amb igualtat econòmica i de drets icgttarragona@cgtcatalunya.catTel. 977242580 i fax 977241528 sables polítics del Departament d’Interior lliure de qualsevol forma d’opressió, i que aturin aquesta autèntica cacera de la construcció d’alternatives, eren elsFEDERACIONS LOCALS bruixes contra persones i organitzacions eixos centrals.BarcelonaVia Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona que tenim com a objectiu defensar els in- Que quedi clar que, en defensa delsflbcn@cgtbarcelona.org teressos de la gran majoria de la població drets socials i laborals i de la justíciaTel. 933103362. Fax 933107080 davant l’espoli social que els governs de social, seguim i seguirem ocupant elsBergaBalç 4, 08600 torn, la banca i el gran capital estan pro- carrers i les places.sad@cgtberga.org Tel. 938216747ManresaCircumval·lació 77, 2n - 08240 Edició del Col·lectiu La Tramuntana: Joan Rosich, Pau Juvillà, Joan Anton T, Jose Cabrejas, MireiaManresamanre@cgtcatalunya.cat Bordonada, Dídac Salau, Josep Estivilli, Xavi Roijals, Jordi Martí, Josep Torres, Txema Bofill, PacoTel. 938747260. Fax 938747559 Martín, Moisès Rial i Laura Rosich. Col·laboradors: Pepe Berlanga, Vicent Martínez, Toni Álvarez,Rubí Pep Cara, Ferran Aisa, Miquel-Dídac Piñero, Jaume Fortuño, Carlús Jové, Agurrelj, Joan Canyelles L’objectiu de qui té el poder és aconseguirColom, 3-5, 08191 Rubí, flcgt_rubi@ Amengual, Emili Cortavitarte, L’amo en Pep des Vivero i les federacions i seccions sindicals de imposar a l’opinió pública la percepció quehotmail.com Tel. i fax 93 588 17 96 CGT. Tirada: 13.000 exemplars. Redacció i subscripcions a Catalunya: Raval Sta. Anna, 13, 2n. més convé als seus interessos.Sabadell 43201 Reus. Tel. (dimecres tarda) 977340883. Col·laboracions: catalunyacgt@cgtcatalunya.cat,Rosellò 10, 08207 Sabadell - com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat Redacció i subscripció a Balears: Camí Son Rapinya s/n, Centrecgtsabadell@hotmail.com Tel. i fax 93 Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971791447. Col·laboracions: comunicacio@cgt-balears.org745 01 97 Web revista: www.revistacatalunya.cat. “Esquizofrénia”, article deTerrassa No compartim necessàriament les opinions signades de col·laboradores i col·laboradors. Josep RamonedaRamon Llull, 130-136, 08224 Terrassa -cgtterrassafl@gmail.com Drets dels subscriptors:Tel. 93 788 79 47. Fax 93 789 45 04 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal la CGT informa: a) Les dades personals, nom i adreça dels subscriptors i subscriptores són incor- porades a un fitxer automatitzat degudament notificat davant l’Agència de Protecció de Dades, el titulars respectius dels quals són el Secretariat Permanent de la CGT de CatalunyaCastellar del VallèsPedrissos, 9 bis, 08211 Castellar del i la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears i la seva única finalitat és l’enviament d’aquesta publicació. b) Aquesta base de dades està sotmesa a les mesures de seguretatVallès necessàries per tal de garantir la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. c) Tot/a subscriptor/a podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació,cgt.castellar-v@terra.es, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació remesa al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya, al correu electrònic s-org@cgtca-Tel./fax 93 714 21 21 talunya.cat o bé a Via Laietana 18, 9è de Barcelona; i a la Secretaria de Comunicació de la CGT de les Balears a Camí Son Rapinya s/n, Centre Los Almendros 2n, 07013 Palma. Tel. 971 791 447. comunicacio@cgt-balears.orgSallentClos, 5, 08650 Sallent Tots els continguts d’aquesta revista estan sota una llicència “Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya”sallent@cgtcatalunya.cat Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra amb les condicions següents:Tel. 93 837 07 24. Fax 93 820 63 61 - Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador. - No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.Sort - Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra derivada d’aquesta obra.Pl. Major 5, 25560, Sortpilumcgt@gmail.com Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra. Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor. Els drets derivats d’usos legítims o altres limitacions reconegudes per llei no queden afectats per l’anterior. Més informació a http://cat.creativecommons.org/2 Juny de 2012
  4. 4. REPORTATGE La lluita contra els desnonaments, Els grans triomfs del moviment: la crisi es pot abordar d’una manera més justa i solidària i l’augment de l’avenç més l’interès per vies alternatives de produir i consumir visible Un any del moviment 15M monedes alternatives. Redacció Obrint nous frontsS egurament, haver constatat que la crisi es pot abordar d’una ma-nera més justa i solidària, ha estat el Abans de la crisi i del 15M, els crí- tics amb el neoliberalisme passàven la meitat del temps explicant pergran triomf del moviment, tot i que què calia repensar el sistema i l’altraels poders polítics i econòmics se- meitat, explicant les alternativesgueixen sense escoltar les demandes existents. Avui la primera part jadel 15M, aquest moviment que va no és tant necessària; molta gent éssorgir en les places i carrers ara fa conscient que cal un canvi profund.poc més d’un any. Aquesta consciència –i l’endurimentEls més rics no contribueixen a la de la crisi i de les polítiques qües-causa amb un impost sobre grans tionades– també ha injectat energiafortunes, sinó que han estat premiats a nombroses protestes com ara lesamb una amnistia fiscal; la banca manifestacions antiretallades i lescontinua rebent ajudes públiques ocupacions de diversos CAP que hanque no retornen a la societat ni tan tancat.sols en forma de crèdit; s’ha aprovat Malgrat tot, és evident que el movi-la reforma laboral més regressiva de ment engloba molts punts de vista i hila democràcia, i l’estat del benestar conviuen els que donen per acabat eles desmunta. Les decisions políti- Abans el discurs imperant era que estat desateses sinó que la filosofia capitalisme i els que s’acontentarien És aquí on rau, al seu parer, la con-ques de l’últim any han ignorat les no hi ha alternatives a l’actual sis- aplicada ha estat la contrària. a introduir-hi canvis per millorar-lo. tribució més important dels “indig-peticions econòmiques del 15M, tema econòmic i polític, i ara se sap “És una percepció personal, però nats” en el terreny econòmic: “A laque reclama que la crisi la paguin que sí i, a més, s’ha perdut la por de La retallada en societat hi havia malestar abans de m’atreviria a dir que l’any passat aels que l’han generat i s’ajudi els reivindicar-les. les places, a les assemblees de barri ique en pateixen les conseqüències Malgrat tot, si ens fixem estricta- sanitat i educació les acampades, però calia donar-hi als col•lectius mobilitzats predomina forma i, com a mínim, el 15-M va sersense ser-ne responsables i aposta ment en l’agenda política, la filo- desatén el clam de capaç de formular i marcar molt bé l’opció més rupturista i llibertària,per un model productiu allunyat de sofia del 15M s’ensuma només en serveis públics per a la idea que les polítiques que s’estan mentre que per a una àmplia franjal’especulació i basat en principis de la llei de dació en pagament, que a de la població que simpatitza ambjustícia i solidaritat. més és insuficient, perquè els bancs tots impulsant en aquest marc de crisi be- el moviment té prioritat la visió re- neficien una minoria, que, a més, és s’hi acullen de manera voluntària i formista”, assenyala Dídac Costa, Si el 15M defensava serveis pú- qui l’ha provocat.”La lluita contra els hi ha tants requisits per beneficiar- sociòleg, escriptor i activista. Com blics de qualitat accessibles per a Constata l’efecte dòmino, des del se’n que exclou el 90% dels casos, en tot procés d’avenç social, posardesnonaments, segons denuncia la PAH. tothom, els plans són ara privar els Centre d’Estudis sobre Moviments en comú aquestes dues tendències i immigrants sense papers del dret a Socials, Esther Vivas: “S’ha trans-l’avenç més visible cendit el nucli dur de la protesta, ja trobar els mecanismes per aplicar les l’atenció mèdica (tot i que Catalun- La taxa Tobin: ya ha dit que no complirà la decisió que als moviments socials, s’hi ha propostes són dos dels grans reptesMalgrat tot, s’ha demostrat que a del 15-M.poc a poc la pressió ciutadana arriba Europa no té decidit estatal) i instaurar a casa nostra el afegit una nova generació militant.” “I no només gent que va participar enlluny. Els 250 desnonaments aturats si accepta una taxa copagament farmacèutic (en rea- les acampades”, puntualitza l’altra Propostes que ja litat un repagament), que ataca elsal conjunt de l’Estat i un primer pas contra l’especulació col•lectius més vulnerables. autora de Planeta indignado. caminen: l’auditoriaperquè els que no puguin pagar la Des del 15M també reclamen que del deutehipoteca saldin el deute entregant el Els “indignats” també postulen unpis al banc són el gran triomf de la impost que gravi les transaccions les ajudes públiques no serveixin per Creix l’interès per salvar la banca, sinó per ajudar elsfilosofia 15M. financeres i freni l’especulació. que ho estan passant més malament, vies alternatives de Una de les propostes que han nas-Ho ha aconseguit la mobilització pa- L’anomenada taxa Tobin és una de- produir i consumir cut en les nombroses assemblees i però s’acaba d’evitar la fallida decífica i sostinguda de la Plataforma manda històrica de moviments al- comissions que va posar en marxa Bankia amb diners de tots. Pel qued’Afectats per la Hipoteca (PAH), termundialistes i el 15M se’l va fer Pot ser que, per falta de temps i per el 15-M és l’Auditoria Ciutadana fa als treballadors, la reforma labo-organisme creat dos anys abans del seu. Tots plegats han aconseguit que l’enrocament de l’establishment, del Deute. Fruit de la col•laboració ral aniquila drets adquirits a còpia15 de maig de 2011, però que amb sigui damunt la taula dels dirigents aquesta constatació no hagi es- d’activistes del moviment amb orga- d’anys de lluita i s’apuja l’IRPF iels “indignats” va rebre saba nova europeus, tot i que encara no hi ha el l’IVA, impostos que afecten les ren- tat capaç de modificar visiblement nitzacions que històricament havienen forma de simpatitzants, activis- consens necessari per implantar-la. des modestes, mentre que s’aprova l’agenda política, però sí que ha can- treballat el tema del deute externtes i un esperit renovat de protesta. La resta de demandes no tan sols han una amnistia fiscal que beneficia les viat moltes dinàmiques personals. al Tercer Món i ara analitzen com grans fortunes. En l’últim any, els activistes vincu- s’ha estès la problemàtica al sud De moment, tal com remarca Josep lats des de fa temps a fórmules al- d’Europa, s’ha creat una plataforma Maria Antentas, professor de socio- ternatives de produir i consumir han per sotmetre a l’escrutini de la ciuta- logia de la UAB, “el moviment no ha vist com s’hi acostaven persones que dania què deu l’Estat espanyol, a qui tingut encara prou força per generar abans no sabien que existien o les i, sobretot, per què. Els impulsors un canvi de polítiques perquè són consideraven marginals. La indigna- denuncien que la crisi del deute es fa processos de llarga durada i els dos ció col•lectiva ha enfortit les bases servir com a excusa per retallar drets focus tenen una força molt desigual, de moviments com ara el cooperati- i serveis bàsics i es plantegen que tot ja que la resistència s’aplica sobre el visme, l’ecologisme i la banca ètica. el deute contret per motius especula- poder financer mundial, que té molt El primer any de vida dels “indig- tius o que simplement no ha revertit poder”. “Per contra –assenyala el nats” també ha generat altres propos- en la ciutadania és il•legítim. coautor del llibre Planeta indigna- tes concretes com ara la Cooperativa En el cas de determinar que és do–, es dóna la paradoxa que les po- d’Autofinançament Social en Xarxa, il•legítim, sostenen els promotors, lítiques són cada cop més agressives una banca que s’autodefineix com a els diners no s’haurien de tornar, de però tenen menys legitimitat social, “cooperativa assembleària, autoges- manera que les arques públiques tin- ja que el 15M va servir per desgastar tionada i sense interessos”. També drien menys tensions i també menys encara més els polítics i la banca.” s’han consolidat diverses xarxes de motius per passar la tisora.Juny de 2012 3
  5. 5. REPORTATGE 15M: Un any de petits i grans assoliments des de les places 15M s’ha facilitat aquest procés amb cial) de manera autogestionada, duia Marta T. Franco iniciatives com l’Edifici 15O a Bar- un any gestant-se quan va començar celona, que contribueixen contribuir el 15M, però ha acabat d’arrencar en a millorar la percepció que l’opinió aquests mesos. El seu model s’estàR eactivació del teixit associa- tiu i més agitació social: El 15de maig de 2011 va ser l’inici de la pública i certs mitjans de comunica- ció tenen de l’ocupació i s’ha generat una xarxa que segueix alliberant pi- reproduint a Madrid, Andalusia, Va- lència, Cabo de Gata, La Rioja, Va- lència i Aragó.multiplicació de l’activitat dels mo- sos. D’altra banda, des de tardor, les La crítica al sistema financer haviments socials en els últims mesos. assemblees sorgides en les places han suposat un bon any per a la bancaMentre la democràcia i la cultura ocupat edificis buits en els quals cele- ètica (Tirodos, Fiare, Coop57), quepolítica han estat desbordades, els brar les seves activitats. com menys compleix el principi departits governants no han recollit el transparència, augmentant el nom-malestar dels carrers, creix el seu Xarxes de suport: bre de clients, el volum de dipòsitsdescrèdit i s’estenen les iniciatives i de crèdits substancialment, i ate-d’autoorganització. Veïnat a peu de carrer nent una demanda incessant de xe-Un any després de les manifestacions rrades, tallers i seminaris per part dedel 15 de maig de 2011, aparentment A l’aixecar les acampades, el 15M col•lectius del 15M.no s’ha aconseguit cap de les rei- va voler expandir les seves assem- A menor escala, les assemblees po-vindicacions. Però una mirada més blees cap als barris. Amb això, en pulars estan replicant formes de con-atenta serveix per a comprovar que el alguns llocs, la vida dels barris s’ha sum responsable: bancs de temps,moviment 15M està assolint canvis revitalitzat. De les assemblees multi- mercats d’intercanvi, recollidaen diversos àmbits. tudinàries de les primeres setmanes, d’aliments, tallers d’autoformació, que van aconseguir recordar que les oci autogestionat, etc. places no són només un lloc de tràn-Habitatge: sit, s’ha passat a trobades més opera- tives: s’està treballant en petits grups Política de partits:Desnonaments i d’afinitat i hi ha més gent activa que Els límits de laocupacions fa un any, encara que no es percebi. El teixit associatiu estava dormit i democràciaLes accions més constants, visibles el 15M va ser una injecció per a feri reeixides portades a terme per ac- coses diferents, més atractives i dinà- Des del 15M mai s’ha fomentat mas-tivistes del 15M són els bloquejos miques. sivament cap opció de vot, però síde desnonaments. Encara que la Pla- Experiències com la de les Briga- ha tingut influència en les dues elec-taforma d’Afectats per la Hipoteca des d’Observació de Drets Humans cions en les quals ha estat present.(PAH) existia abans, en els últims a Madrid documentant controls po- Segons el CIS, un 18,8% dels votantsonze mesos ha multiplicat la seva ac- licials racistes o les campanyes de ho va tenir en compte el 22 de maigtivitat i, amb el suport d’assemblees denúncia dels Centres d’Internament i els partits minoritaris es van veurepopulars, ha pogut frenar unes 250 d’Estrangers (CIE) exigint-ne el seu reforçats; és a dir, va contribuir a re- duir el vot bipartidista. Un estudi de publicat el projecte. Organitzacions habitants des de maig), cal sumar laexecucions en tot l’Estat. Mitjançant tancament, també han rebut el suport com X.net han assenyalat moltes de- proliferació de mitjans alternatius.pressió popular i assessorament ju- de grups provinents del 15M. Manuel Jiménez Sánchez, de la Uni- versitat Pablo de Olavide de Sevilla, ficiències, però almenys s’ha obert el Alguns reconeixen la influència delrídic, la PAH presta ajuda efectiva debat. En la mateixa línia, la dació 15M, com Mas-público, un grup deals afectats per a negociar el deute i va detectar que es va produir el major Economia social: augment de vots nuls i en blanc des en pagament ha arribat al Parlament extreballadors de Público que volaconseguir lloguer social.Aquesta plataforma se centra en No és la crisi, és el de 1987, amb major incidència en les en diverses ocasions, però el codi reflotar la capçalera. Fora d’internet, de bones pràctiques del PP servirà el periòdic Madrid15M és editat perhabitatges hipotecats, però altres sistema ciutats on va haver-hi acampades. En per a pocs casos. Anteriorment, sí les pròpies assemblees, va pel seucol•lectius també eviten desnona- les generals de novembre van tornar a pujar aquests vots i la suma del PP i va haver-hi un petit avanç legisla- tercer número i ha arribat a 40.000ments d’inquilins. Per exemple, la A la calor d’assemblees que posen tiu: es va pujar el topall de sou que exemplars; Rebel•leu-vos, publica-Associació 500x20, de Barcelona. en qüestió el model econòmic en el PSOE va seguir decreixent. El 15M no ha contribuït a l’abstenció, no es pot embargar per impagament ció per a l’autogestió, va imprimir-neEl 15M ha trobat en l’habitatge una crisi, es busquen alternatives de con- d’hipoteques. 500.000. Floreixen projectes cultu-manera més pràctica que en altres sum i s’estan fomentant projectes segons Carolina Galais, de la Uni- versitat Autònoma de Barcelona. Està per veure la sort de la Iniciativa rals col•laboratius que recullen lesfronts, evitar desnonaments són pe- d’economia social. Per exemple, la Legislativa Popular (ILP) per la da- formes de fer del 15M, com el docu-tits triomfs que ajuden a gent. Cooperativa Integral Catalana, que Al contrari, la seva aportació és donar-li un matís de protesta al vot: ció en pagament retroactiva, la mo- mental 15M.cc, la factoria musicalAlgunes persones desnonades estan satisfà totes les necessitats econòmi- ratòria de desnonaments i el lloguer de la Fundación Robo o la bibliotecaoptant per ocupar habitatges. Des del ques (productes, serveis i moneda so- “DRY, #nolesvotes, #aritmetica20N i altres campanyes social, per a la qual s’està en procés Bookcamping. relacionades han ani- de recollida de signatures. Luis Moreno-Caballud, professor de mat a votar des de Paral•lelament, continua el descrèdit la Universitat de Penn que participa l’apartidisme, reco- de la classe política i la resposta en els a Occupy Wall Street, descriu el 15M manant el vot crític, carrers. El CIS confirma la percepció com “màquina de difusió de sabers” com expressió de dels partits polítics i el Govern com i lloa la seva capacitat de “producció desacord amb el sis- un dels majors problemes i especifica anònima i col•lectiva del sentit; dis- tema actual”. que des de maig hi ha un 4,7% més cursos apropiables, inclusius i po- Per a frenar la sag- de participants en manifestacions, i el tents pel seu difícil encasellament”. nia, des de PSOE i 2012 va camí de batre rècords amb L’aportació del 15M, en la seva opi- PP s’han fet picades unes 60 protestes diàries. nió, té a veure amb un canvi cultural: d’ullet a les reivin- “la principal victòria és justament dicacions del 15M. Canvi cultural: l’haver-nos proporcionat una forma Al juny de 2011, de veure la vida en la qual l’important Rubalcaba va anun- Descrèdit i no són les victòries o les derrotes, ha ciar que la Llei de col·laboració reforçat una forma d’estar en el món Transparència, des- basada en la col•laboració i no en la prés d’anys d’oblit, El descrèdit esquitxa als mitjans de competició”. arribaria al Parla- comunicació. Al molt comentat ús de ment. No ha estat fins xarxes socials (també xarxes lliures: * Article publicat en el núm. 172 de a abril però quan s’ha N-1.cc ha passat de 3.600 a 40.500 la revista Diagonal4 Juny de 2012
  6. 6. REPORTATGE Cròniques del 12M-15MLa indignació va tornar a ocupar els carrers de Catalunya i les Illes BalearsE l 12 de maig, amb motiu del pri- mer aniversari del moviment del15M, es van realitzar manifestacions maig amb una jornada d’accions que es van centrar en assenyalar els veri- tables culpables de la crisi. Dos delsa Girona, Barcelona, Reus, Tarrago- eixos principals de lluita del movi-na, Lleida, Tortosa i Palma. Els eixos ment de la indignació, la lluita perreivindicatius de les protestes: Un un habitatge digne i la denúncia delmajor repartiment de la riquesa. No sistema financer, es van convertir enal rescat dels bancs amb diners pú- l’epicentre de la jornada d’accionsbics. No a les retallades de la despesa descentralitzades del primer aniver-pública i a les privatitzacions. La re- sari del 15M.tirada de la reforma laboral. A Barcelona durant el matí la Pla- taforma Auditoria Ciutadana delGirona Deute, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Democràcia real Ja Bar-Un miler de persones sortien al ca- celona i els “Iaioflautes” van portarrrer el 12M, després d’un any de les a terme accions en quatre oficinesprimeres mobilitzacions, convocades bancàries pel dret a un habitatgeper l’Assemblea Popular de Girona digne i a decidir democràtica i so-sota el lema “Capitalisme és crisi”. biranament què fer amb el deute.En acabar un grup de persones de- També es va fer una concentraciócideixen acampar a la plaça de la en defensa de l’educació pública aIndependència malgrat l’oposició de la Plaça Catalunya, una acció a lal’Ajuntament, i es van portar a terme seu de la Fiscalia General de Cata-diverses xerrades i activitats els dies lunya per exigir que s’investigui la13 i 14 de maig. corrupció política i empresarial enDurant el transcurs d’aquest últim el sector de la sanitat i una marxa aany, el moviment ha experimen- la seu del PP on es va fer un dinartat canvis i evolucions. Poc a poc, de carmanyola. Un grup de personesarran de les primeres assemblees van entrar als estudis de RAC-1 i del’Assemblea Popular de Girona (he- Catalunya Ràdio on els van deixarreva de l’Acampada de Girona), ja llegir en directe un manifest pel pri- grup de performance disfressat amb manifestació estava convocada per sat amb el naixement del moviment, mer aniversari del 15M. A les sis dedesvinculada de DRY, ha anat aga- paper i roba d’alumini que va pro- la Plataforma per la Defensa dels amb persones de totes les edats i la tarda era l’hora de #OccupyMor-fant cos gràcies a l’esforç personal tagonitzar divertides accions contra Drets Públics. En acabar es va fer procedències ideològiques i associa- dor, un judici popular i simbòlic peri la suma de sinergies globals. Un entitats bancàries i destacaments una assemblea de 200 persones i es tives diverses. assenyalar els culpables de la crisi,treball que durant tots aquests mesos policials ubicats al llarg del reco- van plantar algunes tendes a la Plaça La mobilització es va caracteritzar a les portes de la seu de La Caixas’ha vist reflectit en la capacitat de rregut. A la plaça d’Espanya s’hi de la Font, on es van fer activitats per la confluència de les lluites que a l’avinguda Diagonal, amb un “ju-mobiltzació en convocatòries diver- afegia gent d’El Prat de Llobregat diverses fins el dia 15. dia a dia s’articulen davant la po- dici” contra els seus directius, ambses i a través de la pressió de la Plata- i la Zona Franca. A mesura que les lítica d’austeritat i retallades, amb participació de diversos testimonis iforma d’Afectats per la Hipoteca per persones afectades per les polítiquesaturar desnonaments. marxes s’apropaven a la plaça de Lleida col•lectius com la plataforma Crida, de la “Banca Criminal” i xoriçada Catalunya per participar en la ma- assemblees del sector sanitari, llaços nifestació central es visibilitzava la pel català, nombroses mostres de popular per sopar.Barcelona gran dimensió de la protesta, amb Els col•lectius que van gestar el rebuig al tancament del Hospital Durant els dies següents es van se- 15M van tornara prendre els carrers guir realitzant concentracions-cas- nombroses petites columnes i blocs de Lleida per a recordar que la seva General i del Joan March i un blocEl 15M va omplir el passeig de Grà- solades davant de La Caixa-Mordor, impossibles d’enumerar. “indignació” segueix intacta. El crític de caire anticapitalista i pro-cia amb una manifestació d’unes malgrat el fort dispositiu policial de En acabar la manifestació es va 15M ha seguit viu a Lleida, els in- postes per un canvi de sistema, més150.000 persones la tarda del 12M. control i malgrat la campanya de La fer una assemblea multitudinària a tegrants del moviment han continuat enllà de les reformes.La marxa s’obria amb el lema Caixa, amb pressions als mitjans de plaça de Catalunya. on es van ex- treballant des que es van aixecar els En acabar la manifestació unes 150“#12m15m El poble som la solució” comunicació incloses, per tal que no posar propostes i opinions, es va campaments fa un any. A més, molts persones van quedar-se acampadesi en ella destacaven els grups de les informessin de les cassolades. organitzat la feina logística i de con- d’ells han celebrat cada diumenge a la plaça, però de matinada van serassemblees de barri, les platafor- A Girona una cinquantena de per- tinguts de les diferents comissions en la Plaça Ricard Vinyes una as- desallotjades per la policia nacio-mes contra les retallades a la sanitat sones van irrompre a una oficina de i es van plantar una quarantena de semblea general. nal. La Caixa, i un cop dins de l’entitat,i l’educació, els iaioflautes, la PAH, tendes d’acampada, així com les El 12M els manifestants van tornar dues activistes es van encadenar ala CGT exigint la llibertat de LauraGómez, i moviments socials, organit- carpes informatives dels diferents a ocupar la plaça Ricard Vinyes per Jornada d’accions una columna, amb els braços dins eixos de debat. Es fa fer un calen-zacions i associacions de tot tipus. dari d’activitats a desenvolupar fins la tarda i es van encaminar en una el 15M per tal uns tubs de plàstic i, a més, s’havienLa multitudinària marxa indignada manifestació d’un miler de persones lligat les mans entre elles amb dos el dia 15. fins a la Subdelegació del Govern, d’assenyalar els cadenats.a Barcelona va tornar a mostrar-secom un enorme formiguer que anava amb la preocupació pel futur de culpables de la crisi A Tarragona una trentena de perso-aportant manifestants des de tots els Reus l’educació i de la sanitat públiques nes van fer una acció en suport depunts de l’àrea metropolitana. com a eixos centrals, i moltes con- Després de les manifestacions mul- la Plataforma d’Afectats per la Hi-La mobilització va començar a pri- Unes cinc-centes persones es van signes contra els polítics corruptes, titudinàries del 12M, la celebració poteca en dues oficines bancàriesmera hora del matí a Montcada i manifestat pels carrers de Reus la els bancs, l’especulació immobi- del primer aniversari del moviment d’Unnim i de Bancaja, per reivindi-Reixac, on la marxa del Vallès ini- tarda del 12M en una mostra més liària, el capitalisme i la falta de 15M culminava el dimarts 15 de car la dació en pagament.ciava l’última etapa d’una setmana de repulsa a les polítiques de reta- representativitat del sistema demo-de caminada en direcció a Barcelo- llades socials i econòmiques de la cràtic actual. Després es va cele-na. A migdia va ser el torn de Ba- Generalitat i de l’Estat, convocades brar una assemblea on es va acordardalona, des d’on havia sortit la co- per l’Assemblea Popular de Reus. traslladar les activitats programadeslumna nord, on s’hi van aplegar la Sota el lema ’No som mercaderies fins al Rectorat, amb unes jornadesgent de Sant Adrià de Besós, Ver- en mans de polítics i banquers, som obertes fins el dia 15 a tot aquell queneda i Poblenou. En paral•lel cami- el 99% de la població’, els manifes- vulgués acostar-s’hi.nava la columna que havia arrencat tants van cridar contra Mariano Ra-de Santa Coloma de Gramanet i va joy, Artur Mas, la banca i el capital, i Palmasumar manifestants a Sant Andreu van deixar ben clar que la indignacióde Palomar. Gent de Nou Barris, encara continua. Unes 8000 persones es van manifes-Clot i Horta-Guinardó també s’hi tar des del Passeig del Born de Pal-van sumar a la plaça de les Glòries. Tarragona ma, per a donar suport al movimentLa columna sud havia sortit des de social 15M i exigir un canvi globalCornellà de Llobregat amb parada al Unes 4.000 persones es van ma- sota el lema “No som mercaderiadinar popular del 15è aniversari de nifestar pel centre de Tarragona la de polítics ni banquers”. La marxaCan Vies, a Sants. Allí s’hi sumava tarda del 12M amb motiu del primer va finalitzar a la Plaça d´Espanya.el bloc de l’Hospitalet de Llobre- aniversari del 15M, cridant consig- L’ambient de la concentració va sergat i el bloc reflectant, un peculiar nes contra els polítics i la banca. La similar al que es visqués l’any pas-Juny de 2012 5
  7. 7. TREBALL-ECONOMIA El 16J a Barcelona contra la Repressió, El que es pretén amb l’empresonament d’activistes és provocar la por entre la ciutadania, perquè no ens mobilitzem la Reforma Laboral i les Retallades i acatem les polítiques econòmiques sense protestar Llibertat per a Laura12M-15M delmaig global idel 29M al 15J:Cal seguir enels carrers Gómez sota fiança CGT-CNT-SO de 6000 €A quest mes de maig es complia un any d’un moviment popularque va aconseguir treure als carrers la Fiscalia li demana fins a 36 anys de presóindignació de totes i tots en múltiplesllocs del planeta, des de la “primave- CGT Barcelonara àrab” passant per la porta del Sol oplaça Catalunya i arribant fins al Oc- Ecupy Wall Street.L’explosió popular d’indignació del l matí del dijous 17 de maig,15 de Maig de 2011 s’ha anat concre- la jutgessa del jutjat nº 28 detant en diferents Assemblees de Pobles Barcelona va decretar la lli-i Barris, Grups de Treball i una exten- bertat amb fiança de 6000 euros desa xarxa de comunicació, mobilització la nostra companya Laura Gómez,i acció, que uneix totes les lluites co- Secretària d’Organització de la CGTmunes que ens afecten al conjunt de de Barcelona. Per anar-la a rebre esla població i que a través d’aquesta va convocar a rebre-la per la tarda axarxa orgànica s’enfronta de manera les 16:30 hores a la porta de la presócol•lectiva. Això ens fa conscients que de Wad-Rass, per tal que la Laura ensno estem sols i que units en l’acció po- sentís a prop seu, i als polítics, jutgesdem canviar les coses. i policies els arribés el nostre crit deDes de CGT, CNT i SO, hem donat justícia contra el crim que preteniensuport amb tots els nostres mitjans a perpetrar contra la nostra companya.les mobilitzacions convocades en el Prèviament s’havia procedit a des-12M-15M Global, fent una crida a convocar la manifestació prevista pertota la classe treballadora a sortir als a les 17.30h. amb sortida al davantcarrers, a les places i a participar acti- de la Delegació del Govern fins a lavament en totes les accions organitza- Conselleria d’Interior.des per a aquells dies. Pel matí, s’havia realitzat una ma-Com organitzacions sindicals ens nifestació davant l’Audiència Pro-identifiquem amb les consignes que vincial per a exigir la llibertat de Laura i mostrar la nostra indignació sent tractada la resistència passiva polítiques, tant al jutjat com a la fisca- les polítiques econòmiques senseaquest moviment llança al carrer: “Ni davant les actuacions de la policia, lia, ja que a una persona sense antece- protestar i per a això necessiten crearun euro més per a rescatar als bancs; contra l’estat policial que se’ns està imposant, en la que es van aplegar s’hauran d’ampliar les presons i molt. dents penals, amb domicili fix, treball una imatge de violents totalment pre-Educació i sanitat públiques i de qua- Els sindicats d’àmbit estatal: CGT, fix, una filla que viu amb ella, es diu fabricada des d’alguna oficina. un miler de persones. Informats delitat; No a la precarietat ni a la Refor- CCOO, UGT, USO, CNT-AIT, Con- per la fiscalia que té risc de fugida i de La CGT seguirem sortint al carrer i la decisió de la jutgessa d’alliberar ama Laboral; Per un habitatge digne”. federació Intersindical, Solidaritat reincidir abans fins i tot de ser jutja- protestant per a defensar la llibertat i Laura sota fiança de 6.000 euros, ensPer a continuar lluitant pels nostres Obrera, CSC vam signar un manifest da i condemnada. Aquests barems no una societat més justa, seguirem llui- vam dirigir al Parlament català ondrets, també hem convoqcat diferents exigint la llibertat de Laura i contra s’apliquen als banquers, ni als polítics tant contra les injustícies, no perme- vam exigir la dimissió de Felip Puig,jornades de mobilitzacions entre el la repressió. També la Comissió de investigats per la fiscalia anticorrupció trem que ens duguin a les condicions Conseller d’Interior.29 de Maig i el 15 de Juny “Contra Defensa del Col•legi d’Advocats de a qui es deixa en llibertat. laborals i socials del segle XIX com Des de la CGT ens alegrem de lala Reforma Laboral, les Retallades i el Barcelona ha realitzat un pronuncia- Ens qüestionem l’anomenada “inde- estan pretenent entre els banquers i posada en llibertat de la nostra com-Pacte Social”. ment en el qual considera excessiva pendència judicial” pel que fa a la res- els polítics. panya i després de 23 dies a la presóDesprés de l’èxit de la Vaga General la presó incondicional, entre altres ta de poders dintre d’un mal anomenat L’empresonament de la Laura és un amb un empresonament totalmentdel passat dia 29 de març i compro- arbitrari i sofrint un càstig absoluta- valoracions d’interès jurídic. “estat de dret”. I si no que se’ns ex- atac directe contra la nostra Organit-vant que l’actitud dels governs estatals ment desproporcionat, ja que a pesar El que si que considerem que hauria pliqui i que puguem entendre com és zació que a través de la seva afiliaciói autonòmics no ha canviat respecte a d’haver-hi centenars d’imatges que de ser un delicte és el trafic de diners que Millet va estar solament 13 dies a ha demostrat que tots aquests poli-la Reforma Laboral, les Retallades i tiren per terra l’argument dels mos- públics que es fa des de l’Estat cap la presó i Urdangarín i Torres ni l’han cies, carcellers, jutges i polítics noel Pacte Social, considerem absoluta- sos, la fiscalia i la posterior decisió als bancs. No oblidem que els bancs trepitjat. La CGT ens preguntem, per han pogut fer callar el crit de Laurament necessari per a la classe treballa- judicial de presó incondicional sense són negocis privats i que la seva a quan una fiscalia especial que inves- Llibertat.dora, i especialment per a les i els més fiança han comportat que passes 23 avarícia per fer negoci en el mercat tigui als banquers, polítics corruptes Volem agrair tots els actes on aquestdesfavorits, continuar de manera im- dies empresonada. immobiliari i productes financers i empresaris que han creat una crisi crit ha estat dirigit contra els seus se-mediata amb les mobilitzacions que El 24 d’Abril va ser detinguda Laura més que dubtosos, ha creat aquesta que estan duent a milions de persones grestadors, en tots els actes on Laurasiguin necessàries per a acabar amb la Gómez i el 25 d’abril ingressava a la crisi que estem patint, sent tractats de a l’exclusió social i la misèria. Per a ha estat present en el cor de tots elssagnia de drets a la que estem sent so- presó per participar en una perfor- manera privilegiada per part de tots quan una web amb totes les fotos dels assistents. Aquesta Organització tétmesa el conjunt de la ciutadania. mance on es va cremar una caixa de els polítics, potser perquè després els delinqüents refinats que són tractats molt clar quins són els seus principis,Per això, del 29M al 15J hem realit- cartró davant de la Borsa de Barcelo- condonin els seus deutes milionaris. com senyors pels poders públics. Per la Solidaritat i el Suport Mutu, i ambzat concentracions, manifestacions, na. Quanta mà dura ha volgut demos- No hi ha jutges i fiscals que conside- a quan una web amb les fotos dels la Laura s’ha demostrat que no sóntallers, vagues de consum, jornades de trar el Conseller Puig, fent caure tots rin que pot haver delictes de suborn, mossos que han mutilat amb boles de paraules buides.lluita i totes aquelles accions que ens els seus mitjans repressius, cossos ar- suborn i malversació de fons? Quants goma i agredit a ciutadans a cops de Hem aconseguit el nostre primer ob-duguin a denunciar l’atropellament al mats, fiscalia i jutges contra algú que dels responsables de la crisi estan a la porra. Això si que és violència i el Sr. jectiu que era treure a Laura de la pre-que ens sotmeten, encaminant-nos cap no s’amaga, que actua a la vista de presó?, Quants dels que han creat alar- Puig sempre la justifica. só, però això no ha acabat, l’acusacióa altra Vaga General que aconsegueixi tots, que no ha provocat dany perso- ma social en milions de llars duent a Considerem que aquest empresona- li demana fins a 36 anys de presóacabar amb les brutals retallades, la nal cap i que té una rutina diària que la gent a la precarietat i l’exclusió, són ment és una venjança per part del pels delictes de desordres públics, in-derogació de la Reforma Laboral i la li fa fàcil de localitzar. detinguts preventivament i enviats a govern de la Generalitat i el seu cos cendi, coaccions i el delicte relatiu arestitució de tots els nostres drets. Des de CGT considerem que cremar presó a pesar de destruir les il•lusions armat. No han pogut assimilar que l’exercici dels drets fonamentals i lesSabem que per a això, hem de confluir caixes de cartró amb papers en un de milions de persones. el dia de la Vaga General al matí, la llibertats públiques, pel que seguiremi treballar amb aquelles organitza- lloc obert sense risc per a ningú no Per això diem que la justícia no és CGT amb altres organitzacions, aglu- mobilitzant-nos per Laura, per altrescions sindicals, socials, etc, que estan és un delicte, sinó una forma simbòli- igual per a tots, els fiscals i els jutges tinéssim a més de 15.000 persones empresonats i per la resta de personespatint aquesta situació injusta, i que ca i pacifica de protestar, per tant i si actuen de manera molt diferent depe- recorrent el centre de la ciutat i a la que han estat detingudes i posades enestan contra el Pacte Social i per la contínua el criteri pel qual han dut a nent de la classe social de les persones tarda més de 50.000. El que es pretén llibertat amb càrrecs des de la Vagamobilització. Laura a presó, i de la manera que està que tenen davant. La CGT considera és provocar la por entre la ciutadania, General del 29-M. que estan donant resultat les pressions perquè no ens mobilitzem i acatem Prou repressió!6 Juny de 2012
  8. 8. TREBALL-ECONOMIA Noves detencions i empresonaments de vaguistes del 29M concloure tots els atestats, treballant després de rebre les directrius per part vocat diverses mobilitzacions i s’ha afectats per les decisions econòmi- Redacció amb dos llistats de manifestants. En de la fiscalia, en va ordenar la presó obert el bloc http://andreullibertat. ques de retallades que estan duent a primer lloc les 22 persones suposada- preventiva sense fiança, i des de l’1 wordpress.com/ l’exclusió social, a la pobresa i a la ment identificades a través de la web de juny estan a la presó Brians I. La Es tracta d’un procés repressiu que misèria a milions de persones, exi-F elip Puig tenia la intenció de de- tenir més vaguistes del 29-M i hova portar a terme. La policia autonò- de delacions. D’aquestes, no totes se- ran detingudes, només aquelles que a criteri de Manel Prat i Josep Milan resta de detingudes van ser deixades en llibertat amb càrrecs sense fiança. Per quatre d’ells s’ha decretat la pro- està afectant als diversos sectors que lluiten de forma clara al carrer i en els terrenys laboral i social: gim que es tanquin d’una vegada tots els expedients penals i oberts durant la vaga general, que s’alliberi a An-mica va acabar de confeccionar els (màxims responsables de la Direcció hibició d’assistència a actes públics l’anarcosindicalisme, l’esquerra dréu i Rubén i es deixi de perseguir aatestats contra diversos vaguistes que General de la Policia) hagin prota- com manifestacions i concentracions independentista, el moviment estu- la dissidència ideològica.van participar de les mobilitzacions i gonitzat els fets més greus. La resta durant el temps que s’instrueixi la diantil, les assemblees de barri, …piquets de la vaga general del 29 de seran citades a declarar com a impu- causa. En les diverses mobilitzacions demarç. Vint-i-dues d’aquestes vaguis- tades per delictes lleus o faltes. També es va conèixer els mateixos protesta arreu del territori s’ha as- La criminalitzaciótes són les que suposadament van ser Les persones que apareixen a la sego- dies que Eva Sánchez, militant de senyalat a CiU i el PP com a respon- de la dissidència iidentificades després de publicar-se CGT Barcelona, havia estat citada a na llista de futurs imputats ja havien sables de la repressió, una cara de la els abusos policialsla seva fotografia a la web de dela- estat identificades pocs dies després declarar el dia 11 de juny sobre els moneda que té en el seu revers lescions ideada pel conseller Felip Puig. de la vaga general, però no han estat fets a la Borsa de Barcelona el 29M polítiques econòmiques que salva- a Catalunya arriba aLa resta de futures imputades són detingudes i/o imputades per raons dins del mateix expedient de la Lau- guarden a la banca i precaritzen àm- Europaaltres vaguistes que van ser identi- operatives de manca d’efectius arrel ra Gómez, que va estar empresona- plies capes de la població.ficades pocs dies després de la vaga de l’intens calendari de mobilitza- da 23 dies i s’enfronta a una petició Cal destacar que els Mossos prete- Entitats de defensa dels Drets Hu-general però que fins ara no havien cions des del Primer de Maig i fins fiscal de 36 anys de presó. Davant nien convèncer els jutjats de guàr- mans han denunciat davant el Con-estat detingudes. a les cassolades davant la seu de La d’això des de CGT Barcelona es va dia de la presumpta comissió d’un sell d’Europa la política repressivaLa maquinària engegada el passat 30 Caixa passant per les grans manifes- convocar una concentració de suport delicte d’integració a organització de Felip Puig i elevat un informe,de març per part de la Unitat Central tacions del primer aniversari del 15- l’11 de juny a la Ciutat de la Justí- de criminals (en el cas de quatre elaborat per l’OSPDH, al Comitèd’Informació en Ordre Públic del M. cia, per exigir el tancament immediat dels detinguts), així com d’altres Europeu per a la Prevenció de la Tor-Departament d’Interior de la Genera- De moment, per la Vaga del 29M ja d’aquest expedient que afecta a la d’associació il•lícita, desordres, tura per a que obri una investigaciólitat no s’ha aturat. s’han detingut unes de 100 persones i Laura i a l’Eva. danys i contra l’exercici de drets fo- i realitzi, amb caràcter d’urgència,Primer va ser la detenció el mateix han estat imputades unes 40. Aquestes noves detencions van ge- namentals. La seva aplicació sempre una visita oficial a Catalunya. Ladia de la vaga del Dani, l’Isma i el nerar mobilitzacions de protesta a ha estat molt polèmica (recordem els iniciativa “Europa ho ha de saber!”Xavi, que van estar empresonats fins diverses ciutats entre el 29 de maig La nova onada de casos de Núria Pòrtulas, els Tres de també va organitzar un acte el 6 deque el 4 de maig l’Audiència de Bar- i el 3 de juny, culminant amb la ma- Gràcia i el Jove de Torà). Finalment, juny a l’Aula Magna de la UB Ra-celona n’ordenava la seva posada en detencions per nifestació d’un miler de persones però, la negativa de tots els jutjats de val, al que van assistir més de 300llibertat. També es va produir una la vaga del 29M del diumenge 3 de juny a Sants. guàrdia a aplicar aquest tipus delictiu persones. L’acte va aplegar diferentsvintena de detencions i citacions a L’empresonament de dos veïns és deixa dos activistes ha frustrat la intenció de la policia. sensibilitats socials i hi van prendreTarragona. un atac al conjunt del barri, en tant part, entre d’altres, August Gil Mata-A mitjans del mes d’abril ja es va empresonats que va ser el conjunt dels moviments CGT exigeix que mala, Josep Maria Terricabras o Car-filtrar que els agents instructors de mentre augmenta la socials del barri els que es van mobi- los Jiménez Villarejo, acompanyatsla investigació treballaven amb un litzar durant la jornada de vaga gene- s’acabi la repressió i mobilització social per Laura Gómez i Isma Moreno,llistat d’unes 80 vaguistes a qui ral. Des de la CGT de Catalunya i la demana la dimissió que van estar empresonats arran deacusaven de participar a piquets i contra la repressió CGT de Barcelona s’han fet comu- de Felip Puig i Manel la passada vaga general del 29-M.mobilitzacions, tant als polígons in- nicats públics demanant la llibertat Per altra banda, associacions de dretsdustrials com als carrers de diversos El 29 i 30 de maig vam viure un nou dels dos empresonats i que s’aturi la Prats humans, entitats civils i col•lectiusmunicipis catalans. Aquelles infor- episodi de l’espiral repressiva que repressió contra activistes per parti- socials també han presentat davantmacions es van concretar pocs dies el govern català, amb el conseller cipar a la vaga del 29M. Una delegació de la CGT de Barce- lona va assistir el 31 de maig al Par- el Comitè per a la Prevenció de ladesprés amb la detenció de dos veïns d’Interior Felip Puig al capdavant, El Rubén està vinculat a l’Assemblea lament de Catalunya a la comparei- Tortura i Altres Maltractes o Penesde Sants, un de Sant Andreu i un de està desenvolupant a comptagotes de Barri de Sants i al CSA Can Vies. xença en què Felip Puig, acompanyat Inhumanes o Degradants (CPT) delSarrià (Barcelona). Tots ells queda- i seguint una estratègia planificada S’ha creat una plataforma de suport per Manel Prats, director general Consell d’Europa, un extens informeven en llibertat per ordre del jutjat d’antuvi contra els moviments so- “Andreu i Rubén Llibertat!” que des- dels Mossos d’Esquadra, va intentar que detalla la deriva penal, policial imalgrat haver de dipositar fiances de cials que lluiten des d’una perspec- prés de la roda de premsa del 2 de justificar tota l’onada de detencions repressiva que es viu a Catalunya desfins a 6.000 euros. tiva clarament anticapitalista contra juny i la manifestació del 3 de juny, que s’estan produint i les despropor- de 2011, que ha estat admès a tràmitDesprés va arribar la detenció de la les retallades, la reforma laboral, la segueix mobilitzant-se per la lliber- cionades actuacions policials des de per l’organisme europeu. L’Informesecretària d’organització de CGT repressió i les polítiques econòmi- tat dels companys i ha obert el bloc la jornada de vaga general del passat “Criminalització de la dissidència,Barcelona, Laura Gómez, qui des- ques dels governs català i espanyol. http://llibertatrubeniandreu.blogs- 29 de març. La CGT de Barcelona expansió del sistema penal i situa-prés de 23 dies de reclusió peniten- Una desena de persones van ser de- pot.com/ exigeix al Govern de la Generalitat cions d’abús policial com a respostesciària sota l’acusació d’haver partici- tingudes entre els dies 29 i 30 de També s’ha creat un grup de suport la immediata dimissió del conseller davant la situació de crisi econòmi-pat a una performance a les portes de maig a Barcelona, Reus i La Ga- a l’Andreu i el Rubén a les Terres de Felip Puig i de Manel Prats, ja que ca a Catalunya” ha estat elaboratla Borsa va poder abandonar la presó rriga, de les quals dues d’elles, el l’Ebre, ja que l’Andreu és de Torto-de Wad-Ras. entre els dos formen un tàndem que per l’Observatori del Sistema Penal Rubén i l’Andreu, activistes del ba- sa i està vinculat a la Plataforma enUn cop s’ha decidit tancar tempo- està creant crispació entre una part i els Drets Humans (OSPDH) de la rri de Sants, passaven a presó el 30 Defensa de l’Ebre, el Casal Panxam-ralment la web de delacions, els molt important de la ciutadania, es- Universitat de Barcelona, i va ser de maig després de declarar al jutjat pla i a Maulets. Es va fer una roda deagents de la UCIOP s’han dedicat a premsa pública a Tortosa, s’han con- pecialment amb aquells que pateixen presentat públicament el 6 de juny d’instrucció 31 de Barcelona, que la crisi i les seves conseqüències de al Col•legi de Periodistes de Cata- manera més salvatge. lunya pel professor Iñaki Rivera, La CGT seguirà protestant contra el l’economista Miren Etxezarreta i el que considerem la continuació de periodista David Fernàndez. les línies mestres marcades des de la L’informe clou amb una demanda Consellería d’Interior de tolerància explícita per a que l’organisme del zero amb les protestes que denunciïn Consell d’Europa que vetlla per la de manera visible als veritables res- salvaguarda dels Drets Humans obri ponsables de la crisi, els banquers i una investigació oficial, requereixi in- especuladors. formació addicional a tots els agents Des de la CGT exigim, que la Con- implicats i implementi una visita ofi- selleria d’Interior deixi de perseguir cial a Catalunya que analitzi i abordi a qui lluitem per impedir que se se- les respostes policials davant les pro- gueixi precaritzant i augmentant els testes contra la crisi.Juny de 2012 7

×